Podstawowa nawigacja w aplikacji opartej na modeluBasic navigation in a model-driven app

W tym wprowadzeniu wyjaśniono, jak znaleźć i otworzyć aplikację oraz jak korzystać z typowych elementów interfejsu użytkownika, takich jak listy, formularze i procesy biznesowe.This introduction explains how to find and open an app, and how to work with its common user interface elements including lists, forms, and business processes.

Aplikacja oparta na modelu składa się z aplikacji, obszarów i jednostek.A model-driven app is built out of applications (apps), areas, and entities.

 • Aplikacje udostępniają zbiór funkcji służących do wykonywania działań określonej klasy, takich jak zarządzanie kontami i kontaktami.Apps provide a collection of functionalities for accomplishing a specific class of activity, such as managing your accounts and contacts. Aby nawigować między aplikacjami dostępnymi dla Twojej organizacji, użyj menu selektora aplikacji.Use the app-selector menu to navigate between the apps that are available to your organization.

 • Obszar roboczy to część aplikacji przeznaczona dla konkretnej funkcji.A work area is a subdivision of an app, dedicated to a specific feature. Każdy obszar roboczy zawiera wyspecjalizowaną kolekcję jednostek do pracy w danym obszarze.Each work area provides a targeted collection of entities for working in that area. W niektórych przypadkach ta sama jednostka jest widoczna w więcej niż jednym obszarze (lub nawet w więcej niż jednej aplikacji).In some cases, the same entity appears in more than one area (or even more than one app). Na przykład jednostki Kontakt i Konto są widoczne w różnych aplikacjach i obszarach roboczych.The Contact and Account entities, for example, appear in a variety of apps and work areas. Do przechodzenia między obszarami roboczymi w bieżącej aplikacji służy menu obszaru roboczego.Use the work-area menu to navigate between work areas for your current app.

 • Jednostki reprezentują określony typ danych, na przykład kontakty lub konta.Entities represent a specific type of data, such as a contacts and accounts. W jednostkach jest używany format danych ze strukturą, który definiuje kolekcję pól dostępnych dla jednostki.Entities use a structured data format, which defines the collection of fields available to the entity. Każda jednostka składa się z kolekcji indywidualnych rekordów.Each entity consists of a collection of individual records. Na przykład w przypadku jednostki Kontakt każdy rekord opisuje jedną osobę i każdy rekord zawiera kolekcję pól, takich jak imię, nazwisko i adres e-mail.For example, for the Contact entity, each record describes a single person, and each record includes a collection of fields such as first name, last name, and email address. Encje zazwyczaj prezentują dwa widoki: widok listy, który zwykle jest tabelą z dostępnymi rekordami, a także widok formularza, który przedstawia wszystkie dostępne dane i ustawienia dla jednego rekordu.Entities normally present two views: a list view, which is typically a table listing available records; and a form view, which shows all available data and settings for a single record. Za pomocą bocznego paska nawigacyjnego można przechodzić między encjami w bieżącym obszarze roboczym.Use the side navigator to move between entities in your current work area.

Przechodzenie między aplikacjamiMove between apps

Aby przełączać się między aplikacjami, użyj menu selektora aplikacji.Use the app-selector menu to switch between apps.

Menu selektora aplikacjiThe app-selector menu

Aplikacje widoczne na liście menu selektora aplikacji zależą od tego, do jakich aplikacji masz dostęp.The apps you see listed in your app-selector menu will depend on which apps you have access to.

Przechodzenie między jednostkami, rekordami i obszarami roboczymiMove between entities, records, and work areas

Nawigowanie i powracanie do ulubionych lub najczęściej używanych rekordów jest łatwe.It's easy to get around and get back to your favorite or most-used records. Na poniższej ilustracji przedstawiono podstawowe elementy nawigacji.The following illustration shows the primary navigation elements.

