Informacje o programieAbout Do

KRÓTKI OPISSHORT DESCRIPTION

Uruchamia listę instrukcji jeden lub więcej razy, z zastrzeżeniem warunku while lub do until.Runs a statement list one or more times, subject to a While or Until condition.

DŁUGI OPISLONG DESCRIPTION

Słowo kluczowe do działa ze słowem kluczowym while lub słowem kluczowym until, aby uruchomić instrukcje w bloku skryptu, z zastrzeżeniem warunku.The Do keyword works with the While keyword or the Until keyword to run the statements in a script block, subject to a condition. W przeciwieństwie do powiązanej pętli while, blok skryptu w pętli do jest zawsze uruchamiany co najmniej raz.Unlike the related While loop, the script block in a Do loop always runs at least once.

Pętla do-while jest odmianą pętli while.A Do-While loop is a variety of the While loop. W pętli do-while warunek jest obliczany po uruchomieniu bloku skryptu.In a Do-While loop, the condition is evaluated after the script block has run. Podobnie jak w przypadku pętli while, blok skryptu jest powtarzany, o ile warunek ma wartość true.As in a While loop, the script block is repeated as long as the condition evaluates to true.

Podobnie jak w przypadku pętli do -while , pętla do until zawsze jest uruchamiana co najmniej raz przed oceną warunku.Like a Do-While loop, a Do-Until loop always runs at least once before the condition is evaluated. Jednak blok skryptu jest uruchamiany tylko wtedy, gdy warunek ma wartość false.However, the script block runs only while the condition is false.

Słowa kluczowe Continue i Break sterujące przepływem mogą być używane w pętli do -while lub w pętli do do .The Continue and Break flow control keywords can be used in a Do-While loop or in a Do-Until loop.

SkładniaSyntax

Poniżej przedstawiono składnię instrukcji do -while :The following shows the syntax of the Do-While statement:

do {<statement list>} while (<condition>)

Poniżej przedstawiono składnię instrukcji do -until :The following shows the syntax of the Do-Until statement:

do {<statement list>} until (<condition>)

Lista instrukcji zawiera jedną lub więcej instrukcji, które są uruchamiane przy każdym wprowadzeniu lub powtórzeniu pętli.The statement list contains one or more statements that run each time the loop is entered or repeated.

Część warunku instrukcji jest rozpoznawana jako true lub false.The condition portion of the statement resolves to true or false.

PrzykładExample

Poniższy przykład instrukcji do policzania elementów w tablicy do momentu osiągnięcia elementu o wartości 0.The following example of a Do statement counts the items in an array until it reaches an item with a value of 0.

C:\PS> $x = 1,2,78,0
C:\PS> do { $count++; $a++; } while ($x[$a] -ne 0)
C:\PS> $count
3

Poniższy przykład używa słowa kluczowego until.The following example uses the Until keyword. Zwróć uwagę, że operator nie równa się ( -ne ) jest zastępowany przez operator równości ( -eq ).Notice that the not equal to operator (-ne) is replaced by the equal to operator (-eq).

C:\PS> $x = 1,2,78,0
C:\PS> do { $count++; $a++; } until ($x[$a] -eq 0)
C:\PS> $count
3

Poniższy przykład zapisuje wszystkie wartości tablicy, pomijając każdą wartość, która jest mniejsza od zera.The following example writes all the values of an array, skipping any value that is less than zero.

do {
  if ($x[$a] -lt 0) { continue }
  Write-Host $x[$a]
}
while (++$a -lt 10)

ZOBACZ RÓWNIEŻSEE ALSO

about_Whileabout_While

about_Operatorsabout_Operators

about_Assignment_Operatorsabout_Assignment_Operators

about_Comparison_Operatorsabout_Comparison_Operators

about_Breakabout_Break

about_Continueabout_Continue