Rozpoczynanie pracy z formułamiGet started with formulas

Konfiguruj swoje aplikacje za pomocą formuł, które nie tylko przeliczają wartości i wykonują inne zadania (jak w programie Excel), ale reagują także na dane wejściowe użytkownika (jeśli aplikacja tego wymaga).Configure your app with formulas that not only calculate values and perform other tasks (as they do in Excel) but also respond to user input (as an app requires).

 • W programie Excel możesz tworzyć formuły, które na przykład wypełniają komórki oraz tworzą tabele i wykresy.In Excel, you build formulas that, for example, populate cells and create tables and charts.
 • W usłudze PowerApps tworzysz podobne formuły, jednak konfigurujesz kontrolki zamiast komórek.In PowerApps, you build similar formulas as you configure controls instead of cells. Ponadto tworzysz formuły, które mają zastosowanie konkretnie do aplikacji, a nie do arkuszy kalkulacyjnych.In addition, you build formulas that apply specifically to apps instead of spreadsheets.

Na przykład możesz utworzyć formułę, aby określić, w jaki sposób aplikacja reaguje, gdy użytkownik wybiera przycisk, reguluje suwak lub wprowadza inne dane wejściowe.For example, you build a formula to determine how your app responds when users select a button, adjust a slider, or provide other input. Formuły mogą wyświetlić inny ekran, zaktualizować źródło danych spoza aplikacji lub utworzyć tabelę zawierającą podzbiór danych w istniejącej tabeli.These formulas might show a different screen, update a data source that's external to the app, or create a table that contains a subset of the data in an existing table.

Formuły mają szerokie zastosowanie w wielu różnych scenariuszach.You can use formulas for a wide variety of scenarios. Na przykład możesz użyć funkcji GPS w swoim urządzeniu, kontrolki mapy oraz formuły z właściwościami Location.Latitude i Location.Longitude do wyświetlenia bieżącej lokalizacji.For example, you can use your device's GPS, a map control, and a formula that uses Location.Latitude and Location.Longitude to display your current location. W trakcie przemieszczania się mapa automatycznie śledzi Twoją lokalizację.As you move, the map automatically tracks your location.

W tym temacie znajduje się tylko ogólne wprowadzenie do pracy z formułami.This topic provides only an overview of working with formulas. Więcej szczegółów oraz kompletną listę funkcji, operatorów i innych bloków konstrukcyjnych, których możesz użyć, znajdziesz w artykule z informacjami ogólnymi o formułach.Browse the formula reference for more details and the complete list of functions, operators, and other building blocks you can use.

Wymagania wstępnePrerequisites

Wyświetlanie prostej wartościShow a simple value

W programie Excel możesz wprowadzić konkretne dane, takie jak liczba 42 lub tekst Hello World, wpisując je do komórki.In Excel, you can enter a specific piece of data, such as the number 42 or the phrase Hello World, by typing it into a cell. Dane w komórce będą zawsze wyświetlane dokładnie tak, jak zostały wprowadzone.That cell will always show that data exactly as you typed it. W usłudze PowerApps możesz w podobny sposób określić dane, które nie ulegają zmianom, ustawiając właściwość Text danej etykiety na dokładną sekwencję wybranych znaków ujętych w cudzysłów.In PowerApps, you can similarly specify a piece of data that doesn't change by setting the Text property of a label to the exact sequence of characters that you want, surrounded by double quotation marks.

 1. Wybierz pozycję Nowy w menu Plik (w pobliżu lewej krawędzi ekranu).Select New on the File menu (near the left edge of the screen).
 2. W obszarze Tworzenie aplikacji na kafelku Pusta aplikacja wybierz pozycję Układ telefonu.Under Create an app, select Phone layout on the Blank app tile.

  Pasek formuły znajduje się w górnej części ekranu.The formula bar sits at the top of the screen.

