Tworzenie raportu usługi Power BI w celu analizowania projektówCreate a Power BI report to analyze projects

Uwaga

Ten artykuł jest częścią serii samouczków dotyczących używania usług PowerApps, Microsoft Flow i Power BI z usługą SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Najpierw zapoznaj się z wprowadzeniem do tej serii, aby uzyskać ogólny obraz oraz powiązane pliki do pobrania.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

W tym zadaniu utworzymy raport usługi Power BI w oparciu o dwie listy programu SharePoint.In this task, we'll create a Power BI report based on the two SharePoint lists. Przeniesiemy dane listy do programu Power BI Desktop, wyczyścimy je nieco, wykonamy podstawowe modelowanie danych i utworzymy zestaw elementów wizualnych, które będą przekazywać informacje dotyczące danych.We'll bring the list data into Power BI Desktop and clean it up a little, do some basic data modeling, and create a set of visuals that tell us something about the data.

Porada

Pakiet pobierania dotyczący tego scenariusza zawiera ukończoną wersję tworzonego raportu: project-analysis.pbix.The download package for this scenario includes a finished version of this report: project-analysis.pbix.

Szybki przegląd programu Power BI DesktopQuick review of Power BI Desktop

Zanim zaczniemy tworzyć raport, omówimy program Power BI Desktop.Before we dive into report creation, let's review Power BI Desktop. Jest to zaawansowane narzędzie zawierające wiele funkcji, więc skupimy się na omówieniu obszarów, których będziesz używać w tym zadaniu.This is a powerful tool, with a lot of features, so we will focus on an overview of the areas that you will use in this task. Istnieją trzy główne obszary robocze (widoki) w programie Power BI Desktop: widok Raport, Dane i Relacje.There are three main work areas or views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. Program Power BI Desktop zawiera również Edytor zapytań, który jest otwierany w osobnym oknie.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window.

Następujący ekran pokazuje trzy ikony widoków po lewej stronie programu Power BI Desktop: Raport, Dane i Relacje, od góry do dołu.The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Żółty pasek wzdłuż lewej krawędzi wskazuje bieżący widok. W tym przypadku wyświetlony jest widok Raport.The yellow bar along the left indicates the current view; in this case, Report view is displayed. Zmień widoki, wybierając dowolną z tych trzech ikon.Change views by selecting any of those three icons.

Widoki programu Power BI Desktop

Widok Raport ma pięć głównych obszarów:The Report view has five main areas:

 1. Wstążka, która wyświetla typowe zadania związane z raportami i wizualizacjami.The ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. Widok Raport (kanwa), w którym tworzy się i rozmieszcza wizualizacje.The Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged.
 3. Obszar karty Strony u dołu, który umożliwia wybranie lub dodanie strony raportu.The Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page.
 4. Okienko Wizualizacje, w którym można zmieniać wizualizacje, dostosowywać kolory lub osie, stosować filtry, przeciągać pola i wykonywać inne czynności.The Visualizations pane, where you change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more.
 5. Okienko Pola, w którym można przeciągać elementy zapytania i filtry do widoku Raport lub obszaru Filtry okienka Wizualizacje.The Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane.

Karty, widoki i okienka programu Power BI Desktop

Widok Dane ma trzy główne obszary:The Data view has three main areas:

 1. Wstążka z wybraną kartą Modelowanie poniżej.The ribbon, which has the Modeling tab selected below. Na tej karcie można utworzyć obliczane tabele i kolumny, a także wprowadzić inne zmiany w modelu danych.On this tab, you create calculated tables and columns, and make other changes to the data model.
 2. Środkowe okienko, które wyświetla dane dla wybranej tabeli.The center pane, which shows data for the selected table.
 3. Okienko Pola, w którym możesz kontrolować sposób wyświetlania pól w raportach.The Fields pane, where you control how fields are displayed in your reports.

Widok danych programu Power BI Desktop

Nie używamy widoku Relacje w tym zadaniu, ale możesz go sprawdzić później, po przeniesieniu danych listy do programu Power BI Desktop.We don't use the Relationships view in this task, but you can check it out later after we bring the list data into Power BI Desktop.

