Skrypt za pomocą niezgodne wersje programu PowerShellScript with compatible PowerShell editions

Od wersji 5.1 program PowerShell jest dostępny w różnych wersjach, które charakteryzują się różnymi zestawami funkcji i zgodnością z różnymi platformami.Starting with version 5.1, PowerShell is available in different editions which denote varying feature sets and platform compatibility.

 • Wersja Desktop: Oparta na programie .NET Framework i zapewnia zgodność ze skryptami i modułami przeznaczonymi dla wersji programu PowerShell działających w pełnych wersjach systemu Windows, takich jak instalacja Server Core i Windows Desktop.Desktop Edition: Built on .NET Framework and provides compatibility with scripts and modules targeting versions of PowerShell running on full footprint editions of Windows such as Server Core and Windows Desktop.

 • Wersja Core: Oparta na module .NET Core i zapewnia zgodność ze skryptami i modułami przeznaczonymi dla wersji programu PowerShell działających w ograniczonych wersjach systemu Windows, takich jak Nano Server i Windows IoT.Core Edition: Built on .NET Core and provides compatibility with scripts and modules targeting versions of PowerShell running on reduced footprint editions of Windows such as Nano Server and Windows IoT.

Informacje o działającej wersji programu PowerShell można znaleźć we właściwości PSEdition tabeli $PSVersionTable.The running edition of PowerShell is shown in the PSEdition property of $PSVersionTable.

$PSVersionTable

Name              Value
----              -----
PSVersion           5.1.14300.1000
PSEdition           Desktop
PSCompatibleVersions      {1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
CLRVersion           4.0.30319.42000
BuildVersion          10.0.14300.1000
WSManStackVersion       3.0
PSRemotingProtocolVersion   2.3
SerializationVersion      1.1.0.1

Autorzy skryptów mogą uniemożliwić wykonywanie, chyba że jest on uruchamiany w zgodnej wersji programu PowerShell przy użyciu parametru PSEdition w skrypcie #requires instrukcji.Script authors can prevent a script from executing unless it is run on a compatible edition of PowerShell using the PSEdition parameter on a #requires statement.

Set-Content C:\script.ps1 -Value "#requires -PSEdition Core
Get-Process -Name PowerShell"
Get-Content C:\script.ps1
#requires -PSEdition Core
Get-Process -Name PowerShell

C:\script.ps1
C:\script.ps1 : The script 'script.ps1' cannot be run because it contained a "#requires" statement for PowerShell editions 'Core'. The edition of PowerShell that is required by the script does not match the currently running PowerShell Desktop edition.
At line:1 char:1
+ C:\script.ps1
+ ~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : NotSpecified: (script.ps1:String) [], RuntimeException
  + FullyQualifiedErrorId : ScriptRequiresUnmatchedPSEdition

Użytkownicy z galerii programu PowerShell można znaleźć listy skrypty obsługiwane w określonej wersji programu PowerShell.PowerShell Gallery users can find the list of scripts supported on a specific PowerShell Edition. Skrypty bez użycia tagów PSEdition_Desktop i PSEdition_Core są traktowane jako działają prawidłowo w wersji Desktop programu PowerShell.Scripts without PSEdition_Desktop and PSEdition_Core tags are considered to work fine on PowerShell Desktop edition.

# Find scripts supported on PowerShell Desktop edition
Find-Script -Tag PSEdition_Desktop

# Find scripts supported on PowerShell Core edition
Find-Script -Tag PSEdition_Core

Więcej szczegółówMore details