Kontrolki nawigacji, widok rozwiniętyNavigation controls, expanded view

Legenda:Legend:

 1. Wybór aplikacji: Otwórz to menu, aby przechodzić między aplikacjami.App selector: Open this menu to move between apps.
 2. Przycisk zwijania/rozwijania: kliknij go, aby zwinąć nawigatora i w ten sposób zwolnić więcej miejsca na główną część strony.Collapse/expand button: Select this to collapse the navigator to allow more room for the main part of the page. Jeśli nawigator jest już zwinięty, wybierz ten przycisk, aby rozwinąć go ponownie.If the navigator is already collapsed, select this button to expand it again.
 3. Ostatnio używane rekordy: rozwiń ten element, aby zobaczyć listę rekordów, których ostatnio używano.Recent records: Expand this entry to view a list of records you were recently using. Wybierz rekord, aby go otworzyć.Select a record here to open it. Wybierz ikonę przypięcia pinezki obok rekordu wymienionego na tej liście, aby dodać go do ulubionych (przypiętych rekordów).Select the push-pin icon next to a record listed here to add it to your favorites (pinned records).
 4. Ulubione rekordy: rozwiń ten element, aby wyświetlić i otworzyć swoje ulubione (przypięte) rekordy.Favorite records: Expand this entry to view and open your favorite (pinned) records. Aby dodać tu rekordy, użyj listy Ostatnie rekordy.Use the Recent records list to add records here. Wybierz ikonę usunięcia pinezki obok rekordu wymienionego tutaj, aby usunąć go z tej listy.Select the remove-pin icon next to a record listed here to remove it from this list.
 5. Nawigator encji: ten obszar zawiera listę wszystkich encji i pulpitów nawigacyjnych dostępnych dla bieżącego obszaru roboczego.Entity navigator: This area lists each entity and dashboard available for the current work area. Wybierz dowolną pozycję znajdującą się w tym miejscu, aby otworzyć nazwany pulpit nawigacyjny lub widok listy dla danej jednostki.Select any entry here to open the named dashboard or list view for that entity.
 6. Selektor obszaru roboczego: otwórz to menu, aby przejść do innego obszaru roboczego.Work-area selector: Open this menu to move to another work area. Tutaj można nadać nazwę bieżącemu obszarowi roboczemu.The current work area is named here.

Praca z widokami listyWorking with list views

Zazwyczaj przy pierwszym otwarciu jednostki wyświetlany jest widok listy, który pokazuje listę rekordów należących do tej jednostki, sformatowanych jako tabela.Usually, when you first open an entity, you'll see the list view, which shows a list of records belonging to that entity, formatted as a table. Gdy na przykład otworzysz jednostkę Konta, zostanie wyświetlona lista kont.For example, if you open the Accounts entity, you'll see a list of accounts.

Typowy widok listyA typical list view

Legenda:Legend:

 1. Zaznacz rekordy: zaznacz jeden lub więcej rekordów, umieszczając znacznik wyboru w tej kolumnie.Select records: Select one or more records by placing a check mark in this column. W zależności od tego, gdzie pracujesz, możesz mieć możliwość zastosowania pojedynczej operacji do wszystkich wybranych rekordów jednocześnie przy użyciu przycisków na pasku poleceń.Depending on where you're working, you might be able to apply a single operation to all the selected records at once by using buttons in the command bar.
 2. Otwieranie rekordu: wybierz dowolny rekord na liście, aby otworzyć jego widok rekordu, który zawiera wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekordu.Open a record: Select any record in the list to open its record view, which shows all the details about the record. Zazwyczaj, aby otworzyć rekord z bieżącej jednostki, wybiera się go z kolumny Nazwa.Usually you select from the Name column to open a record from the current entity. Niektóre jednostki udostępniają linki do rekordów z powiązanych jednostek w innych kolumnach (na przykład powiązane kontakty).Some entities provide links to records from related entities in other columns (such as a related contact).
 3. Sortowanie lub filtrowanie listy: wybierz, aby posortować lub przefiltrować listę według wartości w tej kolumnie.Sort or filter the list: Select to sort the list by values in that column or filter the list by values in that column. Strzałka w nagłówku kolumny wskazuje, która kolumna jest sortowana i w którym kierunku.An arrow in the column heading indicates which column is being sorted and in which direction.
 4. Pasek poleceń: polecenia na pasku poleceń służą do obsługi rekordów oraz wykonywania określonych działań.Command bar: Use the commands in the command bar to operate on records in the list and perform related actions. Niektóre polecenia (takie jak Usuń) wymagają wcześniejszego wybrania co najmniej jednego rekordu docelowego (w tym celu ustaw znacznik na skrajnej lewek kolumnie), a inne odnoszą się do całej listy.Some commands (such as Delete) require that you first select one or more target records by placing a check mark in the leftmost column, while others operate on the entire list. Możesz wyeksportować listę do skoroszytu programu Excel (na przykład opartego na szablonie), otwierać wykresy i pulpity nawigacyjne oraz wykonywać inne czynności, w zależności od typu rekordów, z którymi pracujesz.You can export the list to an Excel workbook (possibly based on a template), open charts and dashboards, and more, depending on the type of records you're working with.
 5. Wyszukaj widok: wpisz tekst w polu wyszukiwania powyżej listy, aby wyświetlić tylko te rekordy w bieżącym widoku, które zawierają wpisany tekst.Search the view: Enter text in the search field above the list to show only those records in the current view that contain your text.
 6. Filtrowanie i stronicowanie: wybierz literę, aby wyświetlić tylko te rekordy, których nazwy zaczynają się od tej litery.Filtering and paging: Select a letter to show only those records whose names start with that letter. Jeśli lista zawiera więcej rekordów, niż mieści się na jednej stronie, użyj strzałek stronicowania u dołu listy, aby przechodzić do kolejnych lub poprzednich stron.If the list contains more records than can be shown on one page, use the paging arrows at the bottom of the list to move forward and backward through the pages.

