Korzystanie z przykładowej aplikacjiUse a sample app

W witrynie powerapps.com użyj przykładowej aplikacji, aby poznać możliwości projektowania i pojęcia, które możesz zastosować, opracowując własne aplikacje.In powerapps.com, use a sample app to explore design possibilities and discover concepts that you can apply as you develop your own apps. Każda przykładowa aplikacja korzysta z fikcyjnych danych, aby zaprezentować realny scenariusz.Each sample app uses fictitious data to showcase a real-world scenario.

Na przykład w aplikacji Narzędzie do szacowania kosztów możesz utworzyć termin na potrzeby oszacowania kosztów montażu określonej nawierzchni podłogowej w pomieszczeniu o ustalonym rozmiarze.In Cost Estimator, for example, you can create an appointment for estimating the cost of installing a flooring product in a room of a particular size. Wprowadź dane takie jak adres i liczba metrów kwadratowych, a następnie oblicz cenę na podstawie obniżek i stawek podatkowych.Capture details such as address and square footage, and calculate the price based on discounts and tax rates. Filtruj listę terminów, aby wyświetlić te, dla których już utworzono szacowania, dla których jeszcze ich nie utworzono, lub wyświetl wszystkie terminy.Filter a list of appointments to show those for which estimates have been created, for which estimates haven't been created, or all appointments.

Otwieranie aplikacjiOpen the app

 1. Zaloguj się w witrynie powerapps.com, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Narzędzie do szacowania kosztów na liście przykładowych aplikacji.Sign in to powerapps.com, and then click or tap Cost Estimator in the list of sample apps.

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Otwórz dla telefonu, aby wyświetlić aplikację tak, jakby wyglądała na telefonie, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Zezwalaj, aby wyrazić zgodę na używanie aparatu urządzenia.Click or tap Open for phone to show the app as it would look on a phone, and then click or tap Allow to give consent to use your device's camera.

  Aplikacja zawiera przykładowe dane umożliwiające tworzenie terminów i szacowanie kosztów montażu określonej nawierzchni podłogowej w pomieszczeniu o ustalonym rozmiarze.The app contains sample data for creating appointments and estimating the cost of installing a specific flooring product in a room of a particular size.

Tworzenie i wyświetlanie terminuMake and view an appointment

 1. Kliknij lub naciśnij pozycję +, aby utworzyć termin dla szacowania.Click or tap + to make an appointment for an estimate.

 2. Podaj szczegółowe informacje, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Zapisz zadanie.Provide details, and then click or tap Save job.

  Utworzony termin zostanie wyświetlony na liście terminów.The appointment that you created appears in the list of appointments.

 3. Kliknij lub naciśnij termin, na przykład ten, który został utworzony, aby wyświetlić jego szczegóły, w tym mapę lokalizacji.Click or tap an appointment, such as the one you created, to view its details, including a map of the location. Termin można usunąć, klikając lub naciskając ikonę Kosza w prawym górnym rogu.You can delete an appointment by clicking or tapping the trash-can icon in the upper-right corner.

Tworzenie szacowaniaCreate an estimate

 1. Na stronie szczegółów terminu kliknij lub naciśnij pozycję Rozpocznij szacowanie.On the details page of an appointment, click or tap Begin Estimate.

 2. Podaj wymagane informacje na temat pomieszczenia, takie jak jego Nazwa, Długość i Szerokość, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Wybierz styl podłogi.Provide required information about the room, such as its Name, Length, and Width, and then click or tap Select flooring style.

  Zostanie wyświetlona lista kategorii produktów podłogowych.A list of categories for flooring products appears.

 3. Kliknij lub naciśnij pozycję Dywan, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Caserta Sky Grey.Click or tap Carpet, and then click or tap Caserta Sky Grey.

 4. Jeśli używasz aplikacji na urządzeniu, które jest wyposażone w aparat fotograficzny, kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj zdjęcia.If you're using the app on a device that has a camera, click or tap Add photos.

 5. Zrób jedno lub więcej zdjęć, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Gotowe.Take one or more photos, and then click or tap Done.

Zakończenie i przesłanie szacowaniaFinish and submit an estimate

 1. Kliknij lub naciśnij pozycję Przejrzyj szacowanie.Click or tap Review Estimate.

 2. (opcjonalnie) Określ wartości w polach Korekta ceny i Podatek.(optional) Specify a Price adjustment and a Tax rate.
 3. Dodaj podpis, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Prześlij szacowanie.Add a signature, and then click or tap Submit estimate.

  Jeśli ustawienia przeglądarki na to pozwalają, zostanie otwarty Twój domyślny klient poczty z wiadomością zawierającą informacje na temat szacowania.If your browser settings allow, your default mail client opens with a message that contains the estimate information.

  W usłudze PowerApps ekran będzie wskazywał, że wysłano szacowanie.In PowerApps, the screen indicates that an estimate has been sent.

 4. Kliknij lub naciśnij pozycję Gotowe, aby powrócić do listy terminów.Click or tap Done to return to the list of appointments.

  Właśnie ukończony termin dla szacowania będzie wyświetlany na zielono, co oznacza, że jest on zamknięty.The appointment for the estimate that you just completed appears in green, which indicates that it's closed.

 5. (opcjonalnie) Kliknij lub naciśnij ikonę filtru w lewym górnym rogu, a następnie przefiltruj listę według stanu (otwarte lub zamknięte), lub pokaż wszystkie terminy.(optional) Click or tap the filter icon in the upper-left corner, and then filter the list by status (open or closed) or show all appointments.