Funkcja Value w usłudze PowerAppsValue function in PowerApps

Konwertuje ciąg tekstowy na liczbę.Converts a string of text to a number.

OpisDescription

Funkcja Value konwertuje ciąg tekstowy, który zawiera cyfry, na wartość liczbową.The Value function converts a string of text that contains number characters to a number value. Tej funkcji można użyć, gdy konieczne jest wykonanie obliczeń na liczbach wprowadzonych przez użytkownika jako tekst.Use this function when you need to perform calculations on numbers that were entered as text by a user.

W różnych językach zapisy , i .Different languages interpret , and . są interpretowane inaczej.differently. Domyślnie tekst jest interpretowany w języku bieżącego użytkownika.By default, the text is interpreted in the language of the current user. Język, który ma być stosowany, można określić za pomocą tagu języka, używając tych samych tagów języka, które są zwracane przez funkcję Language.You can specify the language to use with a language tag, using the same language tags that are returned by the Language function.

Uwagi na temat formatu ciągu:Notes on the format of the string:

  • Ciąg może być poprzedzony symbolem waluty dla bieżącego języka.The string may be prefixed with the currency symbol for the current language. Symbol waluty jest ignorowany.The currency symbol is ignored. Symbole waluty dla innych języków nie są ignorowane.Currency symbols for other languages are not ignored.
  • Ciąg może zawierać znaku procentu (%) na końcu, co oznacza, że wartość jest procentem.The string may be include a percent sign (%) at the end, indicating that it is a percentage. Zanim liczba zostanie zwrócona, zostanie podzielona przez 100.The number will be divided by 100 before being returned. Symbole procentu i walut nie mogą być stosowane jednocześnie.Percentages and currency symbols cannot be mixed.
  • Ciąg może być zapisany w notacji naukowej, w której 12 x 103 jest wyrażone jako „12e3”.The string may be in scientific notation, with 12 x 103 expressed as "12e3".

Jeśli liczba nie ma prawidłowego formatu, wówczas funkcja Value zwróci wartość pustą.If the number is not in a proper format, Value will return blank.

Aby dokonać konwersji wartości daty i godziny, należy używać funkcji DateValue, TimeValue lub DateTimeValue.To convert date and time values, use the DateValue, TimeValue, or DateTimeValue functions.

SkładniaSyntax

Value( Ciąg [, TagJęzyka ] )Value( String [, LanguageTag ] )

  • Ciąg — wymagane.String - Required. Ciąg przeznaczony do konwersji na wartość liczbową.String to convert to a numeric value.
  • TagJęzyka — opcjonalny.LanguageTag - Optional. Tag języka, w którym ciąg będzie analizowany.The language tag in which to parse the string. Jeśli tag nie jest określony, używany jest język bieżącego użytkownika.If not specified, the language of the current user is used.

PrzykładyExamples

Użytkownik uruchamiający formuły znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych i wybrał jako język angielski.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. Funkcja Language zwraca ciąg „en-US”.The Language function is returning "en-US".

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Value( "123.456" )Value( "123.456" ) Używany jest język domyślny „en-US”, w którym kropka jest separatorem dziesiętnym.The default language of "en-US" will be used, which uses a period as the decimal separator. 123.456123.456
Value( "123.456", "es-ES" )Value( "123.456", "es-ES" ) „es-ES” jest tagiem języka hiszpańskiego w Hiszpanii."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. W Hiszpanii kropka jest separatorem tysięcy.In Spain, a period is a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456" )Value( "123,456" ) Używany jest język domyślny „en-US”, w którym przecinek jest separatorem tysięcy.The default language of "en-US" will be used, which uses a comma as a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456", "es-ES" )Value( "123,456", "es-ES" ) „es-ES” jest tagiem języka hiszpańskiego w Hiszpanii."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. W Hiszpanii przecinek jest separatorem dziesiętnym.In Spain, a comma is the decimal separator. 123.456123.456
Value( "12.34%" )Value( "12.34%" ) Znak procentu na końcu ciągu oznacza, że jest to wartość procentowa.The percentage sign at the end of the string indicates that this is a percentage. 0.12340.1234
Value( "$ 12.34" )Value( "$ 12.34" ) Symbol waluty dla bieżącego języka jest ignorowany.The currency symbol for the current language is ignored. 12.3412.34
Value( "24e3" )Value( "24e3" ) Notacja naukowa dla 24 x 103.Scientific notation for 12 x 103. 2400024000