Funkcja Language w usłudze PowerAppsLanguage function in PowerApps

Zwraca tag języka bieżącego użytkownika.Returns the language tag of the current user.

OpisDescription

Funkcja Language zwraca język, skrypt i region dla bieżącego użytkownika w postaci tagu języka.The Language function returns the language, script, and region of the current user as a language tag.

Użyj informacji o języku, aby dopasować aplikację do ustawień regionalnych.Use the language information to tailor your app across locales. Na przykład jeśli tworzysz aplikację, która będzie używana we Włoszech i Francji, możesz użyć funkcji Language, aby automatycznie wyświetlać włoskie lub francuskie ciągi użytkownikom w tych lokalizacjach.For example, if you are creating an app that will be used in Italy and France, you can use Language to automatically display Italian and French strings to your users in those different locations.

Tagi językaLanguage tags

Tag języka może mieć jeden z trzech formatów:A language tag can be in one of three formats:

Wartość zwracanaReturn value OpisDescription
"lg‑RE""lg‑RE" lg to dwuznakowy skrót języka, a RE to dwuznakowy skrót regionu.lg is the two character abbreviation for the language and RE is the two character abbreviation for the region. To jest najczęściej używany typ zwracany.This is the most common return type. Na przykład dla Wielkiej Brytanii jest zwracana wartość „en-GB”.For example, "en-GB" is returned for Great Britain.
"lg""lg" lg to dwuznakowy skrót języka.lg is the two character abbreviation for the language. Ten format jest używany, gdy usługa PowerApps ma informacje o języku, ale nie ma informacji dla konkretnego regionu.This is the format used when PowerApps has information about the language, but does not have information for the specific region.
"lg‑scrp‑RE""lg‑scrp‑RE" lg to dwuznakowy skrót języka, scrp to czteroznakowy skrót skryptu, a RE to dwuznakowy skrót regionu.lg is the two character abbreviation for the language, scrp is the four character abbreviation for the script, and RE is the two character abbreviation for the region.

Usługa PowerApps używa formatu tagu języka zgodnego ze standardem IETF BCP-47.PowerApps uses the IETF BCP-47 language tag format.

Aby wyświetlić listę obsługiwanych tagów języka, wpisz Value( "1", ) na pasku formuły lub w widoku zaawansowanym i przewiń listę ustawień regionalnych sugerowanych dla drugiego argumentu.To see the list of supported language tags, type Value( "1", ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the second argument.

Funkcje Text i Value także używają tagów języka.The Text and Value functions also use language tags. Użyj tych funkcji do tłumaczenia ciągów tekstowych z uwzględnieniem globalizacji.Use these functions for translating to and from text strings in a globally aware manner. Przy przekazywaniu do nich tagu języka w sytuacji, gdy region jest nieistotny, możesz użyć tylko części języka tagu.When passing a language tag to these functions and the region would not make a difference, you can use just the language portion of the tag.

SkładniaSyntax

Language()Language()

PrzykładyExamples

Ustawienia regionalne użytkownikaUser's locale

Przyjęto założenie, że system operacyjny hosta i/lub przeglądarka używają domyślnych ustawień regionalnych dla lokalizacji.It is assumed that the host operating system and/or browser are using the default locale for the location.

FormułaFormula LokalizacjaLocation Wartość zwracanaReturn Value
Language()Language() Lizbona, PortugaliaLisbon, Portugal „pt-PT”"pt-PT"
Language()Language() Rio de Janeiro, BrazyliaRio de Janeiro, Brazil „pt-BR”"pt-BR"
Language()Language() Atlanta, Stany ZjednoczoneAtlanta, USA „en-US”"en-US"
Language()Language() Manchester, Wielka BrytaniaManchester, Great Britain „en-GB”"en-GB"
Language()Language() Paryż, FrancjaParis, France „fr-FR”"fr-FR"
Language()Language() Roseau, DominikaRoseau, Dominica „en”"en"
Language()Language() Belgrad, SerbiaBelgrade, Serbia „sr-cyrl-RS” lub „sr-latn-RS” w zależności od ustawień systemu użytkownika"sr-cyrl-RS" or "sr-latn-RS", depending on the user's system settings

Tabela lokalizacjiLocalization table

Proste podejście do lokalizacji polega na utworzeniu arkusza kalkulacyjny programu Excel mapującego autora zdefiniowanego za pomocą właściwości TextID na tekst przetłumaczony na język użytkownika.A simple approach to localization is to create an Excel spreadsheet mapping an author defined TextID to a translated text for the user's language. Mimo że dla tej tabeli można użyć kolekcji lub dowolnego innego źródła danych, wybraliśmy program Excel, ponieważ umożliwia tłumaczom łatwą edycję i zarządzanie poza aplikacją.Although you could use a collection or any other data source for this table, we chose Excel because it is easy to edit and manage outside of the app by translators.

