Funkcje Round, RoundDown i RoundUp w usłudze PowerAppsRound, RoundDown, and RoundUp functions in PowerApps

Zaokrągla liczbę.Rounds a number.

OpisDescription

Funkcje Round, RoundDown i RoundUp zaokrąglają liczbę do określonej liczby miejsc po przecinku:The Round, RoundDown, and RoundUp functions round a number to the specified number of decimal places:

  • Funkcja Round zaokrągla liczbę w górę, jeśli kolejną cyfrą jest 5 lub wyższa.Round rounds up if the next digit is a 5 or higher. W przeciwnym razie zaokrągla liczbę w dół.Otherwise, this function rounds down.
  • Funkcja RoundDown zawsze zaokrągla w dół do poprzedniej mniejszej liczby.RoundDown always rounds down to the previous lower number.
  • Funkcja RoundUp zawsze zaokrągla w górę do następnej większej liczby.RoundUp always rounds up to the next higher number.

W przypadku przekazania jednej liczby wartość zwracana jest zaokrągloną wersją tej liczby.If you pass a single number, the return value is the rounded version of that number. Jeśli przekażesz tabelę z jedną kolumną zawierającą liczby, zwrócona wartość będzie tabelą z jedną kolumną zawierającą zaokrąglone liczby.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of rounded numbers. Tabelę wielokolumnową można przekształcić w tabelę jednokolumnową, postępując zgodnie z opisem z sekcji praca z tabelami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SkładniaSyntax

Round( Liczba, MiejscaDziesiętne )Round( Number, DecimalPlaces )
RoundDown( Liczba, MiejscaDziesiętne )RoundDown( Number, DecimalPlaces )
RoundUp( Liczba, MiejscaDziesiętne )RoundUp( Number, DecimalPlaces )

  • Liczba — wymagane.Number - Required. Liczba do zaokrąglenia.The number to round.
  • MiejscaDziesiętne — wymagane.DecimalPlaces - Required. Liczba miejsc z prawej strony punktu dziesiętnego, do której należy zaokrąglić liczbę.The number of places to the right of the decimal point to round to. Użycie wartości 0 spowoduje zaokrąglanie do liczb całkowitych.Use 0 to round to a whole number.