Omówienie lokalnych bram danych dla usługi Microsoft PowerAppsUnderstand on-premises data gateways for Microsoft PowerApps

Instalacja i konfiguracjaInstallation and configuration

Wymagania wstępnePrerequisites

Minimum:Minimum:

 • Program .NET Framework 4.5.NET 4.5 Framework
 • 64-bitowa wersja systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 (lub nowszego)64-bit version of Windows 7 or Windows Server 2008 R2 (or later)

Zalecane:Recommended:

 • Procesor 8-rdzeniowy8 Core CPU
 • 8 GB pamięci8 GB Memory
 • 64-bitowa wersja systemu Windows 2012 R2 (lub nowszego)64-bit version of Windows 2012 R2 (or later)

Powiązane zagadnienia:Related considerations:

 • Bramy nie można zainstalować na kontrolerze domeny.You can't install a gateway on a domain controller.
 • Bramy nie należy instalować na komputerze, takim jak laptop, który może zostać wyłączony, uśpiony lub może działać bez podłączenia do Internetu, ponieważ brama nie może działać w żadnej z tych sytuacji.You shouldn't install a gateway on a computer, such a laptop, that may be turned off, asleep, or not connected to the Internet because the gateway can't run under any of those circumstances. Ponadto wydajność bramy może ulec pogorszeniu w przypadku pracy w sieci bezprzewodowej.In addition, gateway performance might suffer over a wireless network.

Instalowanie bramyInstall a gateway

 1. Pobierz instalator, a następnie uruchom go.Download the installer, and then run it.

  Uruchamianie instalatora

 2. Na pierwszym ekranie kreatora instalacji kliknij lub naciśnij polecenie Dalej, aby zatwierdzić przypomnienie dotyczące instalowania bramy na laptopie.On the first screen of the installation wizard, click or tap Next to acknowledge the reminder about installing a gateway on a laptop.

  Ekran przypomnienia

 3. Wybierz lokalizację, w której chcesz zainstalować bramę, zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki użytkowania i zasady zachowania poufności informacji, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Instaluj.Specify the location where you want to install the gateway, select the check box to accept the terms of use and the privacy statement, and then click or tap Install.

 4. W oknach dialogowych Kontrola konta użytkownika kliknij lub naciśnij polecenie Tak, aby kontynuować.In the User Account Control dialog boxes, click or tap Yes to continue.

 5. Na następnym ekranie kreatora kliknij lub naciśnij polecenie Zaloguj.On the next screen of the wizard, click or tap Sign in.

  Zaloguj

 6. Kliknij lub naciśnij opcję rejestracji nowej bramy albo opcję migracji, przywracania lub przejęcia istniejącej bramy, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Dalej.Click or tap the option to register a new gateway or to migrate, restore, or take over an existing gateway, and then click or tap Next.

  Wybór nowej lub istniejącej

  • Aby skonfigurować bramę, wpisz dla niej nazwę i klucz odzyskiwania, kliknij lub naciśnij polecenie Konfiguruj, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Zamknij.To configure a gateway, type a name for it and a recovery key, click or tap Configure, and then click or tap Close.

   Konfigurowanie nowej bramy

   Podaj co najmniej ośmioznakowy klucz odzyskiwania i zapisz go w bezpiecznym miejscu.Specify a recovery key that contains at least eight characters, and keep it in a safe place. Będziesz potrzebować tego klucza, jeśli zechcesz przeprowadzić migrację, przywracanie lub przejęcie bramy przypisanej do tego klucza.You'll need this key if you want to migrate, restore, or take over its gateway.

  • Aby przeprowadzić migrację, przywracanie lub przejęcie istniejącej bramy, podaj nazwę bramy oraz jej klucz przywracania, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Konfiguruj i postępuj zgodnie z wyświetlanymi podpowiedziami.To migrate, restore, or take over an existing gateway, provide the name of the gateway and its recovery key, click or tap Configure, and then follow any additional prompts.