 1. Utwórz następującą tabelę w programie Excel:Create the following table in Excel:

  Pozycja blank (wartość pusta) w kolumnie Language będzie służyć jako wartość domyślna, jeśli dla danego języka nie zostanie znaleziony konkretny ciąg tekstowy.The entry with blank for the Language column will be used as the default if there is no specific text string found for a given language. Ta pozycja musi występować po wszystkich pozostałych pozycjach dla danej wartości TextID.This entry must appear after all other entries for a given TextID.

  Dla naszych potrzeb wystarczy wyszukiwanie tylko języka ustawień regionalnych, bez regionu.For our purposes, we only need to look at the language of the locale and not the region. Gdyby region miał znaczenie, w powyższej tabeli umieścilibyśmy pełną wartość tagu języka.If regional considerations were important, we could have included the full language tag value in the table above.

 2. Na wstążce Wstawianie użyj polecenia Tabela, aby utworzyć poprawną tabelę programu Excel.Use the Insert ribbon, Table command, to make this into a proper Excel table. Domyślnie będzie miała ona nazwę Tabela1, lecz można określić dowolną nazwę za pomocą wstążki Narzędzia tabel/Projekt i pola tekstowego Nazwa tabeli: po lewej stronie.By default, it will be named Table1 but you can name it whatever you like with the Table Tools/Design ribbon and the Table Name: text box on the far left hand side.
 3. Zapisz plik programu Excel w lokalnym systemie plików.Save the Excel file to your local file system.
 4. W usłudze PowerApps w okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij kartę Źródła danych, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Dodaj źródło danych.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.
 5. Kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj dane statyczne do aplikacji, kliknij lub naciśnij zapisany plik programu Excel, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Otwórz.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you saved, and then click or tap Open.
 6. Wybierz utworzoną tabelę, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Połącz.Select the table that you created, and then click or tap Connect.

Wszędzie w aplikacji tam, gdzie dotychczas był używany tekst „Hello”, wstaw zamiast niego następującą formułę:In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • LookUp( Tabela1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Ta formuła wyszukuje wartość LocalizedText odpowiednią dla języka użytkownika, a jeśli taka wartość nie zostanie znaleziona, zostanie użyta domyślna wartość blank (wartość pusta).This formula will lookup the appropriate LocalizedText value for the language of the user, and if that is not found, will fall back on the default blank version.

Należy pamiętać, że ciągi przetłumaczone na inne języki mogą być znacznie dłuższe niż w oryginalnym języku.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. W wielu przypadkach etykiety i inne elementy wyświetlające ciągi w interfejsie użytkownika należy dostosować, aby pomieścić tekst.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

Usługa tłumaczeniaTranslation service

Tekst można tłumaczyć na żądanie przy użyciu usługi tłumaczenia, takiej jak usługa Microsoft Translator:You can translate text on demand using a translation service, such as the Microsoft Translator service:

 1. W usłudze PowerApps w okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij kartę Źródła danych, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Dodaj źródło danych.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.
 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Microsoft Translator.Click or tap Microsoft Translator.

Wszędzie w aplikacji tam, gdzie dotychczas był używany tekst „Hello”, wstaw zamiast niego następującą formułę:In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • MicrosoftTranslator.Translate( "Hello", Language() )MicrosoftTranslator.Translate( "Hello", Language() )

Usługa Microsoft Translator używa takich samych tagów języka co zwracane przez funkcję Language.The Microsoft Translator service uses the same language tags that the Language function returns.

To podejście ma pewne wady w porównaniu z poprzednim przykładem, w którym wykorzystano tabelę wstępnie przetłumaczonych ciągów tekstowych:This approach comes with some drawbacks when compared to the previous example which utilized a pre-translated table of text strings:

 • Wykonanie tłumaczenia trwa pewien czas, ponieważ wymaga wywołania usługi przez sieć.The translation will take time to complete, requiring a call to a service across the network. Powoduje to opóźnienie wyświetlania przetłumaczonego tekstu w aplikacji.This will result in a lag to see the translated text in your app.
 • Tłumaczenie zostanie wykonane przez oprogramowanie i będzie mogło różnić się od oczekiwanego oraz niekoniecznie będzie dobrze pasować do kontekstu w aplikacji.The translation will be mechanical and may not be what you anticipate or be the best choice for the situation within your app.