Zarządzanie danymiManaging data

Informacje o sposobie przechowywania i modelowania danych w usłudze Common Data Service.Understand how to store and model data in the Common Data Service. Definiowanie i korzystanie z jednostek z mapowaniem na dane i procesy biznesowe oraz rozszerzanie wspólnego modelu danych o jednostki niestandardowe.Define and use entities that map to your business data and processes, and extend the common data model with custom entities. Kontrolowanie dostępu do jednostek przy użyciu zabezpieczeń opartych na roli.Use role-based security to control access to entities. Praca z danymi bezpośrednio w usłudze i w programie Excel.Work with data directly in the service, and in Excel.

Dowiesz się, jak...

Common Data ServiceThe Common Data Service

Dane to serce procesów i aplikacji biznesowych — dane z programu Excel, z lokalnych źródeł takich jak SQL Server czy ze źródeł w chmurze takich jak Salesforce i SharePoint Online.Data is at the heart of business applications and processes - data from Excel, from on-premises sources like SQL Server, and cloud sources like Salesforce and SharePoint Online. Dane mogą dotyczyć klientów, sprzedaży, pracowników i wielu innych rzeczy, ale w każdym przypadku są one niezbędne Twojej firmie i odgrywają kluczową rolę w aplikacjach tworzonych w usłudze PowerApps.Data can be related to customers, sales, employees, and many other things, but the common theme is that data is crucial to your business, and it plays a key role in the apps you build in PowerApps. W ramach tego kursu przedstawiliśmy już różne typy źródeł danych i pracowaliśmy z nimi. Wprowadziliśmy już także usługę Microsoft Common Data Service.You have seen and worked with different types of data sources so far in the course, and we introduced the Microsoft Common Data Service earlier. W tej sekcji spędzimy trochę czasu nad szczegółami. Wyjaśnimy korzyści i zaprezentujemy sposób korzystania z usługi.In this section, we'll spend some time getting into the details, explaining the benefits, and showing you how to use the service.

Opis usługiUnderstanding the service

Spójrzmy na kilka diagramów, aby poznać podstawy.Let's get oriented with a couple of diagrams. Ten pierwszy diagram możesz już znać — pokazano na nim składniki platformy aplikacji biznesowych firmy Microsoft.You might have seen the first diagram before - it shows the components of the Microsoft business application platform. Na tym etapie oczywiście znasz już usługę PowerApps, a być może także usługę Microsoft Flow, usługę Power BI lub inne składniki.You're obviously acquainted with PowerApps by this point, but you might have also used Microsoft Flow, Power BI, or other components. Jak widać, usługa Common Data Service oraz łączniki i bramy mają zastosowanie we wszystkich tych składnikach.What you see is that the Common Data Service and connectors and gateways are relevant for all of these components. Obecnie usługa Common Data Service jest używana głównie z usługami PowerApps i Microsoft Flow, ale w przyszłości zostanie udostępniona dla innych składników.Right now, the Common Data Service is used primarily with PowerApps and Microsoft Flow, but it will be available for other components in time.

Diagram platformy biznesowej

Skoro znasz już miejsce usługi Common Data Service, przyjrzyjmy się jej częściom.Now that you understand where the Common Data Service fits in, let's look at its parts. Pomyśl o usłudze Common Data Service jak o hierarchii.Think of the Common Data Service as a hierarchy. Na najniższym poziomie usługa przechowuje dane w sposób skalowalny i niezawodny oraz udostępnia je w taki sposób, aby wiele aplikacji mogło ich używać.At the bottom level, the service stores data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. Następny poziom to wspólny model danych obejmujący wiele jednostek używanych w aplikacjach i procesach biznesowych, jednostek takich jak Account, Contact, Product i Sales Order.The next level is the common data model that includes many entities used in applications and business processes: entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. Jednostki standardowe można rozszerzyć i utworzyć jednostki niestandardowe, aby spełnić swoje potrzeby biznesowe.You can extend the standard entities and create custom ones to meet your business needs.