   Odzyskiwanie istniejącej bramy

Ponowne uruchamianie bramyRestart the gateway

Brama działa jako usługa systemu Windows, więc można ją uruchamiać i zatrzymywać na wiele sposobów.The gateway runs as a Windows service, so you can start and stop it in multiple ways. Na przykład można otworzyć wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień na komputerze, na którym brama jest uruchomiona, a następnie uruchomić dowolne z następujących poleceń:For example, you can open a command prompt with elevated permissions on the machine where the gateway is running and then run either of these commands:

 • Aby zatrzymać usługę, uruchom następujące polecenie:To stop the service, run this command:
  net stop PBIEgwServicenet stop PBIEgwService

 • Aby uruchomić usługę, uruchom następujące polecenie:To start the service, run this command:
  net start PBIEgwServicenet start PBIEgwService

Konfigurowanie zapory lub serwera proxyConfigure a firewall or proxy

Aby dowiedzieć się, jak zapewnić informacje o serwerze proxy dla bramy, zobacz Konfigurowanie ustawień serwera proxy.For information about how to provide proxy information for your gateway, see Configure proxy settings.

Możesz sprawdzić, czy zapora lub serwer proxy blokuje połączenia, uruchamiając następujące polecenie z poziomu wiersza polecenia programu PowerShell.You can verify whether your firewall, or proxy, may be blocking connections by running the following command from a PowerShell prompt. To polecenie przetestuje połączenie z magistralą usług platformy Azure.This command will test connectivity to the Azure Service Bus. Służy ono tylko do testowania połączenia sieciowego i nie ma nic wspólnego z usługą serwera w chmurze ani z bramą.This only tests network connectivity and doesn't have anything to do with the cloud server service or the gateway. Pomaga ono ustalić, czy komputer może łączyć się z Internetem.It helps to determine whether your machine can actually get out to the internet.

Test-NetConnection -ComputerName watchdog.servicebus.windows.net -Port 9350Test-NetConnection -ComputerName watchdog.servicebus.windows.net -Port 9350

Wyniki powinny wyglądać podobnie do tego przykładu.The results should look similar to this example. Jeśli TcpTestSucceeded nie ma wartości True, możliwe, że połączenie jest blokowane przez zaporę.If TcpTestSucceeded is not True, you may be blocked by a firewall.

ComputerName      : watchdog.servicebus.windows.net
RemoteAddress     : 70.37.104.240
RemotePort       : 5672
InterfaceAlias     : vEthernet (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - Virtual Switch)
SourceAddress     : 10.120.60.105
PingSucceeded     : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded    : True

Jeśli chcesz sprawdzić to dokładnie, zastąp wartości ComputerName i Port wartościami podanymi później w podpunkcie Konfigurowanie portów w tym temacie.If you want to be exhaustive, substitute the ComputerName and Port values with those listed under Configure ports later in this topic.

Zapora może także blokować połączenia, które magistrala usług platformy Azure nawiązuje z centrami danych platformy Azure.The firewall may also be blocking the connections that the Azure Service Bus makes to the Azure data centers. Jeśli tak jest, musisz dodać do listy dozwolonych adresów IP adresy IP tych centrów danych w Twoim regionie, co spowoduje odblokowanie ich adresów IP.If that's the case, you'll want to whitelist (unblock) the IP addresses for your region for those data centers. Listę adresów IP platformy Azure można uzyskać tutaj.You can get a list of Azure IP addresses here.

Konfigurowanie portówConfigure ports

Brama tworzy wychodzące połączenie do magistrali usług platformy Azure.The gateway creates an outbound connection to Azure Service Bus. Komunikuje się ona na portach wychodzących: TCP 443 (domyślnie), 5671, 5672, 9350 do 9354.It communicates on outbound ports: TCP 443 (default), 5671, 5672, 9350 thru 9354. Brama nie wymaga portów przychodzących.The gateway doesn't require inbound ports.

Więcej informacji o rozwiązaniach hybrydowych.Learn more about hybrid solutions.

Zalecamy dodanie wspomnianych adresów IP dla odpowiedniego regionu do listy dozwolonych adresów IP w zaporze.It is recommended that you whitelist the IP addresses, for your data region, in your firewall. Możesz pobrać listę adresów IP centrów danych platformy Microsoft Azure, która jest aktualizowana co tydzień.You can download the Microsoft Azure Datacenter IP list, which is updated weekly.

Uwaga

Na liście adresów IP centrów danych platformy Azure adresy są wymienione w notacji CIDR.In the Azure Datacenter IP list, addresses are listed in CIDR notation. Na przykład 10.0.0.0/24 nie oznacza 10.0.0.0 do 10.0.0.24.For example, 10.0.0.0/24 doesn't mean 10.0.0.0 through 10.0.0.24.