  Pasek formuły

  Pasek składa się z dwóch części:This bar has two parts:

  • Lista właściwości: każda kontrolka i każdy ekran ma zestaw właściwości.Property list: Each control and screen has a set of properties. Użyj tej listy, aby wybrać określoną właściwość.Use this list to select a specific property.
  • Formuła: formuła do obliczenia dla danej właściwości, składająca się z wartości, operatorów i funkcji.Formula: The formula to be calculated for this property, made up of values, operators, and functions.

   Na pasku formuły możesz zobaczyć i edytować właściwości wybranej kontrolki albo ekranu — jeśli nie wybrano żadnej kontrolki.In the formula bar, you can see and edit properties for the selected control or for the screen if no controls are selected. Nazwa wybranej kontrolki jest wyświetlana na karcie Zawartość:You can see the name of the selected control on the Content tab:

   Pasek zawartości pokazuje aktualnie wybraną kontrolkę

   Klikając nazwę wybranej kontrolki na karcie Zawartość, możesz zmienić tę nazwę.You can change the name of the selected control in the Content tab by clicking the name.

 3. Dodaj do ekranu kontrolkę Etykieta.Add a Label control to the screen.

  Dodana kontrolka TextBox

  Po dodaniu etykiety na liście właściwości jest automatycznie wyświetlana właściwość Text. Od niej zależy, co wyświetla kontrolka.When you add a label, the property list automatically shows the Text property, which drives what the control shows. Domyślnie wartość tej właściwości to "Text".By default, the value of this property is "Text".

 4. Ustaw wartość właściwości Text na "Hello World", wpisując na pasku formuły ten ciąg ujęty w cudzysłów:Set the value of the Text property to "Hello World" by typing that string, surrounded by double quotes, into the formula bar:

  Użycie etykiety „Hello World”

  Nowa wartość jest widoczna w etykiecie w trakcie wpisywania.The label reflects this new value as you type it. Podczas wpisywania formuł na ekranie mogą pojawić się żółte ikony wykrzykników.The screen may show yellow exclamation-point icons while you type. Ikony te informują o błędach, ale znikną po zakończeniu wprowadzania prawidłowej wartości.These icons indicate errors, but they'll go away when you finish entering a valid value. Na przykład ciąg nieujęty w cudzysłów jest nieprawidłowy.For example, a string without double quotation marks on both ends isn't valid.

  W programie Excel możesz wyświetlić liczbę, na przykład 42, wpisując ją do komórki lub wpisując formułę, której wynik daje tę liczbę, na przykład =SUM(30,12).In Excel, you can show a number, such as 42, by typing it into a cell or by typing a formula that resolves to that number, such as =SUM(30,12). Ten sam efekt możesz osiągnąć w usłudze PowerApps, ustawiając właściwość Text danej kontrolki, na przykład etykiety, na wartość 42 lub formułę Sum(30,12).In PowerApps, you can achieve the same effect by setting the Text property of a control, such as a label, to 42 or Sum(30,12). Ta liczba będzie zawsze wyświetlana w komórce i etykiecie niezależnie od zmian wprowadzonych w arkuszu lub aplikacji.The cell and the label will always show that number regardless of what else changes in the worksheet or the app.

  Uwaga: W usłudze PowerApps formuły nie są poprzedzane znakiem równości ani plusem, jak ma to miejsce w programie Excel.Note: In PowerApps, you don't precede a formula with an equals sign or a plus sign as you do in Excel. Wszystko, co wpisujesz w pasku formuły, jest domyślnie traktowane jako formuła.The formula bar treats anything you type there as a formula by default. Nie trzeba także ujmować formuły w cudzysłów ("), jak miało to miejsce wcześniej podczas określania ciągu tekstu.You also don't surround a formula with double quotation marks ("), as you did earlier to specify a string of text.

 5. We właściwości Text etykiety zastąp wartość "Hello World" funkcją Sum(1,2,3).In the Text property of the label, replace "Hello World" with Sum(1,2,3).

