Funkcje AddColumns, DropColumns, RenameColumns i ShowColumns usługi PowerAppsAddColumns, DropColumns, RenameColumns, and ShowColumns functions in PowerApps

Te funkcje umożliwiają kształtowanie tabeli przez dodanie, usunięcie, zmianę nazwy i wybranie jej kolumn.Shapes a table by adding, dropping, renaming, and selecting its columns.

PrzeglądOverview

Te funkcje umożliwiają kształtowanie postaci tabeli przez dostosowanie jej kolumn:These functions shape a table by adjusting its columns:

 • Zredukowanie tabeli zawierającej wiele kolumn do jednej kolumny na potrzeby funkcji obsługujących jedna kolumnę, takich jak Lower lub Abs.Reduce a table that contains multiple columns down to a single column for use with single-column functions, such as Lower or Abs.
 • Dodanie kolumny obliczeniowej do tabeli (na przykład kolumny Cena łączna zawierającej wynik mnożenia kolumn Ilość i Cena jednostkowa).Add a calculated column to a table (for example, a Total Price column that shows the results of multiplying Quantity by Unit Price).
 • Zmiana nazwy kolumny na opisową na potrzeby wyświetlania użytkownikom i używania w formułach.Rename a column to something more meaningful, for display to users or for use in formulas.

Tabela to wartość w usłudze PowerApps, podobnie jak ciąg lub liczba.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. Tabelę można określić jako argument formuły, a funkcje mogą zwracać tabelę jako wynik.You can specify a table as an argument in a formula, and functions can return a table as a result. Funkcje opisane w tym temacie nie umożliwiają modyfikowania tabeli.The functions that this topic describes don't modify a table. Zamiast tego pobierają tabelę jako argument i zwracają nową tabelę z zastosowanym przekształceniem.Instead they take a table as an argument and return a new table with a transform applied. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz artykuł dotyczący pracy z tabelami.See working with tables for more details.

Za pomocą tych funkcji nie można zmodyfikować kolumn źródła danych.You can't modify the columns of a data source by using these functions. Dane należy zmodyfikować w ich źródle.You must modify the data at its source. Kolumny można dodać do kolekcji za pomocą funkcji Collect.You can add columns to a collection with the Collect function. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł dotyczący pracy ze źródłami danych.See working with data sources for more details.

OpisDescription

Funkcja AddColumns umożliwia dodanie do tabeli kolumny i formuły definiującej wartości w tej kolumnie.The AddColumns function adds a column to a table, and a formula defines the values in that column. Istniejące kolumny pozostaną bez zmian.Existing columns remain unmodified.

Formuła jest obliczana dla każdego rekordu w tabeli.The formula is evaluated for each record of the table.

Fields of the record currently being processed are available within the formula. You simply reference them by name as you would any other value. You can also reference control properties and other values from throughout your app. For more details, see the examples below and working with record scope.

Funkcja DropColumns umożliwia wykluczenie kolumn z tabeli.The DropColumns function excludes columns from a table. Wszystkie pozostałe kolumny pozostaną bez zmian.All other columns remain unmodified. Funkcja DropColumns umożliwia wykluczenie, a funkcja ShowColumns dołączenie kolumn.DropColumns excludes columns, and ShowColumns includes columns.

Funkcja RenameColumns umożliwia zmianę nazw kolumn w tabeli.The RenameColumns function renames columns of a table. Wszystkie pozostałe kolumny zachowują oryginalne nazwy.All other columns retain their original names.

Funkcja ShowColumns umożliwia dołączenie kolumn do tabeli przy jednoczesnym usunięciu wszystkich pozostałych kolumn.The ShowColumns function includes columns of a table and drops all other columns. Funkcja ShowColumns umożliwia utworzenie tabeli jednokolumnowej z tabeli wielokolumnowej.You can use ShowColumns to create a single-column table from a multi-column table. Funkcja ShowColumns umożliwia dołączenie, a funkcja DropColumns wykluczenie kolumn.ShowColumns includes columns, and DropColumns excludes columns.

