Przykłady i inne zasoby dla usługi Common Data ServiceSamples and other resources for the Common Data Service

PrzykładySamples

Istnieje kilka przykładów, które korzystają z usługi Common Data Service.There are several samples that use the Common Data Service. Aby odnaleźć te przykłady, w witrynie powerapps.com wybierz pozycję Strona główna w okienku nawigacji.To find these samples, on powerapps.com, select Home in the navigation pane.

WideoVideos

Istnieje kilka filmów wideo przedstawiających sposób tworzenia i modyfikowania bazy danych oraz sposób tworzenia aplikacji.There are several videos that demonstrate how to create and modify a database, and how to create apps. Te pliki wideo można odnaleźć w dokumentacji, ale można je też znaleźć w witrynie powerapps.com. Wybierz pozycję Strona główna w okienku nawigacji i poszukaj sekcji Użyj usługi Common Data Service.You can find these videos in the documentation and you can also find them on powerapps.com. Select Home in the navigation pane and look in the Use the Common Data Service section.

Więcej filmów wideo można odnaleźć w witrynie YouTube w kanałach MS PowerApps i Microsoft Ignite.You can find more videos on YouTube on the MS PowerApps and Microsoft Ignite channels.

Wpisy na bloguBlog posts

Na blogu usługi PowerApps możesz znaleźć sposoby publikowania.You can find how-to posts on the PowerApps blog.

Sesje kanału Microsoft IgniteMicrosoft Ignite sessions

Zarejestrowano wiele sesji konferencji kanału Microsoft Ignite i są one dostępne na stronie Microsoft Ignite On-Demand (Sesje Microsoft Ignite na żądanie).Many sessions of the Microsoft Ignite conference were recorded and are available at Microsoft Ignite On-Demand. Wyszukaj frazy „PowerApps” i „wspólny model danych”.Search for "PowerApps" and "common data model."

PrzeglądOverview

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług Common Data Service i Common Data Model, zobacz Common Data Service and Common Data Model overview (Omówienie usług Common Data Service i Common Data Model).Learn more about the Common Data Service and Common Data Model here, Common Data Service and Common Data Model overview.