Jak zapisać obrazy w pliku programu Excel, a następnie dodać je do aplikacjiHow to save images in an Excel file, and then add these images to your app

 

Wymagania wstępnePrerequisites

Ten samouczek obejmuje następujące kroki:In this tutorial, we:

 • Utworzenie pliku programu Excel i sformatowanie tego pliku jako tabeli.Create an Excel file and format it as a table
 • Utworzenie połączenia z usługą OneDrive dla Firm.Create a connection to OneDrive for Business. Użyć można dowolnego konta magazynu w chmurze.Any cloud storage account will work. W tym przewodniku użyjemy konta usługi OneDrive dla Firm.In this walk-through, OneDrive for Business is used.
 • Utworzenie aplikacji z kontrolką wprowadzania piórem.Create an app with a pen input control
 • Zapisanie obrazów utworzonych przy użyciu kontrolki wprowadzania piórem w pliku programu Excel.Save the images created from the pen input control to an Excel file
 • Wyświetlenie obrazów z pliku programu Excel w aplikacji.Display images from an Excel file in your app

Tworzenie pliku programu Excel jako tabeliCreate the Excel file as a table

 1. W pustym pliku programu Excel nazwij kolumnę Image [image].In a blank Excel file, name a column Image [image].
 2. Utwórz tabelę, wykonując następujące czynności:Create a table using the following steps:

  1. Wybierz dowolny element danych w dowolnym wierszu i kolumnie.Select any piece of data in any row and any column. Na przykład wybierz element Image.For example, select Image.
  2. Na wstążce Wstawianie wybierz pozycję Tabela.On the Insert ribbon, select Table.
  3. W oknie dialogowym wybierz pozycję Moja tabela ma nagłówki, a następnie wybierz przycisk OK.In the dialog window, select My table has headers, and select OK.

   Plik programu Excel jest teraz w formacie tabeli.Your Excel file is now in a table format. Artykuł Formatowanie danych w postaci tabeli zapewnia dodatkowe szczegóły dotyczące formatowania w programie Excel.Format the data as a table provides additional details on table formatting in Excel.

  4. Nadaj tabeli nazwę Drawings:Name the table Drawings:

   Zmienianie nazwy tabeli na Drawings

 3. Nazwij plik programu Excel SavePen.xlsx, a następnie zapisz plik na koncie magazynu w chmurze (OneDrive dla Firm, Dropbox itp.).Name the Excel file SavePen.xlsx, and save the file to your cloud storage account (OneDrive for Business, Dropbox, and so on).

Tworzenie aplikacji z kontrolką pióraCreate an app with the pen control

 1. W usłudze PowerApps utwórz pustą aplikację.In PowerApps, create a blank app.
 2. W aplikacji dodaj konto magazynu w chmurze jako źródło danych.In your app, add the cloud storage account as a data source. Po dodaniu jako źródło danych dodaj plik SavePen.xlsx jako połączenie, a następnie wybierz tabelę Drawings:Once added as a data source, add SavePen.xlsx as a connection, and then select the Drawings table:
  ŁączenieConnect

  Teraz tabela Drawings zostanie wymieniona jako źródło danych.Now, the Drawings table is listed as a Data source.

 3. Z menu Wstaw wybierz pozycję Tekst, a następnie wybierz pozycję Wprowadzanie piórem.On the Insert menu, select Text, and then select Pen input. Zmień nazwę na MyPen:Rename it MyPen:

  Zmiana nazwy

 4. Dodaj kontrolkę Przycisk (menu Wstaw), a następnie ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:Add a Button control (Insert menu), and set its OnSelect property to the following formula:
  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})
 5. Dodaj kontrolkę Galeria obrazów (menu Wstaw > Galeria) i ustaw jej właściwość Items na Drawings.Add an Image gallery control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Drawings. Właściwość Image galerii zostanie automatycznie ustawiona na ThisItem.Image.The Image property of the gallery control is automatically set to ThisItem.Image.

  Ekran powinien wyglądać podobnie do poniższego:Your screen should look similar to the following:

  Przykładowy ekran

 6. Naciśnij klawisz F5 lub wybierz ikonę Podgląd ().Press F5 or select Preview (). Narysuj coś w kontrolce MyPen, a następnie wybierz przycisk.Draw something in MyPen, and the select the button. Pierwszy obraz w kontrolce galerii przedstawia to, co zostało narysowane.The first image in the gallery control displays what you drew. Dodaj coś jeszcze do swojego rysunku i wybierz przycisk.Add something else to your drawing, and select the button. Drugi obraz w kontrolce galerii przedstawia to, co zostało narysowane.The second image in the gallery control displays what you drew.

