Funkcja User w usłudze PowerAppsUser function in PowerApps

Zwraca informacje o bieżącym użytkowniku.Returns information about the current user.

OpisDescription

Funkcja User zwraca rekord informacji o bieżącym użytkowniku:The User function returns a record of information about the current user:

WłaściwośćProperty OpisDescription
User().EmailUser().Email Adres e-mail bieżącego użytkownika.Email address of the current user.
User().FullNameUser().FullName Pełna nazwa bieżącego użytkownika (łącznie z imieniem i nazwiskiem).Full name of the current user, including first and last names.
User().ImageUser().Image Obraz bieżącego użytkownika.Image of the current user. Będzie to adres URL obrazu w postaci "blob:identyfikator".This will be an image URL of the form "blob:identifier". Ustaw właściwość Image kontrolki Image na tę wartość, aby wyświetlić obraz w aplikacji.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app.

Uwaga: Zwracane informacje dotyczą bieżącego użytkownika usługi PowerApps.Note: The information returned is for the current PowerApps user. Będą one zgodne z informacjami dotyczącymi konta, które są wyświetlane w odtwarzaczach usługi PowerApps i w programie Studio. Te informacje można znaleźć poza tworzonymi aplikacjami.It will match the "Account" information that is displayed in the PowerApps players and studio, which can be found outside of any authored apps. Te dane mogą nie być zgodne z informacjami dotyczącymi bieżącego użytkownika z usługi Office 365 lub innych usług.This may not match the current user's information in Office 365 or other services.

SkładniaSyntax

User()User()

PrzykładyExamples

W usłudze PowerApps są przechowywane następujące informacje o bieżącym użytkowniku:The current PowerApps user has the following information:

  • Pełna nazwa: "John Doe"Full Name: "John Doe"
  • Adres e-mail: "john.doe@contoso.com"Email address: "john.doe@contoso.com"
  • Obraz: Image:
FormułaFormula OpisDescription WynikResult
User()User() Rekord zawierający wszystkie informacje dotyczące bieżącego użytkownika usługi PowerApps.Record of all information for the current PowerApps user. { FullName: "John Doe", Email: "john.doe@contoso.com", Image: "blob:1234...5678" }{ FullName: "John Doe", Email: "john.doe@contoso.com", Image: "blob:1234...5678" }
User().EmailUser().Email Adres e-mail bieżącego użytkownika usługi PowerApps.The email address of the current PowerApps user. "john.doe@contoso.com""john.doe@contoso.com"
User().FullNameUser().FullName Pełna nazwa bieżącego użytkownika usługi PowerApps.The full name of the current PowerApps user. "John Doe""John Doe"
User().ImageUser().Image Adres URL obrazu bieżącego użytkownika usługi PowerApps.The image URL for the current PowerApps user. Ustaw właściwość Image kontrolki Image na tę wartość, aby wyświetlić obraz w aplikacji.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app. "blob:1234...5678""blob:1234...5678"

Użycie funkcji ImageControl.Image:With ImageControl.Image: