Moduły z niezgodne wersje programu PowerShellModules with compatible PowerShell Editions

Od wersji 5.1 program PowerShell jest dostępny w różnych wersjach, które charakteryzują się różnymi zestawami funkcji i zgodnością z różnymi platformami.Starting with version 5.1, PowerShell is available in different editions which denote varying feature sets and platform compatibility.

 • Wersja Desktop: Oparta na programie .NET Framework, dotyczy programu Windows PowerShell w wersji 4.0, a poniżej, a także program Windows PowerShell 5.1 w Windows Desktop, Windows Server, Windows Server Core i większości innych wersji Windows.Desktop Edition: Built on .NET Framework, applies to Windows PowerShell v4.0 and below as well as Windows PowerShell 5.1 on Windows Desktop, Windows Server, Windows Server Core and most other Windows editions.
 • Wersja Core: Oparta na module .NET Core, stosuje się do programu PowerShell Core 6.0 i nowszych oraz systemu Windows PowerShell 5.1 w ograniczonych wersjach Windows, takich jak Windows Nanoserver i Windows IoT.Core Edition: Built on .NET Core, applies to PowerShell Core 6.0 and above as well as Windows PowerShell 5.1 on reduced footprint Windows Editions such as Windows IoT and Windows Nanoserver.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wersji programu PowerShell, zobacz about_PowerShell_Editions.For more information on PowerShell editions, see about_PowerShell_Editions.

Deklarowanie zgodne wersjeDeclaring compatible editions

Autorzy modułów mogą zadeklarować zgodność swoich modułów z jedną lub kilkoma wersjami programu PowerShell przy użyciu klucza manifestu modułu CompatiblePSEditions.Module authors can declare their modules to be compatible with one or more PowerShell editions using the CompatiblePSEditions module manifest key. Ten klucz jest obsługiwany tylko w programie PowerShell 5.1 i w nowszych wersjach.This key is only supported on PowerShell 5.1 or later.

Uwaga

Po określeniu manifestu modułu CompatiblePSEditions kluczem, nie mogą być importowane w programie PowerShell w wersji 4 i poniżej.Once a module manifest is specified with the CompatiblePSEditions key, it can not be imported on PowerShell versions 4 and below.

New-ModuleManifest -Path .\TestModuleWithEdition.psd1 -CompatiblePSEditions Desktop,Core -PowerShellVersion 5.1
$ModuleInfo = Test-ModuleManifest -Path .\TestModuleWithEdition.psd1
$ModuleInfo.CompatiblePSEditions
Desktop
Core
$ModuleInfo | Get-Member CompatiblePSEditions
  TypeName: System.Management.Automation.PSModuleInfo

Name         MemberType Definition
----         ---------- ----------
CompatiblePSEditions Property  System.Collections.Generic.IEnumerable[string] CompatiblePSEditions {get;}

Podczas pobierania listy dostępnych modułów można filtrować tę listę według wersji programu PowerShell.When getting a list of available modules, you can filter the list by PowerShell edition.

Get-Module -ListAvailable -PSEdition Desktop
  Directory: C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules


ModuleType Version  Name                ExportedCommands
---------- -------  ----                ----------------
Manifest  1.0    ModuleWithPSEditions
Get-Module -ListAvailable -PSEdition Core | % CompatiblePSEditions
Desktop
Core

Przeznaczone dla wielu wersjiTargeting multiple editions

Autorzy modułów mogą publikować moduł pojedynczego celem lub obie te wersje programu PowerShell (Desktop i Core).Module authors can publish a single module targeting to either or both PowerShell editions (Desktop and Core).

Pojedynczy moduł może pracować na komputerach stacjonarnych, jak i Core wersje, w tym module Autor ma dodać logikę wymagane w obu polach RootModule, lub w manifeście modułu przy użyciu zmiennej $PSEdition.A single module can work on both Desktop and Core editions, in that module author has to add required logic in either RootModule or in the module manifest using $PSEdition variable. Moduły mogą mieć dwa zestawy skompilowane pliki dll przeznaczonych dla programów CoreCLR i FullCLR.Modules can have two sets of compiled DLLs targeting both CoreCLR and FullCLR. Poniżej przedstawiono kilka opcji, aby pakiet modułu z logiką ładowania odpowiednie biblioteki dll.Here are the couple of options to package your module with logic for loading proper dlls.