W Edytorze zapytań tworzy się zapytania i przekształca dane, a następnie ładuje się dostosowany model danych do programu Power BI Desktop.In Query Editor, you build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop. Edytor zapytań ma cztery główne obszary:Query Editor has four main areas:

 1. Wstążka, która zawiera wiele opcji umożliwiających kształtowanie i przekształcanie wprowadzanych danych.The ribbon, which has many options for shaping and transforming the data that you bring in.
 2. Okienko po lewej stronie, które zawiera listę zapytań dostępnych do wyboru, wyświetlenia i kształtowania.The left pane, where queries are listed and available for selection, viewing, and shaping.
 3. Okienko środkowe, w którym wyświetlane są dane z wybranego zapytania z możliwością kształtowania.The center pane, where data from the selected query is displayed and available for shaping.
 4. Okno Ustawienia zapytania, które zawiera listę zastosowanych kroków związanych z przekształcaniem właściwości i danych zapytania.The Query Settings window, which lists the query's properties and data transform steps that have been applied.

Edytor zapytań programu Power BI Desktop

Krok 1. Pobranie danych do programu Power BI DesktopStep 1: Get data into Power BI Desktop

W tym kroku najpierw połączymy się z dwiema listami.In this step, we'll first connect to the two lists. Następnie wyczyścimy dane poprzez usunięcie kolumn, których nie potrzebujemy do przeprowadzenia analizy danych.Then we'll clean up the data by removing columns we don't need for our data analysis. Ponadto zmienimy typy danych w niektórych pozostałych kolumnach, aby umożliwić prawidłowe działanie obliczeń.We'll also change the data types on some of the remaining columns so that calculations work properly. Aby uzyskać więcej informacji o pobieraniu i czyszczeniu danych w programie Power BI Desktop, zobacz sekcję Pobieranie danych w naszym kursie szkoleniowym z przewodnikiem.For more information on getting and cleaning data in Power BI Desktop, see the Getting Data section in our Guided Learning course.

Nawiązywanie połączenia z listami programu SharePointConnect to SharePoint lists

 1. W programie Power BI Desktop na karcie Narzędzia główne kliknij lub naciśnij pozycję Pobierz dane, a następnie Więcej…In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Get Data, then More…

  Pobieranie danych

 2. W oknie dialogowym Pobieranie danych kliknij lub naciśnij pozycję Lista usługi SharePoint Online, a następnie Połącz.In the Get Data dialog box, click or tap SharePoint Online List, then Connect.

  Nawiązywanie połączenia z listą programu SharePoint

 3. Wprowadź adres URL witryny programu SharePoint, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie OK.Enter the URL for your SharePoint site, then click or tap OK.

  Adres URL listy programu SharePoint

 4. Jeśli zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe, upewnij się, że logujesz się przy użyciu odpowiednich poświadczeń, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Połącz.If you get the following dialog box, make sure you're signed in with the right credentials, then click or tap Connect.

  Poświadczenia listy programu SharePoint

 5. Wybierz pozycje Project Details oraz Project Requests, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Edytuj.Select Project Details and Project Requests, then click or tap Edit.

  Wybieranie list programu SharePoint

  Listy są teraz wyświetlane jako tabele w Edytorze zapytań.The lists are now displayed as tables in Query Editor.

  Tabele w Edytorze zapytań

Usuwanie zbędnych kolumn z tabeliRemove unnecessary columns from the tables

 1. W lewym okienku nawigacji kliknij lub naciśnij pozycję Project Details.In the left navigation pane, click or tap Project Details.
 2. W środkowym okienku wybierz kolumnę FileSystemObjectType, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Usuń kolumny.In the middle pane, select the FileSystemObjectType column, then click or tap Remove Columns.

