Korzystanie z usługi PowerApps na telefonie i tablecieUse PowerApps on a phone or a tablet

Aplikacje utworzone przy użyciu usługi PowerApps mogą być uruchamiane w systemie Windows, iOS, Android, Windows Phone lub w przeglądarce sieci Web.Apps built using PowerApps can run on Windows, iOS, Android, Windows Phone, or in a web browser. Aplikacje działające na urządzeniu przenośnym mogą korzystać z jego możliwości, takich jak lokalizacja czy aparat.Apps running on a mobile device can take advantage of the device's capabilities, such as location and camera. Usługę PowerApps Mobile można pobrać ze Sklepu Windows, App Store i Google Play.You can download PowerApps Mobile from the Windows Store, the App Store, or Google Play.

Co jest potrzebne, aby rozpocząćWhat you need to get started

 • Jeden z następujących elementów:One of the following:
  • Aplikacja utworzona na podstawie szablonu, danych lub od pustej kanwy.An app that you built from a template, from data, or from a blank canvas.
  • Aplikacja utworzona przez kogoś innego i udostępniona Ci z uprawnieniami użytkownika.An app that someone else built and shared with you, granting user permissions.
 • Usługa PowerApps zainstalowana na telefonie iPhone, tablecie iPad albo urządzeniu z systemem Windows Phone lub Android.PowerApps installed on an iPhone, iPad, Windows Phone, or Android device. Oto konkretne obsługiwane wersje:Here are the specific versions supported:
  • iOS — wersja 9.3 i nowszeiOS versions 9.3 and above
  • Android — wersja 5 i nowszeAndroid versions 5 and above
  • Windows 10 Mobile (wersja zapoznawcza)Windows 10 Mobile (Preview)

Jeśli nie znasz dobrze usługi PowerApps, zobacz artykuł Wprowadzenie do usługi PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

Logowanie się w usłudze PowerAppsSign in to PowerApps

Podczas pierwszego otwierania usługi PowerApps jest wyświetlany monit o zalogowanie się za pomocą poświadczeń usługi Azure Active Directory:The first time you open PowerApps, you are prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials:

Logowanie użytkownika

Windows 10 Mobile — wersja zapoznawczaWindows 10 Mobile Preview

Usługa PowerApps dla systemu Windows 10 Mobile jest dostępna w Sklepie jako wersja zapoznawcza.PowerApps for Windows 10 Mobile is available in the Store as a preview. Można także przejść do witryny powerapps.com, gdzie w dolnej części strony znajduje się link do Sklepu Windows.You can also go to powerapps.com, and there is a link to Windows Store in the bottom of the page.

Wymagania systemowe:Here are system requirements:

 • System operacyjny: wymagana jest rocznicowa aktualizacja Redstone 1 (10.0.14267.1002) lub nowsza wersja.OS: Anniversary update Redstone 1 (10.0.14267.1002) or higher required
 • Pamięć: co najmniej 2 GB pamięci RAM.Memory: At least 2GB of RAM

Opcje sortowania i filtrowania aplikacjiApp filters and sorting options

Szybko znajdź aplikację za pomocą wyszukiwania w jednej z tych kategorii:Quickly find an app by searching one of these categories:

 • Wszystkie: wszystkie aplikacje, do których masz dostęp, w tym aplikacje utworzone przez Ciebie oraz aplikacje udostępnione Tobie przez inne osoby.All: All apps to which you have access, including apps you created and apps that others shared with you.
 • Moje aplikacje: aplikacje uruchomione przez Ciebie co najmniej raz.My Apps: Apps that you have run at least once.
 • Przykłady: przykładowe aplikacje udostępnione przez firmę Microsoft w celu zaprezentowania prawdziwych scenariuszy aplikacji z fikcyjnymi danymi. Ułatwiają one eksplorowanie możliwości projektowania.Samples: Sample apps that Microsoft provided to showcase real application scenarios with fictitious data and to help you explore design possibilities.
 • Ulubione: aplikacje oznaczone przy użyciu opcji „...”.Favorites: Apps that you've marked by using the "…" option of each app. Aby usunąć aplikację z tej listy, można usunąć to oznaczenie.You can unmark an app to remove it from this list.

  Filtry aplikacji

Po wybraniu listy można ją również posortować według dat ostatniego otwarcia lub zmodyfikowania aplikacji.After you choose a list, you can also sort it by the dates on which apps were most recently opened or modified. Te preferencje są zachowywane po zamknięciu i ponownym otwarciu usługi PowerApps.These preferences are retained when you close and reopen PowerApps.

Otwieranie aplikacjiOpen an app

Aby otworzyć aplikację na tablecie lub telefonie, naciśnij ikonę aplikacji bądź powiadomienie wypychane wyświetlane, kiedy ktoś udostępni Ci aplikację.To open an app on a tablet or a phone, tap the app icon, or tap the push notification that appears when someone shares an app with you.

Podczas pierwszego skorzystania z usługi PowerApps na ekranie jest pokazywany gest przesunięcia umożliwiający zamknięcie usługi PowerApps.If this is the first time you are using PowerApps, a screen shows the swipe gesture to exit PowerApps.

Uruchomienie aplikacji

Jeśli aplikacja wymaga połączenia ze źródłem danych lub wymaga zgody na korzystanie z funkcji urządzenia, musisz potwierdzić połączenie lub wyrazić zgodę, aby móc używać aplikacji:If an app requires a connection to a data source or requires consent to use the device's capabilities, you must confirm the connection or give consent before you use the app:

Połączenie

Zwykle monit pojawia się tylko za pierwszym razem.Typically, you are prompted only the first time.

Zamykanie aplikacjiExit the app

 • Na telefonie z systemem Android przesuń w prawo (lub naciśnij przycisk Wstecz i potwierdź zamiar zamknięcia aplikacji).On an Android phone, slide to the right (or press the back button and then confirm that you intended to exit the app).
 • Na telefonie iPhone przesuń w prawo.On an iPhone, slide to the right.
 • W systemie Windows 10 Mobile naciśnij przycisk Wstecz.On Windows 10 Mobile, press the back button.

Zamykanie aplikacji

Udostępnianie aplikacjiShare the app

Aby uzyskać informacje dotyczące udostępniania aplikacji z witryny powerapps.com, zobacz Sharing an app (Udostępnianie aplikacji).For information about how to share an app from powerapps.com, see Sharing an app.

Przypinanie aplikacji do ekranu głównegoPin an app to the home screen

Jeśli pobrano aplikację i użyto jej co najmniej raz, można ją przypiąć do ekranu głównego urządzenia, aby zapewnić do niej szybki dostęp.If you've downloaded an app and used it at least once, you can pin it to the home screen of your device for quick access. Naciśnij wielokropek (...) dla aplikacji, naciśnij polecenie Przypnij, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.Tap the ellipsis (...) for an app, tap Pin, and then follow the instructions that appear.

Przypinanie aplikacji