Omówienie układu formularza danych w usłudze Microsoft PowerAppsUnderstand data-form layout in Microsoft PowerApps

Usługa PowerApps pozwala łatwo tworzyć efektywne i atrakcyjne graficznie formularze.In PowerApps, you can easily create forms that are attractive and efficient to use. Przyjrzyjmy się temu podstawowemu formularzowi do rejestrowania zamówienia sprzedaży:For example, consider this basic form for recording sales orders:

Przykładowe zamówienie sprzedaży

W tym samouczku przedstawimy kroki tworzenia tego formularza.In this tutorial, we'll walk through the steps to create this form. Omówimy również zaawansowane zagadnienia, takie jak dynamiczna zmiana rozmiaru pól w celu wypełnienia dostępnego miejsca.We'll also look at some advanced topics, such as dynamic sizing of fields to fill available space.

Przed rozpoczęciemBefore you start

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z usługi PowerApps (lub wiesz tylko, jak automatycznie generować aplikacje), przed wykonaniem instrukcji zawartych w tym temacie utwórz aplikację od podstaw.If you're new to PowerApps (or have only generated apps automatically), you'll want to build an app from scratch before you dive into this topic. Dzięki temu nabędziesz wymaganych umiejętności, takich jak dodawanie źródeł danych i kontrolek. W tym temacie wspomniano o nich, ale bez szczegółowego wyjaśnienia.By building an app from scratch, you'll become familiar with required concepts, such as adding data sources and controls, that are mentioned but not explained in this topic.

 1. Utwórz od podstaw aplikację na tablet.Create a tablet app from scratch.

  Wszystkie zagadnienia omówione w tym temacie dotyczą również aplikacji na telefon, ale aplikacje te często zawierają tylko jedną kolumnę pionową.Everything discussed in this topic also applies to phone layouts, but phone apps often have only one vertical column.

 2. Dodaj jednostkę Sales order usługi Common Data Service jako źródło danych w aplikacji.Add the Sales order entity in the Common Data Service as a data source for the app.

  Opracowując własne aplikacje, możesz używać dowolnego źródła danych, na przykład list programu SharePoint i tabel programu Excel.Outside of this tutorial, you can use any data source, including SharePoint lists and Excel tables.

 3. Dodaj pionową kontrolkę Galeria i ustaw jej właściwość Items na wartość Sales order.Add a vertical Gallery control, and set its Items property to 'Sales order'.

  (Opcjonalnie) Aby zachować zgodność z przykładami w tym samouczku, zmień układ galerii tak, aby były wyświetlane tylko tytuł i podtytuł.(optional) To match the examples in this tutorial, change the gallery's Layout to show only Title and subtitle.

  Lista zamówień sprzedaży

 4. W galerii kliknij lub naciśnij pozycję SO004.In the gallery, click or tap SO004.

  Lista zamówień sprzedaży

  Rekord pojawi się na formularzu, który zostanie utworzony w dalszej części tego tematu.This record will appear in the form that you build by following steps later in this topic.

Dodawanie paska tytułuAdd a title bar

 1. Dodaj pusty ekran, na którym zostanie umieszczony formularz.Add a blank screen where you'll put the form.

  W swojej aplikacji kontrolki Galeria i Formularz edycji możesz umieścić na tym samym ekranie. Jednak ich umieszczenie na oddzielnych ekranach zwiększa ilość dostępnego miejsca.Outside of this tutorial, you can put the Gallery and Edit form controls on the same screen, but you'll have more room to work with if you put them on separate screens.

 2. U góry nowego ekranu dodaj kontrolkę Etykieta i ustaw jej właściwość Text na to wyrażenie:At the top of the new screen, add a Label control, and set its Text property to this expression:
  "Sales Order " & Gallery1.Selected.SalesOrderId"Sales Order " & Gallery1.Selected.SalesOrderId

  Etykieta zawiera numer zamówienia sprzedaży rekordu wybranego w galerii.The label shows the sales-order number of the record that you selected in the gallery.