  Usuwanie kolumn

 3. Usuń dwie kolumny po kolumnie Id: ServerRedirectedEmbedURL oraz ContentTypeId.Remove the two columns after the Id column: ServerRedirectedEmbedURL and ContentTypeId. > [!TIP] > Wybierz obie kolumny przy użyciu klawisza Shift, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Usuń kolumny.Use the Shift key to select both columns, then click or tap Remove Columns.
 4. Usuń wszystkie kolumny z prawej strony kolumny PMAssigned (łącznie 22 kolumny).Remove all columns to the right of the PMAssigned column (a total of 22 columns). Tabela powinna być zgodna z poniższą ilustracją:The table should match the following image:

  Tabela Project Details w Edytorze zapytań

 5. Powtórz właśnie wykonany proces dla tabeli Project Requests: usuń kolumny FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId i wszystkie kolumny z prawej strony kolumny Approved (łącznie 22 kolumny).Repeat the process you just went through, now for Project Requests: remove FileSystemObjectType, ServerRedirectedEmbedURL, ContentTypeId, and all columns to the right of the Approved column (a total of 22 columns). Tabela powinna być zgodna z poniższą ilustracją:The table should match the following image:

   <span data-ttu-id="80b6a-168">Tabela Project Requests w Edytorze zapytań</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="80b6a-168">Project Requests table in Query Editor</span></span>

Zmiana typu danych w kolumnach tabeli Project DetailsChange the data type on Project Details columns

 1. Wybierz kolumnę ProjectedDays, kliknij lub naciśnij pozycję Typ danych: dowolny, a następnie wybierz opcję Liczba całkowita.Select the ProjectedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

  Zmiana typu danych na liczbę całkowitą

 2. Powtórz poprzedni krok dla kolumny ActualDays.Repeat the previous step for the ActualDays column.
 3. Wybierz kolumnę ApprovedDate, kliknij lub naciśnij pozycję Typ danych: dowolny, a następnie wybierz opcję Data.Select the ApprovedDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

   <span data-ttu-id="80b6a-174">Zmiana typu danych na datę</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="80b6a-174">Change data type to date</span></span>

 4. Powtórz poprzedni krok dla kolumn ProjectedStartDate oraz ProjectedEndDate.Repeat the previous step for the ProjectedStartDate and ProjectedEndDate columns.

Zmiana typu danych w kolumnach tabeli Project RequestsChange the data type on Project Requests columns

 1. Wybierz kolumnę EstimatedDays, kliknij lub naciśnij pozycję Typ danych: dowolny, a następnie wybierz opcję Liczba całkowita.Select the EstimatedDays column, click or tap Data Type: Any, then Whole Number.

 2. Wybierz kolumnę RequestDate, kliknij lub naciśnij pozycję Typ danych: dowolny, a następnie wybierz opcję Data.Select the RequestDate column, click or tap Data Type: Any, then Date.

Zastosowanie i zapisanie zmianApply and save changes

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zamknij i zastosuj, aby zamknąć Edytor zapytań i powrócić do głównego okna programu Power BI Desktop.On the Home tab, click Close and Apply to close Query Editor and go back to the main Power BI Desktop window.

  Zamknięcie i zastosowanie zmian

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Plik, a następnie Zapisz i zapisz projekt pod nazwą project-analysis.pbix.Click or tap File, then Save, and save with the name project-analysis.pbix.

Krok 2. Poprawienie modelu danychStep 2: Improve the data model

Teraz, gdy dane z list programu SharePoint zostały przeniesione do programu Power BI Desktop, przejdziemy do modelowania danych.Now that we have the data from our SharePoint lists pulled into Power BI Desktop, we'll move on to data modeling. Modelowanie danych może być czasochłonnym procesem, niemniej pokrótce opiszemy niektóre ciekawe czynności, które można wykonać, aby jeszcze lepiej wykorzystać dane listy w programie Power BI Desktop:Data modeling can be a time-consuming process, but we'll briefly show you some interesting things you can do to get more out of the list data in Power BI Desktop:

 • Zmiana relacji między dwiema tabelamiChange how the two tables are related to each other
 • Dodanie tabeli dat, która umożliwia wykonywanie obliczeń w oparciu o dni tygodniaAdd a date table so we can make calculations based on weekdays
 • Dodanie kolumn obliczeniowych w celu obliczania przedziałów czasu między punktami kontrolnymi projektuAdd calculated columns to calculate timespans between project milestones
 • Dodanie miar umożliwiających obliczanie wariancji dla przewidywanej i faktycznej liczby dni projektuAdd measures to calculate variance in projected versus actual days for a project

Po zakończeniu tych kroków możemy utworzyć wizualizacje wykorzystujące usprawnienia zawarte w naszym modelu.After these steps are complete, we can build visualizations that take advantage of the improvements to our model. Aby uzyskać więcej informacji o modelowaniu danych w programie Power BI Desktop, zobacz sekcję Modelowanie w naszym kursie szkoleniowym z przewodnikiem.For more information on modeling data in Power BI Desktop, see the Modeling section in our Guided Learning course.