Praca z widokami rekordówWorking with record views

Widoki rekordów pokazują wszystkie szczegóły dotyczące pojedynczego rekordu, a czasami również udostępniają specjalne funkcje do pracy z danym rekordem.Record views show all the details about a single record and sometimes also provide special features for working with it. Aby otworzyć widok rekordu, wybierz rekord wyświetlany w widoku listy. Widok rekordu można również otworzyć za pomocą linku w powiązanym rekordzie.Usually you'll open a record view by selecting a record that appears in a list view, but you can also open a record view by following a link from a related record.

Typowy widok rekorduA typical record view

Legenda:Legend:

 1. Karty: większość widoków rekordów jest podzielonych na karty.Tabs: Most record views are divided into tabs. Każda karta zawiera kolekcję powiązanych pól z rekordu.Each tab provides a collection of related fields from the record. Gdy karty są dostępne, są wyświetlane poniżej nazwy rekordu.When tabs are available, they're listed below the record name. Wybierz dowolną nazwę karty, aby przejść do tej karty. Bieżąca karta jest wyświetlana z podkreśleniem.Select any tab name to go to that tab. The current tab is shown underlined.
 2. Powiązane: niemal wszystkie typy rekordów udostępniają kartę Powiązane, jeśli zostaną zapisane co najmniej raz.Related: Nearly all types of records show a Related tab after you've saved them at least once. Ta karta jest w rzeczywistości listą rozwijaną, której można użyć w celu znalezienia innych typów rekordów, które używają wyświetlanego rekordu lub odwołują się do niego.This tab is actually a drop-down list that you can use to find other types of records that use or reference the displayed record. Po wybraniu nazwy jednostki z listy rozwijanej Powiązane zostanie otwarta nowa karta z nazwą tej jednostki, pokazująca listę wszystkich powiązanych rekordów tego typu.When you choose an entity name from the Related drop-down list, a new tab named for that entity opens, showing a list of all related records of that type. Karta Powiązane pozostaje dostępna i nadal można jej używać do znajdowania innych typów rekordów odwołujących się do bieżącego rekordu.The Related tab remains available, and you can still use it to find other types of records that reference the current one.
 3. Pasek poleceń: użyj poleceń na pasku poleceń do obsługi bieżącego rekordu lub wykonywania zadań związanych z rekordem.Command bar: Use the commands in the command bar to operate on the current record or perform a task related to the record. Dostępne polecenia różnią się w zależności od typu rekordu, ale zazwyczaj przy użyciu paska poleceń można zapisać zmiany, usunąć rekord, odświeżyć stronę, wysłać wiadomość e-mail z linkiem do rekordu, ponownie przypisać właściciela rekordu lub wyeksportować rekord przy użyciu szablonu programu Word.The available commands vary based on the record type, but you can typically use the command bar to save your changes, delete the record, refresh the page, email a link to the record, reassign the record owner, or export the record by using a Word template.
 4. Pasek nagłówka: niektóre widoki rekordów wyświetlają kilka szczególnie istotnych pól na pasku nagłówka, po przeciwnej stronie nazwy rekordu.Heading bar: Some record views display a few especially important fields in the heading bar, opposite the record name. Są to zazwyczaj pola, które mają podstawowe znaczenie dla pracy z rekordami bieżącego typu (na przykład nazwa rekordu lub właściciel rekordu).These are typically fields that are fundamental to working with records of the current type (such as a the record name or record owner).
 5. Wyświetlanie i edytowanie wszystkie wartości pól: w głównym obszarze widoku rekordu znajdują się wszystkie pola powiązane z bieżącą kartą, widokiem formularza i typem rekordu.View and edit all field values: In the main body of the record view, you'll find all of the fields related to the current tab, form view, and record type. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane. Nie można zapisać rekordu bez wprowadzenia do nich prawidłowych wartości.Fields marked with a red asterisk are required, and you can't save the record without their having valid values. Pola oznaczone niebieskim znakiem plus są szczególnie ważne lub zalecane, ale nie są absolutnie wymagane.Fields marked with a blue plus sign are especially important or recommended, but aren't strictly required. Pola z ikoną kłódki są tylko do odczytu i nie można ich edytować.Fields showing a lock icon are read-only and can't be edited.

Nawigacja po zestawach rekordówRecord set navigation

Nawiguj po wielu rekordach, korzystając z wstępnie ustawionych widoków i zapytań.Navigate through multiple records by using preset views and queries. Nawigacja skoncentrowana na rekordach zwiększa produktywność, umożliwiając użytkownikom przechodzenie między rekordami na liście i łatwe wracanie bez utraty listy roboczej.The record-focused navigation improves productivity by allowing users to jump from record to record in the list and easily navigate back without losing their working list.

Nawigacja po zestawach rekordówRecord set navigation

Panel informacji referencyjnychReference panel

Panel referencyjny to doskonały sposób pracy bez opuszczania aktualnego ekranu.The reference panel is a great way to get work done without moving away from the screen you're on. Umożliwia on sprawdzanie innych powiązanych elementów — takich jak sprawy lub szanse sprzedaży dla konta — w kontekście wyświetlanego rekordu bez konieczności przechodzenia do innego ekranu.You can look up other related items—such as cases or opportunities for an account—within the context of the record you're viewing, without having to navigate to other screens.

Panel informacji referencyjnychReference panel

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o panelu referencyjnym:Watch this video to learn more about the reference panel:

PowiadomieniaNotifications

W formularzach są wyświetlane trzy typy powiadomień: informacyjne, ostrzeżenia i błędy.There are three types of notifications that are shown on a form: informational, warning, and error. Powiadomienia są zawsze dostępne u góry formularza, tuż nad nagłówkiem.Notifications are always available at the top of the form, just above the header.

Gdy wybierzesz powiadomienie o błędzie, przejdziesz do pola w formularzu, w którym ten błąd wystąpił.When you select the error notification, it will take you to the field on the form where the error occurred.

Przykład powiadomieńExample of notifications

Legenda:Legend:

 1. Informacje: powiadomienie jest informacyjne.Info: The notification is informational.
 2. Ostrzeżenie: powiadomienie jest ostrzeżeniem.Warn: The notification is a warning.
 3. Błąd: powiadomienie jest komunikatem o błędzie.Error: The notification is an error.

Pojedyncze powiadomienieSingle notification

Jeśli masz tylko jedno powiadomienie, będzie widoczny jeden wiersz.If there is only one notification, you'll see a single line.

Przykład pojedynczego powiadomieniaExample of single notifications

Wiele powiadomieńMultiple notifications

W przypadku wielu powiadomień zobaczysz listę powiadomień.If there are multiple notifications, you'll see the number of notifications. Wybierz szewron, aby wyświetlić poszczególne komunikaty.Select the chevron to view each message.

Przykład wielu powiadomieńExample of multiple notifications