Pokazywanie, sortowanie i filtrowanie danych w galerii usługi PowerAppsShow, sort, and filter data in a PowerApps gallery

Utwórz galerię, aby pokazywać obrazy i tekst dla wielu produktów oraz sortować i filtrować te informacje.Create a gallery to show images and text about several products, and sort and filter that information.

W rozwiązaniu PowerApps można użyć galerii do pokazania kilku powiązanych pozycji w sposób, w jaki są one pokazywane w katalogu.In PowerApps, you can use a gallery to show several related items, just as you see in a catalog. Galerie świetnie sprawdzają się przy pokazywaniu informacji o produktach, takich jak nazwy i ceny.Galleries are great for showing information about products, such as names and prices. W tym temacie utworzymy galerię oraz posortujemy i przefiltrujemy informacje przy użyciu funkcji podobnych do używanych w programie Excel.In this topic, we create a gallery and sort and filter the information using Excel-like functions. Ponadto wybrany element będzie otoczony ramką.Also, when an item is selected, a border is placed around the item.

Uwaga

W tym temacie używana będzie aplikacja dla tabletów.This topic uses a tablet app. Możesz użyć aplikacji dla telefonów, ale konieczna wtedy będzie zmiana rozmiaru niektórych kontrolek.You can use a phone app but you will need to resize some of the controls.

Wymagania wstępnePrerequisites

 • Zarejestruj się w usłudze PowerApps i zainstaluj ją.Sign up for PowerApps and install PowerApps. Po otwarciu usługi PowerApps zaloguj się przy użyciu tych samych poświadczeń, które zostały użyte podczas rejestrowania się.When you open PowerApps, sign-in using the same credentials that you used to sign up.
 • Utwórz aplikację dla tabletów na podstawie szablonu lub na podstawie danych albo od początku.Create a tablet app from a template, from data, or from scratch.
 • Dowiedz się, jak skonfigurować kontrolkę.Learn how to configure a control.
 • W tych krokach jako przykładowe dane wejściowe używany jest plik CreateFirstApp, który zawiera obrazy w formacie jpg.These steps use the CreateFirstApp as sample input data, which includes .jpg images. Ten plik zip zawiera plik XML, który można przekonwertować do formatu programu Excel.The zip file includes an XML file that can be converted to Excel. Jeśli nie zostanie to zrobione, usługa PowerApps automatycznie odczyta pliki w pliku zip i pomyślnie je zaimportuje.Otherwise, PowerApps automatically reads the files in the .zip files and imports it successfully. Możesz pobrać te przykładowe dane i ich użyć lub zaimportować własne.You can download and use this sample data, or import your own.
 1. Utwórz kolekcję o nazwie Inventory, używając przykładowych danych.Create a collection named Inventory using the sample data. Kroki są następujące:Steps include:

  1. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Kontrolki, a następnie wybierz pozycję Importuj:On the Insert tab, select Controls, and then select Import:

  2. Ustaw właściwość OnSelect kontrolki importowania na następującą formułę:Set the OnSelect property of the import control to the following formula:
   Collect(Inventory, Import1!Data)Collect(Inventory, Import1!Data)

  3. Wybierz przycisk Importuj dane, aby otworzyć Eksploratora Windows.Select the Import Data button to open Windows Explorer. Wybierz plik CreateFirstApp.zip i wybierz przycisk Otwórz.Select CreateFirstApp.zip, and select Open.
  4. W menu Plik wybierz pozycję Kolekcje.In the File menu, select Collections. Zostanie wyświetlona kolekcja Inventory z zaimportowanymi danymi:The Inventory collection is listed with the data you imported:

   Została utworzona kolekcja Inventory z informacjami o pięciu produktach, które obejmują obraz projektu, nazwę produktu i liczbę jednostek w magazynie.You've just created the Inventory collection, which contains information about five products, including a design image, the name of the product, and the number of units in stock.

