Instalowanie programu Azure PowerShellInstall Azure PowerShell

W tym artykule wyjaśniono, jak zainstalować moduły programu Azure PowerShell przy użyciu modułu PowerShellGet.This article explains how to install the Azure PowerShell modules using PowerShellGet. Te instrukcje działają na platformach Windows, macOS i Linux.These instructions work on Windows, macOS, and Linux platforms.

Program Azure PowerShell jest również dostępny w usłudze Azure Cloud Shell i jest teraz wstępnie instalowany w obrazach platformy Docker.Azure PowerShell is also available in Azure Cloud Shell and is now preinstalled in Docker images.

WymaganiaRequirements

Uwaga

Program PowerShell w wersji 7.x lub nowszej jest zalecaną wersją programu PowerShell do używania z programem Azure PowerShell na wszystkich platformach.PowerShell 7.x and later is the recommended version of PowerShell for use with Azure PowerShell on all platforms.

Program Azure PowerShell współpracuje z programem PowerShell 6.2.4 lub nowszym na wszystkich platformach.Azure PowerShell works with PowerShell 6.2.4 and later on all platforms. Jest on również obsługiwany z programem PowerShell 5.1 w systemie Windows.It is also supported with PowerShell 5.1 on Windows. Zainstaluj najnowszą wersję programu PowerShell dostępną dla danego systemu operacyjnego.Install the latest version of PowerShell available for your operating system. Program Azure PowerShell nie ma dodatkowych wymagań w przypadku uruchamiania w programie PowerShell 6.2.4 lub nowszym.Azure PowerShell has no additional requirements when run on PowerShell 6.2.4 and later.

Aby sprawdzić używaną wersję programu PowerShell, uruchom polecenie:To check your PowerShell version, run the command:

$PSVersionTable.PSVersion

Aby użyć programu Azure PowerShell w programie PowerShell 5.1 w systemie Windows:To use Azure PowerShell in PowerShell 5.1 on Windows:

 1. Przeprowadź aktualizację do programu Windows PowerShell 5.1.Update to Windows PowerShell 5.1. Jeśli używasz systemu Windows 10 w wersji 1607 lub nowszej, masz już zainstalowany program PowerShell 5.1.If you're on Windows 10 version 1607 or higher, you already have PowerShell 5.1 installed.
 2. Zainstaluj program .NET Framework 4.7.2 lub nowszy.Install .NET Framework 4.7.2 or later.
 3. Upewnij się, że masz najnowszą wersję modułu PowerShellGet.Make sure you have the latest version of PowerShellGet. Uruchom polecenie Install-Module -Name PowerShellGet -Force.Run Install-Module -Name PowerShellGet -Force.

Instalacja modułu Azure PowerShellInstall the Azure PowerShell module

Ostrzeżenie

Nie obsługujemy równocześnie zainstalowanych modułów AzureRM i Az w programie PowerShell 5.1 w systemie Windows.We do not support having both the AzureRM and Az modules installed for PowerShell 5.1 on Windows at the same time. Jeśli chcesz zachować moduł AzureRM dostępny w systemie, zainstaluj moduł Az dla programu PowerShell 6.2.4 lub nowszego.If you need to keep AzureRM available on your system, install the Az module for PowerShell 6.2.4 or later.

Użycie poleceń cmdlet PowerShellGet jest preferowaną metodą instalacji.Using the PowerShellGet cmdlets is the preferred installation method. Moduł Az zainstaluj tylko dla bieżącego użytkownika.Install the Az module for the current user only. Jest to zalecany zakres instalacji.This is the recommended installation scope. Ta metoda działa tak samo na platformach Windows, macOS i Linux.This method works the same on Windows, macOS, and Linux platforms. Uruchom następujące polecenie z sesji programu PowerShell:Run the following command from a PowerShell session:

if ($PSVersionTable.PSEdition -eq 'Desktop' -and (Get-Module -Name AzureRM -ListAvailable)) {
  Write-Warning -Message ('Az module not installed. Having both the AzureRM and ' +
   'Az modules installed at the same time is not supported.')
} else {
  Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope CurrentUser
}

Galeria programu PowerShell domyślnie nie jest skonfigurowana jako zaufane repozytorium modułu PowerShellGet.By default, the PowerShell gallery isn't configured as a trusted repository for PowerShellGet. Po pierwszym użyciu Galerii programu PowerShell zostanie wyświetlony następujący komunikat:The first time you use the PSGallery you see the following prompt:

Untrusted repository

You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change
its InstallationPolicy value by running the `Set-PSRepository` cmdlet.

Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"):

Wybierz odpowiedź Yes lub Yes to All, aby kontynuować instalację.Answer Yes or Yes to All to continue with the installation.

Zainstalowanie modułu dla wszystkich użytkowników w systemie wymaga podniesionych uprawnień.Installing the module for all users on a system requires elevated privileges. Uruchom sesję programu PowerShell przy użyciu pozycji Uruchom jako administrator w systemie Windows albo polecenia sudo w systemie macOS lub Linux:Start the PowerShell session using Run as administrator in Windows or use the sudo command on macOS or Linux:

if ($PSVersionTable.PSEdition -eq 'Desktop' -and (Get-Module -Name AzureRM -ListAvailable)) {
  Write-Warning -Message ('Az module not installed. Having both the AzureRM and ' +
   'Az modules installed at the same time is not supported.')
} else {
  Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope AllUsers
}

Moduł Az to zbiorczy moduł poleceń cmdlet programu Azure PowerShell.The Az module is a rollup module for the Azure PowerShell cmdlets. Po jego zainstalowaniu są pobierane wszystkie ogólnie dostępne moduły Az programu PowerShell i są udostępniane do użycia ich polecenia cmdlet.Installing it downloads all of the generally available Az PowerShell modules, and makes their cmdlets available for use.

Instalowanie w trybie offlineInstall offline

W niektórych środowiskach nie jest możliwe nawiązanie połączenia z galerią programu PowerShell.In some environments, it's not possible to connect to the PowerShell Gallery. W takich sytuacjach nadal możesz przeprowadzić instalację w trybie offline przy użyciu jednej z następujących metod:In those situations, you can still install offline using one of these methods:

 • Pobierz moduły do innej lokalizacji w sieci, a następnie użyj jej jako źródłowej lokalizacji instalacji.Download the modules to another location in your network and use that as an installation source. Ta metoda umożliwi buforowanie modułów programu PowerShell na jednym serwerze lub w jednym udziale plików, a następnie wdrażanie ich za pomocą modułu PowerShellGet w dowolnym odłączonym systemie.This method allows you to cache PowerShell modules on a single server or file share to be deployed with PowerShellGet to any disconnected systems. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować lokalne repozytorium i przeprowadzić instalację w systemach rozłączonych, zobacz Working with local PowerShellGet repositories (Praca z lokalnymi repozytoriami modułu PowerShellGet).Learn how to set up a local repository and install on disconnected systems with Working with local PowerShellGet repositories.

 • Pobierz pakiet MSI programu Azure PowerShell na maszynę połączoną z siecią, a następnie skopiuj instalator do systemów bez dostępu do galerii programu PowerShell.Download the Azure PowerShell MSI to a machine connected to the network, and then copy the installer to systems without access to PowerShell Gallery. Pamiętaj, że instalator MSI działa tylko na potrzeby programu PowerShell 5.1 w systemie Windows.Keep in mind that the MSI installer only works for PowerShell 5.1 on Windows.

 • Zapisz moduł za pomocą polecenia Save-Module w udziale plików lub zapisz go w innej lokalizacji źródłowej, a następnie ręcznie skopiuj na inne maszyny:Save the module with Save-Module to a file share, or save it to another source and manually copy it to other machines:

  Save-Module -Name Az -Path '\\server\share\PowerShell\modules' -Force
  

Rozwiązywanie problemówTroubleshooting

Poniżej przedstawiono niektóre typowe problemy występujące podczas instalowania modułu Azure PowerShell.Here are some common problems seen when installing the Azure PowerShell module. Jeśli masz problem, który nie został opisany w tym miejscu, zgłoś go w usłudze GitHub.If you experience a problem not listed here, file an issue on GitHub.