Option 1: Pakowanie modułu dla przeznaczone dla wielu wersji i wiele wersji programu PowerShellOption 1: Packaging a module for targeting multiple versions and multiple editions of PowerShell

Zawartość folderu modułuModule folder contents

 • Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.BuiltinRules.dllMicrosoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.BuiltinRules.dll
 • Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.dllMicrosoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.dll
 • PSScriptAnalyzer.psd1PSScriptAnalyzer.psd1
 • PSScriptAnalyzer.psm1PSScriptAnalyzer.psm1
 • ScriptAnalyzer.format.ps1xmlScriptAnalyzer.format.ps1xml
 • ScriptAnalyzer.types.ps1xmlScriptAnalyzer.types.ps1xml
 • coreclr\Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.BuiltinRules.dllcoreclr\Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.BuiltinRules.dll
 • coreclr\Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.dllcoreclr\Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.dll
 • en-US\about_PSScriptAnalyzer.help.txten-US\about_PSScriptAnalyzer.help.txt
 • en-US\Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.dll-Help.xmlen-US\Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.dll-Help.xml
 • PSv3\Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.BuiltinRules.dllPSv3\Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.BuiltinRules.dll
 • PSv3\Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.dllPSv3\Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.dll
 • Settings\CmdletDesign.psd1Settings\CmdletDesign.psd1
 • Settings\DSC.psd1Settings\DSC.psd1
 • Settings\ScriptFunctions.psd1Settings\ScriptFunctions.psd1
 • Settings\ScriptingStyle.psd1Settings\ScriptingStyle.psd1
 • Settings\ScriptSecurity.psd1Settings\ScriptSecurity.psd1

Zawartość pliku PSScriptAnalyzer.psd1Contents of PSScriptAnalyzer.psd1 file

@{

# Author of this module
Author = 'Microsoft Corporation'

# Script module or binary module file associated with this manifest.
RootModule = 'PSScriptAnalyzer.psm1'

# Version number of this module.
ModuleVersion = '1.6.1'

# ---
}

Poniżej logiki ładuje wymaganych zestawów w zależności od bieżącej wersji lub wersji.Below logic loads the required assemblies depending on the current edition or version.

Zawartość pliku PSScriptAnalyzer.psm1:Contents of PSScriptAnalyzer.psm1 file:

#
# Script module for module 'PSScriptAnalyzer'
#
Set-StrictMode -Version Latest

# Set up some helper variables to make it easier to work with the module
$PSModule = $ExecutionContext.SessionState.Module
$PSModuleRoot = $PSModule.ModuleBase

# Import the appropriate nested binary module based on the current PowerShell version
$binaryModuleRoot = $PSModuleRoot


if (($PSVersionTable.Keys -contains "PSEdition") -and ($PSVersionTable.PSEdition -ne 'Desktop')) {
    $binaryModuleRoot = Join-Path -Path $PSModuleRoot -ChildPath 'coreclr'
}
else
{
    if ($PSVersionTable.PSVersion -lt [Version]'5.0')
  {
        $binaryModuleRoot = Join-Path -Path $PSModuleRoot -ChildPath 'PSv3'
    }
}

$binaryModulePath = Join-Path -Path $binaryModuleRoot -ChildPath 'Microsoft.Windows.PowerShell.ScriptAnalyzer.dll'
$binaryModule = Import-Module -Name $binaryModulePath -PassThru

# When the module is unloaded, remove the nested binary module that was loaded with it
$PSModule.OnRemove = {
    Remove-Module -ModuleInfo $binaryModule
}

Opcja 2: Użyj zmiennej $PSEdition w pliku PSD1 ładują odpowiednie biblioteki dll i zagnieżdżone/wymagane modułyOption 2: Use $PSEdition variable in the PSD1 file to load the proper DLLs and Nested/Required modules

W PS 5.1 lub nowszej $PSEdition zmienna globalna jest dozwolone w pliku manifestu modułu.In PS 5.1 or newer, $PSEdition global variable is allowed in the module manifest file. Za pomocą tej zmiennej, autora modułu, można określić wartości warunkowym w pliku manifestu modułu.Using this variable, module author can specify the conditional values in the module manifest file. $PSEdition zmiennej można odwoływać się w trybie ograniczonym języka lub w sekcji danych.$PSEdition variable can be referenced in restricted language mode or a Data section.

