Rozwiązywanie problemów z poleceń cmdletTroubleshooting cmdlets

Jak rozwiązać problem "ostrzeżenia: Nie można pobrać pakietu "nazwą pakietu" "problemHow to resolve "WARNING: Package 'your package name' failed to download" issue

Zostanie zgłoszone, Install-Module lub Update-Module czasami kończy się niepowodzeniem na niektórych komputerach.It is reported that Install-Module or Update-Module sometimes fails on some machines. Na podstawie badania, jest coś, co można zrobić za pomocą połączenia sieci.Based on our investigation, it is something to do with the networking connection. Ostatnio Zaktualizowaliśmy dostawcy NuGet, aby je niezawodnie umożliwia pobranie pakietów.Recently we updated NuGet provider so that it can reliably download packages. Możesz postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować najnowszą wersję programu dostawcy NuGet i następnie instalowanie lub aktualizowanie modułu.You can follow the instructions below to install the latest build of NuGet provider and then install or update your module. Na przykład poniżej użyjemy modułu "Azure".Let's use 'Azure' module as an example below.

Install-PackageProvider NuGet -MinimumVersion 2.8.5.206 -Force
Launch new PowerShell Console
Update-Module Azure -Verbose