 3. (Opcjonalnie) Sformatuj etykietę w następujący sposób:(optional) Format the label as follows:

  1. Ustaw właściwość Align na wartość Center.Set its Align property to Center.

  2. Ustaw właściwość Size na wartość 20.Set its Size property to 20.

  3. Ustaw właściwość Fill na wartość Navy.Set its Fill property to Navy.

  4. Ustaw właściwość Color na wartość White.Set its Color property to White.

  5. Ustaw właściwość Width na wartość Parent.Width.Set its Width property to Parent.Width.

  6. Ustaw właściwości X i Y na wartość 0.Set its X and Y properties to 0.

   Pasek tytułu

Dodawanie formularzaAdd a form

 1. Dodaj kontrolkę Formularz edycji, a następnie zmień jej położenie i rozmiar, tak aby wypełniała ekran pod etykietą.Add an Edit form control, and then move and resize it to fill the screen under the label.

  W następnym kroku połączymy kontrolkę formularza ze źródłem danych Sales order za pomocą okienka po prawej stronie, a nie paska formuły.In the next step, you'll connect the form control to the Sales order data source by using the right-hand pane, not the formula bar. Jeśli zostanie użyty pasek formuły, na formularzu nie będą domyślnie wyświetlane żadne pola.If you use the formula bar, the form won't show any fields by default. W dowolnym momencie można wyświetlić różne pola, zaznaczając odpowiednie pola wyboru w okienku po prawej stronie.You can always show any fields that you want by selecting one or more check boxes in the right-hand pane.

 2. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij strzałkę w dół obok pozycji Nie wybrano źródła danych, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Sales order.In the right-hand pane, click or tap the down arrow next to No data source selected, and then click or tap Sales order.

  Domyślny zestaw pól ze źródła danych Sales order zostanie wyświetlony w prostym, trzykolumnowym układzie.A default set of fields from the Sales order data source will appear in a simple, three-column layout. Jednak wiele z nich będzie pustych, a ich osadzenie w położeniu docelowym może zająć trochę czasu.However, many are blank, and they may take a few moments to settle into their final positions.

 3. Ustaw właściwość Item formularza na wartość Gallery1.Selected.Set the form's Item property to Gallery1.Selected.

  Formularz zawiera rekord wybrany w galerii, ale domyślny zestaw pól może nie być zgodny z oczekiwaniami dotyczącymi produktu końcowego.The form shows the record that you selected in the gallery, but the default set of fields might not match what you want in your final product.

 4. W okienku po prawej stronie ukryj każde z tych pól, czyszcząc odpowiednie pole wyboru:In the right-hand pane, hide each of these fields by clearing its checkbox:

  • Sales order IDSales order ID
  • AccountAccount
  • Sales personSales person
  • Account contactAccount contact
 5. Przeciągnij pole Order status w lewo i upuść je z drugiej strony pola Customer purchase order reference.Move the Order status field by dragging it to the left and then dropping it on the other side of the Customer purchase order reference field.

  Ekran powinien wyglądać mniej więcej tak:Your screen should resemble this example:

  Zamówienie sprzedaży w podstawowym, trzykolumnowym układzie

Wybieranie karty danychSelect a data card

Każdemu wyświetlanemu polu odpowiada karta danych na formularzu.Each field displayed has a corresponding data card on the form. Karta ta obejmuje zestaw kontrolek — tytuł pola, pole wejściowe, gwiazdkę (wyświetlaną, jeśli pole jest wymagane) oraz komunikat o błędzie walidacji.This card comprises a set of controls for the field title, an input box, a star (which appears if the field is required), and a validation error message.

Można również wybierać karty bezpośrednio na formularzu.You can also select cards directly on the form. Nad wybraną kartą pojawia się czarny napis.When a card is selected, a black caption appears above it.

Wybór karty danych

Uwaga

Aby usunąć kartę (a nie tylko ją ukryć), wybierz ją, a następnie naciśnij klawisz Delete.To delete a card (not just hide it), select it, and then press Delete.

Rozmieszczanie kart w kolumnachArrange cards in columns

Domyślnie formularze w aplikacjach na tablety mają trzy kolumny, a formularze w aplikacjach na telefony — jedną.By default, forms in tablet apps have three columns, and those in phone apps have one. Można nie tylko wskazać liczbę kolumn na formularzu, ale także określić, czy wszystkie karty mają się mieścić w granicach kolumn.You can specify not only how many columns a form has but also whether all cards should fit within column borders.

Na poniższej ilustracji liczba kolumn na formularzu została zmieniona z trzech na cztery po zaznaczeniu pola wyboru Przyciągaj do kolumn.In this graphic, the number of columns in the form was changed from three to four with the Snap to columns check box selected. Karty na formularzu zostały rozmieszczone automatycznie w celu dopasowania ich do nowego układu.The cards in the form were arranged automatically to fit the new layout.

Zamówienie sprzedaży w podstawowym, czterokolumnowym układzie

Zmienianie rozmiaru kart w wielu kolumnachResize cards across multiple columns

W zależności od danych zawartych na poszczególnych kartach możesz chcieć, aby niektóre karty mieściły się w jednej kolumnie, a inne obejmowały kilka kolumn.Depending on the data in each card, you might want some cards to fit in a single column and other cards to span multiple columns. Jeśli dane na karcie nie mieszczą się w jednej kolumnie, możesz poszerzyć kartę, przeciągając uchwyt na lewej lub prawej krawędzi pola zaznaczenia karty.If a card contains more data than you want to show in a single column, you can widen the card by selecting it and then dragging the grab handle on the left or right border of its selection box. Podczas przemieszczania uchwytu karta będzie „przyciągana” do krawędzi kolumn.As you drag the handle, the card will "snap" to column boundaries.

Aby zwiększyć elastyczność projektu przy zachowaniu niektórych elementów struktury, można zwiększyć liczbę kolumn do 12.To make your design more flexible but retain some structure, you can increase the number of columns to 12. Dzięki temu można łatwo skonfigurować rozmiar każdej karty, dopasowując ją do formularza: jego całej szerokości, połowy, jednej trzeciej, jednej czwartej, jednej szóstej itd.With that change, you can easily configure each card to span the entire form, half of the form, one-third, one-quarter, one-sixth, and so forth. Sprawdźmy, jak to działa.Let's see this in action.

 1. W okienku po prawej stronie ustaw liczbę kolumn na formularzu na 12.In the right-hand pane, set the number of columns in the form to 12.

  Określanie liczby kolumn

  Na formularzu nie widać zmian, ale podczas przeciągania lewego lub prawego uchwytu dostępnych jest więcej punktów przyciągania.The form doesn't visibly change, but you have more snap points as you drag the left or right grab handle.

 2. Zwiększ szerokość karty Order date, przeciągając jej uchwyt o jeden punkt przyciągania w prawo.Increase the width of the Order date card by dragging the grab handle on the right one snap point to the right.

  Karta obejmuje teraz 4 (1/3 formularza), a nie 3 (1/4 formularza) z 12 kolumn formularza.The card spans four of the form's 12 columns (or 1/3 of the form), instead of only three of the form's 12 columns (or 1/4 of the form). Przy każdym zwiększeniu szerokości karty o jeden punkt przyciągania zajmuje ona dodatkową 1/12 szerokości formularza.Whenever you increase a card's width by one snap point, the card spans an additional 1/12 of the form.

  Zmiana rozmiaru karty za pomocą przeciągania i upuszczania

 3. Powtórz poprzedni krok dla kart Order status i Customer purchase order reference.Repeat the previous step with the Order status and Customer purchase order reference cards.

  Trzy karty w pierwszym wierszu

 4. Zmień rozmiar kart Name i Description, tak aby zajmowały 6 kolumn (1/2 formularza).Resize the Name and Description cards to take up six columns (or 1/2) of the form.

 5. Rozciągnij pierwsze dwa wiersze adresu dostawy na całą szerokość formularza:Make the first two lines of the delivery address stretch entirely across the form:

Wszystko gotowe.All done. Utworzyliśmy formularz zawierający kolumny o różnych rozmiarach w poszczególnych wierszach:We have our desired form, mixing rows with different numbers of columns:

Zamówienie sprzedaży w układzie obejmującym 12 kolumn o zmienionych rozmiarach

Manipulowanie kontrolkami na karcieManipulate controls in a card

Adres dostawy składa się z kilku informacji, które warto pogrupować, aby były bardziej czytelne dla użytkownika.The delivery address comprises several pieces of information that we want to visually group together for the user. Poszczególne pola pozostaną na swoich kartach danych, ale możemy manipulować kontrolkami na karcie w celu zapewnienia ich lepszego dopasowania.Each field will remain in its own data card, but we can manipulate the controls within the card to make them fit better together.

