Generowanie aplikacji na podstawie danych z programu ExcelGenerate an app from Excel data

Automatycznie utwórz aplikację na podstawie danych z pliku programu Excel, które zostały przekazane na konto magazynu w chmurze, takiego jak OneDrive.Create an app automatically based on data in an Excel file that you upload to a cloud-storage account, such as OneDrive. Po wygenerowaniu aplikacji dostosuj ją do własnych potrzeb, a następnie uruchom ją, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.After you generate the app, customize it to better suit your needs, and then run it to make sure that it works as you expect.

Wygenerowana aplikacja ma domyślnie trzy ekrany:Generated apps have three screens by default:

 • Ekran BrowseScreen1 przedstawia podzbiór przynajmniej jednego pola, paska wyszukiwania i przycisku sortowania, który umożliwia użytkownikom łatwe odnalezienie określonego rekordu.BrowseScreen1 shows a subset of one or more fields, a search bar, and a sort button that lets users easily find a specific record.
 • Ekran DetailsScreen1 zawiera większość lub wszystkie pola dla określonego rekordu.DetailsScreen1 shows more or all fields for a specific record.
 • Ekran EditScreen1 zawiera elementy interfejsu użytkownika, które pozwalają użytkownikom tworzyć i aktualizować rekord oraz zapisać dokonane zmiany.EditScreen1 provides UI elements that let users create or update a record and save the changes.

Uwaga: Możesz również wygenerować aplikację na podstawie niestandardowej listy programu SharePoint.Note: You can also generate an app based on a custom SharePoint list.

Wymagania wstępnePrerequisites

Tworzenie aplikacjiCreate an app

 1. W programie PowerApps Studio kliknij lub naciśnij pozycję Nowy w menu Plik (w pobliżu lewej krawędzi).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Opcja Nowy w menu Plik

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:Follow any of these steps:

  • Jeśli Twoje konto magazynu w chmurze jest wyświetlane w obszarze Rozpocznij od danych, kliknij lub naciśnij pozycję Układ telefonu.If your cloud-storage account appears under Start with your data, click or tap Phone layout.

   Opcja utworzenia aplikacji na podstawie danych

  • Jeśli Twoje konto magazynu w chmurze nie jest wyświetlane w obszarze Rozpocznij od danych, kliknij strzałkę na końcu wiersza kafelków.If your cloud-storage account doesn't appear under Start with your data, click the arrow at the end of the row of tiles. Jeśli Twoje konto zostanie wyświetlone na liście połączeń, kliknij lub naciśnij ten wpis.If your account appears in the list of connections, click or tap that entry.
  • Jeśli Twoje konto magazynu w chmurze nie jest wyświetlane w obszarze Rozpocznij od danych ani na liście połączeń, kliknij lub naciśnij pozycję Nowe połączenie, a następnie kliknij lub naciśnij wpis dla Twojego konta.If your cloud-storage storage account doesn't appear under Start with your data or in the list of connections, click or tap New connection, and then click or tap the entry for your account. Kliknij lub naciśnij pozycję Połącz i postępuj zgodnie z monitami, aby skonfigurować połączenie.Click or tap Connect, and follow the prompts to configure the connection.

   Łączenie z usługą OneDrive

 3. W obszarze Wybierz plik programu Excel przejdź do pliku FlooringEstimates.xlsx, a następnie kliknij go lub naciśnij.Under Choose an Excel file, browse to FlooringEstimates.xlsx, and then click or tap it.

  Plik programu Excel FlooringEstimates

 4. W obszarze Wybierz tabelę kliknij lub naciśnij pozycję FlooringEstimates.Under Choose a table, click or tap FlooringEstimates.

  Wybieranie tabeli FlooringEstimates

 5. Kliknij lub naciśnij przycisk Połącz w celu wygenerowania aplikacji.Click or tap Connect to generate the app.
 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o skorzystanie z przewodnika wprowadzającego, kliknij lub naciśnij przycisk Dalej, aby zapoznać się z kluczowymi obszarami interfejsu użytkownika usługi PowerApps (albo kliknij lub naciśnij przycisk Pomiń).If you're prompted to take an introductory tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps user interface (or click or tap Skip).