  Zamknij okno podglądu.Close the preview window.

 7. Przejdź do konta magazynu w chmurze.Go to your cloud storage account. Jest dostępny nowy folder SavePen_images, który został utworzony automatycznie.There's a new SavePen_images folder that is automatically created. W celu wyświetlenia nowego folderu może być konieczne odświeżenie.You may need to refresh to see the new folder. Ten folder zawiera zapisane obrazy z identyfikatorami jako nazwami plików.This folder contains your saved images with IDs for their file names.

  Otwórz plik SavePen.xlsx.Open SavePen.xlsx. Kolumna Image zawiera ścieżkę do tych nowych obrazów.The Image column includes the path to these new images.

Dodawanie obrazu w pliku Excel do aplikacjiAdd the image in an Excel file to your app

W kolejnym przykładzie możesz zapisać obrazy na koncie magazynu w chmurze, a następnie użyć tabeli programu Excel do wyświetlenia obrazów w aplikacji.In another example, you can save images in a cloud storage account, and then use an Excel table to display the images in your app.

W tym przykładzie jest używany plik CreateFirstApp.zip zawierający pewne pliki JPEG.In this example, we use the CreateFirstApp.zip that contains some .jpeg files.

UWAGA W przypadku wyświetlania obrazów z pliku programu Excel ścieżka do tych obrazów musi używać ukośników.NOTE When displaying images from an Excel file, the path to these images must use forward slashes. Gdy usługa PowerApps zapisuje obrazy w tabeli programu Excel (jak w poprzednich krokach), ścieżka korzysta z ukośników odwrotnych.When PowerApps saves images to an Excel table (as with the previous steps), the path uses backslashes. Możesz też użyć folderu SavePen_images z poprzedniego przykładu.So, you can also use the SavePen_images from the previous example. Jeśli tak zrobisz, zmień ścieżki w tabeli programu Excel tak, aby używać ukośników zamiast ukośników odwrotnych.If you do, change the paths in the Excel table to use forward slashes instead of backslashes. W przeciwnym razie obrazy nie zostaną wyświetlone.Otherwise, the images will not display.

 1. Pobierz plik CreateFirstApp.zip i wyodrębnij folder Assets do swojego konta magazynu w chmurze.Download CreateFirstApp.zip, and extract the Assets folder to your cloud storage account.
 2. W arkuszu programu Excel utwórz tabelę, która będzie przypominać poniższą:In an Excel spreadsheet, create a table that looks similar to the following:

  Tabela Jackets

 3. Nadaj tabeli nazwę Jackets.Name the table Jackets. Plikowi programu Excel nadaj nazwę Assets.xlsx.Name the Excel file Assets.xlsx. Ponadto możesz zmienić nazwę folderu Assets na Assets_images.You can also rename the Assets folder to Assets_images.
 4. W swojej aplikacji dodaj tabelę Jackets jako źródło danych.In your app, add the Jackets table as a data source.
 5. Dodaj kontrolkę Tylko obraz (menu Wstaw > Galeria) i ustaw jej właściwość Items na Jackets:Add an Image only control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Jackets:

  Właściwość Items

  Galeria zostanie automatycznie zaktualizowana przy użyciu obrazów:The gallery is automatically updated with the images:

  Obrazy kurtek

Podczas ustawiania właściwości Items tabela programu Excel jest automatycznie aktualizowana o nową kolumnę o nazwie PowerAppsId.When you set the Items property, the Excel table is automatically updated with a new column named PowerAppsId.

W tabeli programu Excel ścieżką obrazu może być również adres URL obrazu.In the Excel table, the image path can also be the URL to an image. Pobierz przykładowy plik Flooring Estimates do swojego konta magazynu w chmurze, dodaj tabelę FlooringEstimates jako źródło danych w swojej aplikacji, a następnie ustaw kontrolkę galerii na tabelę FlooringEstimates.Download the Flooring Estimates sample file to your cloud storage account, add the FlooringEstimates table as a data source in your app, and then set the gallery control to FlooringEstimates. Galeria zostanie automatycznie zaktualizowana przy użyciu obrazów.The gallery is automatically updated with the images.

Dowiedz się więcejLearn more

Dodawanie obrazu, wideo lub dźwiękuAdd an image, a video, or a sound
Pokazywanie danych na wykresie liniowym, kołowym lub słupkowym w aplikacjiShow data in a line, pie, or bar chart in your app
Omówienie tabel i rekordów w usłudze PowerAppsUnderstand tables and records in PowerApps