  Wpisanie częściowej funkcji Sum (1,2,3 bez nawiasu zamykającego powoduje wyświetlenie błędów

  Podczas wpisywania pasek formuły pomaga Ci, wyświetlając opis i oczekiwane argumenty dla tej funkcji.While you type, the formula bar helps you by showing the description and the expected arguments for this function. Podobnie jak w przypadku cudzysłowu zamykającego we frazie "Hello World", na ekranie pojawiają się żółte ikony wykrzyknika wskazujące na błąd, które znikną po wpisaniu nawiasu zamykającego formuły:As with the final double quotation mark in "Hello World", the screen shows yellow exclamation points to indicate an error until you type the final parenthesis of this formula:

  Użycie kompletnej formuły Sum(1,2,3)

Zmiana wartości na podstawie danych wejściowychChange a value based on input

W komórce w programie Excel można wpisać formułę =SUM(A1:A2), aby wyświetlić sumę wartości zawartych w komórkach A1 i A2.In Excel, you type =SUM(A1:A2) into a cell to show the sum of whatever values cells A1 and A2 contain. Jeśli zmianie ulegnie przynajmniej jedna z tych wartości, komórka zawierająca formułę automatycznie wyświetli zaktualizowany wynik.If either or both of those values change, the cell that contains the formula automatically shows the updated result.

Ilustracja przedstawiająca ponowne dodanie dwóch liczb w programie Excel

W usłudze PowerApps możesz osiągnąć podobny efekt, dodając kontrolki i ustawiając ich właściwości.In PowerApps, you can achieve a similar result by adding controls and setting their properties. W tym przykładzie przedstawiono etykietę z poprzedniej procedury oraz dwie kontrolki Wprowadzanie tekstu o nazwie TextInput1 i TextInput2.This example shows the label from the previous procedure and two Text input controls, named TextInput1 and TextInput2.

Ilustracja przedstawiająca ponowne dodanie dwóch liczb w usłudze PowerApps

Niezależnie od tego, jakie liczby zostaną wpisane do kontrolek wprowadzania tekstu, etykieta zawsze wyświetli sumę tych dwóch liczb, ponieważ jej właściwość Text jest ustawiona na następującą formułę:Regardless of what numbers you type in the text-input controls, the label always shows the sum of those numbers because its Text property is set to this formula:
TextInput1 + TextInput2TextInput1 + TextInput2

Ilustracja przedstawiająca ponowne dodanie dwóch liczb w usłudze PowerApps

W programie Excel można użyć formatowania warunkowego, aby na przykład wyświetlić wartości ujemne na czerwono.In Excel, you can use conditional formatting to show, for example, negative values in red. W usłudze PowerApps należy użyć formuły zawierającej funkcję If, która działa podobnie do tej samej funkcji w programie Excel.In PowerApps, you use a formula that contains the If function, which behaves similarly to how it behaves in Excel.

 1. Ustaw właściwość Color etykiety na następującą formułę:Set the Color property of the label to this formula:
  If( Value(TextBox1.Text) < 0, Red, Black )If( Value(TextBox1.Text) < 0, Red, Black )

  Uwaga: W formule należy określić właściwość kontrolki, wpisując nazwę kontrolki, następnie kropkę i nazwę właściwości.Note: In a formula, specify the property of a control by providing the name of the control, followed by a period, followed by the name of the property. Możesz na przykład określić właściwość Text pola TextBox1, wpisując ciąg TextBox1.Text.For example, specify the Text property of TextBox1 by typing TextBox1.Text.

  Ilustracja przedstawiająca zmianę koloru etykiety na podstawie jej wartości w usłudze PowerApps

 2. W polu TextInput1 i TextInput2 wpisz dwie liczby, które po dodaniu dadzą wynik ujemny.In TextInput1 and TextInput2, specify two numbers that, when added together, result in a negative number.

