Funkcje Now, Today i IsToday w usłudze PowerAppsNow, Today, and IsToday functions in PowerApps

Zwraca bieżącą datę i godzinę oraz sprawdza, czy wartość daty/godziny przypada dzisiaj.Returns the current date and time, and tests whether a date/time value is today.

OpisDescription

Funkcja Now zwraca bieżącą datę i godzinę w postaci wartości daty/godziny.The Now function returns the current date and time as a date/time value.

Funkcja Today zwraca bieżącą datę w postaci wartości daty/godziny.The Today function returns the current date as a date/time value. Część godzinowa to północ.The time portion is midnight. Funkcja Today ma taką samą wartość w ciągu dnia, od północy do północy dnia następnego.Today has the same value throughout a day, from midnight today to midnight tomorrow.

Funkcja IsToday sprawdza, czy wartość daty/godziny przypada między północą dnia dzisiejszego a północą dnia jutrzejszego.The IsToday function tests whether a date/time value is between midnight today and midnight tomorrow. Ta funkcja zwraca wartość logiczną true lub false.This function returns a Boolean true or false value.

Wszystkie te funkcje używają czasu lokalnego bieżącego użytkownika.All these functions work with the local time of the current user.

Zobacz artykuł dotyczący pracy z datami i godzinami, aby uzyskać więcej informacji.See working with dates and times for more information.

SkładniaSyntax

Now()Now()

Today()Today()

IsToday( DataGodzina )IsToday( DateTime )

  • DataGodzina — wymagane.DateTime - Required. Wartość daty/godziny do sprawdzenia.The date/time value to test.

PrzykładyExamples

W przykładach w tej sekcji bieżącą godziną jest 3:59 w dniu 12 lutego 2015 r., a językiem jest en-us.For the examples in this section, the current time is 3:59 AM on February 12, 2015, and the language is en-us.

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Pobiera bieżącą datę i godzinę, a następnie wyświetla je jako ciąg.Retrieves the current date and time, and displays it as a string. „02/12/2015 03:59:00”"02/12/2015 03:59:00"
Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Pobiera tylko bieżącą datę, pozostawiając fragment z godziną jako odpowiadający północy, i wyświetla wszystko jako ciąg.Retrieves the current date only, leaving the time portion as midnight, and displays it as a string. „02/12/2015 00:00:00”"02/12/2015 00:00:00"
IsToday( Now() )IsToday( Now() ) Sprawdza, czy bieżąca data i godzina przypadają między północą dnia dzisiejszego a północą dnia jutrzejszego.Tests whether the current date and time is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
IsToday( Today() )IsToday( Today() ) Sprawdza, czy bieżąca data przypada między północą dnia dzisiejszego a północą dnia jutrzejszego.Tests whether the current date is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Pobiera bieżącą datę i godzinę, dodaje do wyniku 12 dni, a następnie wyświetla je jako ciąg.Retrieves the current date and time, adds 12 days to the result, and displays it as a string. „02/24/2015 03:59:00”"02/24/2015 03:59:00"
Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Pobiera bieżącą datę, dodaje do wyniku 12 dni, a następnie wyświetla wynik jako ciąg.Retrieves the current date, adds 12 days to the result, and displays it as a string. „02/24/2015 00:00:00”"02/24/2015 00:00:00"
IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) )IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) ) Sprawdza, czy bieżąca data i godzina, plus 12 dni, przypadają między północą dnia dzisiejszego a północą dnia jutrzejszego.Tests whether the current date and time, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse
IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) )IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) ) Sprawdza, czy bieżąca data, plus 12 dni, przypada między północą dnia dzisiejszego a północą dnia jutrzejszego.Tests whether the current date, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse