Zarządzanie aplikacjamiManaging apps

Udostępnianie aplikacji współpracownikom i innym użytkownikom oraz kontrolowanie używanych i udostępnianych wersji aplikacji.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Praca z kontenerami aplikacji, połączeń i innych zasobów.Work with containers for apps, connections, and other resources.

Dowiesz się, jak...

Udostępnianie aplikacjiShare your apps

Dobrze jest tworzyć aplikacje, które spełniają Twoje potrzeby biznesowe, ale prawdziwa magia usługi PowerApps pochodzi z udostępniania tych aplikacji innym osobom.It's great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. Teraz, gdy już wiesz, jak utworzyć aplikację, w tym temacie dowiesz się, jak ją udostępnić.Now that you know how to build an app, in this topic you will learn how to share it. Aplikację możesz udostępnić określonym użytkownikom lub grupom albo całej organizacji.You can share an app with specific users or groups, or you can share it with your entire organization. Po udostępnieniu aplikacji innej osobie ta osoba może ją uruchomić w usłudze Dynamics 365 w przeglądarce lub w aplikacji PowerApps Mobile dla systemu Windows, iOS lub Android.When you share an app with someone, they can run it from Dynamics 365 in a browser or in PowerApps Mobile for Windows, iOS, or Android. Jeśli nadasz innej osobie uprawnienia współautora, będzie ona mogła również aktualizować aplikację.If you give someone contributor permissions, they can also update the app.

Przygotowanie do udostępnienia aplikacjiPrepare to share an app

Aby móc udostępniać aplikację innym osobom, musisz ją najpierw zapisać w chmurze.You must save an app to the cloud before you can share it with anyone. Podaj odpowiednią nazwę i opis aplikacji, aby użytkownicy wiedzieli, do czego ona służy, i mogli ją łatwo wybrać z listy.Give the app a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. W usłudze PowerApps Studio kliknij lub naciśnij pozycję Plik, a następnie wprowadź opis.In PowerApps Studio, click or tap File, then enter a description.

Opis aplikacji

Pamiętaj, że wszelkie zmiany wprowadzone w udostępnionych aplikacjach zostaną przekazane do osób, którym ją udostępniono, zaraz po ich zapisaniu.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. Może to być bardzo pożądane, jeśli ulepszysz aplikację, ale może także wpłynąć na innych użytkowników w przypadku usunięcia lub istotnej zmiany funkcji.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.

Udostępnianie aplikacjiShare an app

W witrynie web.powerapps.com na kafelku aplikacji kliknij wielokropek (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .), a następnie kliknij pozycję Udostępnij..), and then click Share.

Udostępnianie aplikacji z witryny web.powerapps.com

W tym miejscu możesz udostępnić aplikację, a także kontrolować przechowywanie wersji aplikacji, które omówiono w kolejnym temacie.From here, you can share an app and also control app versioning, which we'll cover in the next topic. Określ użytkowników i grupy, którym aplikacja ma zostać udostępniona, oraz ich rolę — Użytkownik lub Współautor.Specify the users and groups to share the app with and what role they should each have - User or Contributor. Kliknij lub naciśnij pozycję Zapisz.Click or tap Save.

Wybieranie użytkowników i grup

Jeśli wybierzesz opcję powiadomienia użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail, wszyscy użytkownicy, którym udostępniono aplikację otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do usługi Dynamics 365.If you choose to notify users via email, everyone you shared the app with receives an email with a link to Dynamics 365. Współautorzy aplikacji otrzymają również link do witryny web.powerapps.com. Aby aplikacja była widoczna dla użytkownika w usłudze Dynamics 365, musi on skorzystać z linku do tej usługi.App contributors also receive a link to web.powerapps.com. If someone doesn't follow the link to Dynamics 365, the app will not show up for them there. Będzie ona widoczna w usłudze AppSource, ale trzeba ją będzie samodzielnie dodać do usługi Dynamics 365.It will be in AppSource, but they'll have to add it to Dynamics 365 themselves.

Aplikacja w usłudze Dynamics 365

Uprawnienia i licencjonowaniePermissions and licensing

Nie będziemy szczegółowo omawiać zagadnień związanych z uprawnieniami i licencjonowaniem, ale chcemy przedstawić trochę podstawowych informacji dotyczących udostępniania:We're not going to get into detail about permissions and licensing, but we want to cover a couple of basics related to sharing:

  • Użytkownicy i współautorzy muszą mieć uprawnienia do wszystkich połączeń danych i bram, których używa udostępniona aplikacja.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that a shared app uses. Niektóre uprawnienia są przyznawane niejawnie wraz z aplikacją, ale inne muszą zostać przyznane jawnie.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted.
  • Jeśli aplikacja korzysta z jednostek usługi Common Data Service, użytkownicy i współautorzy muszą mieć dostęp do bazy danych Common Data Service.If the app uses Common Data Service entities, users and contributors need access to the Common Data Service database. Współautorzy muszą również mieć licencję „P2” usługi PowerApps, jeśli pracują bezpośrednio z jednostkami.Contributors also need a PowerApps "P2" license if they work directly with entities.

Udostępnianie aplikacji jest łatwe i jest doskonałym sposobem na podzielenie się przydatną aplikacją z osobami w całej organizacji.Sharing apps is easy, and it's a great way to take an app that you find useful and make it available to people across your organization. W następnym temacie wyjaśnimy, jak określać, która wersja aplikacji jest aktywna podczas jej używania i udostępniania.In the next topic we'll explain how to control which version of an app is active when you use and share the app.

Kontrola wersji aplikacjiVersion your apps

Jeśli wystąpi problem lub w aplikacji zostaną zapisane niewłaściwe zmiany, dobrze jest wiedzieć, że usługa PowerApps może Ci pomóc. W przypadku aplikacji zapisanych w chmurze usługa PowerApps przechowuje historię wprowadzonych zmian.If something goes wrong or you save a change to an app you shouldn't have, it's good to know that PowerApps can help you out. For apps that are saved in the cloud, PowerApps keeps a history of the changes that you make. Możesz wyświetlić zapisane wersje i w razie potrzeby przywrócić aplikację do wcześniejszej wersji.You can view the versions that are saved and restore your app to a previous version if necessary. Należy pamiętać, że jeśli aplikacja została udostępniona, osoby, którym ją udostępniono, również otrzymają przywróconą wersję.Be aware that if the app is shared, the people you shared with also receive the restored version.

Jak kontrolować wersję aplikacjiHow to version an app

W witrynie web.powerapps.com na kafelku aplikacji kliknij wielokropek (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .), a następnie kliknij pozycję Szczegóły..), and then click Details.

Kliknięcie pozycji Szczegóły w celu wyświetlenia wersji aplikacji

W tym miejscu możesz kontrolować wersję aplikacji i udostępnić aplikację, co omówiono w poprzednim temacie.From here, you can control app versioning and also share an app, which we covered in the previous topic. Aby powrócić do poprzedniej wersji aplikacji, kliknij pozycję Przywróć dla odpowiedniej wersji (wersja 3 w przykładzie) i kliknij ponownie pozycję Przywróć, aby potwierdzić.To move back to a previous version of an app, click Restore for the appropriate version (version 3 in the example), and click Restore again to confirm. Jak widać w przykładzie, po przywróceniu do wersji 3 usługa PowerApps traktuje ją jako nową wersję (wersja 5 w przykładzie), a nie tylko zastępuje wersję 4.As you see in the example, after you restore to version 3, PowerApps treats this as a new version (version 5 in the example), rather than just overwriting version 4.

Przywracanie wcześniejszej wersji aplikacji

Przechowywanie wersji może być bardzo przydatne, jeśli trzeba przywrócić wcześniejszą wersję aplikacji, dlatego warto o tym pamiętać w razie problemów z aplikacjami.Versioning can be very helpful if you need to restore a previous version of an app, so keep it in mind if you run into any issues with your apps. Teraz, gdy już wiesz, jak udostępniać aplikacje i przywracać je w razie potrzeby, przejdziemy do ostatniego aspektu zarządzania aplikacjami w tym kursie — zarządzania środowiskami.Now that know how to share your apps and restore them if necessary, we'll move on to the last aspect of app management in this course - managing environments.

ŚrodowiskaEnvironments

Jeśli wykonujesz kroki kursu po kolei, część zadań odbywała się w witrynie web.powerapps.com. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale cały ten czas praca była wykonywana w konkretnym środowisku.If you have followed along with the course so far, you've spent some time working in web.powerapps.com. Whether you knew it or not, you have been working in a specific environment the whole time. Środowisko to po prostu grupa aplikacji i innych zasobów (więcej informacji na ten temat za chwilę).An environment is simply a grouping of apps and other resources (more on this in a minute). W prawym górnym rogu ekranu witryny web.powerapps.com znajduje się menu rozwijane, które pokazuje bieżące środowisko.Look at the upper right of the screen in web.powerapps.com, and you see a drop-down menu that shows your current environment.

Selektor środowiska

Jeśli korzystasz z usługi PowerApps od niedawna, może istnieć tylko środowisko domyślne.If you are new to PowerApps, you might have only the default environment at this point. Kliknij lub naciśnij menu, aby sprawdzić, czy są dostępne inne środowiska.Click or tap the menu to see if there are other environments available.

Po co używać środowisk?Why use environments?

Środowisko to kontener aplikacji i innych zasobów, np. połączeń danych i przepływów z usługi Microsoft Flow.An environment is a container for apps and other resources, like data connections and flows from Microsoft Flow. Jest to sposób grupowania elementów na podstawie wymagań biznesowych.It's a way to group things based on business requirements. Istnieje kilka powodów, dla których warto tworzyć dodatkowe środowiska poza domyślnym:There are several reasons to create additional environments beyond the default one:

  • Rozdzielenie tworzenia aplikacji przez poszczególne działy: w dużej organizacji każdy dział może pracować w oddzielnym środowisku.Separate app development by department: in a large organization, each department could work in a different environment.
  • Obsługa zarządzania cyklem życia aplikacji: mogą istnieć oddzielne środowiska dla tworzonych aplikacji i aplikacji, które już zakończono i udostępniono.Support application lifecycle management (ALM): you could have separate environments for apps in development and apps that you have already finished and shared.
  • Zarządzanie dostępem do danych: każde środowisko może mieć własną bazę danych Common Data Service, a pozostałe połączenia danych są specyficzne dla środowiska (tj. nie są współdzielone między środowiskami).Manage data access: each environment can have its own Common Data Service database, and other data connections are specific to the environment (i.e. they're not shared across environments).

Warto pamiętać o tym, że środowiska są istotne jedynie dla twórców aplikacji i administratorów usługi PowerApps.One thing to keep in mind is that environments are relevant only to app creators and PowerApps admins. Po udostępnieniu aplikacji dla użytkownika ten użytkownik po prostu uruchamia aplikację, jeśli ma odpowiednie uprawnienia.When you share an app to a user, that user just runs the app as long as they have the right permissions. Nie musi się martwić o to, z którego środowiska dana aplikacja pochodzi.They don't have to worry about what environment it came from.

Tworzenie środowiskaCreate an environment

Do tej pory podczas tego kursu koncentrowaliśmy się na twórcach aplikacji, ale środowiska są tworzone i konserwowane przez administratorów.So far in this course, we have focused on app creators, but environments are created and maintained by admins. Jeśli nie jesteś administratorem, te informacje mogą być mimo wszystko pomocne podczas rozmawiania z administratorem na temat konfigurowania środowisk.If you're not an admin, this information can still be helpful when you talk to your admin about setting up environments. W centrum administracyjnym usługi PowerApps kliknij lub naciśnij pozycję Środowiska, a następnie Nowe środowisko.In the PowerApps admin center, click or tap Environments then New environment. Na ekranie Nowe środowisko wprowadź nazwę środowiska, wybierz region, wybierz, czy utworzyć bazę danych Common Data Service dla środowiska i kliknij lub naciśnij przycisk Utwórz środowisko.On the New environment screen, enter a name for the environment, select a region, select whether to create a Common Data Services database for the environment, and click or tap Create an environment.

Tworzenie środowiska

To wszystko. Teraz masz nowe środowisko, w którym możesz pracować.That's it, you now have a new environment to work in. Po powrocie do witryny web.powerapps.com będzie ono widoczne w menu rozwijanym środowisk.If you go back to web.powerapps.com, you will see it in the environments drop-down menu.

Zarządzanie dostępem do środowiskaManage access to an environment

Masz dostęp do środowiska, gdy masz następujące role:You have access to an environment if you are:

  • Administrator środowiska: masz pełne uprawnienia w środowisku.An Environment Admin: you have full permissions in the environment.
  • Twórca środowiska: możesz wyświetlać wszystkie aplikacje, tworzyć aplikacje i pracować z usługą Common Data Service (mają zastosowanie inne uprawnienia).An Environment Maker: you can see all apps, create apps, and work with the Common Data Service (other permissions apply).

Jako administrator możesz przyznać dostęp do środowiska z poziomu karty Środowiska. Najpierw kliknij lub naciśnij środowisko.As an admin, you grant access to an environment from the Environments tab. First, click or tap an environment. Aby dodać osobę (w tym przykładzie twórcę środowiska), kliknij lub naciśnij pozycję Role środowiska, a następnie Twórca środowiska.To add someone (an Environment Maker in this example), click or tap Environment roles then Environment Maker. Teraz dodaj użytkowników lub grupy do roli i kliknij przycisk Zapisz.From there, add users or groups to the role and click Save.

Zarządzanie dostępem do środowiska

Teraz rozumiesz korzyści ze stosowania środowisk oraz wiesz, jak je tworzyć i jak przyznawać do nich dostęp.You now understand the benefits of environments, and how to create them and grant access to them. Te informacje są przydatne nawet wtedy, gdy nie masz roli administratora.Even if you're not in an admin role, it's helpful to know how this works. To już koniec sekcji Zarządzanie aplikacjami, a Ty masz wystarczająco dużo wiedzy, aby przejść do następnej sekcji, Zarządzanie danymi, która koncentruje się na usłudze Common Data Service.This brings us to the end of the Managing apps section, and you're well prepared to move on to the next section, "Managing data", which focuses on the Common Data Service.

Gratulacje!

Ukończono sekcję Zarządzanie aplikacjami przewodnika Nauka krok po kroku dla usługi Microsoft PowerApps.You've completed the Managing apps section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Teraz już wiesz, jak...

Następny samouczek

Zarządzanie danymiManaging data

Współautorzy

  • Michael Blythe
  • olprod