Poniżej przedstawiono listę w pełni kwalifikowanych nazw domen używanych przez bramę.Here is a listing of the fully qualified domain names used by the gateway.

Nazwy domenDomain names Porty wychodząceOutbound ports OpisDescription
*.analysis.windows.net*.analysis.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
*.login.windows.net*.login.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
*.servicebus.windows.net*.servicebus.windows.net 5671–56725671-5672 Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)
*.servicebus.windows.net*.servicebus.windows.net 443, 9350–9354443, 9350-9354 Odbiorniki na Service Bus Relay przez TCP (wymaga portu 443 w celu przejęcia tokenu kontroli dostępu)Listeners on Service Bus Relay over TCP (requires 443 for Access Control token acquisition)
*.frontend.clouddatahub.net*.frontend.clouddatahub.net 443443 HTTPSHTTPS
*.core.windows.net*.core.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
login.microsoftonline.comlogin.microsoftonline.com 443443 HTTPSHTTPS
*.msftncsi.com*.msftncsi.com 443443 Służy do sprawdzania połączenia z Internetem, jeśli brama jest nieosiągalna przez usługę Power BI.Used to test internet connectivity if the gateway is unreachable by the Power BI service.

Konto logowaniaSign-in account

Użytkownicy będą logować się za pomocą konta służbowego.Users will sign in with either a work or school account. Jest to konto w organizacji.This is your organization account. Jeśli zarejestrowano się w celu korzystania z oferty Office 365, ale nie podano służbowego adresu e-mail, ten adres może być podobny do tego: nancy@contoso.onmicrosoft.com. Twoje konto w usłudze w chmurze jest przechowywane w ramach dzierżawy w usłudze Azure Active Directory (AAD).If you signed up for an Office 365 offering and didn’t supply your actual work email, it may look like nancy@contoso.onmicrosoft.com. Your account, within a cloud service, is stored within a tenant in Azure Active Directory (AAD). W większości przypadków główna nazwa użytkownika konta usługi AAD jest zgodna z adresem e-mail użytkownika.In most cases, your AAD account’s UPN will match the email address.

Konto usługi systemu WindowsWindows Service account

Konfiguracja lokalnej bramy danych powoduje, że ta brama używa identyfikatora NT SERVICE\PBIEgwService jako poświadczenia logowania do usług systemu Windows.The on-premises data gateway is configured to use NT SERVICE\PBIEgwService for the Windows service logon credential. Domyślnie ma ona prawo logowania się jako usługa.By default, it has the right of Log on as a service. Dotyczy to kontekstu komputera, na którym instalujesz bramę.This is in the context of the machine on which you're installing the gateway.

Nie jest to konto używane do łączenia się z lokalnymi źródłami danych ani konto służbowe używane do logowania się do usług w chmurze.This isn't the account used to connect to on-premises data sources or the work or school account with which you sign in to cloud services.

Jeśli wystąpią problemy z serwerem proxy z powodu uwierzytelniania, można zmienić konto usługi systemu Windows na konto użytkownika domeny lub usługi zarządzanej zgodnie z konfiguracją serwera proxy.If you encounter issues with your proxy server due to authentication, you may want to change the Windows service account to a domain-user or managed-service account as proxy configuration describes.

Często zadawane pytaniaFrequently asked questions

OgólneGeneral

Pytanie: Jakie źródła danych obsługuje brama?Question: What data sources does the gateway support?
Odpowiedź: Aktualnie są obsługiwane następujące źródła danych:Answer: As of this writing:

 • SQL ServerSQL Server
 • SharePointSharePoint
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • FilesystemFilesystem
 • DB2DB2

Pytanie: Czy potrzebuję bramy w przypadku źródeł danych w chmurze, takich jak SQL Azure?Question: Do I need a gateway for data sources in the cloud, such as SQL Azure?
Odpowiedź: Nie.Answer: No. Brama łączy się tylko z lokalnymi źródłami danych.A gateway connects to on-premises data sources only.

Pytanie: Jaka jest nazwa rzeczywistej usługi systemu Windows?Question: What is the actual Windows service called?
Odpowiedź: W obszarze Usługi brama ma nazwę Power BI Enterprise Gateway Service.Answer: In Services, the gateway is called Power BI Enterprise Gateway Service.