  Ilustracja przedstawiająca zmianę koloru etykiety na podstawie jej wartości w usłudze PowerApps

  Wartość etykiety jest wyświetlana na czerwono.The value in the label appears in red.

Zmiana koloru na podstawie danych wejściowych użytkownikaChange a color based on user input

Swoją aplikację możesz skonfigurować za pomocą formuł tak, aby użytkownicy mogli zmieniać wygląd lub zachowanie aplikacji.You can configure your app with formulas so that users can change your app's appearance or behavior. Możesz na przykład utworzyć filtr, aby wyświetlać tylko te dane, które zawierają ciąg tekstu określony przez użytkownika albo pozwolić użytkownikom na sortowanie zestawu danych na podstawie określonych kolumn w zestawie danych.For example, you can create a filter to show only data that contains a string of text that the user specifies, or you can let users sort a set of data based on a certain column in the data set. W ramach tej procedury zezwolisz użytkownikom na zmianę koloru ekranu poprzez regulację jednego lub kilku suwaków.In this procedure, you'll let users change the color of the screen by adjusting one or more sliders.

 1. Usuń kontrolki z poprzednich procedur lub utwórz pustą aplikację (w ten sam sposób, co wcześniej) i dodaj do niej trzy kontrolki suwaka:Remove the controls from the previous procedures, or create a blank app as you did previously, and add three slider controls to it:

  Wstawianie kontrolki suwaka

 2. Rozmieść suwaki tak, aby nie zachodziły na siebie, dodaj trzy etykiety i wpisz w nich tekst Czerwony, Zielony i Niebieski:Arrange the sliders so they don't overlap, add three labels, and configure them to show Red, Green, and Blue:

  Rozmieszczanie suwaków i dodawanie etykiet dla każdego składnika koloru

 3. Ustaw właściwość Max każdego suwaka na wartość 255, która jest maksymalną wartością składnika koloru dla funkcji RGBA.Set the Max property of each slider to 255, which is the maximum value of a color component for the RGBA function.

  Właściwość Max możesz określić, wybierając ją na karcie Zawartość lub na liście właściwości:You can specify the Max property by selecting it on the Content tab or in the property list:

  Zmiana maksymalnej wartości każdego suwaka

 4. Wybierz ekran, klikając poza obszarem kontrolek, a następnie ustaw właściwość ekranu Fill na następującą formułę:Select the screen by clicking away from any control, and then set the screen's Fill property to this formula:
  RGBA( Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value, 1 )RGBA( Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value, 1 )

  Jak opisano wcześniej, dostęp do właściwości kontrolki uzyskuje się za pomocą zapisu .As already described, you access control properties by using the . (operatora).operator. Formuła Slider1.Value odnosi się do właściwości suwaka Value, która odzwierciedla położenie suwaka między wartościami Min i Max.Slider1.Value refers to the slider's Value property, which reflects where the user has placed the slider between the Min and Max values. Podczas wpisywania tej formuły każda zawarta w niej kontrolka jest oznaczona kolorem na ekranie i pasku formuły:As you type this formula, each control that it contains is color coded between the screen and the formula bar:

  Zmiana formuły koloru wypełnienia tła ekranu (formuła nie jest jeszcze ukończona)

  Po wpisaniu nawiasu zamykającego tło ekranu zmieni kolor na ciemnoszary na podstawie wartości domyślnej każdego suwaka, która wynosi 50.As you type the closing parenthesis, the screen's background will change to dark gray based on the default value of each slider, which is 50. Po zakończeniu wpisywania formuły jest ona przeliczana i używana jako wartość koloru wypełnienia tła.At the moment when you finish typing the formula, it's calculated and used as the value of the background fill color. Działania w aplikacji możesz wykonywać, przebywając w domyślnym obszarze roboczym, bez konieczności otwierania podglądu:You can interact with your app while in the default workspace without needing to open Preview:

  Zmiana maksymalnej wartości każdego suwaka

 5. Przesuń suwaki i zobacz, jak zmiany wpływają na kolor tła.Adjust the sliders, and see how your changes affect the background color.

