Funkcje Acos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin i Tan w usłudze PowerAppsAcos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin, and Tan functions in PowerApps

Te funkcje umożliwiają obliczanie wartości trygonometrycznych.Calculates trigonometric values.

OpisDescription

Funkcje podstawowePrimary functions

Funkcja Cos zwraca cosinus argumentu — kąt określony w radianach.The Cos function returns the cosine of its argument, an angle specified in radians.

Funkcja Cot zwraca cotangens argumentu — kąt określony w radianach.The Cot function returns the cotangent of its argument, an angle specified in radians.

Funkcja Sin zwraca sinus argumentu — kąt określony w radianach.The Sin function returns the sine of its argument, an angle specified in radians.

Funkcja Tan zwraca tangens argumentu — kąt określony w radianach.The Tan function returns the tangent of its argument, an angle specified in radians.

Funkcje odwrotneInverse functions

Funkcja Acos zwraca arcus cosinus argumentu, czyli odwrotność jego cosinusa.The Acos function returns the arccosine, or inverse cosine, of its argument. Arcus cosinus to kąt, którego cosinus jest argumentem.The arccosine is the angle whose cosine is the argument. Zwrócony kąt jest określony w radianach i ma wartość z zakresu od 0 do π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Funkcja Acot zwraca wartość główną wartości arcus cotangens argumentu, czyli odwrotność jego wartości cotangens.The Acot function returns the principal value of the arccotangent, or inverse cotangent, of its argument. Zwrócony kąt jest określony w radianach i ma wartość z zakresu od 0 do π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Funkcja Asin zwraca arcus sinus argumentu, czyli odwrotność jego sinusa.The Asin function returns the arcsine, or inverse sine, of its argument. Arcus sinus to kąt, którego sinus jest argumentem.The arcsine is the angle whose sine is the argument. Zwrócony kąt jest określony w radianach i należy do zakresu od -π/2 do π/2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Funkcja Atan zwraca arcus tangens argumentu, czyli odwrotność jego tangensa.The Atan function returns the arctangent, or inverse tangent, of its argument. Arcus tangens to kąt, którego tangens jest argumentem.The arctangent is the angle whose tangent is the argument. Zwrócony kąt jest określony w radianach i należy do zakresu od -π/2 do π/2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Funkcja Atan2 zwraca arcus tangens, czyli odwrotność tangensa, argumentu określonego w postaci współrzędnych x i y.The Atan2 function returns the arctangent, or inverse tangent, of the specified x and y coordinates as arguments. Arcus tangens to kąt między osią x a prostą, która zawiera początek układu współrzędnych (0, 0) i punkt o współrzędnych (x, y).The arctangent is the angle from the x-axis to a line that contains the origin (0, 0) and a point with coordinates (x, y). Kąt jest określony w radianach i należy do zakresu od -π do π, z wyłączeniem wartości -π.The angle is given in radians between -π and π, excluding -π. Wynik dodatni oznacza kąt mierzony od osi x w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a wynik ujemny oznacza kąt mierzony w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.A positive result represents a counterclockwise angle from the x-axis; a negative result represents a clockwise angle. Atan2( ab ) jest równe Atan( b/a ), z tą różnicą, że a może być równe 0 w przypadku funkcji Atan2.Atan2( ab ) equals Atan( b/a ), except that a can equal 0 (zero) with the Atan2 function.

Funkcje pomocniczeHelper functions

Funkcja Degrees konwertuje wartość w radianach na wartość w stopniach.The Degrees function converts radians to degrees. π radianów to 180 stopni.π radians equals 180 degrees.

Funkcja Pi zwraca liczbę przestępną π, która rozpoczyna się cyframi 3,141592...The Pi function returns the transcendental number π, which begins 3.141592...

Funkcja Radians konwertuje wartość w stopniach na wartość w radianach.The Radians function converts degrees to radians.

