Utwórz nowy rekordCreate a new record

Tworzenie nowego rekordu przy użyciu opcji + na pasku poleceńCreate a new record using the + option on the command bar

Polecenie Utwórz nowy rekord lub opcja Szybkie tworzenie umożliwiają szybkie i łatwe wprowadzenie do systemu informacji niemal dowolnego typu.The Create a new record command or Quick create makes it fast and easy to enter almost any type of information into the system. Polecenie znajduje się na pasku nawigacyjnym, więc jest dostępne zawsze, gdy zajdzie potrzeba wprowadzenia nowych informacji w systemie.The command is on the nav bar, so it’s available whenever you need to enter new information into the system. Możesz również zapisać rekord i utworzyć nowy bezpośrednio z poziomu formularza Szybkie tworzenie.You can also save a record and create a new one directly from the Quick create form.

Uwaga

Opcja Szybkie tworzenie jest dostępna tylko w przypadku rekordów, które zostały włączone przez administratora.The Quick create option is only available for records that are enabled by your admin.

 1. Na pasku nawigacyjnym wybierz znak plus Przycisk Utwórz rekord, a następnie wybierz odpowiedni element.On the navigation bar, select the plus sign Create record button, and then select the item you want.

  Przycisk Utwórz rekordCreate record button

 2. Wypełnij pola, a następnie wybierz przycisk Zapisz i zamknij.Fill in the fields, and then select Save and Close. Aby zapisać i utworzyć kolejny rekord, wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz pozycję Zapisz i utwórz nowy.Or, to save and create another record, select the down arrow and then select Save & Create New.

  Zapisz rekordSave a record

Uwaga

Gwiazdka Przycisk Pole wymagane obok pola na ekranie oznacza, że pole jest wymagane.An asterisk Required Field button next to the field on the screen means the field is required. Jeśli wybierzesz przycisk Zapisz i zamknij przed uzupełnieniem wymaganych pól, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli wprowadzisz informacje i wybierzesz przycisk Anuluj, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.If you select Save and Close before entering required fields an error message will be displayed or if you have entered information and select Cancel a warning will be displayed.

Znak plus Przycisk Pole zalecane obok pola na ekranie oznacza, że organizacja zaleca wypełnienie tego pola.A plus sign Recommended Field button next to the field on the screen means your organization recommends that you fill in the field.

Tworzenie nowego rekordu przy użyciu przycisku NowyCreate a new record using the New button

 1. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz typ rekordu.From the left navigation pane, select a record type. Na przykład wybierz pozycję Kontakty, aby utworzyć nowy rekord kontaktu.For example, select Contacts to create a new contact record.

 2. Z paska poleceń wybierz opcję +Nowy.On the command bar, select +New.

  Przycisk Utwórz nowyCreate new button

 3. Aby zapisać zmiany, na pasku poleceń wybierz pozycję Zapisz lub pozycję Zapisz i zamknij.To save your changes, on the command bar, select Save or Save & Close. Opcja Zapisz jest nadal dostępna w prawym dolnym rogu.The Save option is still available on the bottom right corner.

  Opcja Zapisz dla rekorduSave option on a record

  Uwaga

  Jeśli masz niezapisane zmiany i spróbujesz przejść do innego rekordu lub formularza, zostanie wyświetlone okno dialogowe Niezapisane zmiany.If you have unsaved changes and try to go to another record or form, a Unsaved changes dialog box will pop-up. Jeśli wybierzesz opcję Zapisz i kontynuuj, zostanie podjęta próba zapisania informacji i otworzenia strony, do której chcesz przejść.If you select Save and continue, it will attempt to save your information and open the page you wanted to go to. Jeśli zdecydujesz się na zapisanie i kontynuowanie, a w polu będzie błąd, okno dialogowe zostanie zamknięte, a Ty pozostaniesz na stronie, aby naprawić błąd, zanim będzie można z niej wyjść.If you choose to save and continue and there is an error on a field, the dialog will close and you will remain on the page to fix the error before you can navigate away.