Konfigurowanie list umożliwiających integrację usługi SharePoint Online z usługami PowerApps, Microsoft Flow i Power BISet up lists for SharePoint Online integration with PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI

Uwaga: Ten artykuł jest częścią serii samouczków dotyczących korzystania z usług PowerApps, Microsoft Flow i Power BI z usługą SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Najpierw zapoznaj się z wprowadzeniem do tej serii, aby uzyskać ogólny obraz oraz powiązane pliki do pobrania.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Program SharePoint oferuje wiele funkcji udostępniania i współpracy, ale w tym scenariuszu skupimy się na listach programu SharePoint.SharePoint has a ton of features for sharing and collaboration, but we will focus on one feature for this scenario: SharePoint lists. Lista jest po prostu kolekcją danych, które można udostępniać członkom zespołu i innym użytkownikom witryny.A list is just a collection of data that you can share with team members and other site users. Przyjrzymy się listom używanym w tym scenariuszu, które następnie możesz utworzyć we własnej witrynie usługi SharePoint Online.We'll review the lists used for this scenario, then you can create them in your own SharePoint Online site.

Krok 1. Opis listStep 1: Understand the lists

Pierwsza lista to Project Requests, za pomocą której członek zespołu projektowego zgłasza żądanie.The first list is Project Requests, where a project requestor adds a request. Osoba zatwierdzająca przegląda je i zatwierdza lub odrzuca.The project approver then reviews the request and approves or rejects it.

Kolumna listyList Column Typ danychData Type UwagiNotes
TitleTitle Pojedynczy wiersz tekstuSingle line of text Kolumna domyślna, nazwa projektuDefault column, used for project name
OpisDescription Pojedynczy wiersz tekstuSingle line of text
ProjectTypeProjectType Pojedynczy wiersz tekstuSingle line of text Wartości: new hardware, upgraded hardware, new software, upgraded softwareValues: new hardware, upgraded hardware, new software, upgraded software
RequestDateRequestDate DataDate
RequestorRequestor Pojedynczy wiersz tekstuSingle line of text
EstimatedDaysEstimatedDays LiczbaNumber Umożliwia porównanie oszacowania osoby żądającej z oszacowaniem menedżera projektu i wartością rzeczywistąEnables comparison of requestor estimate to project manager estimate to actual
ApprovedApproved Pojedynczy wiersz tekstuSingle line of text Wartości: pending, yes, noValues: pending, yes, no

Uwaga: używana jest również wygenerowana przez program SharePoint kolumna ID, która jest domyślnie ukryta.Note: We also use the ID column, which is generated by SharePoint and hidden by default. Dla uproszczenia używamy podstawowych typów danych, ale w rzeczywistych aplikacjach można używać bardziej złożonych typów, na przykład typu Osoba lub grupa dla kolumny Requestor.We use basic data types for simplicity, but a real app might use more complex types, like Person or Group for the Requestor column. Aby uzyskać informacje na temat typów danych obsługiwanych przez usługę PowerApps, zobacz Connect from Microsoft PowerApps to SharePoint (Nawiązywanie połączenia między usługą Microsoft PowerApps a programem SharePoint.For information on data types supported by PowerApps, see Connect from Microsoft PowerApps to SharePoint.

Druga lista to Project Details, która służy do śledzenia szczegółów dotyczących wszystkich zatwierdzonych projektów, na przykład przypisań menedżerów projektów.The second list is Project Details, which tracks details for all approved projects, like which project manager is assigned.

Kolumna listyList Column Typ danychData Type UwagiNotes
TitleTitle Pojedynczy wiersz tekstuSingle line of text Kolumna domyślna, nazwa projektuDefault column, used for project name
RequestIDRequestID LiczbaNumber Służy do dopasowania wartości z kolumny ID listy Project RequestsMatches the value in the Project Requests list ID column
ApprovedDateApprovedDate DataDate
StanStatus Pojedynczy wiersz tekstuSingle line of text Wartości: not started, in progress, completedValues: not started, in progress, completed
ProjectedStartDateProjectedStartDate DataDate Data rozpoczęcia projektu szacowana przez menedżera projektuWhen the project manager estimates that the project will start
ProjectedEndDateProjectedEndDate DataDate Data zakończenia projektu szacowana przez menedżera projektuWhen the project manager estimates that the project will end
ProjectedDaysProjectedDays LiczbaNumber Liczba dni roboczych; zwykle się ją oblicza, ale nie jest używana w tym scenariuszuWorking days; would typically be calculated, but isn't in this scenario
ActualDaysActualDays LiczbaNumber Rzeczywista liczba dni — dotyczy zakończonych projektówFor completed projects
PMAssignedPMAssigned Pojedynczy wiersz tekstuSingle line of text Menedżer projektuProject manager