UwagiNotes

W przypadku przekazania do tych funkcji pojedynczej liczby wartość zwracana jest pojedynczym wynikiem.If you pass a single number to these functions, the return value is a single result. Jeśli zostanie przekazana jednokolumnowa tabela zawierająca liczby, zwracana wartość będzie jednokolumnową tabelą wyników, w której poszczególne wyniki będą odpowiadały każdemu rekordowi w tabeli argumentów.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Tabelę wielokolumnową można przekształcić w tabelę jednokolumnową, postępując zgodnie z opisem z sekcji praca z tabelami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Jeśli argument daje po obliczeniu wartość niezdefiniowaną, wynik będzie wartością pustą.If an argument would result in an undefined value, the result is blank. Taka sytuacja może wystąpić na przykład w przypadku użycia argumentów spoza zakresu dla funkcji odwrotnych.This can happen, for example, when using inverse functions with arguments that are out of range.

SkładniaSyntax

Funkcje podstawowePrimary Functions

Cos( Radiany )Cos( Radians )
Cot( Radiany )Cot( Radians )
Sin( Radiany )Sin( Radians )
Tan( Radiany )Tan( Radians )

  • Radiany — wartość wymagana w radianach.Radians - Required. Kąt, dla którego funkcja będzie wykonywać obliczenia.Angle to operate on.

Cos( JednokolumnowaTabela )Cos( SingleColumnTable )
Cot( JednokolumnowaTabela )Cot( SingleColumnTable )
Sin( JednokolumnowaTabela )Sin( SingleColumnTable )
Tan( JednokolumnowaTabela )Tan( SingleColumnTable )

  • JednokolumnowaTabela — wymagane.SingleColumnTable - Required. Jednokolumnowa tabela zawierająca kąty, dla których funkcja będzie wykonywać obliczenia.A single-column table of angles to operate on.

Funkcje odwrotneInverse Functions

Acos( Liczba )Acos( Number )
Acot( Liczba )Acot( Number )
Asin( Liczba )Asin( Number )
Atan( Liczba )Atan( Number )

  • Liczba — wymagane.Number - Required. Liczba, na której będą wykonywane obliczenia.Number to operate on.

Acos( JednokolumnowaTabela )Acos( SingleColumnTable )
Acot( JednokolumnowaTabela )Acot( SingleColumnTable )
Asin( JednokolumnowaTabela )Asin( SingleColumnTable )
Atan( JednokolumnowaTabela )Atan( SingleColumnTable )

  • JednokolumnowaTabela — wymagane.SingleColumnTable - Required. Jednokolumnowa tabela zawierająca liczby, na których będą wykonywane działania.A single-column table of numbers to operate on.

Atan2( X, Y )Atan2( X, Y )

  • X — wartość wymagana.X - Required. Współrzędna w osi X.X-axis coordinate.
  • Y — wartość wymagana.Y - Required. Współrzędna w osi Y.Y-axis coordinate.

Funkcje pomocniczeHelper Functions

Degrees( Radiany )Degrees( Radians )

  • Radiany — wartość wymagana w radianach.Radians - Required. Kąt w radianach do przekonwertowania na stopnie.Angle in radians to convert to degrees.

Pi()Pi()

Radians( Stopnie )Radians( Degrees )

  • Stopnie — wartość wymagana w stopniach.Degrees - Required. Kąt w stopniach do przekonwertowania na radiany.Angle in degrees to convert to radians.

