Wprowadzenie do nowego modułu Az programu Azure PowerShellIntroducing the new Azure PowerShell Az module

Począwszy od grudnia 2018 r., moduł Az programu Azure PowerShell jest ogólnie dostępny i interakcja z platformą Azure powinna się teraz odbywać za pomocą tego modułu programu PowerShell.Starting in December 2018, the Azure PowerShell Az module is in general release and is now the intended PowerShell module for interacting with Azure. Moduł Az oferuje krótsze polecenia, lepszą stabilność i obsługę wielu platform.Az offers shorter commands, improved stability, and cross-platform support. Moduł Az też ma równoważność funkcji z modułem AzureRM, co zapewnia łatwą ścieżkę migracji.Az also has feature parity with AzureRM, giving you an easy migration path.

Dzięki modułowi Az program Azure PowerShell jest teraz zgodny z programem PowerShell 5.1 w systemie Windows oraz programem PowerShell Core w wersji 6.x i nowszych na wszystkich obsługiwanych platformach — w tym Windows, macOS i Linux.With the Az module, Azure PowerShell is now compatible with PowerShell 5.1 on Windows and PowerShell Core 6.x and later on all supported platforms - including Windows, macOS, and Linux.

Az to nowy moduł, dlatego wersja została zresetowana do 1.0.0.Az is a new module, so the version has been reset to 1.0.0.

Dlaczego wprowadzamy nowy moduł?Why a new module?

Duże aktualizacje mogą być kłopotliwe. Dlatego chcemy poinformować Cię o powodach podjęcia decyzji o wprowadzeniu nowego zestawu modułów z nowymi poleceniami cmdlet w celu interakcji z platformą Azure za pomocą programu PowerShell.Major updates can be inconvenient, so it's important that we let you know why the decision was made to introduce a new set of modules, with new cmdlets, for interacting with Azure from PowerShell.

Największa i najważniejsza zmiana wiąże się z tym, że program PowerShell stał się produktem dla wielu platform od czasu wprowadzenia programu PowerShell Core 6.x opartego na bibliotece .NET Standard.The biggest and most important change is that PowerShell has been a cross-platform product since the introduction of PowerShell Core 6.x, based on the .NET Standard library. Dążymy do tego, aby obsługa platformy Azure była możliwa na wszystkich platformach, co oznaczało konieczność aktualizacji modułów programu Azure PowerShell, aby korzystały z biblioteki .NET Standard i były zgodne z programem PowerShell Core.We're committed to bringing Azure support to all platforms, which means that the Azure PowerShell modules needed to be updated to use .NET Standard and be compatible with PowerShell Core. Zamiast wprowadzać złożone zmiany w module AzureRM w celu dodania tej obsługi, utworzyliśmy moduł Az.Rather than taking the existing AzureRM module and introduce complex changes to add this support, the Az module was created.

Ponadto utworzenie nowego modułu dało naszym inżynierom szansę na uspójnienie projektu i nazw poleceń cmdlet oraz modułów.Creating a new module also gave our engineers the opportunity to make the design and naming of cmdlets and modules consistent. Wszystkie moduły rozpoczynają się teraz prefiksem Az., a wszystkie polecenia cmdlet używają formatu Czasownik-AzRzeczownik.All modules now start with the Az. prefix and cmdlets all use the Verb-AzNoun form. Wcześniej nazwy poleceń cmdlet były nie tylko dłuższe, ale też niespójne.Previously, cmdlet names were not only longer, there were inconsistencies in cmdlet names.

Zmniejszona została również liczba modułów: Niektóre moduły, które działały z tymi samymi usługami, zostały połączone, a wszystkie polecenia cmdlet płaszczyzny zarządzania i płaszczyzny danych znajdują się teraz w pojedynczych modułach dla odpowiednich usług.The number of modules was also reduced: Some modules which worked with the same services have been rolled together, and management plane and data plane cmdlets are now contained all within single modules for their services. Znacznie upraszcza to pracę osobom, które ręcznie zarządzają zależnościami i importowaniem.For those of you who manually manage dependencies and imports, this makes things much simpler.

Wprowadzając te istotne zmiany wymagające utworzenia nowego modułu programu Azure PowerShell, zespół zobowiązał się do maksymalnego uproszczenia korzystania z platformy Azure za pomocą poleceń cmdlet programu PowerShell oraz zapewnienia obsługi na jak największej liczbie platform.By making these important changes that required building a new Azure PowerShell module, the team has committed to making it easier than ever, and on more platforms than previously possible, to use Azure with PowerShell cmdlets.

