Funkcje Remove i RemoveIf usługi PowerAppsRemove and RemoveIf functions in PowerApps

Funkcje te służą do usuwania rekordów ze źródła danych.Removes records from a data source.

OpisDescription

Funkcja RemoveRemove function

Funkcja Remove służy do usuwania określonego rekordu lub rekordów ze źródła danych.Use the Remove function to remove a specific record or records from a data source.

W przypadku kolekcji cały rekord musi być zgodny.For collections, the entire record must match. Możesz użyć argumentu All, aby usunąć wszystkie kopie rekordu. W przeciwnym razie zostanie usunięta tylko jedna kopia rekordu.You can use the All argument to remove all copies of a record; otherwise, only one copy of the record is removed.

Funkcja RemoveIfRemoveIf function

Funkcja RemoveIf służy do usuwania rekordu lub rekordów na podstawie warunku lub zestawu warunków.Use the RemoveIf function to remove a record or records based on a condition or a set of conditions. Każdy warunek może być dowolną formułą dającą wynik true lub false i może przywoływać kolumny w źródle danych według nazwy.Each condition can be any formula that results in a true or false and can reference columns of the data source by name. Każdy warunek jest obliczany osobno dla każdego rekordu. Rekord zostanie usunięty, jeśli wszystkie warunki zostaną obliczone na wartość true.Each condition is evaluated individually for each record, and the record is removed if all conditions evaluate to true.

Zarówno funkcja Remove, jak i RemoveIf zwracają zmodyfikowane źródło danych w postaci tabeli.Remove and RemoveIf return the modified data source as a table. Obu tych funkcji można używać tylko w formułach dotyczących zachowań.You can use both functions only in behavior formulas.

Możesz również użyć funkcji Clear, aby usunąć wszystkie rekordy w źródle danych.You can also use the Clear function to remove all of the records in a data source.

DelegowanieDelegation

When used with a data source, these functions can't be delegated. Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. The result may not represent the complete story. A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. For more information, see the delegation overview.

SkładniaSyntax

Remove( ŹródłoDanych, Rekord1 [, Rekord2, ... ] [, All ] )Remove( DataSource, Record1 [, Record2, ... ] [, All ] )

 • ŹródłoDanych — wymagane.DataSource – Required. Źródło danych zawierające co najmniej jeden rekord, który ma zostać usunięty.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Rekord(y) — wymagane.Record(s) – Required. Rekord lub rekordy do usunięcia.The record or records to remove.
 • All — opcjonalne.All – Optional. W kolekcji ten sam rekord może występować więcej niż raz.In a collection, the same record may appear more than once. Możesz podać argument All, aby usunąć wszystkie kopie rekordu.You can add the All argument to remove all copies of the record.

Remove( ŹródłoDanych, Tabela [, All ] )Remove( DataSource, Table [, All ] )

 • ŹródłoDanych — wymagane.DataSource – Required. Źródło danych zawierające rekordy, które mają zostać usunięte.The data source that contains the records that you want to remove.
 • Tabela — wymagane.Table – Required. Tabela rekordów do usunięcia.A table of records to remove.
 • All — opcjonalne.All – Optional. W kolekcji ten sam rekord może występować więcej niż raz.In a collection, the same record may appear more than once. Możesz podać argument All, aby usunąć wszystkie kopie rekordu.You can add the All argument to remove all copies of the record.

RemoveIf( ŹródłoDanych, Warunek [, ... ] )RemoveIf( DataSource, Condition [, ... ] )

 • ŹródłoDanych — wymagane.DataSource – Required. Źródło danych zawierające co najmniej jeden rekord, który ma zostać usunięty.The data source that contains the record or records that you want to remove.
 • Warunki — wymagane.Condition(s) – Required. Formuła, której obliczenie daje wartość true dla rekordu lub rekordów do usunięcia.A formula that evaluates to true for the record or records to remove. Możesz użyć nazw kolumn z argumentu ŹródłoDanych w formule.You can use column names from the DataSource in the formula. Jeśli określisz wiele warunków, wszystkie muszą zostać obliczone na wartość true, aby możliwe było usunięcie rekordu lub rekordów.If you specify multiple Conditions, all must evaluate to true for the record or records to be removed.

PrzykładyExamples

W tych przykładach przedstawiono usuwanie rekordu lub rekordów w źródle danych o nazwie IceCream, którego początkowe dane przedstawia następująca tabela:In these examples, you'll remove a record or records in a data source that's named IceCream and that starts with the data in this table:

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) )
Usuwa rekord Chocolate ze źródła danych.Removes the Chocolate record from the data source.

Źródło danych IceCream zostało zmodyfikowane.The IceCream data source has been modified.
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ) )
Remove( IceCream,
First( Filter( IceCream, Flavor="Chocolate" ) ) First( Filter( IceCream, Flavor="Strawberry" ) ) )
Usuwa dwa rekordy ze źródła danych.Removes two records from the data source.

Źródło danych IceCream zostało zmodyfikowane.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream, Quantity > 150 )RemoveIf( IceCream, Quantity > 150 ) Modyfikuje rekordy, które mają wartość Quantity większą niż 150.Removes records that have a Quantity that's greater than 150.

Źródło danych IceCream zostało zmodyfikowane.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream, Quantity > 150, Left( Flavor, 1 ) = "S" )RemoveIf( IceCream, Quantity > 150, Left( Flavor, 1 ) = "S" ) Usuwa rekordy, które mają wartość Quantity większą niż 150 i wartość Flavor rozpoczynającą się od S.Removes records that have a Quantity that's greater than 150 and Flavor starts with an S.


Źródło danych IceCream zostało zmodyfikowane.The IceCream data source has been modified.
RemoveIf( IceCream, true )RemoveIf( IceCream, true ) Usuwa wszystkie rekordy ze źródła danych.Removes all records from the data source.

Źródło danych IceCream zostało zmodyfikowane.The IceCream data source has been modified.

Krok po krokuStep by step

 1. Zaimportuj lub utwórz kolekcję o nazwie Inventory, a następnie wyświetl ją w galerii zgodnie z opisem w temacie dotyczącym wyświetlania danych w galerii.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery as Show data in a gallery describes.
 2. W galerii ustaw właściwość OnSelect obrazu na następujące wyrażenie:In the gallery, set the OnSelect property of the image to this expression:
  Remove(Inventory, ThisItem)Remove(Inventory, ThisItem)
 3. Naciśnij klawisz F5, a następnie wybierz obraz w galerii.Press F5, and then select an image in the gallery.
  Element zostanie usunięty z galerii i kolekcji.The item is removed from the gallery and the collection.