Konfigurowanie alertów dotyczących danych dla pulpitu nawigacyjnego usługi Power BISet up data alerts for the Power BI dashboard

Uwaga

Ten artykuł jest częścią serii samouczków dotyczących używania usług PowerApps, Microsoft Flow i Power BI z usługą SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Najpierw zapoznaj się z wprowadzeniem do tej serii, aby uzyskać ogólny obraz oraz powiązane pliki do pobrania.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

To zadanie polega na dodaniu alertu w usłudze Power BI w celu otrzymywania informacji w razie zbyt długiego czasu oczekiwania na zatwierdzenie projektów, oraz dodaniu przepływu reagującego na zgłaszany alert.In this task we'll add an alert in Power BI to let us know if pending projects are taking too long to approve, and a flow that responds when that alert occurs. Aby uzyskać więcej informacji na temat alertów, zobacz Data alerts in Power BI service (Alerty dotyczące danych w usłudze Power BI).For more information on alerts, see Data alerts in Power BI service.

Krok 1. Tworzenie alertuStep 1: Create an alert

 1. W usłudze Power BI otwórz pulpit nawigacyjny utworzony w poprzednim zadaniu.In the Power BI service, open the dashboard you created in the last task.
 2. Na karcie z pojedynczą liczbą kliknij lub naciśnij wielokropek (. . .).On the card with the single number, click or tap the ellipsis (. . .).

  Karta z maksymalną liczbą dni oczekiwania na zatwierdzenie

 3. Kliknij lub naciśnij ikonęClick or tap Ikona dzwonka..

  Menu kafelka

 4. W prawym okienku kliknij lub naciśnij przycisk Dodaj regułę alertów.In the right pane, click or tap Add alert rule.

  Dodaj regułę alertów

 5. Sprawdź opcje dostępne dla alertów, takie jak częstotliwość uruchamiania alertu.Look at the options that are available for alerts, such as how frequently an alert should run. Wprowadź wartość 25 w polu Próg, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Zapisz i zamknij.Enter a value of 25 for Threshold, then click or tap Save and close.

  Ustawianie i zapisywanie progów alertów

Alert nie zostanie uruchomiony natychmiast, mimo że wartość 56 przekracza ustaloną wartość progową 25.The alert won't fire right now even though 56 is above the threshold of 25. Jego uruchomienie nastąpi wtedy, gdy dane zostaną zaktualizowane, ale aby to nastąpiło należy wykonać poszczególne kroki scenariusza.It will fire when data is updated, which we'll see when we run through the scenario end-to-end.

Po uruchomieniu alertu usługa Power BI wysyła wiadomość e-mail do twórcy alertu. W kolejnym kroku opisano sposób wysyłania dodatkowej wiadomości e-mail za pomocą usługi Microsoft Flow.When the alerts fires, Power BI sends email to the creator of the alert, and we'll see how to send additional mail using Microsoft Flow, in the next step.

Krok 2. Tworzenie przepływu odpowiadającego na alertStep 2: Create a flow that responds to the alert

 1. Zaloguj się w witrynie flow.microsoft.com, kliknij lub naciśnij pozycję Usługi, a następnie Power BI.Sign into flow.microsoft.com, click or tap Services, then Power BI.

  Usługa Power BI w ramach usługi Microsoft Flow

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Wyślij wiadomość e-mail do wybranych odbiorców po wyzwoleniu alertu danych usługi Power BI.Click or tap Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  Wysyłanie wiadomości e-mail po wyzwoleniu alertu danych usługi Power BI

 3. Kliknij lub naciśnij pozycję Użyj tego szablonu.Click or tap Use this template.
 4. Zaloguj się do usług Outlook i Power BI, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Kontynuuj.If you're not already signed in, sign into Outlook and Power BI, then click or tap Continue.

  Logowanie się i kontynuowanie

 5. Z listy rozwijanej Identyfikator alertu wybierz polecenie Alert dotyczący maksymalnej liczby dni oczekiwania na zatwierdzenie.In the Alert Id drop-down list, select Alert for Max days pending approval.

  Określanie alertu w formie wyzwalacza

 6. W polu Do wprowadź prawidłowy adres e-mail.In the To box, enter a valid email address.

  Określanie odbiorcy wiadomości e-mail

 7. Kliknij lub naciśnij pozycję Edytuj, aby wyświetlić inne pola, które można zaktualizować.Click or tap Edit to see other fields that you can update.

  Edytowanie adresu e-mail dla alertów

 8. W prawym górnym rogu ekranu kliknij polecenie Utwórz przepływ, następnie przycisk Gotowe.At the top right of the screen, click Create flow, then Done.

  Przycisk Gotowe

Przepływ zostanie uruchomiony po wykonaniu poszczególnych kroków scenariusza.We will see this flow run when we run through the scenario end-to-end. Teraz przejdziemy do ostatniego zadania w tym scenariuszu, które polega na osadzeniu raportu usługi Power BI w programie SharePoint.Now we'll move on to the last task in this scenario - embedding a Power BI report into SharePoint.

Następne krokiNext steps

Następnym krokiem w tej serii samouczków jest osadzenie raportu dotyczącego projektów usługi Power BI w usłudze SharePoint Online.The next step in this tutorial series is to embed the Power BI project report in SharePoint Online.