Diagram architektury usługi Common Data Service

Jednostka jest po prostu kombinacją opisujących ją metadanych (nazw pól, typów danych itd.) oraz przechowywanych w niej danych.An entity is just a combination of the metadata that describes it (field names, data types, and so on) and the data that you store in it. Jeśli znasz program Access lub inną bazę danych, jednostka jest bardzo podobna do tabeli.If you know Access or another database, an entity is very much like a table. Jednostkami szczegółowo zajmiemy się w następnym temacie, a na razie weź pod uwagę zalety pracy z danymi jednostek w usłudze Common Data Service:We will get into entities more in the next topic, but for now consider the benefits of working with entity data in the Common Data Service:

 • Łatwe zarządzanie: zarówno metadane, jak i dane są przechowywane w chmurze.Easy to manage: Both the metadata and data are stored in the cloud. Nie musisz przejmować się szczegółami dotyczącymi sposobu ich przechowywania.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Łatwe udostępnianie: możesz w prosty sposób udostępniać dane współpracownikom, ponieważ usługa PowerApps zarządza uprawnieniami.Easy to share: You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Łatwe zabezpieczanie: dane są bezpiecznie przechowywane, aby użytkownicy mogli je zobaczyć tylko wtedy, gdy przyznasz im do nich dostęp.Easy to secure: Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Zabezpieczenia oparte na rolach pozwalają na kontrolowanie dostępu do jednostek dla różnych użytkowników w organizacji.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Rozbudowane metadane: relacje i typy danych są używane bezpośrednio w usłudze PowerApps.Rich metadata: Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Na przykład zdefiniowanie pola typu Adres URL spowoduje przedstawienie danych w aplikacji jako hiperlink.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Narzędzia zwiększające produktywność: jednostki są dostępne w dodatkach dla programu Microsoft Excel i Outlook, aby zwiększyć produktywność i zapewnić dostępność danych.Productivity tools: Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Listy wyboru: dodawaj listy wyboru z bogatego zestawu standardowych list wyboru, aby szybko tworzyć listy rozwijane w ramach jednostek i aplikacji.Picklists: Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Tworzenie bazy danych Common Data ServiceCreate a Common Data Service database

Baza danych Common Data Service jest tworzona w środowisku.You create a Common Data Service database in an environment. Informacje o środowiskach były przedstawiane we wcześniejszej części kursu, więc tylko krótkie przypomnienie: środowisko to kontener dla aplikacji i innych zasobów, takich jak usługa Common Data Service.You learned about environments earlier in the course, so just a quick recap: an environment is a container for apps and other resources, like the Common Data Service. Z każdym środowiskiem może być skojarzone jedno wystąpienie usługi.Each environment can have one instance of the service associated with it. Jeśli jesteś administratorem środowiska i chcesz dodać usługę do środowiska, wykonaj następujące kroki.If you are an Environment Admin, and you want to add the service to an environment, follow these steps.

Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Utwórz bazę danych.From the Home tab, click Create Database.

Tworzenie bazy danych Common Data Service

Określ, czy chcesz ograniczyć dostęp do bazy danych, a następnie kliknij przycisk Utwórz moją bazę danych.Specify whether you want to restrict access to the database, then click Create my database.

Określanie dostępu w usłudze Common Data Service

Po zakończeniu procesu zostaną wyświetlone wszystkie jednostki standardowe znajdujące się we wspólnym modelu danych.When the process is complete, you see all the standard entities that are included in the common data model. Poniżej przedstawiono niektóre z nich.Some of them are shown below.

Jednostki standardowe usługi Common Data Service

Niektóre fragmenty tego tematu mogły być nowością, jeśli nie masz doświadczenia w pracy z bazami danych.Some of this topic might have been unfamiliar territory if you haven't worked with databases before. Jednak ogólna koncepcja jest dość prosta: usługa Common Data Service umożliwia bezpieczne i niezawodne przechowywanie danych oraz traktowanie tych danych jako typowych jednostek, np. Account, Contact, Product i Sales Order.But the general concept is pretty straightforward: the Common Data Service provides a secure and reliable way to store data and to treat that data in terms of common entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. W następnym temacie dokładniej poznamy jednostki.In the next topic, we'll dive a deeper into entities.