  Zmiana położenia każdego suwaka powoduje przeliczenie formuły zawierającej funkcję RGBA, co natychmiast wpływa na zmianę wyglądu ekranu.As each slider changes, the formula that contains the RGBA function is recalculated, which immediately changes how the screen appears.

  Zmiana formuły koloru wypełnienia tła ekranu (formuła jest teraz ukończona)

Zarządzanie zachowaniem aplikacjiManage app behavior

Formuł możesz używać nie tylko do wykonywania obliczeń i zmiany wyglądu, ale także do wykonywania akcji.You can use formulas not only to perform calculations and change appearance but also to take action. Na przykład możesz ustawić właściwość OnSelect przycisku na formułę, która obejmuje funkcję Navigate.For example, you can set the OnSelect property of a button to a formula that includes the Navigate function. Po wybraniu tego przycisku przez użytkownika zostanie wyświetlony ekran, który określisz w formule.When a user selects that button, the screen that you specify in the formula appears.

Niektóre funkcje, takie jak Navigate oraz Collect, mogą być używane tylko w formułach związanych z zachowaniem.You can use some functions, such as Navigate and Collect, only in behavior formulas. Jeśli możesz użyć danej funkcji tylko w tym kontekście, jest to wskazane w informacjach ogólnych o formule.The formula reference calls out if you can use a function only in this context.

W formule związanej z zachowaniem możesz wykonać więcej niż jedną akcję, jeśli oddzielisz funkcje za pomocą średnika (;).You can take more than one action in a behavior formula if you separate functions with a semi-colon (;). Na przykład możesz zaktualizować zmienną kontekstu, wypchnąć dane do źródła danych oraz przejść do innego ekranu.For example, you might want to update a context variable, push data to a data source, and finally navigate to another screen.

Wyświetlanie listy właściwości według kategoriiView a list of properties by category

Lista właściwości pokazuje właściwości posortowane alfabetycznie, ale możesz także wyświetlić wszystkie właściwości kontrolki uporządkowane według kategorii, jeśli wybierzesz opcję Zaawansowane na karcie Widok:The properties list shows properties alphabetically, but you can also view all the properties of a control, organized by category, if you select the Advanced option on the View tab:

Widok zaawansowany

Formuły możesz edytować bezpośrednio w tym widoku.You can edit formulas directly within this view. Dzięki selektorowi kontrolki w górnej części okienka możesz szybko znaleźć odpowiednią kontrolkę.With the control selector at the top of the pane, you can quickly find a control to work with. Za pomocą wyszukiwania właściwości możesz szybko znaleźć właściwość tej kontrolki.And with the property search, you can quickly find a property of that control.

Ten widok przedstawia początkowo najważniejsze właściwości.Initially, this view shows the most important properties. Aby wyświetlić wszystkie właściwości, kliknij strzałkę w dół w dolnej części okienka.To reveal all the properties, click the down arrow at the bottom of the pane. Każda kontrolka ma długą listę właściwości, które zarządzają wszystkimi aspektami zachowania i wyglądu kontrolki.Each control has a long list of properties that govern all aspects of the control's behavior and appearance. Możesz przewijać listę lub wyszukać właściwość, wpisując wyszukiwane hasło w polu u góry okienka.You can scroll through the list or search for a property by typing in the box at the top of the pane.

Składnia formułyFormula syntax

Podczas pisania formuły na pasku formuły różne elementy składni są wyświetlane w różnych kolorach, co zwiększa czytelność i pomaga zrozumieć długie formuły.As you type a formula in the formula bar, different syntax elements appear in different colors to improve readability and help you understand long formulas. Oto lista kolorów oznaczających poszczególne elementy składni w usłudze PowerApps.Here is the color code list in PowerApps.

wyróżnianie składni