Instalacja modułu Azure PowerShellInstall the Azure PowerShell module

W tym artykule wyjaśniono, jak zainstalować moduły programu Azure PowerShell przy użyciu modułu PowerShellGet.This article tells you how to install the Azure PowerShell modules using PowerShellGet. Te instrukcje działają na platformach Windows, macOS i Linux.These instructions work on Windows, macOS, and Linux platforms. W przypadku modułu Az nie są obecnie obsługiwane żadne inne metody instalacji.For the Az module, currently no other installation methods are supported.

WymaganiaRequirements

Program Azure PowerShell działa z programem PowerShell 5.1 lub nowszym w systemie Windows albo z programem PowerShell Core 6.x lub nowszym na dowolnej platformie.Azure PowerShell works with PowerShell 5.1 or higher on Windows, or PowerShell Core 6.x and later on all platforms. Jeśli nie masz pewności, czy masz program PowerShell, albo korzystasz z systemu macOS lub Linux, zainstaluj najnowszą wersję programu PowerShell Core.If you aren't sure if you have PowerShell, or are on macOS or Linux, install the latest version of PowerShell Core.

Aby sprawdzić używaną wersję programu PowerShell, uruchom polecenie:To check your PowerShell version, run the command:

$PSVersionTable.PSVersion

Aby uruchomić program Azure PowerShell w programie PowerShell 5.1 w systemie Windows:To run Azure PowerShell in PowerShell 5.1 on Windows:

 1. Jeśli to konieczne, przeprowadź aktualizację do programu Windows PowerShell 5.1.Update to Windows PowerShell 5.1 if needed. Jeśli używasz systemu Windows 10, masz już zainstalowany program PowerShell 5.1.If you're on Windows 10, you already have PowerShell 5.1 installed.
 2. Zainstaluj program .NET Framework 4.7.2 lub nowszy.Install .NET Framework 4.7.2 or later.

Nie istnieją żadne dodatkowe wymagania dotyczące programu Azure PowerShell, gdy korzysta się z programu PowerShell Core.There are no additional requirements for Azure PowerShell when using PowerShell Core.

Instalacja modułu Azure PowerShellInstall the Azure PowerShell module

Ostrzeżenie

Nie możesz mieć równocześnie zainstalowanych modułów AzureRM i Az dla programu PowerShell 5.1 dla systemu Windows.You can't have both the AzureRM and Az modules installed for PowerShell 5.1 for Windows at the same time. Jeśli potrzebujesz zachować moduł AzureRM dostępny w systemie, zainstaluj moduł Az dla programu PowerShell Core w wersji 6.x lub nowszej.If you need to keep AzureRM available on your system, install the Az module for PowerShell Core 6.x or later. Aby to zrobić, zainstaluj program PowerShell Core w wersji 6.x lub nowszej, a następnie wykonaj następujące instrukcje w terminalu programu PowerShell Core.To do this, install PowerShell Core 6.x or later and then follow these instructions in a PowerShell Core terminal.

Zaleca się przeprowadzić instalację tylko dla aktywnego użytkownika:The recommended install method is to only install for the active user:

Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope CurrentUser

Jeśli chcesz przeprowadzić instalację dla wszystkich użytkowników w systemie, wymagane są uprawnienia administratora.If you want to install for all users on a system, this requires administrator privileges. W sesji programu PowerShell z podwyższonym poziomem uprawnień uruchom jako administrator lub za pomocą polecenia sudo w systemie macOS lub Linux:From an elevated PowerShell session either run as administrator or with the sudo command on macOS or Linux:

Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope AllUsers

Galeria programu PowerShell domyślnie nie jest skonfigurowana jako zaufane repozytorium modułu PowerShellGet.By default, the PowerShell gallery isn't configured as a trusted repository for PowerShellGet. Po pierwszym użyciu Galerii programu PowerShell zostanie wyświetlony następujący komunikat:The first time you use the PSGallery you see the following prompt:

Untrusted repository

You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change
its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet.

Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"):

Wybierz odpowiedź Yes lub Yes to All, aby kontynuować instalację.Answer Yes or Yes to All to continue with the installation.

Moduł Az to zbiorczy moduł poleceń cmdlet programu Azure PowerShell.The Az module is a rollup module for the Azure PowerShell cmdlets. Po jego zainstalowaniu są pobierane wszystkie dostępne moduły usługi Azure Resource Manager i są udostępniane do użycia ich polecenia cmdlet.Installing it downloads all of the available Azure Resource Manager modules, and makes their cmdlets available for use.

Instalowanie w trybie offlineInstall offline

W niektórych środowiskach nie jest możliwe nawiązanie połączenia z galerią programu PowerShell.In some environments it's not possible to connect to the PowerShell Gallery. W takich sytuacjach nadal możesz przeprowadzić instalację w trybie offline przy użyciu jednej z następujących metod:In those situations, you can still install offline using one of these methods:

 • Pobierz moduły do innej lokalizacji, a następnie użyj jej jako źródłowej lokalizacji instalacji w sieci.Download the modules to another location and use that as an installation source on your network. Może to być skomplikowany proces, ale umożliwi buforowanie modułów programu PowerShell na pojedynczym serwerze lub wdrażanie udziału plików za pomocą modułu PowerShellGet w dowolnym rozłączonym systemie.This can be a complicated process, but will let you cache PowerShell modules on a single server or file share to be deployed with PowerShellGet to any disconnected systems. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować lokalne repozytorium i przeprowadzić instalację w systemach rozłączonych, zobacz Working with local PowerShellGet repositories (Praca z lokalnymi repozytoriami modułu PowerShellGet).Learn how to set up a local repository and install on disconnected systems with Working with local PowerShellGet repositories.

 • Pobierz pakiet MSI programu Azure PowerShell na maszynę połączoną z siecią, a następnie skopiuj instalator do systemów bez dostępu do galerii programu PowerShell.Download the Azure PowerShell MSI to a machine connected to the network, and then copy the installer to systems without access to PowerShell Gallery. Pamiętaj, że instalator MSI działa tylko na potrzeby programu PowerShell 5.1 w systemie Windows.Keep in mind that the MSI installer only works for PowerShell 5.1 on Windows.

 • Zapisz moduł za pomocą polecenia Save-Module w udziale plików lub zapisz go w innej lokalizacji źródłowej, a następnie ręcznie skopiuj na inne maszyny:Save the module with Save-Module to a file share, or save it to another source and manually copy it to other machines:

  Save-Module -Name Az -Path '\\someshare\PowerShell\modules' -Force
  

Rozwiązywanie problemówTroubleshooting

Poniżej przedstawiono niektóre typowe problemy występujące podczas instalowania modułu Azure PowerShell.Here are some common problems seen when installing the Azure PowerShell module. Jeśli masz problem, który nie został opisany w tym miejscu, zgłoś go w usłudze GitHub.If you experience a problem not listed here, please file an issue on GitHub.

Serwer proxy blokuje połączenieProxy blocks connection

Jeśli widzisz błędy z polecenia Install-Module, które wskazują, że galeria programu PowerShell jest nieosiągalna, możesz znajdować się za serwerem proxy.If you get errors from Install-Module that indicate the PowerShell Gallery is unreachable, you may be behind a proxy. Różne systemy operacyjne mają różne wymagania dotyczące konfigurowania serwera proxy dla całego systemu, które nie zostały tu szczegółowo omówione.Different operating systems will have different requirements for configuring a system-wide proxy, which are not covered in detail here. Skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania informacji o ustawieniach serwera proxy oraz sposobie konfigurowania ich dla Twojego systemu operacyjnego.Contact your system administrator for your proxy settings and how to configure them for your OS.

Sam program PowerShell może nie być skonfigurowany do automatycznego korzystania z tego serwera proxy.PowerShell itself may not be configured to use this proxy automatically. Za pomocą programu PowerShell 5.1 lub nowszego skonfiguruj serwer proxy do użytku dla sesji programu PowerShell, używając następującego polecenia:With PowerShell 5.1 and later, configure the proxy to use for a PowerShell session with the following command:

(New-Object System.Net.WebClient).Proxy.Credentials = `
 [System.Net.CredentialCache]::DefaultNetworkCredentials

Jeśli poświadczenia w Twoim systemie operacyjnym są skonfigurowane poprawnie, spowoduje to kierowanie żądań programu PowerShell przez serwer proxy.If your operating system credentials are configured correctly, this will route PowerShell requests through the proxy. Aby to ustawienie utrzymywało się między sesjami, dodaj to polecenie do profilu programu PowerShell.In order to have this setting persist between sessions, add the command to a PowerShell profile.

Aby zainstalować pakiet, Twój serwer proxy musi zezwalać na połączenia HTTPS z następującym adresem:In order to install the package, your proxy needs to allow HTTPS connections to the following address:

 • https://www.powershellgallery.com

LogowanieSign in

Aby rozpocząć pracę z programem Azure PowerShell, zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń platformy Azure.To start working with Azure PowerShell, sign in with your Azure credentials.

