Pakiety z niezgodne wersje programu PowerShellPackages with compatible PowerShell Editions

Od wersji 5.1 program PowerShell jest dostępny w różnych wersjach, które charakteryzują się różnymi zestawami funkcji i zgodnością z różnymi platformami.Starting with version 5.1, PowerShell is available in different editions which denote varying feature sets and platform compatibility.

  • Wersja Desktop: jest oparta na programie .NET Framework i zapewnia zgodność ze skryptami i modułami przeznaczonymi dla wersji programu PowerShell działających w pełnych wersjach systemu Windows, takich jak instalacja Podstawowe funkcje serwera i system Windows dla komputerów stacjonarnych.Desktop Edition: Built on .NET Framework and provides compatibility with scripts and modules targeting versions of PowerShell running on full footprint editions of Windows such as Server Core and Windows Desktop.
  • Wersja Core: jest oparta na module .NET Core i zapewnia zgodność ze skryptami i modułami przeznaczonymi dla wersji programu PowerShell działających w ograniczonych wersjach systemu Windows, takich jak system Nano Server i Windows IoT.Core Edition: Built on .NET Core and provides compatibility with scripts and modules targeting versions of PowerShell running on reduced footprint editions of Windows such as Nano Server and Windows IoT.

Jeżeli pakiet zawiera niezgodny elementami Psedition określony, zostaną one wyświetlone jako część "Wersje programu PowerShell" na stronie wyświetlania pakietu, a także w wynikach pakietów.If a package has compatible PSEditions specified, they will be listed as part of 'PowerShell Editions' in the package display page and also in packages results.

Strona wyświetlania elementu z elementami Psedition

Za pomocą tagów: "PSEdition_Desktop" i tagów: "PSEdition_Core" do filtrów pakietów w galerii programu PowerShell.Use Tags:"PSEdition_Desktop" and Tags:"PSEdition_Core" to filters the packages on PowerShell Gallery.

Za pomocą tagów: "PSEdition_Core", aby wyszukać elementy zgodne z programu PowerShell Core Edition.Use Tags:"PSEdition_Core" to search items compatible with PowerShell Core Edition.

Wyniki wyszukiwania dla elementów zgodnych z psedition tabeli podstawowej

Za pomocą tagów: "PSEdition_Desktop", aby wyszukać elementy zgodne z programu PowerShell w wersji Desktop.Use Tags:"PSEdition_Desktop" to search items compatible with PowerShell Desktop Edition.

Wyniki wyszukiwania dla elementów, spełniając Desktop PSEdition

Szczegółowe informacje na temat tworzenia i znalezienie pakietów o niezgodne wersje programu PowerShellMore details on authoring and finding the packages with compatible PowerShell Editions