Zmiana relacji tabeliChange table relationships

Gdy program Power BI Desktop pobrał listy, utworzył między nimi relację w oparciu o kolumnę Id zawartą w obu tabelach.When Power BI Desktop brought the lists in, it created a relationship between them based on the Id column in both tables. Relacja powinna być faktycznie oparta na kolumnie Id w tabeli Project Requests oraz kolumnie RequestId w tabeli Project Details.The relationship should actually be between the Id column in the Project Requests table, and the RequestId column in the Project Details table. Teraz to zmienimy:Let's fix that:

 1. Kliknij lub naciśnij ikonę Widok danych.Click or tap the Data view icon.

  Widok danych

 2. Na karcie Modelowanie kliknij lub naciśnij polecenie Zarządzaj relacjami.On the Modeling tab, click or tap Manage Relationships. Pozostaniemy na tej karcie widoku Dane podczas wykonywania wszystkich kroków związanych z modelowaniem danych.We'll stay on this tab in the Data view for all the data modeling steps.

  Zarządzanie relacjami

 3. Upewnij się, że wybrano istniejącą relację, kliknij lub naciśnij pozycję Usuń, a następnie ponownie Usuń, aby potwierdzić.Make sure the existing relationship is selected, click or tap Delete, then Delete again to confirm.

  Usuwanie relacji

 4. Kliknij polecenie Nowy, aby utworzyć inną relację.Click New to create a different relationship.

 5. W oknie dialogowym Tworzenie relacji:In the Create Relationship dialog box:

  1. Jako pierwszą tabelę wybierz Project Requests i kolumnę Id.For the first table, select Project Requests, and the Id column.

  2. Jako drugą tabelę wybierz Project Details i kolumnę RequestId.For the second table, select Project Details, and the RequestId column.

  3. Ekran powinien wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji.The screen should look like the following image. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij lub naciśnij pozycję OK, a następnie pozycję Zamknij.When you're ready, click or tap OK, then Close.

   Tworzenie relacji

Dodawanie tabeli dat w celu ułatwienia obliczeń opartych na datachAdd a date table to make date-based calculations easier

 1. Kliknij lub naciśnij pozycję Nowa tabela.Click or tap New Table.

  Nowa tabela

 2. Wprowadź tę formułę na pasku formuły: Dates = CALENDARAUTO().Enter this formula into the formula bar: Dates = CALENDARAUTO().

  Pasek formuły z formułą Dates = CALENDARAUTO()

  Ta formuła tworzy tabelę o nazwie Dates z jedną kolumną daty.This formula creates a table called Dates with a single date column. Tabela obejmuje wszystkie daty z innej tabeli i jest aktualizowana automatycznie w przypadku dodania kolejnych dat (np. w przypadku odświeżenia danych).The table covers all dates from your other table, and it updates automatically if additional dates are added (i.e. if data is refreshed).

  Ta i inne formuły w tej sekcji używają języka formuł przeznaczonego dla usługi Power BI i innych technologii: Data Analysis Expressions (DAX).This formula and the other ones in this section use Data Analysis Expressions (DAX), a formula language for Power BI and other technologies. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawy języka DAX w programie Power BI Desktop.For more information, see DAX basics in Power BI Desktop.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć tabelę Dates.Press Enter to create the Dates table.

  Tabela Dates

Dodawanie kolumny obliczeniowej do tabeli DatesAdd a calculated column to the Dates table

 1. Z poziomu tabeli dat kliknij lub naciśnij pozycję Nowa kolumna.While still on the date table, click or tap New Column.

