Tworzenie aplikacji na podstawie szablonu i uruchamianie jejCreate and run an app from a template

Utwórz aplikację automatycznie na podstawie szablonu przeznaczonego dla określonego scenariusza, a następnie uruchom ją, aby poznać jej domyślne działanie.Create an app automatically based on a template for specific scenario, and then run it to understand its default behavior. Wypróbuj sposoby dostosowywania aplikacji, a następnie zapisz ją i udostępnij innym osobom.Experiment with how to customize an app, and then save and share it with others.

Wymagania wstępnePrerequisites

 • Zarejestruj się w usłudze PowerApps, zainstaluj ją i otwórz, a następnie zaloguj się, podając te same poświadczenia, których użyto podczas rejestracji.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

  Uwaga

  Możesz skorzystać z tej funkcji, jeśli używasz wersji 2.0.510 lub nowszej.To use this feature, make sure that you're running release 2.0.510 or later. Aby określić wersję, otwórz menu Plik (przy lewej krawędzi), kliknij lub naciśnij pozycję Konta, a następnie sprawdź dane w obszarze Informacje o produkcie.To identify your release, open the File menu (along the left edge), click or tap Account, and then look under Product information.

 • Konto magazynu w chmurze, na przykład w usłudze DropBox, OneDrive lub Dysk Google.A cloud-storage account such as DropBox, OneDrive, or Google Drive.

Tworzenie aplikacjiCreate an app

 1. W programie PowerApps Studio dla systemu Windows lub PowerApps Studio dla sieci Internet kliknij lub naciśnij przycisk Nowy (w pobliżu lewej krawędzi ekranu).From PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web, click or tap New (near the left edge of the screen).

  Opcja Nowy w menu Plik

 2. Na kafelku Szablony aplikacji kliknij lub naciśnij pozycję Układ telefonu.On the App templates tile, click or tap Phone layout.

  Uwaga

  Aplikację możesz także utworzyć na podstawie szablonu dla układu tabletu, jednak ten samouczek koncentruje się na opcji dla telefonu.You can also create an app from a template for a tablet layout, but this tutorial focuses on the phone option.

  Opcja tworzenia aplikacji dla tabletu lub dla telefonu

  Zostanie wyświetlona lista szablonów.A list of templates appears.

 3. Jeśli nie masz połączenia z kontem magazynu w chmurze:If you don't have a connection to a cloud-storage account:

  1. W pobliżu dolnej części ekranu kliknij lub naciśnij pozycję Wybierz.Near the bottom of the screen, click or tap Choose.

   Opcja utworzenia połączenia w widoku szablonu

  2. Kliknij lub naciśnij konto, którego chcesz użyć.Click or tap the account that you want to use.

   Lista połączeń umożliwiających utworzenie aplikacji z szablonu

  3. Podaj swoje poświadczenia, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Użyj, aby przyznać dostęp.Provide your credentials, and then click or tap Use to grant access.

   Twoje połączenie zostanie wyświetlone u dołu ekranu.Your connection appears near the bottom of the screen.

 4. Na liście szablonów kliknij lub naciśnij szablon, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Użyj (w pobliżu prawego dolnego rogu).In the list of templates, click or tap a template, and then click or tap Use (near the lower-right corner).

  Otwieranie szablonu aplikacji PowerApps

  Dane przykładowe zostaną skopiowane do konta magazynu w chmurze, aplikacja zostanie utworzona i zostanie wyświetlona jej strona główna.The sample data is copied to your cloud-storage account, the app is created, and its home page appears.

Uruchamianie aplikacjiRun the app

Aplikacja utworzona na podstawie szablonu zostanie otwarta w domyślnym obszarze roboczym, gdzie większość czasu spędzisz na jej dostosowywaniu.An app from a template opens in the default workspace, where you'll spend most of your time customizing. Zanim wprowadzisz w aplikacji jakiekolwiek zmiany, wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby zapoznać się z działaniem aplikacji w trybie Podgląd.Before you make any changes to the app, follow the steps in this section to explore how the app works in Preview mode.

Porada

Projektuj i opracowuj aplikacje w domyślnym obszarze roboczym, ale testuj je w trybie Podgląd, zanim udostępnisz je innym osobom.Design and develop apps in the default workspace, but test them in Preview mode before you share them with others.

 1. Jeśli po raz pierwszy używasz usługi PowerApps, uruchom przewodnik wprowadzający (albo kliknij lub naciśnij pozycję Pomiń).If you haven't used PowerApps before, take the intro tour (or click or tap Skip).

  Ekran początkowy szybkiego przewodnika

  Zawsze możesz uruchomić przewodnik później, klikając lub naciskając ikonę znaku zapytania w pobliżu prawego górnego rogu, a następnie klikając lub naciskając pozycję Uruchom przewodnik wprowadzający.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

 2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij ekran znajdujący się najwyżej.In the left navigation bar, click or tap the screen that's closest to the top.

 3. Naciśnij klawisz F5 (lub kliknij bądź naciśnij strzałkę w prawo w prawym górnym rogu), aby otworzyć aplikację w trybie Podgląd.Press F5 (or click or tap the right arrow in the upper-right corner) to open the app in Preview mode.

  Przycisk służący do otwierania trybu podglądu

  Aplikacja jest wstępnie wypełniona przykładowymi danymi, dzięki czemu można zapoznać się z jej funkcjami.The app is pre-populated with sample data to demonstrate the functionality of the app. Na przykład aplikacja Narzędzie do szacowania kosztów zawiera dane umożliwiające tworzenie terminów i szacowanie kosztów montażu określonej nawierzchni podłogowej w pomieszczeniu o ustalonym rozmiarze.For example, the Cost Estimator app contains data for creating appointments and estimating the cost of installing a specific flooring product in a room of a particular size.

 4. Zapoznaj się z domyślnym działaniem aplikacji i sprawdź, czy dane na koncie w chmurze odzwierciedlają wprowadzone zmiany.Explore the app's default behavior, and verify that the data in your cloud account reflects your changes.

  Na przykład utwórz termin i oszacowanie kosztów w aplikacji Narzędzie do szacowania kosztów.For example, make an appointment, and create a cost estimate in the Cost Estimator app.

 5. Wróć do domyślnego obszaru roboczego, wybierając ikonę „X” w prawym górnym rogu (poniżej paska tytułu usługi PowerApps).Return to the default workspace by selecting the 'X' icon in the upper-right corner (under the PowerApps title bar).

  Przycisk służący do zamykania trybu podglądu

Dostosowywanie aplikacjiCustomize the app

Każdą aplikację możesz dostosować między innymi w następujący sposób:You can customize this or any app in these ways, among others:

Następne krokiNext steps

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+S, nadaj aplikacji nazwę, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać aplikację w chmurze.Press Ctrl-S, give your app a name, and then click or tap Save to save your app to the cloud.
 2. Udostępnij aplikację innym osobom w organizacji.Share your app with other people in your organization.

  Uwaga

  Zanim udostępnisz aplikację, upewnij się, że osoby, którym ją udostępniasz, mają dostęp do danych.Before you share an app, make sure that the people with whom you're sharing it have access to the data. Musisz na przykład udostępnić plik programu Excel lub inny plik na koncie magazynu w chmurze.For example, you must share an Excel or other file in a cloud-storage account.