   Uwaga

   Kontrolka importu służy do importowania danych przypominających te z programu Excel i tworzenia kolekcji.The import control is used to import Excel-like data and create the collection. Kontrolka importu importuje dane podczas tworzenia aplikacji i wyświetlania jej podglądu.The import control imports data when you are creating your app, and previewing your app. Obecnie kontrolka importu nie importuje danych przy publikowaniu aplikacji.Currently, the import control does not import data when you publish your app.

 2. Wybierz strzałkę Wstecz, aby wrócić do projektanta.Select the back arrow to return to the designer.
 3. Na karcie Wstawianie kliknij lub naciśnij pozycję Galeria, a następnie kliknij lub naciśnij galerię Poziomą.On the Insert tab, click or tap Gallery, and then click or tap the Horizontal gallery.

 4. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij opcję z tytułem i podtytułem nakładanymi na grafikę:In the right-hand pane, click or tap the option in which the title and the subtitle overlay the graphic:

 5. Ustaw właściwość Items galerii na kolekcję Inventory:Set the Items property of the gallery to Inventory:

 6. Zmień nazwę galerii na ProductGallery i przenieś ją, aby nie blokowała innych kontrolek.Rename the gallery to ProductGallery, and move the gallery so it doesn't block the other controls. Zmień rozmiar galerii, aby pokazywała trzy produkty:Resize the gallery so it shows three products:

 7. W pierwszym elemencie galerii wybierz dolną etykietę:In the first item of the gallery, select the bottom label:

  Uwaga

  Gdy w dowolnej galerii zmienisz pierwszy element, automatycznie zmienisz wszystkie inne elementy w galerii.When you change the first item in any gallery, you automatically change all other items in the gallery.

 8. Ustaw właściwość Text etykiety, używając następującego wyrażenia:Set the Text property of the label to the following expression:
  ThisItem!UnitsInStockThisItem!UnitsInStock

  Gdy to zrobisz, etykieta pokaże liczbę jednostek w magazynie dla każdego produktu:When you do this, the label shows the units in stock for each product:

Uwaga

Domyślnie właściwość Text górnej etykiety jest ustawiona na wartość ThisItem!ProductName.By default, the Text property of the top label is set to ThisItem!ProductName. Można ją zmienić na dowolny inny element w kolekcji.You can change it to any other item in your collection. Na przykład jeśli kolekcja zawiera pola ProductDescription lub Price, etykietę można ustawić na wartość ThisItem!ProductDescription lub ThisItem!Price.For example, if your collection has ProductDescription or Price fields, you can set the label to ThisItem!ProductDescription or ThisItem!Price.

Podczas tych kroków do kolekcji zostały zaimportowane dane obejmujące obrazy w formacie jpg.Using these steps, you imported data that includes .jpg images into a collection. Następnie została dodana galeria wyświetlająca dane i została skonfigurowana etykieta pokazująca ilość jednostek w magazynie dla każdego produktu.You then added a gallery that displays the data and configured a label to show the units in stock for each product.

 1. Wybierz w galerii dowolny element z wyjątkiem pierwszego.Select any item in the gallery except the first one. Zostanie wyświetlona ikona edycji (lewy górny róg).The edit icon displays (upper left corner). Wybierz ikonę edycji:Select the edit icon:
 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Kształty, a następnie wybierz prostokąt.On the Insert tab, select Shapes, and then select the rectangle. W każdym elemencie galerii pojawi się wypełniony prostokąt w kolorze niebieskim.A blue solid rectangle appears in each gallery item.
 3. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Wypełnienie, a następnie wybierz pozycję Bez wypełnienia.On the Home tab, select Fill, and then select No Fill.
 4. Wybierz pozycję Obramowanie, wybierz pozycję Styl obramowania, a następnie wybierz linię ciągłą.Select Border, select Border Style, and then select the solid line.
 5. Ponownie wybierz pozycję Obramowanie i ustaw grubość na 3.Select Border again, and set the thickness to 3. Zmień rozmiar prostokąta tak, aby otaczał element galerii.Resize the rectangle so that it surrounds the gallery item. Elementy w galerii będą teraz mieć niebieskie obramowanie i powinny wyglądać podobnie do tych:The items in your gallery now have a blue border and should look similar to the following:
 6. Na karcie Kształt wybierz pozycję Widoczne, a następnie w pasku formuły wprowadź następującą formułę:On the Shape tab, select Visible, and then enter the following formula in the Formula Bar:

