Funkcje And, Or i Not w usłudze PowerAppsAnd, Or, and Not functions in PowerApps

Są to funkcje operatora logicznego zwykle używane do manipulowania wynikami porównań i testów.Boolean logic functions, commonly used to manipulate the results of comparisons and tests.

OpisDescription

Funkcja And zwraca wartość true, jeśli wszystkie jej argumenty mają wartość true.The And function returns true if all of its arguments are true. Operator && jest odpowiednikiem funkcji And.The && operator is equivalent to And.

Funkcja Or zwraca wartość true, jeśli dowolny z jej argumentów ma wartość true.The Or function returns true if any of its arguments are true. Operator || jest odpowiednikiem funkcji Or.The || operator is equivalent to Or.

Funkcja Not zwraca wartość true, jeśli jej argument ma wartość false. Funkcja ta zwraca wartość false, jeśli jej argument ma wartość true.The Not function returns true if its argument is false; it returns false if its argument is true. Operator !The ! jest odpowiednikiem funkcji Not.operator is equivalent to Not.

Te funkcje współdziałają z wartościami logicznymi.These functions work with logical values. Nie można im bezpośrednio przekazać żadnej liczby ani ciągu — zamiast tego trzeba wykonać porównanie lub test.They can't be passed a number or a string directly; instead a comparison or test must be made. Na przykład porównanie, takie jak x > 1 to formuła logiczna, która przekłada się na wartość logiczną true, jeśli wartość x jest większa niż 1.For example, a comparison such as x > 1 is a logical formula that evaluates to the Boolean value true if x is greater than 1. Jeśli wartość x jest mniejsza niż 1, formuła daje w wyniku wartość false.If x is less than 1, the formula evaluates to false.

SkładniaSyntax

And( FormułaLogiczna1, FormułaLogiczna2 [, FormułaLogiczna3, ... ] )And( LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ... ] )
Or( FormułaLogiczna1, FormułaLogiczna2 [, FormułaLogiczna3, ... ] )Or( LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ... ] )
Not( FormułaLogiczna )Not( LogicalFormula )

  • FormułyLogiczne — wymagane.LogicalFormula(s) - Required. Formuły logiczne, które mają być poddawane ocenie i używane w działaniu.Logical formulas to evaluate and operate on.

PrzykładyExamples

Krok po krokuStep by step

Ta funkcja służy do określenia, czy wartość suwaka znajduje się poza zakresem od 50 do 100:Use this function to determine whether a slider's value falls outside the 50 to 100 range:

Or(Slider1.Value < 50, Slider1.Value> 100)Or(Slider1.Value < 50, Slider1.Value> 100)

Jeśli tabela zawiera kolumnę Dept i kolumnę Salary, można użyć tej funkcji w kolumnie Result, aby uzyskać wartość true we wszystkich wierszach, w których kolumna Dept zawiera wartość HR lub wartość w kolumnie Salary jest większa niż 200000:If a table contained a Dept column and a Salary column, you could use this function in a Result column to show true in all rows in which the value in the Dept column was HR or the value in the Salary column was larger than 200000:

Or(Dept = HR, Salary >= 200000)Or(Dept = HR, Salary >= 200000)

Zamiast tego można też użyć operatora ||, który pozwoli uzyskać te same wyniki co poprzednie formuły:As an alternative, use the || operator to get the same results as what the previous formulas return:

Slider1.Value < 50 || Slider1.Value> 100Slider1.Value < 50 || Slider1.Value> 100

Dept = "HR" || Salary > 200000Dept = "HR" || Salary > 200000