PrzykładyExamples

Pojedyncza liczbaSingle number

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Cos( 1.047197 )Cos( 1.047197 ) Zwraca cosinus wartości 1,047197 radianów czyli 60 stopni.Returns the cosine of 1.047197 radians or 60 degrees. 0.50.5
Cot( Pi()/4 )Cot( Pi()/4 ) Zwraca cotangens wartości 0,785398... radianów czyli 45 stopni.Returns the cotangent of 0.785398... radians or 45 degrees. 11
Sin( Pi()/2 )Sin( Pi()/2 ) Zwraca sinus wartości 1,570796... radianów czyli 90 stopni.Returns the sine of 1.570796... radians or 90 degrees. 11
Tan( Radians(60) )Tan( Radians(60) ) Zwraca tangens wartości 1,047197... radianów czyli 60 stopni.Returns the tangent of 1.047197... radians or 60 degrees. 1.732050...1.732050...
Acos( 0.5 )Acos( 0.5 ) Zwraca arcus cosinus 0,5 radiana.Returns the arccosine of 0.5, in radians. 1.047197...1.047197...
Acot( 1 )Acot( 1 ) Zwraca arcus cotangens 1 radiana.Returns the arccotangent of 1, in radians. 0.785398...0.785398...
Asin( 1 )Asin( 1 ) Zwraca arcus sinus 1 radiana.Returns the arcsine of 1, in radians. 1.570796...1.570796...
Atan( 1.732050 )Atan( 1.732050 ) Zwraca arcus tangens 1,732050 radiana.Returns the arctangent of 1.732050, in radians. 1.047197...1.047197...
Atan2( 5, 3 )Atan2( 5, 3 ) Zwraca arcus tangens kąta między osią x a prostą zawierającą początek układu współrzędnych (0,0) i punkt o współrzędnych (5,3), czyli około 31 stopni.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (5,3), which is approximately 31 degrees. 0.540419...0.540419...
Atan2( 4, 4 )Atan2( 4, 4 ) Zwraca arcus tangens kąta między osią x a prostą zawierającą początek układu współrzędnych (0,0) oraz punkt o współrzędnych (4,4), to znaczy dokładnie π/4 radianów czyli 45 stopni.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (4,4), which is exactly π/4 radians or 45 degrees. 0.785398...0.785398...
Degrees( 1.047197 )Degrees( 1.047197 ) Zwraca liczbę stopni równoważną 1,047197 radiana.Returns the equivalent number of degrees for 1.047197 radians. 6060
Pi()Pi() Zwraca liczbę przestępną π.Returns the transcendental number π. 3.141592...3.141592...
Radians( 15 )Radians( 15 ) Zwraca liczbę radianów równoważną 15 stopniom.Returns the equivalent number of radians for 15 degrees. 0.261799...0.261799...

Jednokolumnowa tabelaSingle-column table

Na potrzeby przykładów w tej sekcji użyto źródła danych o nazwie TabelaWartości, które zawiera następujące dane.The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains the following data. Ostatni rekord w tabeli to wartość π/2 radianów czyli 90 stopni.The last record in the table is π/2 radians or 90 degrees.

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Cos( TabelaWartości )Cos( ValueTable ) Zwraca cosinusy poszczególnych liczb z tabeli.Returns the cosine of each number in the table.
Cot( TabelaWartości )Cot( ValueTable ) Zwraca cotangensy poszczególnych liczb z tabeli.Returns the cotangent of each number in the table.
Sin( TabelaWartości )Sin( ValueTable ) Zwraca sinusy poszczególnych liczb z tabeli.Returns the sine of each number in the table.
Tan( TabelaWartości )Tan( ValueTable ) Zwraca tangensy poszczególnych liczb z tabeli.Returns the tangent of each number in the table.
Acos( TabelaWartości )Acos( ValueTable ) Zwraca arcus cosinusy poszczególnych liczb z tabeli.Returns the arccosine of each number in the table.
Acot( TabelaWartości )Acot( ValueTable ) Zwraca arcus cotangensy poszczególnych liczb z tabeli.Returns the arccotangent of each number in the table.
Asin( TabelaWartości )Asin( ValueTable ) Zwraca arcus sinusy poszczególnych liczb z tabeli.Returns the arcsine of each number in the table.
Atan( TabelaWartości )Atan( ValueTable ) Zwraca arcus tangensy poszczególnych liczb z tabeli.Returns the arctangent of each number in the table.
Degrees( TabelaWartości )Degrees( ValueTable ) Zwraca równoważną liczbę stopni dla każdej liczby w tabeli przy założeniu, że wartości są kątami wyrażonymi w radianach.Returns the equivalent number of degrees for each number in the table, assumed to be angles in radians.
Radians( TabelaWartości )Radians( ValueTable ) Zwraca równoważną liczbę radianów dla każdej liczby w tabeli przy założeniu, że wartości są kątami wyrażonymi w stopniach.Returns the equivalent number of radians for each number in the table, assumed to be angles in degrees.