Pytanie: Czy występują połączenia przychodzące do bramy z chmury?Question: Are there any inbound connections to the gateway from the cloud?
Odpowiedź: Nie.Answer: No. Brama używa połączeń wychodzących do magistrali usług platformy Azure.The gateway uses outbound connections to Azure Service Bus.

Pytanie: Co zrobić, jeśli zablokuję połączenia wychodzące?Question: What if I block outbound connections? Co muszę otworzyć?What do I need to open?
Odpowiedź: Zapoznaj się z powyższą listą portów i hostów używanych przez bramę.Answer: Refer to the list of ports and hosts that the gateway uses above.

Pytanie: Czy brama musi być zainstalowana na tym samym komputerze co źródło danych?Question: Does the gateway have to be installed on the same machine as the data source?
Odpowiedź: Nie.Answer: No. Brama będzie łączyć się ze źródłem danych, korzystając z podanych informacji dotyczących połączenia.The gateway will connect to the data source using the connection information that was provided. W tym sensie bramę należy traktować jako aplikację kliencką.Think of the gateway as a client application in this sense. Brama musi mieć po prostu możliwość łączenia się z serwerem o podanej nazwie.It will just need to be able to connect to the server name that was provided.

Pytanie: Jakie jest opóźnienie przed wykonaniem zapytań do źródła danych z bramy?Question: What is the latency for running queries to a data source from the gateway? Jaka jest najlepsza architektura?What is the best architecture?
Odpowiedź: W celu zmniejszenia opóźnienia sieci należy zainstalować bramę jak najbliżej źródła danych.Answer: To reduce network latency, install the gateway as close to the data source as possible. Jeśli brama zostanie zainstalowana w rzeczywistym źródle danych, spowoduje to zminimalizowanie opóźnienia.If you can install the gateway on the actual data source, it will minimize the latency introduced. Należy także uwzględnić centra danych.Consider the data centers as well. Na przykład jeśli usługa korzysta z centrum danych w zachodnich stanach USA, a Twój serwer SQL Server jest hostowany na maszynie wirtualnej platformy Azure, wówczas ta maszyna wirtualna platformy Azure powinna również znajdować się zachodnich stanach USA.For example, if your service is using the West US data center and you have SQL Server hosted in an Azure VM, you'll want to have the Azure VM in West US as well. Dzięki temu opóźnienie zostanie zminimalizowane i unikniesz opłat za ruch wychodzący na maszynie wirtualnej platformy Azure.This will minimize latency and avoid egress charges on the Azure VM.

Pytanie: Czy istnieją jakiekolwiek wymagania dotyczące przepustowości sieci?Question: Are there any requirements for network bandwidth?
Odpowiedź: Zalecane jest korzystanie z połączenia sieciowego o dobrej przepływności.Answer: It is recommended to have good throughput for your network connection. Każde środowisko jest inne, a na wyniki będzie wpływać ilość wysyłanych danych.Every environment is different, and the amount of data being sent will affect the results. Usługa ExpressRoute może pomóc w zapewnieniu poziomu przepływności między lokalnymi centrami danych a centrami danych platformy Azure.Using ExpressRoute could help to guarantee a level of throughput between on-premises and the Azure data centers.

W celu zmierzenia przepływności można użyć aplikacji Azure Speed Test innej firmy.You can use the third-party tool Azure Speed Test app to help gauge what your throughput is.

Pytanie: Czy usługa bramy w systemie Windows może być uruchamiana przy użyciu konta usługi Azure Active Directory?Question: Can the gateway Windows service run with an Azure Active Directory account?
Odpowiedź: Nie.Answer: No. Usługa systemu Windows musi mieć prawidłowe konto systemu Windows.The Windows service must have a valid Windows account. Domyślnie ta usługa będzie uruchomiana z identyfikatorem SID usługi NT SERVICE\PBIEgwService.By default, it will run with the Service SID, NT SERVICE\PBIEgwService.

Pytanie: W jaki sposób wyniki są odsyłane do chmury?Question: How are results sent back to the cloud?
Odpowiedź: Odbywa się to w oparciu o usługę Azure Service Bus.Answer: This is done by way of the Azure Service Bus. Więcej informacji znajduje się w temacie Jak to działa.For more information, see how it works.

Pytanie: Gdzie przechowywane są moje poświadczenia?Question: Where are my credentials stored?
Odpowiedź: Poświadczenia wprowadzone dla źródła danych są przechowywane w postaci zaszyfrowanej w usłudze bramy w chmurze.Answer: The credentials that you enter for a data source are stored encrypted in the gateway cloud service. Poświadczenia są odszyfrowywane w lokalnej bramie.The credentials are decrypted at the gateway on-premises.

Pytanie: Czy mogę umieścić bramę w sieci obwodowej (określanej także jako DMZ, strefa zdemilitaryzowana i podsieć ekranowana)?Question: Can I place the gateway in a perimeter network (also known as DMZ, demilitarized zone, and screened subnet)?
Odpowiedź: Brama wymaga połączenia ze źródłem danych.Answer: The gateway requires connectivity to the data source. Jeśli źródło danych nie znajduje się w tej samej sieci obwodowej, możliwe jest, że brama nie będzie mogła się z nim łączyć.If the data source isn't in your perimeter network, the gateway may not be able to connect to it. Jeśli na przykład komputer, na którym działa program SQL Server, znajduje się poza konkretną siecią obwodową, wówczas nawiązanie połączenia z tym komputerem z sieci obwodowej będzie niemożliwe.For example, the computer that's running SQL Server may not be in your perimeter network, and you can't connect to that computer from the perimeter network. Jeśli brama zostanie umieszczona w sieci obwodowej, brama nie będzie mogła uzyskiwać dostępu do komputera, na którym działa program SQL Server.If you placed the gateway in your perimeter network, the gateway wouldn't be able to reach the computer that's running SQL Server.

Wysoka dostępność / odzyskiwanie po awariiHigh availability/disaster recovery

Pytanie: Czy istnieją plany realizacji scenariuszy wysokiej dostępności z bramą?Question: Are there any plans for enabling high availability scenarios with the gateway?
Odpowiedź: Zaimplementowanie takiej możliwości jest zaplanowane, ale nie ustaliliśmy jeszcze harmonogramu.Answer: This is on the roadmap, but we don’t have a timeline yet.

Pytanie: Jakie są dostępne opcje odzyskiwania po awarii?Question: What options are available for disaster recovery?
Odpowiedź: W celu przywrócenia lub przeniesienia bramy można użyć klucza odzyskiwania.Answer: You can use the recovery key to restore or move a gateway. Klucz odzyskiwania jest określany podczas instalowania bramy.When you install the gateway, specify the recovery key.

Pytanie: Jaka jest korzyść z posiadania klucza odzyskiwania?Question: What is the benefit of the recovery key?
Odpowiedź: Umożliwia on migrację lub odzyskiwanie ustawień bramy po awarii.Answer: It provides a way to migrate or recover your gateway settings after a disaster.

Rozwiązywanie problemówTroubleshooting

Pytanie: Czym są dzienniki bramy?Question: Where are the gateway logs?
Odpowiedź: Zobacz sekcję Narzędzia w dalszej części tego tematu.Answer: See Tools later in this topic.

Pytanie: Jak sprawdzić zapytania wysyłane do lokalnego źródła danych?Question: How can I see what queries are being sent to the on-premises data source?
Odpowiedź: Można włączyć funkcję śledzenie zapytań, która będzie uwzględniać wysyłane zapytania.Answer: You can enable query tracing, which will include the queries being sent. Należy pamiętać, że po zakończeniu rozwiązywania problemów należy przywrócić jej pierwotną wartość.Remember to change it back to the original value when done troubleshooting. Pozostawienie włączonego śledzenia zapytań spowoduje, że dzienniki będą większe.Leaving query tracing enabled will cause the logs to be larger.

Można także zapoznać się z narzędziami, którymi posługuje się źródło danych w celu śledzenia zapytań.You can also look at tools that your data source has for tracing queries. Można na przykład skorzystać z funkcji zdarzeń rozszerzonych albo narzędzia SQL Profiler for SQL Server oraz usług Analysis Services.For example, you can use Extended Events or SQL Profiler for SQL Server and Analysis Services.

