Funkcje Lower, Upper i Proper w usłudze PowerAppsLower, Upper, and Proper functions in PowerApps

Te funkcje umożliwiają konwertowanie liter w ciągu tekstowym na małe litery, wielkie litery lub zastosowanie mieszanej wielkości liter.Converts letters in a string of text to all lowercase, all uppercase, or proper case.

OpisDescription

Funkcje Lower, Upper i Proper umożliwiają konwertowanie wielkości liter w ciągach.The Lower, Upper, and Proper functions convert the case of letters in strings.

 • Funkcja Lower konwertuje wszystkie wielkie litery na małe litery.Lower converts any uppercase letters to lowercase.
 • Funkcja Upper konwertuje wszystkie małe litery na wielkie litery.Upper converts any lowercase letters to uppercase.
 • Funkcja Proper konwertuje pierwszą literę każdego wyrazu na wielką, jeśli jest mała, i konwertuje wszystkie pozostałe wielkie litery na małe.Proper converts the first letter in each word to uppercase if it's lowercase and converts any other uppercase letters to lowercase.

Wszystkie trzy funkcje ignorują znaki, które nie są literami.All three functions ignore characters that aren't letters.

W przypadku przekazania pojedynczego ciągu wartość zwracana to przekonwertowana wersja tego ciągu.If you pass a single string, the return value is the converted version of that string. Jeśli podasz tabelę z jedną kolumną zawierającą ciągi, zwrócona wartość będzie tabelą z jedną kolumną zawierającą przekonwertowane ciągi.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of converted strings. Tabelę wielokolumnową można przekształcić w tabelę jednokolumnową, postępując zgodnie z opisem z sekcji praca z tabelami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SkładniaSyntax

Lower( Ciąg )Lower( String )
Upper( Ciąg )Upper( String )
Proper( Ciąg )Proper( String )

 • Ciąg — wymagane.String - Required. Ciąg, który ma zostać przekonwertowany.The string to convert.

Lower( JednokolumnowaTabela )Lower( SingleColumnTable )
Upper( JednokolumnowaTabela )Upper( SingleColumnTable )
Proper( JednokolumnowaTabela )Proper( SingleColumnTable )

 • JednokolumnowaTabela — wymagane.SingleColumnTable - Required. Tabela z jedną kolumną zawierającą ciągi, które mają zostać przekonwertowane.A single-column table of strings to convert.

PrzykładyExamples

Pojedynczy ciągSingle string

Na potrzeby przykładów w tej sekcji jest używana kontrolka wprowadzania tekstu o nazwie Author, która jest ich źródłem danych.The examples in this section use a text-input control, named Author, as their data source. Kontrolka zawiera ciąg „E.The control contains the string "E. E.E. CummINGS".CummINGS".

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Lower( Author.Text )Lower( Author.Text ) Konwertuje wszystkie wielkie litery w ciągu na małe litery.Converts any uppercase letters in the string to lowercase. "e."e. e.e. cummings"cummings"
Upper( Author.Text )Upper( Author.Text ) Konwertuje wszystkie małe litery w ciągu na wielkie litery.Converts any lowercase letters in the string to uppercase. „E."E. E.E. CUMMINGS"CUMMINGS"
Proper( Author.Text )Proper( Author.Text ) Konwertuje pierwszą literę każdego wyrazu na wielką, jeśli jest mała, i konwertuje wszystkie pozostałe wielkie litery na małe.Converts the first letter of each word to uppercase if it's lowercase, and converts any other uppercase letters to lowercase. „E."E. E.E. Cummings"Cummings"

Jednokolumnowa tabelaSingle-column table

Przykłady w tej sekcji przedstawiają konwertowanie ciągów w kolumnieAddress źródła danych People, które zawiera następujące dane:The examples in this section convert strings from the Address column of the People data source, which contains this data:

Każda formuła zwraca jednokolumnową tabelę zawierającą przekonwertowane ciągi.Each formula returns a single-column table that contains the converted strings.

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Lower( ShowColumns( People, "Address" ) )Lower( ShowColumns( People, "Address" ) ) Konwertuje wszystkie małe litery na wielkie litery.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Upper( ShowColumns( People, "Address" ) )Upper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Konwertuje wszystkie małe litery na wielkie litery.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Proper( ShowColumns( People, "Address" ) )Proper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Konwertuje pierwszą literę każdego wyrazu na wielką, jeśli jest mała, i konwertuje wszystkie pozostałe wielkie litery na małe.Converts any first letter of a word that's lowercase to uppercase, and converts any other letter that's uppercase to lowercase.

Przykład krok po krokuStep-by-step example

 1. Dodaj kontrolkę Wprowadzanie tekstu i nadaj jej nazwę Source.Add a Text input control, and name it Source.
 2. Dodaj etykietę i ustaw dla jej właściwości Text następującą formułę:Add a label, and set its Text property to this function:
  Proper(Source.Text)Proper(Source.Text)
 3. Naciśnij klawisz F5, a następnie wpisz ciąg JESTEŚMY NAJLEPSI!Press F5, and then type WE ARE THE BEST! w polu Source.into the Source box.
  W etykiecie zostanie wyświetlony ciąg Jesteśmy Najlepsi!The label shows We Are The Best!