 1. Wybierz kartę First line of Delivery address, wybierz etykietę na tej karcie, a następnie usuń z tekstu pierwsze trzy wyrazy.Select the First line of Delivery address card, select the label within that card, and then delete the first three words from the text.

  Adres dostawy w zamówieniu sprzedaży ze zmienioną etykietą w pierwszym wierszu

 2. Wybierz kartę Second line of Delivery address, wybierz etykietę na tej karcie, a następnie usuń cały jej tekst.Select the Second line of Delivery address card, select the label within that card, and then delete all of the text in it.

  Być może myślisz, że wystarczy po prostu usunąć kontrolkę etykiety. W wielu przypadkach takie działanie faktycznie pozwala uzyskać oczekiwany efekt.It may be tempting to simply remove the label control and, in many cases, that will work fine. Jednak działanie formuł może zależeć od obecności tej kontrolki.But formulas might depend on that control being present. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest usunięcie tekstu lub ustawienie właściwości Visible kontrolki na wartość false.The safer approach is to remove the text or to set the Visible property of the control to false.

  Adres dostawy w zamówieniu sprzedaży ze zmienioną etykietą w drugim wierszu

 3. Na tej samej karcie przenieś pole do wprowadzania tekstu nad etykietę, aby zmniejszyć przestrzeń między pierwszym i drugim wierszem adresu.In the same card, move the text input box over the label to reduce the space between the first and second lines of the address.

  Wysokość karty zmniejsza się, jeśli jej zawartość zajmuje mniej miejsca.The height of the card shrinks when its contents take up less space.

  Adres dostawy w zamówieniu sprzedaży ze zmienioną etykietą w drugim wierszu

Teraz skupimy się na trzecim wierszu adresu.Now let's turn our attention to the third line of the address. Podobnie jak wcześniej, skrócimy tekst każdej etykiety w tych kartach i przeniesiemy pola wprowadzania tekstu na prawo od etykiet.Similar to what we just did, let's shorten the text of each label for these cards and arrange the Text input box to be to the right of each label. Poniżej przedstawiono instrukcje dla karty State:Here are the steps for the State card:

CzynnośćStep OpisDescription WynikResult
11 Wybierz kartę State, tak aby uwidocznić jej uchwyty.Select the State card so that grab handles appear around it. Wybieranie karty
22 Wybierz etykietę na tej karcie, tak aby uwidocznić jej uchwyty.Select the label within this card so that grab handles appear around it. Wybieranie kontrolki na karcie
33 Umieść kursor z prawej strony tekstu, a następnie usuń niepotrzebną część.Place the cursor to the right of the text, and then delete the portion that we don't need. Zmienianie tekstu w kontrolce na karcie
44 Za pomocą uchwytów na krawędziach bocznych dostosuj rozmiar kontrolki etykiety do rozmiaru nowego tekstu.Using the grab handles on the sides, size the label control to fit the new text size. Zmienianie rozmiaru kontrolki na karcie
55 Wybierz kontrolkę wprowadzania tekstu na karcie.Select the text input control within this card. Wybieranie innej kontrolki na karcie
66 Za pomocą uchwytów na krawędziach bocznych ustaw odpowiedni rozmiar kontrolki wprowadzania tekstu.Using the grab handles on the sides, size the text input control to the size that you want. Zmienianie rozmiaru kontrolki na karcie
77 Przeciągnij pole wprowadzania tekstu do góry i na prawo od kontrolki etykiety.Drag the text input box up and to the right of the label control, and then drop the text input box. Zmienianie położenia kontrolki na karcie
Modyfikacje karty State zostały zakończone.Our modifications to the State card are now complete. Modyfikacje karty zostały zakończone

Poniżej przedstawiono efekt końcowy modyfikacji trzeciego wiersza adresu:The result for the complete third address line:

Adres dostawy w zamówieniu sprzedaży z bardziej zwięzłym trzecim wierszem

Pamiętaj, że właściwości wielu kart są ustawiane dynamicznie podczas ich wyświetlania.Note that many of the cards start out with dynamic formulas for their properties. Na przykład powyższa kontrolka wprowadzania tekstu, której rozmiar zmieniliśmy, miała właściwość Width ustawioną na podstawie szerokości jej elementu nadrzędnego.For example, the Text input control that we resized and moved above had a Width property based on the width of its parent. W przypadku zmiany położenia lub rozmiaru kontrolki formuły dynamiczne są zastępowane przez wartości statyczne.When you move or resize a control, these dynamic formulas are replaced with static values. Jeśli chcesz, możesz przywrócić formuły dynamiczne, używając paska formuły.If you want, you can restore the dynamic formulas by using the formula bar.

Wyłączanie przyciągania do kolumnTurning off Snap to columns

Standardowe 12 kolumn zapewnia możliwość dostosowania położenia, ale czasami może być wymagana bardziej precyzyjna kontrola.Sometimes you'll want finer control than the standard 12 columns can provide. W takiej sytuacji można wyłączyć opcję Przyciągaj do kolumn i ręcznie dostosować położenie kart.For these cases, you can turn off Snap to columns and then position cards manually. Kontrolki na formularzu wciąż będą przyciągane do 12 kolumn, ale można również przytrzymać naciśnięty klawisz Alt, aby ręcznie ustawić położenie i rozmiar karty.The form will continue snapping to 12 columns, but you can also hold down the Alt key to manually position and size a card as you wish.

W naszym przykładzie szerokość wszystkich czterech elementów tworzących trzeci wiersz adresu jest taka sama.In our example, the four components that make up the third line of the address all have exactly the same width. To nie jest doskonały układ, ponieważ nazwy miast są dłuższe niż skróty stanów, a pole wprowadzania tekstu dla krajów i regionów jest krótkie ze względu na długość etykiety.But this may not be the best layout, as city names are longer than state abbreviations, and the Text input box for countries/regions is short due to the length of its label.

Aby zoptymalizować tę przestrzeń, wyłącz opcję Przyciągaj do kolumn w okienku po prawej stronie, a następnie dostosuj rozmiar i położenie tych kart, przytrzymując naciśnięty klawisz Alt.To optimize this space, turn off Snap to columns in the right-hand pane and then hold down the Alt key while sizing and positioning these cards. Po naciśnięciu klawisza Alt podpisy wszystkich kontrolek zostaną wyświetlone na czarno.Whenever you hold down the Alt key, all controls show black captions. Jest to zamierzone i ma na celu zwiększenie czytelności nazw kontrolek.This behavior is by design to show you control names.

Zmienianie położenia i rozmiaru przy naciśniętym klawiszu ALT

W wyniku starannego dostosowania położenia można uzyskać optymalny rozmiar każdego pola, a nawet odpowiednie poziome odstępy między poszczególnymi polami:After careful positioning, the result has appropriate sizes for each field and even spacing horizontally between fields:

Dokładne dostosowanie położenia trzeciego wiersza adresu dostawy w zamówieniu sprzedaży

Podsumowując, jakie są różnice między włączeniem opcji Przyciągaj do kolumn a jej wyłączeniem?In summary, what are the differences when Snap to columns is on versus off?

ZachowanieBehavior Przyciąganie do kolumn włączoneSnap to columns On Przyciąganie do kolumn wyłączoneSnap to columns Off
Punkty przyciągania podczas zmieniania rozmiaruResize snaps to Wybrana liczba kolumn:Number of columns you select:
1, 2, 3, 4, 6 lub 121, 2, 3, 4, 6, or 12
12 kolumn12 columns
Możliwość zmiany przyciągania podczas zmieniania rozmiaruResize snap can be overriden NieNo Tak, za pomocą klawisza AltYes, with Alt key
Możliwość automatycznego rozmieszczania kart między wierszami (więcej informacji na ten temat poniżej)Cards automatically re-layout between rows (more on this later) TakYes NieNo

Ustawianie szerokości i wysokościSet width and height

Podobnie jak wszystkie inne elementy usługi PowerApps, układ formularza jest określany przez właściwości kontrolek na karcie.As with everything in PowerApps, the form's layout is governed by properties on the card controls. Wartości tych właściwości można zmienić zgodnie z instrukcjami podanymi we wcześniejszej części tego tematu, przeciągając kontrolki do innego położenia lub przeciągając uchwyty zmiany rozmiaru.As already described, you can change the values of these properties by dragging controls to different locations or dragging grab handles to resize controls. Występują jednak sytuacje, które wymagają bardziej precyzyjnego manipulowania tymi właściwościami, zwłaszcza podczas tworzenia formularzy dynamicznych za pomocą formuł.But you'll discover situations in which you'll want to understand and manipulate these properties more precisely, especially when making your forms dynamic with formulas.

