Dowiedz się wszystkiego o grupach danychLearn all about data groups

Grupy danych to prosty sposób kategoryzowania usług w ramach zasad ochrony przed utratą danych (DLP).Data groups are a simple way to categorize services within a data loss prevention (DLP) policy. Dwiema dostępnymi grupami danych są grupa Tylko dane biznesowe i grupa Dane biznesowe nie są dozwolone.The two data groups available are the Business data only group and the No business data allowed group. Organizacje mogą swobodnie ustalać, które usługi są umieszczane w określonej grupie danych.Organizations are free to determine which services are placed into a particular data group. Dobrym sposobem kategoryzowania usług jest umieszczenie ich w grupach na podstawie wpływu na organizację.A good way to categorize services is to place them in groups, based on the impact to the organization. Domyślnie wszystkie usługi są umieszczane w grupie danych Dane biznesowe nie są dozwolone.By default, all services are placed into the No business data allowed data group. Możesz zarządzać usługami w grupie danych, gdy tworzysz lub modyfikujesz właściwości zasady DLP z Centrum administracyjnego.You manage the services in a data group when you create or modify the properties of a DLP policy from the admin center.

Sposób udostępniania danych między grupami danychHow data is shared between data groups

Danych nie można udostępniać pomiędzy usługami znajdującymi się w różnych grupach.Data cannot be shared among services located in different groups. Jeśli na przykład umieścisz programy SharePoint i Salesforce w grupie Tylko dane biznesowe, a usługi Facebook i Twitter umieścisz w grupie Dane biznesowe nie są dozwolone, nie możesz utworzyć usługi PowerApp, która przenosi dane między programem SharePoint i usługą Facebook.For example, if you place SharePoint and Salesforce in the Business data only group and you place Facebook and Twitter in the No business data allowed group, you cannot create a PowerApp that moves data between SharePoint and Facebook. Chociaż danych nie można udostępniać pomiędzy usługami w różnych grupach, możesz udostępniać dane między usługami z określonej grupy.While data cannot be shared among services in different groups, you can share data among the services within a specific group. Więc, wracając do poprzedniego przykładu, ponieważ programy Salesforce i SharePoint zostały umieszczone w tej samej grupie danych, usługa PowerApps, którą użytkownicy końcowi mogą utworzyć, może udostępniać dane między programami SharePoint i Salesforce.So, going back to the earlier example, since SharePoint and Salesforce were placed in the same data group, PowerApps that your end users create can share data between SharePoint and Salesforce. Kluczowym punktem jest to, że usługi w określonej grupie mogą udostępniać dane, zaś usługi w różnych grupach nie mogą udostępniać danych.The key point is that services in a specific group can share data, while services in different groups cannot share data.

Ponadto jedna grupa danych musi zostać wyznaczona jako grupa domyślna.Additionally, one data group must be designated as the default group. Początkowo grupa Dane biznesowe nie są dozwolone jest grupą domyślną i wszystkie usługi są w grupie danych.Initially, the No business data allowed group is the default group and all services are in the data group. Administrator może zmienić domyślną grupę danych na grupę danych Tylko dane biznesowe.An administrator can change the default data group to the business data only data group. > [!NOTE]

Wszelkie nowe usługi, które są dodawane do usługi PowerApps, zostaną umieszczone w wyznaczonej grupie domyślnej.any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Z tego powodu zaleca się utrzymywanie grupy Dane biznesowe nie są dozwolone jako domyślnej grupy i ręczne dodawanie usług do grupy Tylko dane biznesowe po tym, jak Twoja organizacja oceni wpływ umożliwienia udostępniania danych biznesowych nowej usłudze.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group after your organization has evaluated the impact of allowing business data to be shared with the new service.

Dodawanie usług do grupy danychAdd services to a data group

W tym przewodniku dodamy programy SharePoint i Salesforce do grupy danych Tylko dane biznesowe zasad ochrony przed utratą danych (DLP).In this walk-through, we'll add SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a data loss prevention (DLP) policy.

 1. Wybierz link + Dodaj znajdujący się wewnątrz pola grupy Tylko dane biznesowe zasad DLP:Select the + Add link located inside the Business data only group box of a DLP policy:
  Obraz przycisku DodajAdd image
 2. Wybierz program Salesforce i SharePoint, a następnie wybierz pozycję Dodawanie usług, aby dodać oba do grupy Tylko dane biznesowe:Select SharePoint and Salesforce then select Add services to add both to the business data only group:
  Obraz okna Dodawanie usługAdd services image
 3. Wybierz pozycję Zapisz zasady z menu u góry:Select Save Policy from the menu at the top:
  Zapisywanie zasadSave policy
 4. Zwróć uwagę, że zarówno program SharePoint, jak i Salesforce są teraz w grupie Tylko dane biznesowe:Notice that both SharePoint and Salesforce are now in the business data only group:
  zaktualizowana grupa danych biznesowych

W tym przewodniku dodano programy SharePoint i Salesforce do grupy danych Tylko dane biznesowe zasad DLP.In this walk-through, you've added SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a DLP policy. Jeśli jedna z osób, która jest częścią środowiska zasad DLP, tworzy aplikację do udostępniania danych między programem SharePoint lub Salesforce i jakąkolwiek usługą w grupie danych Dane biznesowe nie są dozwolone, uruchomienie aplikacji będzie niedozwolone.If one of the person who is part of the DLP policy's environment create an app shares data between SharePoint or Salesforce and any service in the No business data allowed data group, the app will not be allowed to run.

Usuwanie usług z grupy danychRemove services from a data group

Ponieważ wszystkie usługi muszą należeć do jednej z dostępnych grup danych, aby usunąć usługę z określonej grupy, wystarczy dodać usługę do innej grupy, a następnie zapisać zasady.Since all services must be in one of the available data groups, to remove a service from a specific group, simply add the service to another group then save the policy.

Zmienianie domyślnej grupy danychChange the default data group

W tym przewodniku zmienimy domyślną grupę danych z grupy danych Dane biznesowe nie są dozwolone na grupę danych Tylko dane biznesowe.In this walk-through, we will change the default data group from the no business data allowed data group to the business data only data group.

Ważne

Wszelkie nowe usługi, które są dodawane do usługi PowerApps, zostaną umieszczone w wyznaczonej grupie domyślnej.any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Z tego powodu zalecamy utrzymywanie grupy Dane biznesowe nie są dozwolone jako grupy domyślnej i ręczne dodawanie usług do grupy Tylko dane biznesowe.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group.

 1. Wybierz pozycję ... znajdującą się w prawym górnym rogu grupy danych, którą chcesz wyznaczyć jako domyślną grupę danych:Select the ... located at the top right corner of the data group you wish to designate as the default data group:
  zmienianie grupy domyślnejchange default group
 2. Wybierz pozycję Ustaw jako grupę domyślną:Select Set as default group:
  zmienianie grupy domyślnejchange default group
 3. Wybierz pozycję Zapisz zasady z menu u góry:Select Save Policy from the menu at the top:
  zmienianie grupy domyślnejchange default group
 4. Należy zauważyć, że grupa danych teraz jest oznaczona jako domyślna grupa danych:Notice the data group is now designated as the default data group:
  zmienianie grupy domyślnej

Następne krokiNext steps