Opis jednostek usługi Common Data ServiceUnderstand Common Data Service entities

W pierwszym temacie w tej sekcji znajduje się wprowadzenie do usługi Common Data Service, która obejmuje wspólny model danych.In the first topic in this section, we introduced you to the Common Data Service, which includes a common data model. Model z kolei zawiera jednostki.The model in turn contains entities. Jednostki są fragmentami współdzielonych danych, które można modyfikować, przechowywać i pobierać, a także wchodzić z nimi w interakcję.Entities are chunks of shared data that can be modified, stored, retrieved, and interacted with. W tym temacie dowiesz się więcej o jednostkach, polach i typach danych.In this topic, you'll learn more about entities, fields, and data types.

Jednostki standardoweStandard entities

Wspólny model danych zawiera zestaw jednostek standardowych wypełniających szereg typowych potrzeb biznesowych.The common data model comes with a set of standard entities that cover a range of common business needs. Poniżej przedstawiono niektóre jednostki standardowe.Some of the standard entities are shown below.

Jednostki standardowe usługi Common Data Service

Jednostki są pogrupowane w kategorie, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, które z nich typowo współpracują ze sobą w ramach rozwiązania.The entities are grouped into categories so it's easy to see which ones typically work together in a solution.

Grupa funkcjonalnaFunctional group OpisDescription
Customer ServiceCustomer Service Jednostki Customer Service służą do zarządzania rozwiązywaniem problemów klientów, w tym śledzenia, eskalacji i dokumentowania.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
FoundationFoundation Jednostki Foundation zawierają informacje, które dotyczą praktycznie każdej innej grupy jednostek.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Ta grupa zawiera jednostki, takie jak Address i Currency.This group contains entities such as Address and Currency.
People, Organizations i GroupsPeople, Organizations, and Groups Te jednostki obejmują bogaty zestaw osób i organizacji, z którymi możesz wchodzić w interakcje, w tym pracowników, kontrahentów, ofiarodawców, wolontariuszy, fanów, studentów i członków rodziny.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
PurchasingPurchasing Jednostki Purchasing pozwalają tworzyć rozwiązania dotyczące zakupów.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
SalesSales Jednostki Sales pozwalają tworzyć rozwiązania sprzedaży end-to-end. Począwszy od śledzenia potencjalnych klientów i szans sprzedaży, do zawierania umów, przyjmowania i dostarczania zamówień oraz wysyłania faktur.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

Pola i typy danychFields and data types

Każda jednostka zawiera zestaw domyślnych pól, których nie można zmienić ani usunąć.Each entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Niektóre z tych pól, takie jak Identyfikator kontaktu, są specyficzne dla jednostki.Some of those fields, like Contact ID, are specific to an entity. Inne, takie jak Data i godzina utworzenia, są wspólne dla wszystkich jednostek.Others, like Created on date time, are common to all entities. Możesz rozszerzyć jednostki standardowe poprzez dodanie pól.You can extend standard entities by adding fields. Kliknij lub naciśnij opcję Dodaj pole, a następnie określ właściwości nowego pola.Just click or tap Add field and specify the new field's properties.

Pola i typy danych jednostki Contact

Jeśli zachodzi potrzeba użycia zupełnie innej jednostki (tj. w sytuacji, w której rozszerzona jednostka standardowa nie wystarczy), możesz utworzyć jednostkę niestandardową.If you need an entity that is completely different (i.e. extending a standard entity isn't enough), you create a custom entity. Omówimy tę opcję w następnym temacie.We will cover that in the next topic.

Każde pole w jednostce ma typ danych, np. Liczba.The fields in an entity each have a data type, like Number. Wykorzystywanie różnych typów danych zamiast jednego ogólnego typu danych jest pomocne, ponieważ umożliwia aplikacjom wykonywanie różnych interesujących rzeczy.Having different data types, rather than a single generic data type is helpful because it lets your apps to do all sorts of cool things. Przykładowo jeśli masz pole o typie Liczba, aplikacje mogą używać kontrolki suwaka, gdy użytkownik edytuje to pole.For example, when you have a field of type Number, your apps can use a slider control when a user edits that field. Możesz wybrać spośród ponad tuzina typów danych — poniższa lista przedstawia niektóre z nich:You can choose from more than a dozen data types - the following list shows some representative types:

 • Typy podstawowe, np. Tekst i LiczbaBasic types, like Text and Number
 • Bardziej złożone typy, np. E-mail i TelefonMore complex types, like Email and Phone
 • Typy specjalne, np. Wyszukaj (do tworzenia relacji) lub Lista wyboru (do przechowywania stałego zestawu wartości dla pola)Special types, like Lookup (for creating relationships) and Picklist (to hold a fixed set of values for a field)

Praca z jednostkamiWorking with entities

Po otwarciu jednostki zobaczysz wiele informacji i kilka akcji, które można wykonać.When you open an entity, you see a lot of information and several actions that you can take. Przyjrzyjmy się dostępnym kartom i akcjom, które można wykonać w ramach zarządzania danymi jednostki.We'll briefly look at the tabs that are available, and the actions you can take to manage entity data.

Karty jednostki

 • Pola: wyświetla pola i typy danych oraz umożliwia dodawanie pól — funkcje omówione powyżej.Fields: see fields and data types, and add fields, all of which we discussed above.
 • Klucz: to pole identyfikuje każdy wiersz w jednostce, np. Identyfikator kontaktu w przypadku jednostki Contact.Key: the field that identifies each row in an entity, like Contact ID for the Contact entity.
 • Relacje: połączenia między powiązanymi jednostkami, np. Product i Product category.Relationships: connections between related entities like Product and Product category. Przykład zawarto w następnym temacie.We'll see an example in the next topic.
 • Grupy pól: służy do kontrolowania różnych zachowań, np. pól automatycznie wyświetlanych podczas tworzenia ekranu aplikacji w usłudze PowerApps.Field groups: used to control various behaviors, like which fields to automatically show when you create an app screen in PowerApps.
 • Dane: pozwala przeglądać dane przykładowe i własne (po zaimportowaniu).Data: browse sample data and your own data after it's imported.

Akcje jednostki

 • Otwórz w programie Excel: jeśli masz zainstalowany dodatek PowerApps, użyj tej opcji, aby eksplorować i edytować dane w programie Excel.Open in Excel: if you have the PowerApps add-in installed, use this option to explore and edit your data in Excel.
 • Importuj dane: wprowadź dane z plików programu Excel i CSV.Import data: bring in data from Excel and CSV files.
 • Eksportuj dane: eksportuj dane do pliku programu Excel.Export data: export data to an Excel file.
 • Eksportuj szablon: eksportuj strukturę jednostki do pliku programu Excel, aby wypełnić plik i zaimportować go z powrotem do jednostki.Export template: export the structure of an entity to an Excel file so you can populate the file and import it back into the entity.
 • Ustawienia i Usuń: opcje niedostępne w przypadku jednostek standardowych.Settings and Delete: not available for standard entities.

Nawiązywanie połączenia z jednostką standardową w programie PowerApps StudioConnecting to a standard entity in PowerApps Studio

Teraz, gdy już rozumiesz, czym są jednostki, przyjrzymy się sposobom nawiązywania połączenia z jednostką Contact w programie PowerApps Studio.Now that you understand what entities are, we'll look at how to connect to the Contact entity in PowerApps Studio. Kliknij przycisk Nowy, a następnie w części Common Data Service kliknij opcję Układ telefonu.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Zobaczysz dostępne połączenia danych z lewej strony oraz listę jednostek z prawej strony.You see available data connections on the left and the list of entities on the right. Spróbuj nawiązać połączenia własnoręcznie i wygenerować aplikację z jednostki.Try connecting on your own, and generate an app from the entity.

Nawiązywanie połączenia z jednostką w programie PowerApps Studio

W następnym temacie pokażemy, jak tworzyć jednostki niestandardowe oraz relacje między jednostkami.In the next topic, we'll show you how to create custom entities, as well as relationships between entities.