  Wybierz przycisk Dalej, aby przejść do przewodnika

  Uwaga: Zawsze możesz uruchomić przewodnik później, klikając lub naciskając ikonę znaku zapytania w pobliżu prawego górnego rogu, a następnie klikając lub naciskając pozycję Uruchom przewodnik wprowadzający.Note: You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Po utworzeniu aplikacji ma ona układ domyślny, na podstawie Twoich danych, ale możesz dostosować układ galerii odpowiednio do potrzeb.When an app is created, it has a default layout based on your data, but you can customize the gallery layout to fit your needs.

 1. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij ikonę w prawym górnym rogu, aby przełączyć się do widoku miniatur.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Przełączanie widoków

 2. Kliknij lub naciśnij górną miniaturę, aby upewnić się, że ekran przeglądu (BrowseScreen1) jest zaznaczony.Click or tap the top thumbnail to ensure that the browse screen (BrowseScreen1) is selected.
 3. Kliknij lub naciśnij dowolne miejsce w galerii, takie jak pierwszy obraz.Click or tap anywhere in the gallery, such as the first image.

  Wybieranie obrazu

 4. W okienku po prawej stronie otwórz listę Układ, a następnie kliknij lub naciśnij układ, który zawiera obraz, tytuł i napis.In the right-hand pane, open the Layout list, and then click or tap the layout that contains an image, a title, and a subtitle.

  Wybieranie układu

  Układ aplikacji ulegnie zmianie, aby odzwierciedlić wybór.The layout of the app changes to reflect your choice.

  Ekran BrowseScreen1 z nowym układem

Zmienianie wyświetlanych danychChange the data that appears

 1. W obszarze Elementy wyszukiwania kliknij lub naciśnij pozycję Dywan, aby wybrać kontrolkę Etykieta.Under Search items, click or tap Carpet to select the Label control.

  Skojarzona lista zostanie wyróżniona w okienku po prawej stronie.The associated list is highlighted in the right-hand pane.

  Wybieranie pierwszej etykiety

 2. W okienku po prawej stronie otwórz wyróżnioną listę, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Nazwa.In the right-hand pane, open the highlighted list, and then click or tap Name.

  Ustawianie pierwszej etykiety

 3. Otwórz dolną listę, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Kategoria.Open the bottom list, and then click or tap Category.

  Ustawianie kategorii

  Ekran BrowseScreen1 zmieni się, aby pokazać nazwę i kategorię dla każdego rekordu.BrowseScreen1 changes to show a name and a category for each record.

  Ekran BrowseScreen1 z nową zawartością

  Uwaga: Domyślnie możesz przewijać listę (nazywaną galerią) przy użyciu kółka myszy lub szybko przesuwając palcem w górę i w dół po ekranie dotykowym.Note: By default, you can scroll through the list (called a gallery) by using a mouse wheel or by swiping up and down on a touch screen. Aby użyć płytki dotykowej lub myszy bez kółka, wybierz galerię, kliknij lub naciśnij pozycję Pokaż pasek przewijania na liście właściwości, a następnie zamień wartość false na true na pasku formuły.To use either a trackpad or a mouse without a wheel, select the gallery, click or tap Show Scrollbar in the property list, and then replace false with true in the formula bar.

Zmienianie kolejności pól w formularzuChange the order of fields in a form

 1. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij środkową miniaturę, aby otworzyć ekran szczegółów (DetailsScreen1).In the left navigation bar, click or tap the middle thumbnail to open the details screen (DetailsScreen1).

  Miniatura ekranu DetailScreen 1

 2. Kliknij lub naciśnij obraz, aby wyświetlić opcje, które można dostosować w formularzu.Click or tap the image to show options that are available to customize the form.