Jak działa bramaHow the gateway works

Jak to działa

Gdy użytkownik korzysta z elementu, który jest połączony z lokalnym źródłem danych:When a user interacts with an element that's connected to an on-premises data source:

 1. Usługa w chmurze tworzy zapytanie wraz z zaszyfrowanymi poświadczeniami dla źródła danych i wysyła to zapytanie do kolejki zapytań przeznaczonych do przetworzenia przez bramę.The cloud service creates a query, along with the encrypted credentials for the data source, and sends the query to the queue for the gateway to process.

 2. Usługa bramy w chmurze analizuje zapytania i wypycha żądanie do usługi Azure Service Bus.The gateway cloud service analyzes the query and pushes the request to the Azure Service Bus.

 3. Lokalna brama danych sonduje usługę Azure Service Bus pod kątem żądań oczekujących.The on-premises data gateway polls the Azure Service Bus for pending requests.

 4. Brama pobiera zapytanie, odszyfrowuje poświadczenia i nawiązuje połączenie ze źródłem danych, używając tych poświadczeń.The gateway gets the query, decrypts the credentials, and connects to the data source(s) with those credentials.

 5. Brama wysyła zapytanie do źródła danych w celu wykonania.The gateway sends the query to the data source for execution.

 6. Wyniki są odsyłane ze źródła danych do bramy, a następnie do usługi w chmurze.The results are sent from the data source back to the gateway and then onto the cloud service. Następnie usługa używa wyników.The service then uses the results.

Rozwiązywanie problemówTroubleshooting

Aktualizowanie do najnowszej wersjiUpdate to the latest version

Gdy wersja bramy jest nieaktualna, może pojawiać się wiele problemów.A lot of issues can surface when the gateway version is out of date. Warto dbać o to, aby mieć zawsze najnowszą wersję.It is a good general practice to make sure you are on the latest version. Jeśli brama nie była aktualizowana przez miesiąc lub dłużej, warto rozważyć zainstalowanie najnowszej wersji bramy i sprawdzić, czy możliwe będzie odtworzenie problemu.If you haven't updated the gateway for a month, or longer, you may want to consider installing the latest version of the gateway and see if you can reproduce the issue.

Błąd: Nie można dodać użytkownika do grupy.Error: Failed to add user to group. (-2147463168 PBIEgwService Użytkownicy dzienników wydajności )(-2147463168 PBIEgwService Performance Log Users )

Ten błąd może występować w przypadku próby zainstalowania bramy na kontrolerze domeny, który nie jest obsługiwany.You may receive this error if you are trying to install the gateway on a domain controller, which isn't supported. Należy wdrożyć bramę na komputerze, który nie jest kontrolerem domeny.You'll need to deploy the gateway on a machine that isn't a domain controller.

NarzędziaTools

Zbieranie dzienników z konfiguratora bramyCollecting logs from the gateway configurator

Z bramy można zebrać kilka dzienników.You can collect several logs for the gateway. Zawsze należy zaczynać od dzienników!Always start with the logs!

Dzienniki instalatoraInstaller logs

%localappdata%\Temp\On-premises_data_gateway_*.log%localappdata%\Temp\On-premises_data_gateway_*.log

Dzienniki konfiguracjiConfiguration logs

%localappdata%\Microsoft\on-premises data gateway\GatewayConfigurator*.log%localappdata%\Microsoft\on-premises data gateway\GatewayConfigurator*.log

Dzienniki usługi bramy przedsiębiorstwaEnterprise gateway service logs

C:\Users\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\on-premises data gateway\Gateway*.logC:\Users\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\on-premises data gateway\Gateway*.log

Dzienniki zdarzeńEvent logs

Dzienniki zdarzeń usługi lokalnej bramy danych znajdują się w węźle Dzienniki aplikacji i usług.The On-premises data gateway service event logs are present under Applications and Services Logs.

Dzienniki zdarzeń

Śledzenie za pomocą narzędzia FiddlerFiddler Trace

Fiddler to bezpłatne narzędzie firmy Telerik, które monitoruje ruch HTTP.Fiddler is a free tool from Telerik that monitors HTTP traffic. Dzięki niemu można sprawdzić ruch przychodzący i wychodzący z usługą Power BI z komputera klienckiego.You can see the back and forth with the Power BI service from the client machine. W ten sposób można ujawnić błędy i inne istotne informacje.This may show errors and other related information.