Tworzenie jednostek niestandardowychCreate custom entities

Usługa Common Data Service jest zaprojektowana z myślą o wszystkich klientach biznesowych, od najmniejszych sklepów po największe przedsiębiorstwa.The Common Data Service is designed for all our business customers, from the smallest shops to the largest enterprises. Wspólny model danych zawiera zestaw jednostek standardowych obejmujących szereg typowych scenariuszy biznesowych. W poprzednim temacie omówiliśmy możliwość rozszerzania jednostek standardowych wedle potrzeb.The common data model includes a set of standard entities that address many common business scenarios, and you saw in the previous topic that you can extend those standard entities if necessary. Niemniej czasami potrzebujesz czegoś zupełnie innego, żeby rozwiązać problemy specyficzne dla swojej firmy.But sometimes you need something completely different to solve problems specific to your business. W takim przypadku potrzebujesz jednostki niestandardowej. W tym temacie dowiesz się, jak utworzyć taką jednostkę.In that case you need a custom entity, and we'll show you how to build one in this topic.

Istnieją dwa sposoby tworzenia jednostki:There are two ways to create an entity:

 • Tworzenie jednostki od początku.Create the entity from scratch. To właśnie omówimy w tym temacie.This is what we'll do in this topic.
 • Tworzenie jednostki bazującej na innej jednostce przez skopiowanie pól i ustawień tej jednostki, ale nie danych.Create an entity that is based on another entity, by copying the fields and settings of that entity, but not its data.

Tworzenie jednostki od początkuCreating an entity from scratch

W tym przykładzie utworzymy od początku jednostkę niestandardową o nazwie Product review.For this example, we'll create a custom entity called Product review, from scratch. Aby rozpocząć, na karcie Jednostki kliknij opcję Nowa jednostka.To start, on the Entities tab click New Entity. Wprowadź Nazwę jednostki (bez spacji i znaków specjalnych), przyjazną Nazwę wyświetlaną i konkretny Opis.Enter an Entity name (no spaces or special characters), a friendly Display name, and a meaningful Description. Następnie kliknij przycisk Dalej.Then click Next.

Nowa jednostka

Na następnym ekranie zobaczysz pięć pól domyślnych dla wszystkich jednostek standardowych i niestandardowych.On the next screen, you see the five default fields that all standard and custom entities contain. Kliknij przycisk Dodaj pole, aby rozpocząć dodawanie własnych pól.Click Add field to start adding your own.

Domyślne pola jednostki

W tym przykładzie dodamy cztery pola:For this example, let's add four fields:

 • Data recenzji, wymagane pole daty.Review Date, which is a date field, and is required.
 • Ocena produktu, wymagane pole z liczbą całkowitą.Product Rating, which is an integer field, and is required. Moglibyśmy użyć w tym miejscu listy wyboru, która umożliwia określenie tylko wybranych wartości (np. 1–5), ale w tym przykładzie wybierzemy prostsze opcje.We could use a picklist here that allows you to specify only certain values (like 1-5), but we'll keep it simple right now.
 • Nazwa recenzenta, niewymagane pole tekstowe.Reviewer Name, which is a text field, and isn't required
 • Komentarz recenzenta, również niewymagane pole tekstowe.Reviewer Comment, which is a text field, and also isn't required.

Po zakończeniu tworzenia jednostki kliknij przycisk Utwórz.When you're happy with the entity, click Create. Jednostka nie zawiera żadnych danych po utworzeniu.When the entity is created, it doesn't have any data in it. W następnym temacie pokażemy, jak zaimportować dane.We'll show how to import data in the next topic.

Pola jednostki niestandardowej

Tworzenie relacji między dwiema jednostkamiCreating a relationship between two entities

Jako że chcemy skojarzyć każdą recenzję z konkretnym produktem, musimy utworzyć relację między jednostką Product review i jednostką Product.Because we want to associate each review with a particular product, we need to create a relationship between the Product review entity and the Product entity. W jednostce Product review na karcie Relacje kliknij opcję Nowa relacja.In the Product review entity, on the Relationships tab, click New relationship. Następnie wybierz Powiązaną jednostkę i wprowadź Nazwę, Nazwę wyświetlaną oraz Opis.Then select a Related entity, and enter a Name, a Display name, and a Description. Kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć relację.Click Save to create the relationship.