W przypadku wszystkich tych funkcji wynik to nowa tabela z zastosowanym przekształceniem.For all these functions, the result is a new table with the transform applied. Oryginalna tabela nie jest modyfikowana.The original table isn't modified.

When used with a data source, these functions can't be delegated. Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. The result may not represent the complete story. A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. For more information, see the delegation overview.

SkładniaSyntax

AddColumns( Tabela, NazwaKolumny1, Formuła1 [, NazwaKolumny2, Formuła2, ... ] )AddColumns( Table, ColumnName1, Formula1 [, ColumnName2, Formula2, ... ] )

 • Tabela — wymagane.Table - Required. Tabela, na której będą wykonywane działania.Table to operate on.
 • NazwaKolumn(y) — wymagane.ColumnName(s) - Required. Nazwy kolumn do dodania.Name(s) of the column(s) to add. Dla tego argumentu musisz określić ciąg (na przykład "Nazwa" — wraz z cudzysłowami).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.
 • Formuła — wartości wymagane.Formula(s) - Required. Formuła lub formuły obliczane dla każdego rekordu.Formula(s) to evaluate for each record. Wynik zostanie dodany jako wartość odpowiadającej nowej kolumny.The result is added as the value of the corresponding new column. W tej formule można przywoływać inne kolumny tej tabeli.You can reference other columns of the table in this formula.

DropColumns( Tabela, NazwaKolumny1 [, NazwaKolumny2, ... ] )DropColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tabela — wymagane.Table - Required. Tabela, na której będą wykonywane działania.Table to operate on.
 • NazwaKolumn(y) — wymagane.ColumnName(s) - Required. Nazwy kolumn do usunięcia.Name(s) of the column(s) to drop. Dla tego argumentu musisz określić ciąg (na przykład "Nazwa" — wraz z cudzysłowami).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

RenameColumns( Tabela, StaraNazwaKolumny, NowaNazwaKolumny )RenameColumns( Table, OldColumneName, NewColumnName )

 • Tabela — wymagane.Table - Required. Tabela, na której będą wykonywane działania.Table to operate on.
 • StaraNazwaKolumny — wartość wymagana.OldColumnName - Required. Nazwa kolumny, która ma zostać zmieniona.Name of the column to rename. Ta nazwa musi być ciągiem (na przykład "Nazwa" — wraz z cudzysłowami).This name must be a string (for example "Name" with double quotes included).
 • NowaNazwaKolumny — wartość wymagana.NewColumnName - Required. Nazwa zastępująca.Replacement name. Dla tego argumentu musisz określić ciąg (na przykład "Nazwa klienta" — wraz z cudzysłowami).You must specify a string (for example, "Customer Name" with double quotes included) for this argument.

ShowColumns( Tabela, NazwaKolumny1 [, NazwaKolumny2, ... ] )ShowColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tabela — wymagane.Table - Required. Tabela, na której będą wykonywane działania.Table to operate on.
 • NazwaKolumn(y) — wymagane.ColumnName(s) - Required. Nazwy kolumn do dołączenia.Name(s) of the column(s) to include. Dla tego argumentu musisz określić ciąg (na przykład "Nazwa" — wraz z cudzysłowami).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

PrzykładyExamples

Na potrzeby przykładów w tej sekcji użyto źródła danych IceCreamSales, które zawiera dane z poniższej tabeli:The examples in this section use the IceCreamSales data source, which contains the data in this table:

Żaden z tych przykładów nie powoduje zmodyfikowania źródła danych IceCreamSales.None of these examples modify the IceCreamSales data source. Każda funkcja przekształca wartości ze źródła danych do postaci tabeli i zwraca tę wartość jako wynik.Each function transforms the value of the data source as a table and returns that value as the result.

