Omówienie encjiEntity overview

Encje są stosowane do modelowania danych biznesowych i zarządzania nimi.Entities are used to model and manage business data. Podczas opracowywania aplikacji, można użyć encji standardowych, encji niestandardowych lub oba typów encji.When you develop an app, you can use standard entities, custom entities, or both. Common Data Service domyślnie zapewnia encje standardowe.Common Data Service provides standard entities by default. Zaprojektowano je, aby zgodnie ze sprawdzonymi metodami postępowania przechwytywały najbardziej typowe pojęcia i scenariusze w ramach organizacji.These are designed, in accordance with best practices, to capture the most common concepts and scenarios within an organization.

Zobacz teżSee also

Utwórz encję niestandardowąCreate a custom entity
Typy jednostekTypes of entities