Tworzenie relacji między jednostkami

Nawiązywanie połączenia z jednostką niestandardową w programie PowerApps StudioConnecting to a custom entity in PowerApps Studio

Nawiązywanie połączenia z jednostką niestandardową w programie PowerApps Studio jest takim samym procesem jak nawiązywanie połączenia z jednostką standardową.Connecting to a custom entity in PowerApps Studio is just like connecting to a standard entity. Kliknij przycisk Nowy, a następnie w części Common Data Service kliknij opcję Układ telefonu.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Zobaczysz dostępne połączenia danych z lewej strony oraz listę jednostek z prawej strony.You see available data connections on the left and the list of entities on the right.

Nawiązywanie połączenia z jednostką w programie PowerApps Studio

W następnym temacie pokażemy, jak zarządzać danymi w usłudze Common Data Service.In the next topic, we'll show you how to manage data in the Common Data Service.

Zarządzanie danymi jednostkiManage entity data

W tym temacie omówimy zarządzanie danymi w usłudze Common Data Service.In this topic, we'll cover data management in the Common Data Service. W innych tematach wspomnieliśmy o importowaniu i eksportowaniu danych, ale teraz poświęcimy więcej czasu na pracę z danymi w programie Excel.We have touched on importing and exporting data in other topics, but we'll spend more time now on working with data in Excel.

Importowanie danych z programu Excel lub pliku CSVImport data from Excel or CSV

W tym przykładzie zaimportujemy dane z programu Excel do jednostki Product review utworzonej w poprzednim temacie.In this example, we'll import data from Excel into the Product review entity that we created in the last topic. Możesz też zaimportować dane z plików CSV (jest to typowy format do przenoszenia danych).You can also import data from CSV files, which is a common format to move data around. Oto przypomnienie wyglądu jednostki; w tym temacie skupimy się na wyróżnionym obszarze.Here's a reminder of what the entity looks like; the highlighted area is what we'll focus on in this topic.

Jednostka Product review

W jednostce kliknij opcję Importuj dane, a następnie przejdź do pliku, z którego chcesz zaimportować dane.In an entity, click Import data, then navigate to the file you want to import from. Kliknij opcję Pokaż mapowanie i upewnij się, że kolumny w pliku programu Excel są skojarzone z odpowiednimi polami w jednostce.Click Show mapping and make sure the columns in the Excel file are associated with the right fields in the entity. Po zakończeniu weryfikacji mapowań kliknij przycisk Zapisz zmiany.When you're happy with the mappings, click Save changes. Po powrocie na główny ekran importowania kliknij przycisk Importuj.Back on the main import screen, click Import.

Importowanie danych z programu Excel

Eksportowanie danych do programu ExcelExport data to Excel

Wyeksportuj dane, jeśli potrzebujesz do nich dostępu poza usługą Common Data Service.Export data if you need access to it outside the Common Data Service. W jednostce kliknij opcję Eksportuj dane, a następnie poczekaj na wygenerowanie pliku zip.In an entity, click Export Data, and then wait for the zip file to be generated. Otwórz plik zip i zobacz wyeksportowane dane.Open the zip file and you see the exported data. Eksportowanie danych do programu ExcelExport data to Excel

Eksportowanie szablonu do programu ExcelExport a template to Excel

Poza pobieraniem danych możesz też pobrać szablon.In addition to downloading data, you can download a template. Szablon to plik programu Excel ze strukturą odpowiadającą polom jednostki, ale bez żadnych danych.A template is an Excel file with a structure that matches the fields of an entity, but without the data. Po pobraniu szablonu możesz go wypełnić ręcznie lub programowo, a następnie zaimportować z powrotem do usługi.After you download the template, you populate it manually or programmatically, and import it back into the service. W jednostce kliknij opcję Eksportuj szablon, a następnie określ żądane pola (w tym przypadku wybrano jedno pole).In an entity, click Export Template, then specify the fields you want (in this case I selected a single field). Kliknij opcję Eksportuj do programu Excel, a następnie poczekaj na wygenerowanie pliku programu Excel.Click Export to Excel, and then wait for the Excel file to be generated. Otwórz plik programu Excel i zobacz wyeksportowany szablon z wybranymi polami.Open the Excel file and you see the exported template with the fields you selected.