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue", UnitPrice * QuantitySold )AddColumns( IceCreamSales, "Revenue", UnitPrice * QuantitySold ) Dodaje kolumnę Revenue (Przychód) do wyniku.Adds a Revenue column to the result. Dla każdego rekordu jest obliczana wartość UnitPrice * QuantitySold (CenaJednostkowa * LiczbaSprzedanych), a wartość jest umieszczana w nowej kolumnie.For each record, UnitPrice * QuantitySold is evaluated, and the result is placed in the new column.
DropColumns( IceCreamSales, "UnitPrice" )DropColumns( IceCreamSales, "UnitPrice" ) Wyklucza kolumnę UnitPrice (CenaJednostkowa) z wyniku.Excludes the UnitPrice column from the result. Ta funkcja umożliwia wykluczenie kolumn, a funkcja ShowColumns umożliwia ich dołączenie.Use this function to exclude columns, and use ShowColumns to include them.
ShowColumns( IceCreamSales, "Flavor" )ShowColumns( IceCreamSales, "Flavor" ) Dołącza do wyniku tylko kolumnę Flavor (Smak).Includes only the Flavor column in the result. Ta funkcja umożliwia dołączenie kolumn, a funkcja DropColumns umożliwia ich wykluczenie.Use this function include columns, and use DropColumns to exclude them.
RenameColumns( IceCreamSales, "UnitPrice", "Price")RenameColumns( IceCreamSales, "UnitPrice", "Price") Zmienia nazwę kolumny UnitPrice (CenaJednostkowa) w wyniku.Renames the UnitPrice colum in the result.
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold ),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity" )
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold ),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity" )
Wykonuje kolejno następujące przekształcenia tabeli, rozpoczynając od wnętrza formuły:Performs the following table transforms in order, starting from the inside of the formula:
 1. Dodaje kolumnę Revenue (Przychód) opartą na obliczonej dla każdego rekordu wartości UnitPrice * Quantity (CenaJednostkowa * Ilość).Adds a Revenue column based on the per-record calculation of UnitPrice * Quantity.
 2. Zmienia nazwę kolumny UnitPrice (CenaJednostkowa) na Price (Cena).Renames UnitPrice to Price.
 3. Wyklucza kolumnę Quantity (Ilość).Excludes the Quantity column.
Zwróć uwagę na to, że kolejność ma znaczenie.Note that order is important. Na przykład nie można użyć w obliczeniach kolumny UnitPrice (CenaJednostkowa) po zmianie jej nazwy.For example, we can't calculate with UnitPrice after it has been renamed.

Krok po krokuStep by step

 1. Zaimportuj lub utwórz kolekcję o nazwie Inventory zgodnie z pierwszą podprocedurą znajdującą się w opisie wyświetlania tekstu i obrazów w galerii.Import or create a collection named Inventory as the first subprocedure in Show text and images in a gallery describes.
 2. Dodaj przycisk i ustaw dla jego właściwości OnSelect następującą formułę:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:

  ClearCollect(Inventory2, RenameColumns(Inventory, "ProductName", "JacketID"))ClearCollect(Inventory2, RenameColumns(Inventory, "ProductName", "JacketID"))

 3. Naciśnij klawisz F5, wybierz właśnie utworzony przycisk, a następnie naciśnij klawisz Esc, aby wrócić do obszaru roboczego projektowania.Press F5, select the button that you just created, and then press Esc to return to the design workspace.
 4. W menu Plik wybierz pozycję Kolekcje.On the File menu, select Collections.
 5. Upewnij się, że kolekcja o nazwie Inventory2 została utworzona.Confirm that you've created a collection, named Inventory2. Nowa kolekcja zawiera te same informacje co kolekcja Inventory z tą różnicą, że kolumna o nazwie ProductName (NazwaProduktu) w kolekcji Inventory ma nazwę JacketID (IdentyfikatorKurtki) w kolekcji Inventory2.The new collection contains the same information as Inventory except that the column named ProductName in Inventory is named JacketID in Inventory2.