# Connect to Azure with a browser sign in token
Connect-AzAccount

Uwaga

Jeśli wyłączono automatyczne ładowanie modułów, ręcznie zaimportuj moduł za pomocą polecenia Import-Module Az.If you've disabled module autoloading, manually import the module with Import-Module Az. Ze względu na strukturę modułu może to potrwać kilka sekund.Because of the way the module is structured, this can take a few seconds.

Musisz powtórzyć te kroki dla każdej nowej sesji programu PowerShell, którą rozpoczniesz.You'll need to repeat these steps for every new PowerShell session you start. Aby dowiedzieć się, jak można utrwalić logowanie się do swojego konta platformy Azure w wielu sesjach programu PowerShell, zobacz Utrwalanie poświadczeń użytkownika między sesjami programu PowerShell.To learn how to persist your Azure sign-in across PowerShell sessions, see Persist user credentials across PowerShell sessions.

Aktualizowanie modułu programu Azure PowerShellUpdate the Azure PowerShell module

Ze względu na sposób spakowania modułu Az polecenie Update-Module nie zaktualizuje poprawnie Twojej instalacji.Because of how the Az module is packaged, the Update-Module command won't update your installation correctly. Zainstalowanie modułu Az powoduje zebranie i zainstalowanie wszystkich zależnych modułów podrzędnych, które udostępniają polecenia cmdlet dla każdej usługi.When you install the Az module, it actually collects and installs all of its dependent submodules, and which provide the cmdlets for each service. Oznacza to, że w celu zaktualizowania modułu Azure PowerShell konieczna będzie ponowna instalacja, a nie sama aktualizacja.That means that to update the Azure PowerShell module, you will need to reinstall, rather than just update. Jest ona realizowana w taki sam sposób jak instalacja, ale może być konieczne dodanie argumentu -Force:This is done in the same way as installing, but you may need to add the -Force argument:

Install-Module -Name Az -AllowClobber -Force

Mimo że może to spowodować zastąpienie zainstalowanych modułów, nadal można mieć starsze wersje pozostawione w systemie.Although this can overwrite installed modules, you may still have older versions left on your system. Aby dowiedzieć się, jak usunąć stare wersje programu Azure PowerShell z systemu, zobacz Odinstalowywanie modułu programu Azure PowerShell.To learn how to remove old versions of Azure PowerShell from your system, see Uninstall the Azure PowerShell module.

Korzystanie z wielu wersji programu Azure PowerShellUse multiple versions of Azure PowerShell

Jest możliwe zainstalowanie więcej niż jednej wersji programu Azure PowerShell.It's possible to install more than one version of Azure PowerShell. Aby sprawdzić, czy masz wiele zainstalowanych wersji programu Azure PowerShell, użyj następującego polecenia:To check if you have multiple versions of Azure PowerShell installed, use the following command:

Get-InstalledModule -Name Az -AllVersions | select Name,Version

Aby usunąć wersję programu Azure PowerShell, zobacz Odinstalowywanie modułu programu Azure PowerShell.To remove a version of Azure PowerShell, see Uninstall the Azure PowerShell module.

Określoną wersję modułu Az możesz zainstalować lub załadować, używając argumentu -RequiredVersion:You can install or load a specific version of the Az module by using the -RequiredVersion argument:

# Install Az version 0.7.0
Install-Module -Name Az -RequiredVersion 0.7.0 
# Load Az version 0.7.0
Import-Module -Name Az -RequiredVersion 0.7.0

Jeśli masz zainstalowaną więcej niż jedną wersję modułu, funkcja automatycznego ładowania modułów i polecenie Import-Module domyślnie ładują najnowszą wersję.If you have more than one version of the module installed, module autoload and Import-Module load the latest version by default.

Przekazywanie opiniiProvide feedback

Jeśli znajdziesz usterkę w programie Azure PowerShell, zgłoś problem w usłudze GitHub.If you find a bug in Azure Powershell, file an issue on GitHub. Aby przekazać opinię z wiersza polecenia, użyj polecenia cmdlet Send-Feedback.To provide feedback from the command line, use the Send-Feedback cmdlet.

Następne krokiNext Steps

Aby dowiedzieć się więcej o modułach programu Azure PowerShell i ich funkcjach, zobacz Rozpoczynanie pracy z programem Azure PowerShell.To learn more about the Azure PowerShell modules and their features, see Get Started with Azure PowerShell. Jeśli znasz program Azure PowerShell i chcesz przeprowadzić migrację z modułu AzureRM, zobacz Migrowanie z modułu AzureRM do modułu Az.If you're familiar with Azure PowerShell and need to migrate from AzureRM, see Migrate from AzureRM to Az.