  Nowa kolumna

 2. Wprowadź następującą formułę na pasku formuł: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).Enter this formula into the formula bar: IsWeekDay = SWITCH(WEEKDAY(Dates[Date]), 1,0,7,0,1).

  Ta formuła określa, czy data w kolumnie Date wskazuje dzień powszedni.This formula determines whether a date in the Date column is a weekday. Jeśli data wskazuje dzień powszedni, kolumna IsWeekDay ma wartość 1. W przeciwnym razie ma wartość 0.If the date is a weekday, the IsWeekDay column gets a value of 1; otherwise it gets a value of 0.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać kolumnę IsWeekDay do tabeli Dates.Press Enter to add the IsWeekDay column to the Dates table.

  Dodawanie kolumny IsWeekDay

Dodawanie kolumny obliczeniowej do tabeli Project DetailsAdd a calculated column to the Project Details table

 1. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij tabelę Project Details, a następnie pozycję Nowa kolumna.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Column.

  Nowa kolumna

 2. Wprowadź tę formułę na pasku formuły:Enter this formula into the formula bar:

  ApprovedStartDiff = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Details'[ApprovedDate],
  
     'Project Details'[ProjectedStartDate]
  
   )
  
  )
  

  Ta formuła oblicza różnicę (w dniach) pomiędzy czasem zatwierdzenia projektu i przewidywanym czasem rozpoczęcia.This formula calculates the difference in days between when a project was approved and when it is projected to start. Używa kolumny IsWeekday z tabeli Dates, więc liczy tylko dni powszednie.It uses the IsWeekday column from the Dates table, so it counts only weekdays.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać kolumnę ApprovedStartDiff do tabeli Project Details.Press Enter to add the ApprovedStartDiff column to the Project Details table.

  Dodawanie kolumny ApprovedStartDiff

Dodawanie kolumny obliczeniowej do tabeli Project RequestsAdd a calculated column to the Project Requests table

 1. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij tabelę Project Requests, a następnie pozycję Nowa kolumna.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Column.

  Nowa kolumna

 2. Wprowadź tę formułę na pasku formuły:Enter this formula into the formula bar:

  RequestDateAge = CALCULATE(SUM(Dates[IsWeekday]),
  
    DATESBETWEEN(Dates[Date],
  
     'Project Requests'[RequestDate],
  
     NOW()
  
    )
  
  )
  

  Ta formuła oblicza różnicę (w dniach) pomiędzy czasem zażądania projektu i datą dzisiejszą — NOW().This formula calculates the difference in days between when a project was requested and today's date (NOW()). Dla przypomnienia: ta formuła zlicza wyłącznie dni powszednie.Again, the formula counts only weekdays. Ta kolumna służy do wyszukiwania projektów, które najdłużej oczekują na rozpoczęcie.This column is used to look for the project that has been pending the longest.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać kolumnę RequestDateAge do tabeli Project Requests.Press Enter to add the RequestDateAge column to the Project Requests table.

  Dodawanie kolumny RequestDateAge

Dodawanie miary do tabeli Project DetailsAdd a measure to the Project Details table

 1. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij tabelę Project Details, a następnie pozycję Nowa miara.In the right pane, click or tap the Project Details table, then New Measure.

  Nowa miara

 2. Wprowadź tę formułę na pasku formuły:Enter this formula into the formula bar:

  VarProjectedActual = DIVIDE(
  
    SUM('Project Details'[ActualDays]) - SUM('Project Details'[ProjectedDays]),
  
    SUM('Project Details'[ProjectedDays])
  
  )
  

  Ta formuła oblicza wariancję między faktycznymi i prognozowanymi dniami projektu.This formula calculates the variance between actual and projected days for a project. Dodajemy tę funkcję w formie miary, a nie kolumny obliczeniowej, aby zwracała prawidłowe wyniki niezależnie od sposobu filtrowania lub agregowania danych w raporcie.We add this as a measure, rather than a calculated column, so it returns the correct results regardless of how the data is filtered or aggregated in a report.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać miarę VarProjectedActual do tabeli Project Details.Press Enter to add the VarProjectedActual measure to the Project Details table.