Układ podstawowy: właściwości X, Y i WidthBasic Layout: X, Y, and Width

Właściwości X i Y sterują położeniem kart.The X and Y properties control the position of cards. W przypadku umieszczenia kontrolek na kanwie podstawowej właściwości te odpowiadają położeniu bezwzględnemu.When we work with controls on the raw canvas, these properties provide an absolute position. Na formularzu mają one inne znaczenie:In a form, these properties have a different meaning:

 • X: kolejność w wierszu.X: Order within a row.
 • Y: numer wiersza.Y: Row number.

Podobnie jak w przypadku kontrolek na kanwie, właściwość Width określa minimalną szerokość karty (więcej informacji na temat aspektu minimalnego za chwilę).Similar to controls on the canvas, the Width property specifies the minimum width of the card (more on the minimum aspect in a moment).

Przyjrzyjmy się właściwościom X, Y i Width kart na formularzu:Let's take a look at the X, Y, and Width properties of the cards in our form:

Współrzędne X i Y formularza zamówienia sprzedaży

Przepełnienie wierszyOverflowing rows

Co się stanie, jeśli karty będą zbyt szerokie, aby pomieścić się w wierszu?What happens if the cards on a row are too wide to fit on that row? Zwykle nie trzeba się o to martwić.Normally you don't need to worry about this possibility. Przy włączonej opcji Przyciągaj do kolumn te trzy właściwości zostaną dostosowane automatycznie, tak aby wszystkie elementy mieściły się w wierszu bez jego przepełnienia.With Snap to columns on, these three properties will automatically be adjusted so that everything fits nicely within rows without overflowing.

Jednak przy wyłączonej opcji Przyciągaj do kolumn albo w przypadku użycia formuły dla właściwości Width jednej lub kilku kart może wystąpić przepełnienie wiersza.But with Snap to columns turned off or a formula-based Width on one or more of your cards, overflowing a row can happen. W takiej sytuacji karty zostaną automatycznie zawinięte, w efekcie czego powstanie kolejny wiersz.In this case, the cards will automatically wrap so that, effectively, another row is created. Na przykład ręcznie zmienimy właściwość Width karty Customer purchase order reference (pierwszy wiersz, trzeci element) na wartość 500:For example, let's manually change the Width property of our Customer purchase order reference card (first row, third item) to 500:

Ręczna zmiana rozmiaru karty z przepełnieniem do nowego wiersza

Trzy karty w górnym wierszu już nie mieszczą się w poziomie, dlatego został utworzony kolejny wiersz w celu zawinięcia nadmiarowej części.The three cards on the top row no longer fit horizontally, and another row has been created to wrap the overflow. Współrzędna Y wszystkich tych kart ma wciąż wartość 0, a współrzędna Y kart Name i Description ma wartość 1.The Y coordinate for all these cards is still the same at 0, and the Name and Description cards still have a Y of 1. Karty z różnymi współrzędnymi Y nie są scalane w wierszach.Cards that have different Y values aren't merged across rows.

Tego zachowania można użyć do utworzenia w pełni dynamicznego układu, w którym rozmieszczanie kart uwzględnia porządek na osi Z, a karty zajmują maksymalną ilość dostępnego miejsca przed ich zawinięciem do następnego wiersza.You can use this behavior to create a fully dynamic layout, where cards are placed based on a Z-order, filling across as much as possible before moving to the next row. Aby osiągnąć ten efekt, przypisz wszystkim kartom tę samą wartość Y, a wartości X użyj do wskazania kolejności kart.To achieve this effect, give all the cards the same Y value, and use X for the order of the cards.

Wypełnianie miejsca: właściwość WidthFitFilling spaces: WidthFit

W ostatnim przykładzie przepełnienie spowodowało pojawienie się miejsca za kartą Order status — drugą kartą w pierwszym wierszu.The overflow in the last example created a space after the Order status card, which was the second card in the first row. W celu wypełnienia tego miejsca możemy ręcznie dopasować właściwość Width dwóch pozostałych kart, ale ta metoda jest niewygodna.We could manually adjust the Width properties of the two remaining cards to fill this space, but this approach is tedious.

Zamiast tego warto użyć właściwości WidthFit.As an alternative, use the WidthFit property. Jeśli zostanie ona ustawiona na wartość true w jednej lub kilku kartach, pozostałe miejsce w wierszu zostanie równomiernie podzielone między nimi.If this property is set to true for one or more cards in a row, any remaining space on the row will be evenly divided between them. Jak wspomniano wcześniej, właściwość Width karty określa jej minimalną szerokość, którą można zwiększyć.This behavior is why we said earlier that the Width property of a card is a minimum, and what is actually seen can be wider. Modyfikowanie tej właściwości nigdy nie powoduje zmniejszenia karty, tylko jej zwiększenie.This property will never cause a card to shrink, only expand.

Jeśli ustawimy właściwość WidthFit karty Order status na wartość true, karta ta wypełni dostępne miejsce, a pierwsza karta pozostanie niezmieniona:If we set WidthFit to true on the Order status card, it fills the available space, while the first card remains unchanged:

Właściwość WidthFit drugiej karty ustawiona na wartość true

Jeśli dodatkowo ustawimy właściwość WidthFit karty Order date na wartość true, dostępne miejsce zostanie podzielone równo między obie karty:If we also set WidthFit to true on the Order date card, both cards will evenly split the available space:

Właściwość WidthFit pierwszej i drugiej karty ustawiona na wartość true

Zwróć uwagę, że położenie uchwytów tych kart uwzględnia dodatkową szerokość związaną z właściwością WidthFit, a nie minimalną szerokość odpowiadającą właściwości Width.Note that grab handles on these cards take into account the extra width provided by WidthFit, not the minimum width provided by the Width property. Manipulowanie właściwością Width przy włączonej właściwości WidthFit może być kłopotliwe, dlatego warto ją wyłączyć, zmienić właściwość Width, a następnie włączyć ją ponownie.It can be confusing to manipulate the Width property while WidthFit is turned on; you may want to turn it off, make changes to Width, and then turn it back on.

Kiedy właściwość WidthFit może być przydatna?When might WidthFit be useful? Jeśli jakieś pole jest używane tylko w niektórych sytuacjach, można ustawić jego właściwość Visible na wartość false. Dzięki temu pozostałe karty w wierszu automatycznie wypełnią dostępne miejsce.If you have a field that is used only in certain situations, you can set its Visible property to false, and the other cards on the row will automatically fill the space around it. Warto użyć formuły, która wyświetla pole tylko wtedy, gdy inne pole ma określoną wartość.You might want to use a formula that shows a field only when another field has a particular value.

Ustawimy teraz właściwość Visible pola Order status na statyczną wartość false:Here, we'll set the Visible property of the Order status field to a static false:

Właściwość WidthFit pierwszej karty ustawiona na wartość true z niewidocznym polem Order status

Po wyłączeniu drugiej karty trzecia karta może wrócić do wiersza zawierającego pierwszą kartę.With the second card effectively removed, the third card can now return to the same row as the first card. Właściwość WidthFit pierwszej karty jest wciąż ustawiona na wartość true, więc karta ta zajmuje całe dostępne miejsce.The first card still has WidthFit set to true, so it alone expands to fill the available space.

Ponieważ karta Order status jest niewidoczna, nie można jej łatwo wybrać na kanwie.Because Order status is invisible, you can't select it as easily on the canvas. Można jednak wybrać dowolną kontrolkę, niezależnie od jej widoczności, na hierarchicznej liście wyświetlanej w lewej części ekranu.However, you can select any control, visible or not, in the hierarchical list of controls on the left side of the screen.

Właściwość HeightHeight

Właściwość Height określa wysokość każdej karty.The Height property governs the height of each card. Karty mają właściwość, która jest odpowiednikiem właściwości WidthFit dla właściwości Height i zawsze ma wartość true.Cards have the equivalent of WidthFit for Height, and it's always set to true. Załóżmy, że istnieje właściwość HeightFit, ale nie należy jej szukać, ponieważ nie została jeszcze udostępniona.Imagine that a HeightFit property exists, but don't look for it in the product because such a property isn't yet exposed.