Krok 2. Tworzenie i przeglądanie listStep 2: Create and review the lists

Aby kontynuować pracę ze scenariuszem, musisz utworzyć te dwie listy programu SharePoint i wypełnić je przykładowymi danymi.To continue with the scenario, you need to create the two SharePoint lists and populate them with sample data. Pokażemy Ci, jak to zrobić — utworzymy listę i wkleimy do niej przykładowe dane.We'll show you how to do this by creating the list and pasting sample data into it. Upewnij się, że masz pliki programu Excel z pobranego pakietu.Make sure you have the Excel files from the download package.

Uwaga: w tym kroku należy używać programu Internet Explorer.Note: Use Internet Explorer for this step.

Tworzenie listCreate the lists

 1. Otwórz witrynę programu SharePoint w programie Internet Explorer i kliknij lub naciśnij pozycję Nowy, a następnie Lista.In Internet Explorer, in your SharePoint site, click or tap New, then List.

  Tworzenie nowej listy programu SharePoint

 2. Wprowadź nazwę „Project Requests”, następnie kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz.Enter the name "Project Requests", then click or tap Create.

  Wpisywanie nazwy nowej listy

  Zostanie utworzona lista Project Requests z domyślnym polem Title.The Project Requests list is created, with the default Title field.

  Lista Project Requests

Dodawanie kolumn do listyAdd columns to the list

 1. Kliknij lub naciśnij ikonę nowego elementu, a następnie pozycję Pojedynczy wiersz tekstu.Click or tap New item icon, then Single line of text.

  Dodawanie pola Pojedynczy wiersz tekstu

 2. Wprowadź nazwę „Description”, następnie kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz.Enter the name "Description", then click or tap Create.

  Tworzenie kolumny opisu

 3. Powtórz kroki od 1Repeat steps 1. do 2and 2. dla pozostałych kolumn listy:for the other columns in the list:

  1. Pojedynczy wiersz tekstu > „ProjectType”Single line of text > "ProjectType"
  2. Data > „RequestDate”Date > "RequestDate"
  3. Pojedynczy wiersz tekstu > „Requestor”Single line of text > "Requestor"
  4. Liczba > „EstimatedDays”Number > "EstimatedDays"
  5. Pojedynczy wiersz tekstu > „Approved”Single line of text > "Approved"

Kopiowanie danych do listyCopy data into the list

 1. Kliknij lub naciśnij pozycję Szybka edycja.Click or tap Quick edit.

  Szybkie edytowanie listy

 2. Zaznacz komórki na siatce.Select the cells in the grid.

  Lista z wszystkimi kolumnami

 3. Otwórz skoroszyt project-requests.xlsx i wybierz wszystkie dane (bez nagłówków).Open the project-requests.xlsx workbook and select all the data (not the headings).

  Tabela programu Excel Project Requests

 4. Skopiuj dane i wklej je do siatki w programie SharePoint, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Gotowe.Copy the data and paste it into the grid in SharePoint, then click or tap Done.

  Gotowa lista z danymi

 5. Powtórz proces tworzenia listy i kopiowania danych dla listy „Project Details”, korzystając ze skoroszytu project-details.xlsx.Repeat the list creation and copy process for the "Project Details" list, using the project-details.xlsx workbook. Informacje dotyczące nazw kolumn i typów danych z tabeli Project Details znajdziesz w sekcji Krok 1. Opis list.Refer to the Project Details table in Step 1: Understand the lists for the column names and data types.

Krok 3. Aktualizowanie połączeń z przykładami — opcjonalnieStep 3: Update connections to samples - optional

Jak wspomniano we wprowadzeniu do tej serii samouczków, do pakietu pobierania zostały dołączone dwie przykładowe aplikacje i raport.As noted in the introduction to this tutorial series, we included two sample apps and a report in the download package. Możesz ukończyć ten scenariusz bez korzystania z tych przykładów. Jeśli jednak zechcesz ich użyć, musisz zaktualizować połączenia z listami programu SharePoint.You can complete this scenario without using these samples, but if you want to use the samples, you need to update the connections to the SharePoint lists. Aktualizacja połączeń pozwala używać Twoich list jako źródła danych, a nie naszych.You update them so that they use your lists as a data source, rather than ours.

