Usuwanie pakietówDeleting Packages

Galeria programu PowerShell nie obsługuje trwałego usunięcia pakietów, ponieważ, każdy, kto jest w zależności od jego pozostałej dostępnej zaburzyłaby.The PowerShell Gallery does not support permanent deletion of packages, because that would break anyone who is depending on it remaining available.

Zamiast tego w galerii programu PowerShell obsługuje sposób wyrejestrowanie pakietu, co można zrobić na stronie pakiet zarządzania, w witrynie sieci web.Instead, the PowerShell Gallery supports a way to 'unlist' a package, which can be done in the package management page on the web site. Gdy pakiet jest nieobecne na liście, go nie jest już wyświetlana w polu wyszukiwania i w dowolnym pakiecie ofercie w galerii programu PowerShell i korzystanie z poleceń modułu PowerShellGet.When a package is unlisted, it no longer shows up in search and in any package listing, both on the PowerShell Gallery and using PowerShellGet commands. Jednak pozostanie dostępna do pobrania, określając dokładna wersja, która umożliwia zautomatyzowanych skryptów kontynuować pracę.However, it remains downloadable by specifying its exact version, which is what allows the automated scripts to continue working.

Jeśli napotkasz sytuacjach wyjątkowych Jeżeli uważasz, że jeden z pakietów, należy usunąć to mogą być obsługiwane ręcznie przez zespół galerii programu PowerShell.If you run into an exceptional situation where you think one of your packages must be deleted, this can be handled manually by the PowerShell Gallery team. Na przykład jeśli występuje problem naruszenia praw autorskich lub potencjalnie niebezpieczną zawartość, która może być uzasadniony powód, aby go usunąć.For example, if there is a copyright infringement issue, or potentially harmful content, that could be a valid reason to delete it. Należy przesłać żądanie pomocy technicznej za pośrednictwem galerii programu PowerShell w takiej sytuacji.You should submit a support request through PowerShell Gallery in that case.