Funkcja Split w usłudze PowerAppsSplit function in PowerApps

Dzieli ciąg tekstowy na tabelę podciągów.Splits a text string into a table of substrings.

OpisDescription

Funkcja Split umożliwia podzielenie ciągu tekstowego na tabelę podciągów.The Split function breaks a text string into a table of substrings. Użyj funkcji Split, aby podzielić listy rozdzielane przecinkami, daty rozdzielane ukośnikami i w innych sytuacjach, gdy jest używany jasno określony ogranicznik.Use Split to break up comma delimited lists, dates that use a slash between date parts, and in other situations where a well defined delimiter is used.

Ciąg separatora służy do dzielenia ciągu tekstowego.A separator string is used to break the text string apart. Separator może zawierać zero znaków, jeden znak lub wiele znaków, które są dopasowywane jako całość w ciągu tekstowym.The separator can be zero, one, or more characters that are matched as a whole in the text string. Użycie separatora zerowej długości lub wartości pustej powoduje podzielenie ciągu na pojedyncze znaki.Using a zero length or blank string results in each character being broken out individually. Dopasowane znaki separatora nie są zwracane w wyniku.The matched separator characters are not returned in the result. Jeśli separator nie zostanie znaleziony, cały ciąg tekstowy jest zwracany jako pojedynczy wynik.If no separator match is found then the entire text string is returned as a single result.

Użyj funkcji Concat do ponownego połączenia ciągu (bez separatorów).Use the Concat function to recombine the string (without the separators).

SkładniaSyntax

Split( Tekst, Separator )Split( Text, Separator )

  • Tekst — wartość wymagana.Text - Required. Tekst do podzielenia.Text to split.
  • Separator — wartość wymagana.Separator - Required. Separator do użycia przy dzieleniu ciągu.Separator to use in splitting the string. Może mieć zero znaków, jeden znak lub wiele znaków.Can be zero, one, or more characters.

PrzykładyExamples

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," )Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) Rozdzielanie nazw owoców z użyciem przecinka jako separatora.Splits the different fruits apart, based on the comma separator. Separatorem jest tylko przecinek, bez spacji po nim, dlatego rozdzielenie powoduje pozostawienie spacji przed wartościami „ Oranges” i „ Bananas”.The split is performed based on only the comma and not the space after it, resulting in a space at the front of " Oranges" and " Bananas".
TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) )TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) ) Jak w poprzednim przykładzie, ale w tym przypadku spacja jest usuwana przez funkcję TrimEnds, która działa na jednokolumnowej tabeli utworzonej przez funkcję Split.Same as the previous example, but in this case the space is removed by the TrimEnds function, operating on the single column table that is produced by Split. Można też było użyć separatora „, ”, który uwzględnia spację po przecinku, lecz nie działa on poprawnie w przypadku braku spacji ani dwóch spacji.We could have also used the separator ", " which includes the space after the comma, but that would not have worked properly if there is no space or there are two spaces.
Split( "08/28/17", "/" )Split( "08/28/17", "/" ) Rozdziela datę z użyciem ukośnika jako separatora.Splits the date apart, using a forward slash as the separator.
Split( "Hello, World", "," )Split( "Hello, World", "," ) Rozdziela wyrazy z użyciem przecinka jako separatora.Splits the words apart, using a comma as the separator. Drugi element wyniku rozpoczyna się od spacji, ponieważ był to znak bezpośrednio po przecinku.The second result starts with a space since this was the character immediately following the comma.
Split( "Hello, World", "o" )Split( "Hello, World", "o" ) Dzieli ciąg z użyciem znaku „o” jako separatora.Splits the string apart, using the character "o" as the separator.
Split( "Hello, World", "l" )Split( "Hello, World", "l" ) Dzieli ciąg z użyciem pojedynczego znaku „l” jako separatora.Splits the string apart, using the single character "l" as the separator. Ponieważ nie było żadnych znaków między dwoma znakami l w wyrazie Hello, została zwrócona wartość pusta.Since there were no characters between the two l's in Hello, a blank value was returned.
Split( "Hello, World", "ll" )Split( "Hello, World", "ll" ) Dzieli ciąg z użyciem podwójnego znaku „ll” jako separatora.Splits the string apart, using the double character "ll" as the separator.
Split( "Hello, World", "%" )Split( "Hello, World", "%" ) Dzieli ciąg z użyciem znaku procentu jako separatora.Splits the string apart, using the percent sign as the separator. Ponieważ tego separatora nie ma w ciągu, cały ciąg jest zwracany jako jeden wynik.Since this separator does not appear in the string, the entire string is returned as one result.
Split( "Hello, World", "" )Split( "Hello, World", "" ) Dzieli ciąg z użyciem pustego ciągu (zero znaków) jako separatora.Splits the string apart, using an empty string as the separator (zero characters). Spowoduje to podzielenie ciągu przy każdym znaku.This will break the string on each character.