Generowanie aplikacji z poziomu programu SharePoint przy użyciu usługi PowerAppsGenerate an app from within SharePoint using PowerApps

[!VIDEO nb:cid:UUID:639d7eaf-bae5-447c-a34b-ec539a01a15c]

Usługa PowerApps umożliwia automatyczne wygenerowanie aplikacji pozwalającej użytkownikom zarządzać pozycjami na niestandardowej liście usługi SharePoint Online.In PowerApps, automatically generate an app in which users can manage items in a custom SharePoint Online list. Aplikacja będzie mieć trzy ekrany umożliwiające użytkownikom:The app will have three screens in which users can:

 • przeglądanie wszystkich rekordów na liście (BrowseScreen1)browse through all records in the list (BrowseScreen1)
 • wyświetlanie wszystkich pól dla określonego rekordu (DetailsScreen1)view all fields for a specific record (DetailsScreen1)
 • tworzenie lub edytowanie rekordu (EditScreen1)create or edit a record (EditScreen1)

Jeśli tworzysz aplikację na podstawie listy niestandardowej z paska poleceń usługi SharePoint Online, aplikacja jest wyświetlana jako widok tej listy.If you create an app of a custom list from the SharePoint Online command bar, the app appears as a view of that list. Oprócz możliwości uruchomienia w przeglądarce internetowej aplikację można również uruchomić na telefonie Windows Phone, urządzeniu z systemem iOS lub Android.You can also run the app on a Windows Phone, iOS, or Android device, in addition to a web browser.

Ważne: usługa PowerApps nie obsługuje niektórych typów danych programu SharePoint.Important: PowerApps doesn't support all types of SharePoint data. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znane problemy.For more information, see Known issues.

Generowanie aplikacjiGenerate an app

 1. Otwórz listę niestandardową w usłudze SharePoint Online, kliknij lub naciśnij pozycję PowerApps na pasku poleceń, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz aplikację.Open a custom list in SharePoint Online, click or tap PowerApps on the command bar, and then click or tap Create an app.

 2. W wyświetlonym panelu wpisz nazwę aplikacji, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz.In the panel that appears, type a name for your app, and then click or tap Create.

  W przeglądarce internetowej zostanie wyświetlona nowa karta przedstawiająca aplikację wygenerowaną automatycznie na podstawie listy programu SharePoint.A new tab appears in your web browser that shows the app that you automatically generated based on your SharePoint list.

 3. Kliknij lub naciśnij kartę przeglądarki z listą programu SharePoint, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Otwórz.Click or tap the browser tab for your SharePoint list, and then click or tap Open.

  Uwaga: może być konieczne odświeżenie okna przeglądarki (np. przez naciśnięcie klawisza F5), aby aplikacja została otwarta.Note: You might need to refresh the browser window (for example, by pressing F5) before the app will open.

  Aplikacja zostanie otwarta na oddzielnej karcie przeglądarki.The app opens in a separate browser tab.

Zarządzanie aplikacjąManage the app

 • Jeśli klikniesz lub naciśniesz pozycję Edytuj w usłudze PowerApps, aplikacja zostanie otwarta na osobnej karcie przeglądarki, umożliwiając zaktualizowanie aplikacji w programie PowerApps Studio dla sieci Web.If you click or tap Edit in PowerApps, the app opens in a separate browser tab where you can update the app in PowerApps Studio for the web.
 • Jeśli klikniesz lub naciśniesz pozycję Udostępnij widok publicznie, będą mogły go wyświetlić inne osoby w Twojej organizacji.If you click or tap Make this view public, other people in your organization can view it. Domyślnie tylko Ty możesz wyświetlać utworzone przez siebie widoki.By default, only you can see views that you create. Aby zezwolić innym osobom na edytowanie Twojej aplikacji, musisz ją im udostępnić, a następnie przyznać uprawnienia Współautor.If you want to allow other people to edit your app, you need to share it with them, and then grant Contributor permissions.
 • Jeśli klikniesz lub naciśniesz pozycję Usuń ten widok, usuniesz widok z programu SharePoint, ale aplikacja pozostanie w usłudze PowerApps, chyba że ją usuniesz.If you click or tap Remove this view, you'll remove the view from SharePoint, but the app will remain in PowerApps unless you delete it.

Następne krokiNext steps