Funkcje Download, Launch i Param w usłudze PowerAppsDownload, Launch, and Param functions in PowerApps

Pobiera lub uruchamia stronę internetową lub aplikację z parametrami.Downloads or launches a webpage or an app with parameters.

OpisDescription

Funkcja Download pobiera plik z sieci Web na urządzenie lokalne.The Download function downloads a file from the web to the local device. Użytkownik jest monitowany o podanie lokalizacji do zapisania pliku.The user is prompted for a location to save the file. Funkcja Download zwraca lokalizację, w której plik został zapisany lokalnie, w postaci ciągu.Download returns the location where the file was stored locally as a string.

Funkcja Download uruchamia stronę internetową lub aplikację.The Launch function launches a webpage or an app. Opcjonalnie ta funkcja może przekazywać do aplikacji parametry.Optionally, this function can pass parameters to the app.

Funkcja Param pobiera parametr przekazywany do aplikacji podczas jej uruchamiania.The Param function retrieves a parameter passed to the app when it was launched. Jeśli parametr o danej nazwie nie został przekazany, funkcja Param zwraca wartość pustą.If the named parameter wasn't passed, Param returns blank.

SkładniaSyntax

Download( Adres )Download( Address )

  • Adres — wymagane.Address - Required. Adres zasobu internetowego do pobrania.The address of a web resource to download.

Launch( Adres [, NazwaParametru1, WartośćParametru1, ... ] )Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )

  • Adres — wymagane.Address - Required. Adres strony internetowej lub identyfikator aplikacji do uruchomienia.The address of a webpage or the ID of an app to launch.
  • NazwaParametru (lub nazwy parametrów) — opcjonalne.ParameterName(s) - Optional. Nazwa parametru.Parameter name.
  • WartośćParametru (lub wartości parametrów) — opcjonalne.ParameterValue(s) - Optional. Odpowiednie wartości parametrów do przekazania do aplikacji lub strony internetowej.Corresponding parameter values to pass to the app or the webpage.

Param( NazwaParametru )Param( ParameterName )

  • NazwaParametru — wymagane.ParameterName - Required. Nazwa parametru przekazywanego do aplikacji.The name of the parameter passed to the app.