Funkcja Table w usłudze PowerAppsTable function in PowerApps

Tworzy tymczasową tabelę.Creates a temporary table.

OpisDescription

Funkcja Table tworzy tabelę z listy argumentów (rekordów).The Table function creates a table from an argument list of records.

Kolumny takiej tabeli stanowią połączenie wszystkich właściwości wszystkich rekordów argumentów.The table's columns will be the union of all the properties from all the argument records. W przypadku rekordu, który nie zawiera wartości, do kolumny jest dodawana wartość pusta.A blank value is added to any column for which a record doesn't include a value.

Tabela to wartość w usłudze PowerApps, podobnie jak ciąg lub liczba.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. Tabela może zostać określona jako argument dla funkcji, a funkcje mogą zwrócić tabelę jako wynik.You can specify a table as an argument for a function, and functions can return a table as a result. Funkcja Table nie tworzy trwałej tabeli.Table doesn't create a permanent table. Zwraca natomiast tabelę tymczasową utworzoną z jej argumentów.Instead it returns a temporary table made of its arguments. Tabela tymczasowa może zostać określona jako argument dla innej funkcji, zwizualizowana w galerii lub osadzona w innej tabeli.You can specify this temporary table as an argument for another function, visualize it in a gallery, or embed it in another table. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz artykuł dotyczący pracy z tabelami.See working with tables for more details.

Można także utworzyć tabelę z jedną kolumną, korzystając ze składni [ wartość1, wartość2, ... ].You can also create a single-column table with the [ value1, value2, ... ] syntax.

SkładniaSyntax

Table( Rekord1 [, Rekord2, ... ] )Table( Record1 [, Record2, ... ] )

 • Rekordy — wymagane.Record(s) - Required. Rekordy, które mają zostać dodane do tabeli.The records to add to the table.

PrzykładyExamples

 • Ustaw dla właściwości Items pola listy następująca formułę:Set the Items property of a listbox to this formula:
  Table({Color:"red"}, {Color:"green"}, {Color:"blue"})Table({Color:"red"}, {Color:"green"}, {Color:"blue"})

  Pole listy przedstawia każdy kolor jako opcję.The listbox shows each color as an option.

 • Dodaj galerię tekstu i ustaw dla jej właściwości Items następującą funkcję:Add a text gallery, and set its Items property to this function:
  Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})

  Galeria zawiera przedstawia rekordy — oba zawierają nazwę i lokalizację elementu.The gallery shows two records, both of which contain the name and location of an item. Tylko jeden rekord zawiera nazwę właściciela.Only one record contains the name of the owner.