Eksportowanie szablonu do programu Excel

Otwieranie danych i praca z danymi w programie ExcelOpen and work with data in Excel

Ostatnią funkcją, której się przyjrzymy, jest opcja Otwórz w programie Excel.The last thing we'll look at is the Open in Excel option. Jeśli masz zainstalowany dodatek usługi PowerApps, możesz użyć tej opcji, aby eksplorować i edytować dane w programie Excel.If you have the PowerApps add-in installed, you can use this option to explore and edit your data in Excel. W jednostce kliknij opcję Otwórz w programie Excel, a następnie otwórz plik.In an entity, click Open in Excel, then open the file. Włącz edytowanie, a następnie dodatek nawiąże połączenie na żywo z jednostką w usłudze i wypełni skoroszyt.Enable editing, then the add-in establishes a live connection to the entity in the service and populates the workbook. Możesz przeprowadzać edycję bezpośrednio w skoroszycie, a także dodawać i usuwać wiersze.You edit directly in the workbook, and can add and delete rows. Kliknij przycisk Opublikuj, aby zapisać zmiany.Click Publish to save changes. Możesz też odświeżyć dane, aby upewnić się, że masz ich aktualną kopię, oraz filtrować dane, co jest szczególnie pomocne w przypadku jednostek z dużą ilością danych.You can also refresh data to make sure you have an up-to-date copy; and filter data, which is especially handy if an entity has a lot of data in it.

Otwieranie w programie Excel

W ten sposób doszliśmy do końca tematu związanego z zarządzaniem danymi w usłudze Common Data Service — importowaniem, eksportowaniem i pracą z danymi w programie Excel.That wraps up the topic on managing data in the Common Data Service—importing, exporting, and working with data in Excel. W następnym temacie porozmawiamy o zarządzaniu bezpieczeństwem danych.In the next topic, we'll talk about managing data security.

Zabezpieczenia usługi Common Data ServiceCommon Data Service security

W tym temacie omówimy zabezpieczenia w usłudze Common Data Service.In this topic, we'll cover security in the Common Data Service. Usługa używa systemu opartego na rolach, aby przydzielać użytkownikom uprawnienia do danych.The service uses a role-based system to grant users permissions to data. Model zabezpieczeń jest hierarchią, w której każdy poziom reprezentuje inny poziom dostępu.The security model is a hierarchy, with each level representing a different level of access. Na najniższym poziome znajdują się poszczególne uprawnienia do tworzenia, odczytu, aktualizowania i usuwania dla jednej jednostki.At the lowest level are individual create, read, update, and delete permissions on a single entity. Kolekcja tych uprawnień na poziomie jednostki tworzy zestaw uprawnień.A collection of these entity-level permissions forms a permission set. Rola może używać jednego lub kilku zestawów uprawnień.One or more permission sets can then be used by a role. Rola znajduje się na najwyższym poziomie — obejmuje wszystkie uprawnienia wymagane przez użytkownika lub grupę użytkowników.A role is at the top level - encompassing all the permissions needed by a user or a group of users.

Opis ról i zestawów uprawnieńUnderstanding roles and permission sets

Przez większość czasu w tym kursie skupialiśmy się na witrynie PowerApps.com i programie PowerApps Studio.In most of this course, we've focused on powerapps.com and the PowerApps Studio. W tym temacie będziemy działać w centrum administracyjnym usługi PowerApps.In this topic, we will be in the PowerApps admin center. Jeśli klikniesz środowisko w centrum administracyjnym, w sekcji Zabezpieczenia zostaną wyświetlone karty Role środowisk (omawiane w poprzednim temacie), Role użytkowników i Zestawy uprawnień.If you click on an environment in the admin center, under Security you see tabs for Environment roles (whch we looked at in a previous topic), User roles and Permission sets. Domyślnie istnieją dwie role użytkowników:By default, there are two user roles:

 • Właściciel bazy danych to rola administracyjna z pełnym dostępem do wszystkich jednostek.Database Owner is an administrative role that gives full access to all entities.
 • Użytkownik organizacji to domyślna rola przypisywana wszystkim użytkownikom.Organization user is the default role assigned to all users. Ta rola zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do jednostek zawierających dane publiczne.This role provides all users access to entities that contain public data.

