Otwieranie aplikacji z listy usługi SharePoint OnlineOpen app from a SharePoint Online list

Możesz otworzyć istniejącą aplikację w ramach usługi SharePoint Online i zarządzać listą.You can open an existing app inside SharePoint Online and manage a list.

Aby dowiedzieć się, jakie typy danych programu SharePoint obsługuje usługa PowerApps, zobacz Znane problemy.For information about what types of SharePoint data PowerApps supports, see Known issues.

Wymagania wstępnePrerequisites

Utwórz aplikację w interfejsie programu SharePoint.Create an app in the SharePoint interface.

Otwieranie aplikacjiOpen the app

 1. Otwórz listę usługi SharePoint Online, a następnie wybierz aplikację z listy.Open your SharePoint Online list, and select an app from the list.

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Otwórz.Click or tap Open.

  Aplikacja zostanie otwarta na oddzielnej karcie przeglądarki.The app opens in a separate browser tab.

Zarządzanie listą przy użyciu aplikacjiManage the list using the app

Uwaga

W tym temacie opisano, jak otworzyć i uruchomić aplikację, która jest generowana automatycznie na podstawie listy programu SharePoint.This topic describes how to open and run an app that is automatically generated from a SharePoint list. Bardziej typowy scenariusz polega na tym, że wygenerowana aplikacja jest często w dużym stopniu dostosowywana do potrzeb Twojej organizacji.The more common scenario is where the generated app has been extensively customized to meet your organization's needs. W takim przypadku użycie może być bardziej skomplikowane niż opisane tutaj.In this case, usage may be more complex than what is described here.

 1. Otwórz aplikację zgodnie z opisem w poprzedniej procedurze.Open the app as the previous procedure describes.
 2. Aby dodać element do listy, kliknij lub naciśnij znak „+”.To add an item to the list, click or tap the "+" sign.

 3. Zostanie wyświetlony formularz, w którym możesz wprowadzić wartości w polach listy.A form appears where you can enter values in the fields of the list. Po zakończeniu kliknij lub naciśnij znacznik wyboru.When done, click or tap the check mark.

 4. Aby wyświetlić szczegóły elementu, kliknij lub naciśnij strzałkę.To view details for an item, click or tap the arrow.

 5. Aby edytować element, w wyświetlonym formularzu kliknij lub naciśnij ikonę „ołówka”.To edit the item, on the form that appears, click or tap the "pencil".

 6. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij lub naciśnij znacznik wyboru.Make your changes, then click or tap the check mark.

 7. Aby usunąć element, na ekranie widoku szczegółowego kliknij lub naciśnij ikonę kosza.To delete an item, from the detail view screen, click or tap the trash can.