  Wybieranie karty

 3. W okienku po prawej stronie przeciągnij pole Nazwa na początek listy.In the right-hand pane, drag the Name field to the top of the list.

  Przenoszenie karty

  Ekran zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlać wprowadzone zmiany.The screen updates to reflect the changes you made.

  Nazwa u góry ekranu

Zmienianie kontrolkiChange a control

 1. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij dolną miniaturę, aby otworzyć ekran edycji (EditScreen1).In the left navigation bar, click or tap the bottom thumbnail to open the edit screen (EditScreen1).

  Miniatura ekranu EditScreen1

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Przegląd.Click or tap Overview.

  Ten krok wybiera kartę Przegląd.This step selects the Overview card. Każda karta zawiera tekst, który opisuje przeznaczenie karty.Each card contains text that describes the purpose of the card. Możesz również dostosować kontrolki na karcie.You can also customize the controls on a card. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolka karty w usłudze PowerApps.For more information, see Card control in PowerApps.

  Wybieranie karty podglądu

 3. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij strzałkę w dół karty, przewiń w dół, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Edytuj tekst wielowierszowy.In the right-hand pane, click or tap the down arrow for the card, scroll down, and then click or tap Edit multi-line text.

  W tym kroku przedstawiono omówienie każdego produktu w kontrolce, która jest wystarczająco duża, aby wyświetlić tekst.This step shows an overview of each product in a control that's large enough to display the text.

  Zmienianie karty

Uruchamianie aplikacjiRun the app

Podczas dostosowywania aplikacji możesz testować wprowadzane zmiany, uruchamiając aplikację w trybie podglądu.As you customize an app, you can test your changes by running the app in Preview mode.

 1. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij górną miniaturę, aby otworzyć ekran przeglądania (BrowseScreen1).In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to open the browse screen (BrowseScreen1).
 2. Otwórz tryb Podgląd, naciskając klawisz F5 albo klikając lub naciskając przycisk Play w pobliżu prawego górnego rogu.Open Preview mode by pressing F5 or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

  Ikona Podgląd

 3. Na ekranie BrowseScreen1 kliknij lub naciśnij strzałkę w prawo rekordu, aby wyświetlić rekord na ekranie szczegółów (DetailsScreen1).On BrowseScreen1, click or tap the arrow to the right of a record to show the record in the details screen (DetailsScreen1).

  Wybieranie strzałki na ekranie BrowseScreen1

 4. Na ekranie DetailsScreen1 kliknij lub naciśnij ikonę ołówka w prawym górnym rogu, aby pokazać rekord na ekranie edycji (EditScreen1).On DetailsScreen1, click or tap the pencil icon in the upper-right corner to show the record in the edit screen (EditScreen1).

  Edytowanie rekordu

 5. Na ekranie EditScreen1 zmień informacje w co najmniej jednym polu, a następnie kliknij lub naciśnij znacznik wyboru znajdujący się w prawym górnym rogu, aby zapisać dokonane zmiany.On EditScreen1, change the information in one or more fields, and then click or tap the check mark in the upper-right corner to save your changes.

  Zapisywanie zmian na ekranie EditScreen1

 6. Zamknij tryb podglądu, naciskając klawisz Esc (bądź klikając lub naciskając ikonę zamykania poniżej paska tytułu).Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon below the title bar).

  Zamykanie trybu podglądu

Znane ograniczeniaKnown limitations

Aby uzyskać informacje na temat udostępniania danych programu Excel w swojej organizacji, przejrzyj następujące ograniczenia.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.

Następne krokiNext steps

 • Naciśnij klawisze Ctrl+S, aby zapisać aplikację i umożliwić jej uruchomienie na innych urządzeniach.To save the app so that you can run it from other devices, press Ctrl-S.
 • Teraz, kiedy znasz już sposób generowania aplikacji na podstawie danych, możesz utworzyć aplikację od podstaw.Now that you've learned how to generate an app from data, you can create an app from scratch.
 • Udostępnij aplikację, aby inne osoby mogły ją uruchomić.Share the app so that other people can run it.