Nie można jej wyłączyć, więc zmiana wysokości kart może być trudna.You can't turn off this behavior, so changing the heights of cards can be challenging. Wysokość wszystkich kart w wierszu wydaje się równa wysokości najwyższej karty.All cards within a row appear to be the same height as the tallest card. Spójrzmy na poniższy wiersz:You might look at a row like this:

Właściwość WidthFit pierwszej karty ustawiona na wartość true z niewidocznym polem Order status

Która karta decyduje o wysokości wiersza?Which card is making the row tall? Na poprzedniej ilustracji wybrana jest karta Total amount, która wydaje się wysoka, ale jej właściwość Height jest ustawiona na wartość 80 (tak jak wysokość pierwszego wiersza).In the previous graphic, the Total amount card is selected and appears tall, but its Height property is set to 80 (same as the height of the first row). Aby zmniejszyć wysokość wiersza, należy zmniejszyć wartość właściwości Height najwyższej karty w tym wierszu, jednak ustalenie, która karta jest najwyższa, wymaga sprawdzenia właściwości Height każdej karty.To reduce the height of a row, you must reduce the Height of the tallest card in that row, and you can't identify the tallest card without reviewing the Height property of each card.

Właściwość AutoHeightAutoHeight

Jeśli karta zawiera kontrolkę, której właściwość AutoHeight jest ustawiona na wartość true, może być wyższa, niż jest to oczekiwane.A card might also be taller than you expect if it contains a control for which the AutoHeight property is set to true. Na przykład wiele kart zawiera etykietę, która służy do wyświetlania komunikatu o błędzie, jeśli wartość pola spowoduje błąd walidacji.For example, many cards contain a label that displays an error message if the field's value causes a validation problem.

W przypadku braku tekstu do wyświetlenia (braku błędu) wysokość etykiety jest ustawiana na zero.Without any text to display (no error), the label collapses to zero height. Użytkownik może więc nie wiedzieć o istnieniu tej etykiety i jest to zamierzone:If you didn't know any better, you wouldn't know it was there, and that's as it should be:

Karty zawierające kontrolki z właściwością AutoHeight ustawioną na wartość true, których wysokość jest równa zero

Lista widoczna po lewej stronie ekranu zawiera kontrolkę etykiety ErrorMessage1.On the left side of the screen, the list of controls shows ErrorMessage1, which is our label control. Podczas aktualizowania aplikacji można określić niezerową wysokość tej kontrolki i uwidocznić jej uchwyty, za pomocą których można zmieniać położenie i rozmiar kontrolki.As you update an app, you can select this control to give it some height and show grab handles with which you can position and size the control. Litera „A” widoczna w niebieskim polu oznacza, że właściwość AutoHeight kontrolki jest ustawiona na wartość true:The "A" in a blue box indicates that the control has AutoHeight set to true:

W czasie tworzenia wysokość kontrolek z właściwością AutoHeight jest niezerowa, co ułatwia ich przeciąganie i upuszczanie

Właściwość Text tej kontrolki ma wartość Parent.Error, co umożliwia dynamiczne uzyskiwanie informacji o błędach na podstawie reguł walidacji.The Text property of this control is set to Parent.Error, which is used to obtain dynamic error information based on validation rules. Dla celów ilustracyjnych ustawimy statycznie właściwość Text tej kontrolki, co zwiększy jej wysokość (a w konsekwencji wysokość karty) ze względu na dopasowanie do długości tekstu:For illustration purposes, let's statically set the Text property of this control, which will increase its height (and, by extension, the height of the card) to accommodate the length of the text:

Pojawienie się komunikatu o błędzie automatycznie powoduje zwiększenie rozmiaru kontrolki i karty

Wydłużymy nieco komunikat o błędzie, co spowoduje dalsze zwiększenie rozmiaru kontrolki i karty.Let's make the error message a little longer, and again the control and the card grow to accommodate. Zwróć uwagę, że ogólna wysokość wiersza się zwiększa przy zachowaniu wyrównania w pionie między kartami:Note that the row overall grows in height, retaining vertical alignment between the cards:

Wydłużenie komunikatu o błędzie powoduje dalsze zwiększenie rozmiaru kontrolki i wszystkich kart w wierszu