  If(ThisItem!IsSelected, true)If(ThisItem!IsSelected, true)

  Niebieski prostokąt otacza bieżący wybór w galerii.A blue rectangle surrounds the current selection in a gallery. Wybierz kilka elementów w galerii, aby upewnić się, że prostokąt pojawia się wokół każdego zaznaczonego elementu.Select a few gallery items to confirm that the rectangle appears around each item that you select. Pamiętaj, że możesz także otworzyć Podgląd , aby obejrzeć i przetestować to, co tworzysz.Remember, you can also open Preview to see and test what you're creating.

Porada

Wybierz prostokąt, wybierz pozycję Zmień kolejność na karcie Narzędzia główne, a następnie wybierz pozycję Przesuń na spód.Select the rectangle, select Reorder on the Home tab, and then select Send to Back. Za pomocą tej funkcji możesz wybrać element galerii bez blokującego cokolwiek obramowania.Using this feature, you can select a gallery item without the border blocking anything.

W trakcie wykonywania tych kroków zostało dodane obramowanie wokół bieżącego zaznaczenia w galerii.Using these steps, you added a border around the current selection in the gallery.

W tych krokach zamierzamy posortować elementy galerii w kolejności rosnącej i malejącej.In these steps, we are going to sort the gallery items in ascending and descending order. Ponadto dodamy kontrolkę suwaka do filtrowania elementów galerii według wybranej liczby jednostek w magazynie.Also, we'll add a slider control to 'filter' gallery items by the units in stock that you choose.

Sortowanie w kolejności rosnącej lub malejącejSort in ascending or descending order

 1. Wybierz w galerii dowolny element z wyjątkiem pierwszego.Select any item in the gallery except the first one.
 2. Właściwość Items jest obecnie ustawiona na wartość Inventory (czyli nazwę kolekcji).The Items property is currently set to Inventory (the name of your collection). Zmień to ustawienie na następujące:Change it to the following:

  Sort(Inventory, ProductName)Sort(Inventory, ProductName)

  Gdy to zrobisz, elementy w galerii będą sortowane według nazwy produktu w kolejności rosnącej: When you do this, the items in the gallery are sorted by the product name in ascending order:

  Spróbuj zastosować kolejność malejącą.Try descending order. Ustaw właściwość Items galerii na następującą formułę:Set the Items property of the gallery to the following formula:

  Sort(Inventory, ProductName, Descending)Sort(Inventory, ProductName, Descending)

 1. Dodaj kontrolę Suwak (karta Wstaw > Kontrolki), zmień jej nazwę na StockFilter i przenieś ją pod galerię.Add a Slider control (Insert tab > Controls), rename it to StockFilter, and move it under the gallery.
 2. Skonfiguruj suwak w taki sposób, aby użytkownicy nie mogli go ustawić na wartość spoza zakresu jednostek w magazynie:Configure the slider so that users can't set it to a value outside the range of units in stock:

  1. Na karcie Zawartość wybierz pozycję Minimum, a następnie wprowadź następujące wyrażenie:On the Content tab, select Min, and then enter the following expression:
   Min(Inventory, UnitsInStock)
  2. Na karcie Zawartość wybierz pozycję Maksimum, a następnie wprowadź następujące wyrażenie:On the Content tab, select Max, and then enter the following expression:
   Max(Inventory, UnitsInStock)
 3. Wybierz w galerii dowolny element z wyjątkiem pierwszego.Select any item in the gallery except the first one. Ustaw właściwość Items galerii na następujące wyrażenie:Set the Items property of the gallery to the following expression:
  Filter(Inventory, UnitsInStock<=StockFilter!Value)
 4. W obszarze Podgląd ustaw suwak na wartość pomiędzy największą i najmniejszą ilością w galerii.In Preview, adjust the slider to a value that's between the highest and the lowest quantity in the gallery. Gdy przesuwasz suwak, galeria pokazuje tylko te produkty, których ilość jest mniejsza od wybranej:As you adjust the slider, the gallery shows only those products that are less than the value you choose:

Teraz rozbudujmy nasz filtr:Now, let's add to our filter:

 1. Wróć do projektanta.Go back to the designer.
 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Tekst, wybierz pozycję Wprowadzanie tekstu i zmień nazwę nowej kontrolki na NameFilter.On the Insert tab, select Text, select Input Text, and rename the new control to NameFilter. Przenieś kontrolkę tekstową pod suwak.Move the text control below the slider.
 3. Ustaw właściwość Items galerii na następujące wyrażenie:Set the Items property of the gallery to the following expression:
  Filter(Inventory, UnitsInStock<=StockFilter!Value && NameFilter!Text in ProductName)
 4. W obszarze Podgląd ustaw suwak na wartość 30 i wpisz literę g w kontrolce wprowadzania tekstu.In Preview, set the slider to 30, and type the letter g in the text-input control. Galeria pokaże tylko produkty o liczbie jednostek w magazynie mniejszej od 30 oraz nazwie zawierającej literę „g”:The gallery shows the only product with less than 30 units in stock and has a name with the letter "g":

Porady i wskazówkiTips and Tricks

 • W dowolnym momencie możesz wybrać przycisk podglądu (), aby zobaczyć, co zostało utworzone, i to przetestować.At anytime, you can select the preview button () to see what you created and test it.
 • Podczas projektowania aplikacji możesz zmieniać rozmiar kontrolek i dowolnie je przenosić przez klikanie i przeciąganie.When designing your app, you can re-size the controls and move them around using click-and-drag.
 • Naciśnij klawisz ESC lub wybierz pozycję X, aby zamknąć okno podglądu.Press ESC or select the X to close the preview window.
 • Podczas korzystania z galerii wybierz jej pierwszy element, aby zmienić wszystkie elementy w galerii.When using a gallery, select the first item in the gallery to change all items in the gallery. Na przykład wybierz pierwszy element, aby dodać obramowanie dla wszystkich elementów w galerii.For example, select the first item to add a border to all items in the gallery.
 • Aby zaktualizować właściwości galerii, wybierz dowolny element w galerii z wyjątkiem pierwszego.To update the properties of the gallery, select any item in the gallery except the first one. Na przykład wybierz drugi element, aby zaktualizować właściwości Items, ShowScrollbar i inne, które dotyczą galerii (a nie elementów w galerii).For example, select the second item to update the Items, ShowScrollbar, and other properties that apply to the gallery (not the items in the gallery).

PodsumowanieWhat you learned

W tym temacie omówiliśmy:In this topic, you:

 • Tworzenie kolekcji, importowanie do tej kolekcji danych obejmujących obrazy w formacie jpg i pokazywanie danych w galerii.Created a collection, imported data that includes .jpg images into that collection, and showed the data in a gallery.
 • Konfigurowanie pod każdym obrazem w galerii etykiety, która wyświetla liczbę jednostek danego elementu w magazynie.Under each image in the gallery, configured a label that lists the units in stock for that item.
 • Dodawanie obramowania wokół wybranego elementu.Added a border around the item that you select.
 • Sortowanie elementów według nazwy produktu w kolejności rosnącej i malejącej.Sorted the items by product name in ascending and descending order.
 • Dodawanie suwaka i kontrolki wprowadzania tekstu do filtrowania produktów według liczby jednostek w magazynie i nazwy produktu.Added a slider and an input text control to filter the products by units in stock and product name.