  Dodawanie miary VarProjectedActual

Dodawanie miary do tabeli Project RequestsAdd a measure to the Project Requests table

 1. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij tabelę Project Requests, a następnie pozycję Nowa miara.In the right pane, click or tap the Project Requests table, then New Measure.

  Nowa miara

 2. Wprowadź tę formułę na pasku formuły:Enter this formula into the formula bar:

  MaxDaysPending = MAXX(
  
    FILTER('Project Requests', 'Project Requests'[Approved]="Pending"),
  
    'Project Requests'[RequestDateAge]
  
  )
  

  Ta formuła wyszukuje najdłużej oczekujący projekt w oparciu o wcześniej zdefiniowaną kolumnę obliczeniową.This formula finds the project that has been pending the longest, based on the calculated column we defined earlier.

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać miarę MaxDaysPending do tabeli Project Requests.Press Enter to add the MaxDaysPending measure to the Project Requests table.

  Dodawanie miary MaxDaysPending

Krok 3. Utworzenie wizualizacji raportuStep 3: Create report visualizations

Teraz doszliśmy do kroku, który często przychodzi ludziom na myśl, gdy myślą o analizowaniu danych: do tworzenia wizualizacji, które umożliwiają dostrzeżenie wzorców w naszych danych.Now we're at the step that many people think of when they think of data analysis: creating visualizations so we can find patterns in our data. W tym kroku utworzymy cztery wizualizacje:In this step, we'll create four visualizations:

 • Wykres kolumnowy przedstawiający przewidywaną liczbę dni w porównaniu do faktycznej liczby dni dla projektówA column chart that shows projected days versus actual days on projects
 • Wykres kolumnowy przedstawiający wariancję dla każdego projektuA column chart that shows the variance for each project
 • Kartę przedstawiającą najdłużej oczekujący projektA card that shows the project that has been pending the longest
 • Tabelę przedstawiającą czas między zatwierdzeniem projektu i przewidywaną datą rozpoczęciaA table that shows the time between project approval and projected start date

Po utworzeniu tych wizualizacji raportu w programie Power BI Desktop opublikujemy dane i raporty w usłudze Power BI, aby utworzyć i udostępnić pulpity nawigacyjne.After we've created these report visualizations in Power BI Desktop, we'll publish the data and reports to the Power BI service, so we can create and share dashboards. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu raportów w programie Power BI Desktop, zobacz sekcję Wizualizacje w naszym kursie szkoleniowym z przewodnikiem.For more information on creating reports in Power BI Desktop, see the Visualizations section in our Guided Learning course.

Tworzenie wykresu słupkowego w celu przedstawienia porównania między datą przewidywaną i faktycznąCreate a bar chart to show projected versus actual

 1. Kliknij lub naciśnij ikonę Raport.Click or tap the Report view icon. Pozostaniemy w tym widoku przez resztę czasu w programie Power BI Desktop.We'll stay in this view for the rest of our time in Power BI Desktop.

  Widok Raport

 2. W okienku Wizualizacje po prawej stronie kliknij lub naciśnij pozycję Skumulowany wykres kolumnowy.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Wizualizacje — skumulowany wykres kolumnowy

 3. Przeciągnij kolumny PMAssigned i Title z tabeli Project Details w okienku Pola do sekcji w okienku Wizualizacje.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Oś w okienku Wizualizacje

 4. Przeciągnij kolumny ActualDays i ProjectedDays z tabeli Project Details w okienku Pola do sekcji Wartość w okienku Wizualizacje.Drag ActualDays and ProjectedDays from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Wartość w okienku Wizualizacje

 5. Wizualizacja powinna teraz wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji.The visualization should now look like the following image.

  Kolumny ProjectedDays i ActualDays według wartości PMAssigned

 6. Przeciągnij kolumnę Status z tabeli Project Details w okienku Pola do obszaru Filtry okienka Wizualizacje, a następnie zaznacz pole wyboru Ukończono.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Filtrowanie według kolumny Status

  Wykres jest teraz filtrowany i przedstawia tylko ukończone projekty, co ma sens, ponieważ porównujemy przewidywaną liczbę dni z faktyczną.The chart is now filtered to show only completed projects, which makes sense because we are comparing projected days to actual days.