Serwer proxy blokuje połączenieProxy blocks connection

Jeśli widzisz błędy z polecenia Install-Module, które wskazują, że galeria programu PowerShell jest nieosiągalna, możesz znajdować się za serwerem proxy.If you get errors from Install-Module that indicate the PowerShell Gallery is unreachable, you may be behind a proxy. Różne systemy operacyjne i środowiska sieciowe mają różne wymagania dotyczące konfigurowania serwera proxy dla całego systemu.Different operating systems and network environment have different requirements for configuring a system-wide proxy. Skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania informacji o ustawieniach serwera proxy oraz sposobie konfigurowania ich dla Twojego środowiska.Contact your system administrator for your proxy settings and how to configure them for your environment.

Sam program PowerShell może nie być skonfigurowany do automatycznego korzystania z tego serwera proxy.PowerShell itself may not be configured to use this proxy automatically. Za pomocą programu PowerShell 5.1 lub nowszego skonfiguruj sesję programu PowerShell do użycia serwera proxy, wydając następujące polecenia:With PowerShell 5.1 and later, configure the PowerShell session to use a proxy using the following commands:

$webClient = New-Object System.Net.WebClient
$webClient.Proxy.Credentials = [System.Net.CredentialCache]::DefaultNetworkCredentials

Jeśli poświadczenia w Twoim systemie operacyjnym są skonfigurowane poprawnie, ta konfiguracja spowoduje kierowanie żądań programu PowerShell przez serwer proxy.If your operating system credentials are configured correctly, this configuration routes PowerShell requests through the proxy. Aby to ustawienie utrzymywało się między sesjami, dodaj te polecenia do profilu programu PowerShell.To have this setting persist between sessions, add the commands to your PowerShell profile.

Aby zainstalować pakiet, Twój serwer proxy musi zezwalać na połączenia HTTPS z następującym adresem:To install the package, your proxy needs to allow HTTPS connections to the following address:

 • https://www.powershellgallery.com

LogowanieSign in

Aby rozpocząć pracę z programem Azure PowerShell, zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń platformy Azure.To start working with Azure PowerShell, sign in with your Azure credentials.

# Connect to Azure with a browser sign in token
Connect-AzAccount

Uwaga

Jeśli wyłączono automatyczne ładowanie modułów, ręcznie zaimportuj moduł za pomocą polecenia Import-Module -Name Az.If you've disabled module autoloading, manually import the module with Import-Module -Name Az. Ze względu na strukturę modułu może to potrwać kilka sekund.Because of the way the module is structured, this can take a few seconds.

Musisz powtórzyć te kroki dla każdej nowej sesji programu PowerShell, którą rozpoczniesz.You'll need to repeat these steps for every new PowerShell session you start. Aby dowiedzieć się, jak można utrwalić logowanie się do swojego konta platformy Azure w wielu sesjach programu PowerShell, zobacz Utrwalanie poświadczeń użytkownika między sesjami programu PowerShell.To learn how to persist your Azure sign in across PowerShell sessions, see Persist user credentials across PowerShell sessions.

Aktualizowanie modułu programu Azure PowerShellUpdate the Azure PowerShell module

Aby zaktualizować dowolny moduł programu PowerShell, należy użyć tej samej metody, która została użyta do zainstalowania modułu.To update any PowerShell module, you should use the same method used to install the module. Jeśli na przykład pierwotnie skorzystano z polecenia Install-Module, należy użyć polecenia Update-Module, aby uzyskać najnowszą wersję.For example, if you originally used Install-Module, then you should use Update-Module to get the latest version. Jeśli pierwotnie skorzystano z pakietu MSI, należy pobrać i zainstalować nowy pakiet MSI.If you originally used the MSI package then you should download and install the new MSI package.

Polecenia cmdlet PowerShellGet nie mogą zaktualizować modułów, które zostały zainstalowane za pomocą pakietu MSI.The PowerShellGet cmdlets cannot update modules that were installed from an MSI package. Pakiety MSI nie aktualizują modułów, które zostały zainstalowane przy użyciu modułu PowerShellGet.MSI packages do not update modules that were installed using PowerShellGet. Jeśli masz problemy z aktualizacją za pomocą modułu PowerShellGet, zainstaluj ponownie zamiast aktualizować.If you have any issues updating using PowershellGet, then you should reinstall, rather than update. Ponowna instalacja jest przeprowadzana w taki sam sposób jak instalacja, ale należy dodać parametr -Force:Reinstalling is done the same way as installing, but you need to add the -Force parameter:

if ($PSVersionTable.PSEdition -eq 'Desktop' -and (Get-Module -Name AzureRM -ListAvailable)) {
  Write-Warning -Message ('Az module not installed. Having both the AzureRM and ' +
   'Az modules installed at the same time is not supported.')
} else {
  Install-Module -Name Az -AllowClobber -Force
}

W przeciwieństwie do instalacji opartych na pakiecie MSI instalowanie lub aktualizowanie przy użyciu modułu PowerShellGet nie powoduje usunięcia starszych wersji, które mogą istnieć w systemie.Unlike MSI-based installations, installing or updating using PowerShellGet does not remove older versions that may exist on your system. Aby usunąć stare wersje programu Azure PowerShell z systemu, zobacz Odinstalowywanie modułu programu Azure PowerShell.To remove old versions of Azure PowerShell from your system, see Uninstall the Azure PowerShell module. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji opartych na pakiecie MSI, zobacz Instalowanie programu Azure PowerShell za pomocą pakietu MSI.For more information about MSI-based installations, see Install Azure PowerShell with an MSI.

Korzystanie z wielu wersji programu Azure PowerShellUse multiple versions of Azure PowerShell

Jest możliwe zainstalowanie więcej niż jednej wersji programu Azure PowerShell.It's possible to install more than one version of Azure PowerShell. Aby sprawdzić, czy masz wiele zainstalowanych wersji programu Azure PowerShell, użyj następującego polecenia:To check if you have multiple versions of Azure PowerShell installed, use the following command:

Get-InstalledModule -Name Az -AllVersions | Select-Object -Property Name, Version

Aby usunąć wersję programu Azure PowerShell, zobacz Odinstalowywanie modułu programu Azure PowerShell.To remove a version of Azure PowerShell, see Uninstall the Azure PowerShell module.

Jeśli masz zainstalowaną więcej niż jedną wersję modułu, funkcja automatycznego ładowania modułów i polecenie Import-Module domyślnie ładują najnowszą wersję.If you have more than one version of the module installed, module autoload and Import-Module load the latest version by default.

Określoną wersję modułu Az możesz zainstalować lub załadować, używając parametru -RequiredVersion:You can install or load a specific version of the Az module using the -RequiredVersion parameter:

# Install Az version 3.6.1
Install-Module -Name Az -RequiredVersion 3.6.1
# Load Az version 3.6.1
Import-Module -Name Az -RequiredVersion 3.6.1

Używanie wielu repozytoriów z modułem PowerShellGetUse multiple repositories with PowerShellGet

Parametr Repozytorium jest wymagany, jeśli do modułu PowerShellGet w systemie dodano dodatkowe repozytoria, a moduł Az znajduje się w więcej niż jednym z nich.The Repository parameter is required if you have added additional repositories to PowerShellGet on your system and the Az module can be found in more than one of them.

if ($PSVersionTable.PSEdition -eq 'Desktop' -and (Get-Module -Name AzureRM -ListAvailable)) {
  Write-Warning -Message 'Az module not installed. Having both the AzureRM and Az modules installed at the same time is not supported.'
} else {
  Install-Module -Name Az -Repository PSGallery -AllowClobber -Force
}

Przekazywanie opiniiProvide feedback

Jeśli znajdziesz usterkę w programie Azure PowerShell, zgłoś problem w usłudze GitHub.If you find a bug in Azure PowerShell, file an issue on GitHub. Aby przekazać opinię z wiersza polecenia, użyj polecenia cmdlet Send-Feedback.To provide feedback from the command line, use the Send-Feedback cmdlet.

Następne krokiNext Steps

Aby dowiedzieć się więcej o modułach programu Azure PowerShell i ich funkcjach, zobacz Rozpoczynanie pracy z programem Azure PowerShell.To learn more about the Azure PowerShell modules and their features, see Get Started with Azure PowerShell. Jeśli znasz program Azure PowerShell i chcesz przeprowadzić migrację z modułu AzureRM, zobacz Migrowanie z modułu AzureRM do modułu Az.If you're familiar with Azure PowerShell and need to migrate from AzureRM, see Migrate from AzureRM to Az.