Uaktualnianie do modułu AzUpgrade to Az

Aby być na bieżąco z najnowszymi funkcjami platformy Azure w programie PowerShell, jak najszybciej przeprowadź migrację do modułu Az.To keep up with the latest Azure features in PowerShell, you should migrate to the Az module as soon as possible. Jeśli Twoje środowisko nie jest gotowe do zainstalowania modułu Az w celu zastąpienia modułu AzureRM, dostępnych jest kilka opcji umożliwiających eksperymentowanie z modułem Az:If you're not ready to install the Az module as a replacement for AzureRM, you have a couple of options available to experiment with Az:

  • Korzystaj ze środowiska PowerShell w usłudze Azure Cloud Shell.Use a PowerShell environment with Azure Cloud Shell. Usługa Azure Cloud Shell to środowisko powłoki oparte na przeglądarce, w którym zainstalowano moduł Az oraz włączono aliasy zapewniające zgodność przy użyciu polecenia cmdlet Enable-AzureRM.Azure Cloud Shell is a browser-based shell environment which comes with the Az module installed and Enable-AzureRM compatibility aliases enabled.
  • Pozostaw moduł AzureRM zainstalowany w programie PowerShell 5.1 dla systemu Windows, ale zainstaluj moduł Az w programie PowerShell Core w wersji 6.x lub nowszej.Keep the AzureRM module installed with PowerShell 5.1 for Windows, but install the Az module for PowerShell Core 6.x or later. Programy PowerShell 5.1 dla systemu Windows i PowerShell Core korzystają z oddzielnych kolekcji modułów.PowerShell 5.1 for Windows and PowerShell Core use separate collections of modules. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować program PowerShell Core, a następnie zainstalować moduł Az z poziomu terminala programu PowerShell Core.Follow the instructions to install PowerShell Core and then install the Az module from a PowerShell Core terminal.

Aby uaktualnić istniejącą instalację modułu AzureRM:To upgrade from an existing AzureRM install:

  1. Odinstaluj moduł AzureRM programu Azure PowerShellUninstall the Azure PowerShell AzureRM module
  2. Zainstaluj moduł Az programu Azure PowerShellInstall the Azure PowerShell Az module
  3. OPCJONALNIE: Za pomocą polecenia Enable-AzureRMAlias włącz tryb zgodności, aby dodać aliasy dla poleceń cmdlet modułu AzureRM na czas zapoznawania się z nowym zestawem poleceń.OPTIONAL: Enable compatibility mode to add aliases for AzureRM cmdlets with Enable-AzureRMAlias while you become familiar with the new command set. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w następnej sekcji oraz artykule Rozpoczynanie migracji z modułu AzureRM do modułu Az.See the next section or Start migration from AzureRM to Az for more details.

Migrowanie istniejących skryptów do modułu AzMigrate existing scripts to Az

Nowe nazwy poleceń cmdlet zaprojektowano tak, aby były łatwe do zapamiętania.The new cmdlet names have been designed to be easy to learn. Zamiast używać ciągu AzureRm lub Azure w nazwach poleceń cmdlet, wystarczy użyć ciągu Az.Instead of using AzureRm or Azure in cmdlet names, use Az. Na przykład stare polecenie New-AzureRMVm to teraz polecenie New-AzVm.For example, the old command New-AzureRMVm has become New-AzVm. Migracja to jednak nie tylko zapoznanie się z nowymi nazwami poleceń cmdlet: Zmieniono nazwy modułów i parametrów oraz wprowadzono inne ważne zmiany.Migration is more than just becoming familiar with the new cmdlet names, though: There are renamed modules, parameters, and other important changes.

Aby ułatwić proces migracji z modułu AzureRM do Az, udostępniamy wiele zasobów:To help you with the process of migration from AzureRM to Az, we've got a number of resources:

Moduł Az oferuje tryb zgodności, który ułatwia korzystanie z istniejących skryptów podczas pracy nad aktualizacjami do nowej składni.The Az module has a compatibility mode to help you use existing scripts while you update to the new syntax. Polecenie cmdlet Enable-AzureRmAlias włącza tryb zgodności przy użyciu aliasów, aby możliwe było używanie istniejących skryptów z minimalnymi zmianami podczas pracy nad pełną migracją do modułu Az.The Enable-AzureRmAlias cmdlet enables a compatibility mode through aliases, to allow you to use existing scripts with minimal modification while working towards a full migration to Az.

Ważne

Chociaż dostępne są aliasy dla nazw poleceń cmdlet, w przypadku poleceń cmdlet modułu Az mogły zostać dodane (lub zmienione) parametry albo zmienione wartości zwracane.Even though the cmdlet names are aliased, there may still be new (or renamed) parameters or changed return values for the Az cmdlets. Nie oczekuj, że włączenie aliasów rozwiąże problem migracji za Ciebie.Don't expect enabling aliases to take care of the migration for you! Zobacz pełną listę zmian powodujących niezgodność, aby dowiedzieć się, w których miejscach skryptów trzeba wprowadzić aktualizacje.See the full breaking changes list to find where your scripts may require updates.

Dalsze wsparcie modułu AzureRMContinued support for AzureRM

W module AzureRM nie będą już wprowadzane nowe polecenia cmdlet ani funkcje.AzureRM will no longer receive new cmdlets or features. Jednak moduł AzureRM jest nadal oficjalnie obsługiwany i będą dla niego wydawane poprawki błędów do grudnia 2020 r.However, the AzureRM module is still officially maintained and will get bug fixes through December 2020.