Role użytkownika w centrum administracyjnym

Domyślnie istnieją dwa zestawy uprawnień dla każdej jednostkiBy default there are two permission sets for each entity

 • Obsługa zapewnia pełną kontrolę: uprawnienia do tworzenia, odczytu, aktualizowania i usuwania.Maintain gives full control: create, read, update, and delete permissions.
 • Widok zapewnia dostęp tylko do odczytu.View gives read-only access.

Poniższa ilustracja przedstawia domyślne zestawy uprawnień dla jednostki Account.The following image shows the default permission sets for the Account entity.

Zestawy uprawnień centrum administracyjnego

W nagraniu wideo pokazujemy, jak tworzyć dodatkowe role i zestawy uprawnień, dzięki którym możesz szczegółowo określać dostęp do swoich aplikacji.In the video, we show you how to create additional roles and permission sets so you can enable fine-grained access for your applications. Tworzymy zestaw uprawnień Obsługa recenzji produktu, który zapewnia pełny dostęp do jednostki niestandardowej utworzonej w poprzednim temacie, oraz rolę Właściciel aplikacji recenzji, do której przydzielimy zestaw uprawnień.We create a Maintain product review permission set that gives full access to the custom entity we created in an earlier topic and a ReviewApp Owner role that we assign the permission set to.

Ograniczanie dostępu do bazy danychRestrict access to a database

Podczas tworzenia bazy danych w poprzednim temacie zachowaliśmy domyślny otwarty dostęp do bazy danych.When we created a database in an earlier topic, we stayed with the default of open access to the database. Aby zmienić dostęp, na karcie Baza danych kliknij opcję Ogranicz dostęp, a następnie potwierdź chęć wprowadzenia zmiany.To change the access, on the Database tab click Restrict access, and then confirm that you want to make the change.

Ograniczanie dostępu do bazy danych

W trybie ograniczonym każdy użytkownik musi mieć przypisaną co najmniej jedną rolę.In restricted mode, every user must have one or more role assigned to them. Można skonfigurować rolę dla danego stanowiska w firmie, a następnie przypisać ją do dowolnej osoby na tym stanowisku.A role can be set up for a given position within your company, and assigned to any person who is in that position. Użytkownicy mogą być automatycznie dodawani do roli w oparciu o grupy usługi Azure Active Directory, do których należą.Users can also be automatically added to a role based on the Azure Active Directory groups they belong to.

PodsumowanieWrapping it up

Zabezpieczenia mogą być złożoną kwestią, ale wystarczy pamiętać o hierarchii uprawnień.Security can be a complex topic, but just remember the hierarchy of permissions. Hierarchia rozpoczyna się od poszczególnych uprawnień do tworzenia, odczytu, aktualizowania i usuwania w jednostce. Uprawnienia mogą tworzyć zestawy uprawnień, które następnie są przypisywane do ról.It starts with create, read, update, and delete permissions on an entity, which can form permission sets, which are then assigned to roles. Jest to elastyczny system, który umożliwia kontrolowanie dostępu do danych w dość szczegółowy sposób.It's a flexible system that enables you to control data access in a fairly granular way.

W ten sposób dotarliśmy do końca sekcji poświęconej usłudze Common Data Service oraz końca kursu z przewodnikiem.Well, this brings us to the end of our section on the Common Data Service and also the end of this Guided Learning course. Mamy nadzieję, że kurs spełnił Twoje oczekiwania i umożliwił zdobycie odpowiedniej wiedzy — przekaż nam wszelkie opinie i wróć tu za jakiś czas, ponieważ planujemy dodawanie zawartości.We hope you've enjoyed it and learned a lot - let us know if you have any feedback, and check back because we plan to add content over time. Aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowej zawartości już teraz, zapoznaj się z Dokumentacją usługi PowerApps.For more in-depth content right now, check out the PowerApps documentation.

Gratulacje!

Ukończono sekcję Zarządzanie danymi przewodnika Nauka krok po kroku dla usługi Microsoft PowerApps.You've completed the Managing data section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Teraz już wiesz, jak...

Współautorzy

 • Michael Blythe
 • olprod