Uwaga

Gdy manifestu modułu jest określony za pomocą klucza CompatiblePSEditions lub używa $PSEdition zmiennej, nie można zaimportować na niższe wersje programu PowerShell.Once a module manifest is specified with the CompatiblePSEditions key or uses $PSEdition variable, it can not be imported on lower versions of PowerShell.

Przykładowy plik manifestu modułu przy użyciu klucza CompatiblePSEditionsSample module manifest file with CompatiblePSEditions key

@{
  # Script module or binary module file associated with this manifest.
  RootModule = if($PSEdition -eq 'Core')
  {
    'coreclr\MyCoreClrRM.dll'
  }
  else # Desktop
  {
    'clr\MyFullClrRM.dll'
  }

  # Supported PSEditions
  CompatiblePSEditions = 'Desktop', 'Core'

  # Modules to import as nested modules of the module specified in RootModule/ModuleToProcess
  NestedModules = if($PSEdition -eq 'Core')
  {
    'coreclr\MyCoreClrNM1.dll',
    'coreclr\MyCoreClrNM2.dll'
  }
  else # Desktop
  {
    'clr\MyFullClrNM1.dll',
    'clr\MyFullClrNM2.dll'
  }
}

Zawartość modułuModule contents

dir -Recurse
  Directory: C:\Users\manikb\Documents\WindowsPowerShell\Modules\ModuleWithEditions

Mode      LastWriteTime  Length Name
----      -------------  ------ ----
d-----  7/5/2016  1:37 PM     clr
d-----  7/5/2016  1:36 PM     coreclr
-a----  7/5/2016  1:34 PM   4906 ModuleWithEditions.psd1

  Directory: C:\Users\manikb\Documents\WindowsPowerShell\Modules\ModuleWithEditions\clr

Mode      LastWriteTime  Length Name
----      -------------  ------ ----
-a----  7/5/2016  1:35 PM     0 MyFullClrNM1.dll
-a----  7/5/2016  1:35 PM     0 MyFullClrNM2.dll
-a----  7/5/2016  1:35 PM     0 MyFullClrRM.dl

  Directory: C:\Users\manikb\Documents\WindowsPowerShell\Modules\ModuleWithEditions\coreclr

Mode      LastWriteTime  Length Name
----      -------------  ------ ----
-a----  7/5/2016  1:35 PM    0 MyCoreClrNM1.dll
-a----  7/5/2016  1:35 PM    0 MyCoreClrNM2.dll
-a----  7/5/2016  1:35 PM    0 MyCoreClrRM.dl

Użytkownicy z galerii programu PowerShell można znaleźć na liście modułów obsługiwane w określonej wersji programu PowerShell przy użyciu tagów PSEdition_Desktop i PSEdition_Core.PowerShell Gallery users can find the list of modules supported on a specific PowerShell Edition using tags PSEdition_Desktop and PSEdition_Core.

Moduły bez użycia tagów PSEdition_Desktop i PSEdition_Core są traktowane jako działają prawidłowo w wersji Desktop programu PowerShell.Modules without PSEdition_Desktop and PSEdition_Core tags are considered to work fine on PowerShell Desktop editions.

# Find modules supported on PowerShell Desktop edition
Find-Module -Tag PSEdition_Desktop

# Find modules supported on PowerShell Core editions
Find-Module -Tag PSEdition_Core

Więcej szczegółówMore details

Skrypty z elementami PSEditionScripts with PSEditions

Obsługa elementami Psedition w galerii PowerShellGalleryPSEditions support on PowerShellGallery

Aktualizowanie manifestu modułuUpdate module manifest

about_PowerShell_Editionsabout_PowerShell_Editions