Aktualizowanie połączeń dla przykładowych aplikacjiUpdate connections for the sample apps

 1. Otwórz aplikację project-management-app.msapp w programie PowerApps Studio.Open project-management-app.msapp in PowerApps Studio.
 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Zezwalaj, aby umożliwić usłudze PowerApps używanie programu SharePoint.Click or tap Allow, so that PowerApps can use SharePoint.
 3. Kliknij lub naciśnij pozycję Źródła danych na karcie Widok na wstążce.On the ribbon, on the View tab, click or tap Data sources.

  Źródła danych usługi PowerApps

 4. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij przycisk wielokropka (...) wyświetlany obok pozycji Project Details, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Usuń.In the right pane, click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Remove.

  Usuwanie źródła danych Project Details

 5. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj źródło danych.In the right pane, click or tap Add Data Source.

  Dodawanie źródła danych

 6. Kliknij lub naciśnij pozycję Nowe połączenie.Click or tap New connection.

  Nowe połączenie

 7. Kliknij lub naciśnij pozycję SharePoint, a następnie pozycję Połącz.Click or tap SharePoint, then Connect.

  Połączenie programu SharePoint

 8. Wprowadź adres URL witryny usługi SharePoint Online, która zawiera utworzone listy, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Przejdź.Enter the URL for the SharePoint Online site that contains the lists you created, then click or tap Go.

  Adres URL programu SharePoint

 9. Wybierz listę Project Details, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Połącz.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  Lista Project Details

  Na karcie Źródła danych w okienku po prawej stronie jest wyświetlane utworzone połączenie.The Data sources tab in the right pane now shows the connection that you created.

  Źródła danych

 10. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij przycisk wielokropka (...) wyświetlany obok pozycji Project Details, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Odśwież.In the right pane, click or tap the ellipsis (. . .) next to Project Details, then click or tap Refresh.

  Odświeżanie źródła danych Project Details

 11. KliknijClick Ikona uruchamiania aplikacji w prawym górnym rogu, aby uruchomić aplikację, i upewnij się, że połączenia działają poprawnie.in the upper right corner to run the app, and make sure the connections work properly.
 12. Powtórz kroki opisane w tej sekcji dla aplikacji project-requests-app.msapp, korzystając z listy Project Requests.Repeat the steps in this section for project-requests-app.msapp, using the Project Requests list.

Aktualizowanie połączeń dla przykładowego raportuUpdate connections for the sample report

 1. Otwórz plik project-analysis.pbix w programie Power BI Desktop.Open project-analysis.pbix in Power BI Desktop.
 2. Na wstążce na karcie Narzędzia główne kliknij lub naciśnij pozycję Edytuj zapytania, a następnie pozycję Ustawienia źródła danych.On the ribbon, on the Home tab, click or tap Edit queries, then Data source settings.

  Edytowanie zapytań

 3. Kliknij lub naciśnij pozycję Zmień źródło.Click or tap Change Source.

  Ustawienia źródła danych

 4. Wprowadź adres URL witryny usługi SharePoint Online, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk OK.Enter the URL for your SharePoint Online site, then click or tap OK.

  Adres URL listy programu SharePoint

 5. Pod wstążką programu Power BI Desktop zostanie wyświetlony baner umożliwiający zastosowanie zmian i pobranie danych z nowego źródła.Power BI Desktop displays a banner under the ribbon, so you can apply changes and bring in data from the new source. Kliknij lub naciśnij pozycję Zastosuj zmiany.Click or tap Apply Changes.

  Stosowanie zmian w zapytaniu

 6. Zaloguj się przy użyciu konta organizacji (używanego do uzyskiwania dostępu do usługi SharePoint Online), a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Połącz.Sign in with an organizational account (the account you use to access SharePoint Online), then click or tap Connect.

  Łączenie z usługą SharePoint Online

Następne krokiNext steps

Następny samouczek z tej serii dotyczy generowania aplikacji do obsługi żądań projektów.The next step in this tutorial series is to generate an app to handle project requests.