 7. Kliknij strzałki w lewym górnym rogu wykresu, aby przejść w górę lub w dół w hierarchii menedżerów projektów i projektów.Click the arrows in the upper left corner of the chart to move up and down the hierarchy of project managers and projects. Na poniższej ilustracji przedstawiono przechodzenie do szczegółów projektów.In the following image, you see what the drill down into projects looks like.

  Przechodzenie do szczegółów wykresu kolumnowego

Tworzenie wykresu słupkowego w celu przedstawienia wariancji na podstawie przewidywanego czasuCreate a bar chart to show variance from projected

 1. Kliknij lub naciśnij kanwę poza utworzoną wizualizacją.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. W okienku Wizualizacje po prawej stronie kliknij lub naciśnij pozycję Skumulowany wykres kolumnowy.In the Visualizations pane on the right, click or tap Clustered column chart.

  Wizualizacje — skumulowany wykres kolumnowy

 3. Przeciągnij kolumny PMAssigned i Title z tabeli Project Details w okienku Pola do sekcji w okienku Wizualizacje.Drag PMAssigned and Title from Project Details in the Fields pane to Axis in the Visualizations pane.

  Oś w okienku Wizualizacje

 4. Przeciągnij kolumnę VarProjectedActual z tabeli Project Details w okienku Pola do sekcji Wartość w okienku Wizualizacje.Drag VarProjectedActual from Project Details in the Fields pane to Value in the Visualizations pane.

  Wartość w okienku Wizualizacje

 5. Przeciągnij kolumnę Status z tabeli Project Details w okienku Pola do obszaru Filtry okienka Wizualizacje, a następnie zaznacz pole wyboru Ukończono.Drag Status from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select the Completed check box.

  Filtrowanie według kolumny Status

  Wizualizacja powinna teraz wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji.The visualization should now look like the following image.

  Kolumna VarProjectedActual według wartości PMAssigned

  Na podstawie tego wykresu można zobaczyć, że istnieje dużo większa zmienność w przypadku projektów przypisanych do Irvina Sayersa w porównaniu do projektów Joni Sherman.You can see from this chart how much more variability there is for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman. Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć zmienność według projektu oraz dowiedzieć się, czy przewidywana liczba dni mniej więcej odpowiada faktycznej liczbie dni.Drill in to see the variability by project, and whether the days projected was more or less than the actual days.

  Kolumna VarProjectedActual według wartości Title

 6. Zanim utworzymy więcej wizualizacji, przenieś i zmień rozmiar już utworzonych wizualizacji, aby mieściły się obok siebie.Before we create more visualizations, move and resize the ones you already created, so they fit side-by-side.

  Dopasowywanie wykresów obok siebie

Tworzenie karty przedstawiającej najdłużej oczekujący projektCreate a card that shows the longest pending project

 1. Kliknij lub naciśnij kanwę poza utworzoną wizualizacją.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. W okienku Wizualizacje po prawej stronie kliknij lub naciśnij pozycję Karta.In the Visualizations pane on the right, click or tap Card.

  Wizualizacje — karta

 3. Przeciągnij kolumnę MaxDaysPending z tabeli Project Requests w okienku Pola do sekcji Pola w okienku Wizualizacje.Drag MaxDaysPending from Project Requests in the Fields pane to Fields in the Visualizations pane.

  Pola w okienku Wizualizacje

 4. Kliknij lub naciśnij pozycję Format (wałek do malowania), a następnie ustaw opcję Obramowanie na Włączone.Click or tap Format (paint roller), then set Border to On.

  Malarz formatów — Obramowanie

 5. Ustaw opcję Tytuł na Włączone, a następnie dodaj tytuł „Maksymalna liczba dni oczekiwania na zatwierdzenie”.Set Title to On, then add the title "Max days pending approval".

  Dodawanie tytułu

  Wizualizacja powinna teraz wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji.The visualization should now look like the following image.

   <span data-ttu-id="80b6a-316">Maksymalna liczba dni oczekiwania na zatwierdzenie</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="80b6a-316">Max days pending approval</span></span>

  Po opublikowaniu tego raportu użyjemy kafelka do wyzwalania alertu w przypadku przekroczenia określonego progu przez maksymalną wartość oczekiwania projektu.After we publish this report, we'll use this tile to trigger an alert if the maximum value for a pending project reaches a certain threshold.

Tworzenie tabeli przedstawiającej czas między zatwierdzeniem projektu i przewidywaną datą rozpoczęciaCreate a table that shows the time between project approval and projected start date

 1. Kliknij lub naciśnij kanwę poza utworzoną wizualizacją.Click or tap on the canvas outside the visualization you just created.
 2. W okienku Wizualizacje po prawej stronie kliknij lub naciśnij pozycję Tabela.In the Visualizations pane on the right, click or tap Table.

  Wizualizacje — Tabela

 3. Przeciągnij kolumny PMAssigned, Title i ApprovedStartDiff z tabeli Project Details w okienku Pola do sekcji Wartości w okienku Wizualizacje.Drag PMAssigned, Title, and ApprovedStartDiff from Project Details in the Fields pane to Values in the Visualizations pane.

  Wartości w okienku Wizualizacje

 4. Przeciągnij kolumnę ProjectedStartDate z tabeli Project Details w okienku Pola do obszaru Filtry okienka Wizualizacje, a następnie wybierz wszystkie daty poza opcją (Pusta).Drag ProjectedStartDate from Project Details in the Fields pane to the Filters area of the Visualizations pane, then select all dates except for (Blank).

  Filtrowanie według wartości ProjectedStartDate

 5. Zmień rozmiar kolumn tabeli tak, aby widzieć wszystkie dane, i posortuj je malejąco według wartości ApprovedStartDiff.Resize the columns of the table so you can see all the data, and sort by ApprovedStartDiff, descending. Wizualizacja powinna teraz wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji.The visualization should now look like the following image.

  Tabela z wartościami ApprovedStartDiff

 6. W obszarze Wartości kliknij lub naciśnij strzałkę w dół dla wartości ApprovedStartDiff, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Średnia.In the Values area, click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff, then click or tap Average. Zostanie wyświetlony średni czas między zatwierdzeniem projektu i przewidywaną datą rozpoczęcia.Now we can see the average duration between project approval and projected start date.

  Obliczanie średniej

 7. Ponownie kliknij lub naciśnij strzałkę w dół dla wartości ApprovedStartDiff, kliknij lub naciśnij pozycję Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Skale kolorów tła.Click or tap the down arrow for ApprovedStartDiff again, click or tap Conditional formatting, then click or tap Background color scales.

  Formatowanie warunkowe

 8. Ustaw kolory dla pól Minimum i Maksimum, jak pokazano poniżej, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję OK.Set colors for the Minimum and Maximum fields as shown below, then click or tap OK.

  Opcje formatowania warunkowego

  Wizualizacja powinna teraz wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji.The visualization should now look like the following image.

  Ukończone formatowanie warunkowe

  Jak widać, projekty obsługiwane przez Irvina Sayersa zazwyczaj rozpoczynają się znacznie później po zatwierdzeniu.As you can see, projects that Irvin Sayers runs tend to start a lot later after approval. Mogą istnieć czynniki inne niż przypisany menedżer, niemniej warto zbadać tę sprawę.There could be factors other than the assigned manager, but this would be worth looking into.

W ten sposób dotarliśmy do końca sekcji dotyczącej raportów. Teraz masz kompletny raport oparty na danych zaimportowanych z programu SharePoint, które zostały wyczyszczone i poddane modelowaniu w programie Power BI Desktop.That brings us to the end of the report section, and you should now have a complete report based on data imported from SharePoint and cleaned up and modeled in Power BI Desktop. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, raport powinien wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji.If everything went according to plan, your report should look like the following image.

Ukończony raport

Następne krokiNext steps

Następnym krokiem w tej serii samouczków jest opublikowanie raportu dotyczącego projektów usługi Power BI i utworzenie pulpitu nawigacyjnego.The next step in this tutorial series is to publish the Power BI project report and create a dashboard.