Omówienie programu Azure PowerShellOverview of Azure PowerShell

Program Azure PowerShell udostępnia zestaw poleceń cmdlet, które pozwalają zarządzać zasobami platformy Azure przy użyciu modelu usługi Azure Resource Manager.Azure PowerShell provides a set of cmdlets that use the Azure Resource Manager model for managing your Azure resources. Program Azure PowerShell używa platformy .NET Standard, dzięki czemu jest dostępny dla systemów Windows, macOS i Linux.Azure PowerShell uses .NET Standard, making it available for Windows, macOS, and Linux. Program Azure PowerShell jest również dostępny w usłudze Azure Cloud Shell.Azure PowerShell is also available on Azure Cloud Shell.

Informacje o nowym module AzAbout the new Az module

W tej dokumentacji opisano nowy moduł Az programu Azure PowerShell.This documentation describes the new Az module for Azure PowerShell. Ten nowy moduł został napisany od podstaw na platformie .NET Standard.This new module is written from the ground up in .NET Standard. Dzięki użyciu platformy .NET Standard program Azure PowerShell może działać w ramach programu PowerShell 5.1 w systemie Windows lub programu PowerShell Core 6.x lub nowszego na dowolnej platformie.Using .NET Standard allows Azure PowerShell to run under PowerShell 5.1 on Windows or PowerShell Core 6.x and later on any platform. Interakcja z platformą Azure za pośrednictwem programu PowerShell powinna się teraz odbywać za pomocą modułu Az.The Az module is now the intended way to interact with Azure through PowerShell. Usterki w module AzureRM będą nadal usuwane, ale nie będą już w nim wprowadzane żadne nowe funkcje.AzureRM will continue to get bug fixes, but no longer receive new features.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego modułu, w tym zmienione nazwy poleceń i plany konserwacji modułu AzureRM, znajdują się w artykule Wprowadzenie do modułu Az programu Azure PowerShell.Learn the full details about the new module, including how commands have been renamed and the maintenance plans for AzureRM, in the Introducing the Azure PowerShell Az module. Jeśli od razu chcesz rozpocząć pracę przy użyciu nowego modułu, zobacz Migrowanie z modułu AzureRM do modułu Az.If you want to get started with using the new module right away, see Migrate from AzureRM to Az.

Dostępna jest także dokumentacja modułu AzureRM.The AzureRM documentation is also available.

Ważne

Dokumentacja platformy Azure jest aktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych nazw poleceń cmdlet modułu, ale artykuły mogą nadal zawierać polecenia modułu AzureRM.While the Azure documentation is being updated to reflect the new module cmdlet names, articles may still use the AzureRM commands. Po zainstalowaniu modułu Az zaleca się włączenie aliasów poleceń cmdlet modułu AzureRM za pomocą polecenia Enable-AzureRmAlias.After installing the Az module, it's recommended that you enable the AzureRM cmdlet aliases with Enable-AzureRmAlias. Więcej szczegółów znajduje się w artykule Migrowanie z modułu AzureRM do modułu Az.See the Migrate from AzureRM to Az article for more details.

Uruchamianie lub instalowanieRun or install

Program Azure PowerShell można zainstalować w programie PowerShell 5.1 lub nowszym w systemie Windows i w programie PowerShell Core 6.x lub nowszym na dowolnej platformie albo uruchamiać w usłudze Azure Cloud Shell.You can install Azure PowerShell on PowerShell 5.1 or higher on Windows, PowerShell Core 6.x and later on any platform, or run in Azure Cloud Shell.

Aby uzyskać informacje o najnowszej wersji programu Azure PowerShell, zobacz informacje o wersji.For information about the latest Azure PowerShell release, see the release notes.

Rozpoczęcie pracyGet Started

Przeczytaj artykuł Rozpoczynanie pracy z programem Azure PowerShell, aby poznać podstawy programu Azure PowerShell.Read the Get Started with Azure PowerShell article to learn the Azure PowerShell basics. Jeśli nie znasz programu PowerShell, pomocne może być wprowadzenie:If you're not familiar with PowerShell, an introduction might be helpful:

Poniższe przykłady mogą pomóc w przypadku niektórych typowych zastosowań platformy Azure:The following samples can help you with some common uses of Azure:

Rozwijanie umiejętności dzięki środowisku Microsoft LearnBuild your skills with Microsoft Learn

Inne moduły programu Azure PowerShellOther Azure PowerShell modules