Wprowadzenie do usługi PowerAppsIntroduction to PowerApps

Zapraszamy!Welcome! W usłudze PowerApps możesz zarządzać danymi organizacji, uruchamiając aplikację utworzoną przez Ciebie lub przez kogoś innego i udostępnioną Tobie.In PowerApps, you can manage organizational data by running an app that you created or that someone else created and shared with you. Aplikacje działają na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony, ale można je też uruchamiać w przeglądarce, otwierając usługę Dynamics 365.Apps run on mobile devices such as phones, or you can run them in a browser by opening Dynamics 365. Możesz tworzyć najróżniejsze aplikacje, i to bez znajomości języka programowania takiego jak C#.You can create an infinite variety of apps – all without learning a programming language such as C#.

Jeśli dopiero zaczynasz programować aplikacje, zobacz, jak zbudowana jest prosta aplikacja, generując aplikację automatycznie na podstawie pojedynczego źródła danych, a następnie dostosowując ją tak, aby lepiej pasowała do Twoich potrzeb.If you're new to app development, you can see how a simple app is built by generating one automatically based on a single data source and then customizing the app to better suit your needs. To wideo pokazuje, jak w ciągu pięciu minut:This video demonstrates how in five minutes:

[!VIDEO nb:cid:UUID:34ccfd46-7826-49ce-90d8-cf6a144b6968]

Po tym, jak automatycznie wygenerujesz aplikację na podstawie na przykład niestandardowej listy programu SharePoint, możesz zmienić sposób pokazywania wszystkich elementów przez aplikację, szczegóły każdego z elementów oraz opcje tworzenia i edytowania każdego elementu.After you automatically generate an app from, for example, a custom SharePoint list, you can change how the app shows all items, details about each item, and options for creating or editing an item. Możesz też otworzyć przykładową aplikację lub szablon, aby zobaczyć, jakie możliwości daje Ci usługa PowerApps, i lepiej zrozumieć sposób tworzenia złożonej aplikacji.You can also open a sample app or a template to discover what's possible with PowerApps and to better understand how to build a more complex app.

Mając trochę doświadczenia i wykazując się odrobiną kreatywności, możesz opracować własną aplikację od podstaw.With some experience and creativity, you can develop your own apps from scratch. Możesz połączyć się ze źródłami danych, dodać elementy interfejsu użytkownika (tzw. kontrolki) i określić zachowanie aplikacji, tworząc formuły.You can connect to data sources, add UI elements (called controls), and specify app behavior by building formulas. Zaczynając od prostych rzeczy i rozwijając umiejętności we własnym tempie, możesz tworzyć i udostępniać aplikacje, które przedefiniują sposób zarządzania danymi w Twojej organizacji.Starting small and growing your skills at your own pace, you can build and share apps that reinvent how your organization manages data. Chcesz zrobić pierwszy krok?Ready to take the first step?

Automatyczne generowanie aplikacjiGenerate an app automatically

Aby automatycznie wygenerować aplikację, należy określić źródło danych, na przykład dowolne z poniższych:To generate an app automatically, you specify a data source such as any of these:

  • Common Data Servicethe Common Data Service
  • Baza danych programu SQL Servera SQL Server database
  • SalesforceSalesforce
  • Dynamics 365Dynamics 365
  • Skoroszyt programu Excel (za pomocą konta magazynu w chmurze)Excel workbook (in a cloud-storage account)

Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zobacz Tworzenie aplikacji do zarządzania danymi w programie SharePoint.For step-by-step instructions, see Create an app to manage data in SharePoint. Mimo że temat dotyczy programu SharePoint, te same zasady mają zastosowanie do innych typów źródeł danych.The topic is designed for SharePoint, but the same principles apply to other types of data sources.

Dostosowywanie aplikacjiCustomize an app

Jeśli wygenerowana aplikacja nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz ją dostosować.If the generated app doesn't meet your needs by default, you can customize it. Być może zechcesz pokazać inne dane lub te same dane w innej kontrolce.You might, for example, want to show different data or the same data in a different control.

Aby zapoznać się z pomysłami na dalsze ulepszenie aplikacji, możesz otworzyć aplikację przykładową. Pozwoli to na zorientowanie się, co można uzyskać dzięki odrobinie kreatywności i doświadczenia.For ideas about how to improve your app further, you can open a sample app to get a sense of what you can invent with some creativity and a bit of experience.

Przykładowe aplikacje

Alternatywnie możesz skompilować aplikację na podstawie szablonu.You can also build an app from a template. Każdy szablon jest oparty na fikcyjnych danych znajdujących się na koncie w chmurze, takim jak usługa Dropbox.Each template is based on fictitious data in a cloud account, such as Dropbox. Zapoznaj się z określonymi ekranami i kontrolkami, aby zrozumieć, jak są skonfigurowane, i poeksperymentuj z dostosowywaniem, aby poznać techniki, które możesz zastosować do własnych aplikacji.Explore specific screens and controls to understand how they're configured, and experiment with customization to discover techniques that you can apply to your own apps.

Tworzenie aplikacji od podstawCreate an app from scratch

Gdy już wygenerujesz automatycznie aplikację lub dwie i nabierzesz nieco doświadczenia w dostosowywaniu, możesz utworzyć aplikację od podstaw.After you've generated an app or two automatically and gained some experience with customization, you can create an app from scratch. Zaczynając od zera, zyskasz większą elastyczność w projektowaniu, przepływie oraz kontrolkach aplikacji, i możesz zastosować bardziej różnorodne źródła danych.By working from the ground up, you gain flexibility in app design, flow, and controls, and you can incorporate a larger variety of data sources.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe objaśnienia niektórych przydatnych pojęć, zobacz następujące tematy:For detailed explanations of some concepts you'll need, see these topics:

Udostępnianie i uruchamianie aplikacjiShare and run an app

Gdy ukończysz swoją aplikację, możesz ją udostępnić innym osobom w organizacji. Możesz także uruchamiać własne aplikacje albo aplikacje udostępnione w przeglądarce lub na telefonie.When you finish your app, you can share it with others in your organization, and run either your own apps or shared apps in a browser or on a phone.

Więcej informacjiMore information

Ten temat stanowi ogólne omówienie rzeczy możliwych do zrobienia w usłudze PowerApps, ale możliwości są nieskończone.This topic is a high-level overview of the kinds of things you can do with PowerApps, but the possibilities are endless. Procedury krok po kroku i informacje referencyjne można znaleźć w tematach wymienionych wzdłuż lewej krawędzi tej strony.You can find step-by-step procedures and reference information in the topics listed along the left edge of this page. Jeśli masz szczegółowe pytania, na które powyższe tematy nie odpowiadają:If you have a detailed question that the topics don't address: