PSReadLinePSReadLine

about_PSReadLineabout_PSReadLine

Krótki opisShort Description

PSReadLine zapewnia ulepszone środowisko edytowania wiersza polecenia w konsoli programu PowerShell.PSReadLine provides an improved command-line editing experience in the PowerShell console.

Długi opisLong Description

PSReadLine 2,1 zapewnia zaawansowane środowisko edycji wiersza polecenia dla konsoli programu PowerShell.PSReadLine 2.1 provides a powerful command-line editing experience for the PowerShell console. Oferuje ona następujące możliwości:It provides:

 • Kolorowanie składni wiersza poleceniaSyntax coloring of the command line
 • Wizualizacja wskazująca błędy składnioweA visual indication of syntax errors
 • Lepsza obsługa wielowierszowa (Edycja i historia)A better multi-line experience (both editing and history)
 • Dostosowywalne powiązania klawiszyCustomizable key bindings
 • Tryby cmd i Emacs:Cmd and Emacs modes
 • Wiele opcji konfiguracjiMany configuration options
 • Uzupełnianie stylu bash (opcjonalne w trybie cmd, domyślnie w trybie Emacs:)Bash style completion (optional in Cmd mode, default in Emacs mode)
 • Emacs: YANK/Kill-RingEmacs yank/kill-ring
 • "Słowo" na podstawie tokenu programu PowerShell — przenoszenie i zabiciaPowerShell token based "word" movement and kill
 • Funkcja IntelliSense predykcyjnaPredictive IntelliSense

PSReadLine wymaga programu PowerShell 3,0 lub nowszego oraz hosta konsoli.PSReadLine requires PowerShell 3.0, or newer, and the console host. Nie działa w programie PowerShell ISE.It does not work in PowerShell ISE. Działa w konsoli programu Visual Studio Code.It does work in the console of Visual Studio Code.

Program PSReadLine 2.1.0 jest dostarczany z programem PowerShell 7,1 i jest obsługiwany we wszystkich obsługiwanych wersjach programu PowerShell.PSReadLine 2.1.0 ships with PowerShell 7.1 and is supported in all supported versions of PowerShell. Jest ona dostępna do zainstalowania z Galeria programu PowerShell.It is available to install from the PowerShell Gallery. Aby zainstalować program PSReadLine 2.1.0 w obsługiwanej wersji programu PowerShell, uruchom następujące polecenie.To install PSReadLine 2.1.0 in a supported version of PowerShell run the following command.

Install-Module -Name PSReadLine -RequiredVersion 2.1.0

Uwaga

Począwszy od programu PowerShell 7,0, program PowerShell pomija funkcję autoładowania PSReadLine w systemie Windows w przypadku wykrycia czytnika ekranu.Beginning with PowerShell 7.0, PowerShell skips auto-loading PSReadLine on Windows if a screen reader program is detected. Obecnie PSReadLine nie działa dobrze z czytnikami zawartości ekranu.Currently, PSReadLine doesn't work well with the screen readers. Domyślne renderowanie i formatowanie programu PowerShell 7,0 w systemie Windows działa poprawnie.The default rendering and formatting of PowerShell 7.0 on Windows works properly. W razie potrzeby można ręcznie załadować moduł.You can manually load the module if necessary.

Funkcja IntelliSense predykcyjnaPredictive IntelliSense

Funkcja IntelliSense predykcyjna to uzupełnienie koncepcji uzupełniania kart, które ułatwiają użytkownikowi pomyślne wykonywanie poleceń.Predictive IntelliSense is an addition to the concept of tab completion that assists the user in successfully completing commands. Umożliwia użytkownikom odnajdywanie, edytowanie i wykonywanie pełnych poleceń w oparciu o pasujące przewidywania z historii użytkownika i dodatkowych wtyczek specyficznych dla domeny.It enables users to discover, edit, and execute full commands based on matching predictions from the user's history and additional domain specific plugins.

Włącz technologię IntelliSense predykcyjnąEnable Predictive IntelliSense

Funkcja IntelliSense predykcyjna jest domyślnie wyłączona.Predictive IntelliSense is disabled by default. Aby włączyć prognozowanie, po prostu uruchom następujące polecenie:To enable predictions, just run the following command:

Set-PSReadLineOption -PredictionSource History

Parametr PredictionSource może także przyjmować wtyczki dla wymagań specyficznych dla domeny i niestandardowych.The PredictionSource parameter can also accept plugins for domain specific and custom requirements.

Aby wyłączyć funkcję IntelliSense predykcyjną, po prostu uruchom polecenie:To disable Predictive IntelliSense, just run:

Set-PSReadLineOption -PredictionSource None

Następujące funkcje są dostępne w klasie [Microsoft. PowerShell. PSConsoleReadLine].The following functions are available in the class [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine].

Podstawowe funkcje edycjiBasic editing functions

PrzerwanieAbort

Przerwij bieżącą akcję, np. przeszukiwanie historii przyrostowej.Abort current action, e.g. incremental history search.

 • Emacs: <Ctrl+g>Emacs: <Ctrl+g>

AcceptAndGetNextAcceptAndGetNext

Podjęto próbę wykonania bieżącego wejścia.Attempt to execute the current input. Jeśli można ją wykonać (na przykład AcceptLine), odwołaj następny element z historii przy następnym wywołaniu ReadLine.If it can be executed (like AcceptLine), then recall the next item from history the next time ReadLine is called.

 • Emacs: <Ctrl+o>Emacs: <Ctrl+o>

AcceptLineAcceptLine

Podjęto próbę wykonania bieżącego wejścia.Attempt to execute the current input. Jeśli bieżące dane wejściowe są niekompletne (na przykład brakuje zamykającego nawiasu klamrowego, nawiasu lub cudzysłowu, monit kontynuacji jest wyświetlany w następnym wierszu i PSReadLine czeka na klucze, aby edytować bieżące dane wejściowe.If the current input is incomplete (for example there is a missing closing parenthesis, bracket, or quote, then the continuation prompt is displayed on the next line and PSReadLine waits for keys to edit the current input.

 • Cmd <Enter>Cmd: <Enter>
 • Emacs: <Enter>Emacs: <Enter>
 • VI tryb wstawiania: <Enter>Vi insert mode: <Enter>

AddLineAddLine

Monit kontynuacji jest wyświetlany w następnym wierszu, a PSReadLine czeka, aż klucze edytują bieżące dane wejściowe.The continuation prompt is displayed on the next line and PSReadLine waits for keys to edit the current input. Jest to przydatne do wprowadzania wielowierszowych danych wejściowych jako pojedyncze polecenie, nawet gdy pojedynczy wiersz jest pełnym wejściem przez siebie.This is useful to enter multi-line input as a single command even when a single line is complete input by itself.

 • Cmd <Shift+Enter>Cmd: <Shift+Enter>
 • Emacs: <Shift+Enter>Emacs: <Shift+Enter>
 • VI tryb wstawiania: <Shift+Enter>Vi insert mode: <Shift+Enter>
 • VI tryb polecenia: <Shift+Enter>Vi command mode: <Shift+Enter>

BackwardDeleteCharBackwardDeleteChar

Usuń znak przed kursorem.Delete the character before the cursor.

 • Cmd: <Backspace> , <Ctrl+h>Cmd: <Backspace>, <Ctrl+h>
 • Emacs:: <Backspace> , <Ctrl+Backspace> , <Ctrl+h>Emacs: <Backspace>, <Ctrl+Backspace>, <Ctrl+h>
 • VI tryb wstawiania: <Backspace>Vi insert mode: <Backspace>
 • VI tryb polecenia: <X> , <d,h>Vi command mode: <X>, <d,h>

BackwardDeleteLineBackwardDeleteLine

Podobnie jak BackwardKillLine — usuwa tekst z punktu do początku wiersza, ale nie umieszcza w nim usuniętego tekstu.Like BackwardKillLine - deletes text from the point to the start of the line, but does not put the deleted text in the kill-ring.

 • Cmd <Ctrl+Home>Cmd: <Ctrl+Home>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+u> , <Ctrl+Home>Vi insert mode: <Ctrl+u>, <Ctrl+Home>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+u> , <Ctrl+Home> , <d,0>Vi command mode: <Ctrl+u>, <Ctrl+Home>, <d,0>

BackwardDeleteWordBackwardDeleteWord

Usuwa poprzedni wyraz.Deletes the previous word.

 • VI tryb polecenia: <Ctrl+w> , <d,b>Vi command mode: <Ctrl+w>, <d,b>

BackwardKillLineBackwardKillLine

Wyczyść dane wejściowe od początku danych wejściowych do kursora.Clear the input from the start of the input to the cursor. Wyczyszczony tekst jest umieszczany w instrukcji Kill-Ring.The cleared text is placed in the kill-ring.

 • Emacs:: <Ctrl+u> , <Ctrl+x,Backspace>Emacs: <Ctrl+u>, <Ctrl+x,Backspace>

BackwardKillWordBackwardKillWord

Wyczyść dane wejściowe od początku bieżącego wyrazu do kursora.Clear the input from the start of the current word to the cursor. Jeśli kursor jest między wyrazami, dane wejściowe są usuwane z początku poprzedniego wyrazu do kursora.If the cursor is between words, the input is cleared from the start of the previous word to the cursor. Wyczyszczony tekst jest umieszczany w instrukcji Kill-Ring.The cleared text is placed in the kill-ring.

 • Cmd: <Ctrl+Backspace> , <Ctrl+w>Cmd: <Ctrl+Backspace>, <Ctrl+w>
 • Emacs:: <Alt+Backspace> , <Escape,Backspace>Emacs: <Alt+Backspace>, <Escape,Backspace>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+Backspace>Vi insert mode: <Ctrl+Backspace>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+Backspace>Vi command mode: <Ctrl+Backspace>

CancelLineCancelLine

Anuluj bieżące dane wejściowe, pozostawiając dane wejściowe na ekranie, ale zwraca z powrotem do hosta, aby ponownie ocenić monit.Cancel the current input, leaving the input on the screen, but returns back to the host so the prompt is evaluated again.

 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+c>Vi insert mode: <Ctrl+c>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+c>Vi command mode: <Ctrl+c>

KopiujCopy

Kopiuj wybrany region do schowka systemowego.Copy selected region to the system clipboard. Jeśli nie wybrano żadnego regionu, Skopiuj cały wiersz.If no region is selected, copy the whole line.

 • Cmd <Ctrl+C>Cmd: <Ctrl+C>

CopyOrCancelLineCopyOrCancelLine

Jeśli wybrano tekst, skopiuj go do schowka, w przeciwnym razie Anuluj wiersz.If text is selected, copy to the clipboard, otherwise cancel the line.

 • Cmd <Ctrl+c>Cmd: <Ctrl+c>
 • Emacs: <Ctrl+c>Emacs: <Ctrl+c>

WytnijCut

Usuń wybrany region, umieszczając w schowku system usunięty tekst.Delete selected region placing deleted text in the system clipboard.

 • Cmd <Ctrl+x>Cmd: <Ctrl+x>

DeleteCharDeleteChar

Usuń znak pod kursorem.Delete the character under the cursor.

 • Cmd <Delete>Cmd: <Delete>
 • Emacs: <Delete>Emacs: <Delete>
 • VI tryb wstawiania: <Delete>Vi insert mode: <Delete>
 • VI tryb polecenia: <Delete> , <x> , <d,l> , <d,Spacebar>Vi command mode: <Delete>, <x>, <d,l>, <d,Spacebar>

DeleteCharOrExitDeleteCharOrExit

Usuń znak pod kursorem lub jeśli wiersz jest pusty, Zakończ proces.Delete the character under the cursor, or if the line is empty, exit the process.

 • Emacs: <Ctrl+d>Emacs: <Ctrl+d>

DeleteEndOfBufferDeleteEndOfBuffer

Usuwa na końcu buforu wielowierszowego.Deletes to the end of the multiline buffer.

 • VI tryb polecenia: <d,G>Vi command mode: <d,G>

DeleteEndOfWordDeleteEndOfWord

Usuń na końcu wyrazu.Delete to the end of the word.

 • VI tryb polecenia: <d,e>Vi command mode: <d,e>

Wywołanie deletelineDeleteLine

Usuwa bieżącą linię logiczną buforu wielowierszowego, włączając cofanie.Deletes the current logical line of a multiline buffer, enabling undo.

 • VI tryb polecenia: <d,d> , <d,_>Vi command mode: <d,d>, <d,_>

DeletePreviousLinesDeletePreviousLines

Usuwa poprzednie żądane wiersze logiczne oraz bieżącą linię logiczną w buforze wielowierszowym.Deletes the previous requested logical lines and the current logical line in a multiline buffer.

 • VI tryb polecenia: <d,k>Vi command mode: <d,k>

DeleteRelativeLinesDeleteRelativeLines

Usuwa od początku buforu do bieżącej linii logicznej w buforze wielowierszowym.Deletes from the beginning of the buffer to the current logical line in a multiline buffer.

Jak większość poleceń, <d,g,g> polecenie może być poprzedzone argumentem numerycznym, który określa bezwzględny numer wiersza, który wraz z bieżącym numerem wiersza, tworzy zakres wierszy do usunięcia.As most Vi commands, the <d,g,g> command can be prepended with a numeric argument that specifies an absolute line number, which, together with the current line number, make up a range of lines to be deleted. Jeśli nie zostanie określony, argument liczbowy domyślnie przyjmuje wartość 1, która odnosi się do pierwszej linii logicznej w buforze wielowierszowym.If not specified, the numeric argument defaults to 1, which refers to the first logical line in a multiline buffer.

Rzeczywista liczba wierszy do usunięcia z wielowierszowego jest obliczana jako różnica między bieżącym numerem linii logicznej a określonym argumentem liczbowym, co może być ujemna.The actual number of lines to be deleted from the multiline is computed as the difference between the current logical line number and the specified numeric argument, which can thus be negative. W związku z tym względną częścią nazwy metody.Hence the relative part of method name.

 • VI tryb polecenia: <d,g,g>Vi command mode: <d,g,g>

DeleteNextLinesDeleteNextLines

Usuwa bieżącą linię logiczną i następne żądane linie logiczne w buforze wielowierszowym.Deletes the current logical line and the next requested logical lines in a multiline buffer.

 • VI tryb polecenia: <d,j>Vi command mode: <d,j>

DeleteLineToFirstCharDeleteLineToFirstChar

Usuwa tekst z kursora do pierwszego niepustego znaku w wierszu.Deletes text from the cursor to the first non-blank character of the line.

 • VI tryb polecenia: <d,^>Vi command mode: <d,^>

DeleteToEndDeleteToEnd

Usuń na końcu wiersza.Delete to the end of the line.

 • VI tryb polecenia: <D> , <d,$>Vi command mode: <D>, <d,$>

DeleteWordDeleteWord

Usuń następny wyraz.Delete the next word.

 • VI tryb polecenia: <d,w>Vi command mode: <d,w>

ForwardDeleteLineForwardDeleteLine

Podobnie jak ForwardKillLine — usuwa tekst z punktu do końca wiersza, ale nie umieszcza w nim usuniętego tekstu.Like ForwardKillLine - deletes text from the point to the end of the line, but does not put the deleted text in the kill-ring.

 • Cmd <Ctrl+End>Cmd: <Ctrl+End>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+End>Vi insert mode: <Ctrl+End>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+End>Vi command mode: <Ctrl+End>

InsertLineAboveInsertLineAbove

Nowy pusty wiersz jest tworzony powyżej bieżącego wiersza, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się kursor w bieżącym wierszu.A new empty line is created above the current line regardless of where the cursor is on the current line. Kursor przechodzi do początku nowego wiersza.The cursor moves to the beginning of the new line.

 • Cmd <Ctrl+Enter>Cmd: <Ctrl+Enter>

InsertLineBelowInsertLineBelow

Zostanie utworzony nowy pusty wiersz poniżej bieżącego wiersza, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się kursor w bieżącym wierszu.A new empty line is created below the current line regardless of where the cursor is on the current line. Kursor przechodzi do początku nowego wiersza.The cursor moves to the beginning of the new line.

 • Cmd <Shift+Ctrl+Enter>Cmd: <Shift+Ctrl+Enter>

InvertCaseInvertCase

Odwróć wielkość liter bieżącego znaku i przejdź do następnego.Invert the case of the current character and move to the next one.

 • VI tryb polecenia: <~>Vi command mode: <~>

KillLineKillLine

Wyczyść dane wejściowe od kursora do końca danych wejściowych.Clear the input from the cursor to the end of the input. Wyczyszczony tekst jest umieszczany w instrukcji Kill-Ring.The cleared text is placed in the kill-ring.

 • Emacs: <Ctrl+k>Emacs: <Ctrl+k>

KillRegionKillRegion

Kasuj tekst między kursorem i znacznikiem.Kill the text between the cursor and the mark.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

KillWordKillWord

Wyczyść dane wejściowe od kursora do końca bieżącego wyrazu.Clear the input from the cursor to the end of the current word. Jeśli kursor jest między wyrazami, dane wejściowe są usuwane z kursora do końca następnego wyrazu.If the cursor is between words, the input is cleared from the cursor to the end of the next word. Wyczyszczony tekst jest umieszczany w instrukcji Kill-Ring.The cleared text is placed in the kill-ring.

 • Cmd: <Alt+d> , <Ctrl+Delete>Cmd: <Alt+d>, <Ctrl+Delete>
 • Emacs:: <Alt+d> , <Escape,d>Emacs: <Alt+d>, <Escape,d>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+Delete>Vi insert mode: <Ctrl+Delete>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+Delete>Vi command mode: <Ctrl+Delete>

WklejPaste

Wklej tekst ze schowka systemowego.Paste text from the system clipboard.

 • Cmd: <Ctrl+v> , <Shift+Insert>Cmd: <Ctrl+v>, <Shift+Insert>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+v>Vi insert mode: <Ctrl+v>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+v>Vi command mode: <Ctrl+v>

Ważne

W przypadku korzystania z funkcji wklejenia cała zawartość buforu Schowka jest wklejana do buforu wejściowego PSReadLine.When using the Paste function, the entire contents of the clipboard buffer is pasted into the input buffer of PSReadLine. Bufor wejściowy jest następnie przesyłany do analizatora programu PowerShell.The input buffer is then passed to the PowerShell parser. Dane wejściowe wklejone przy użyciu prawym przyciskiem myszy metody wklejania, które są kopiowane do buforu wejściowego po jednym znaku naraz.Input pasted using the console application's right-click paste method is copied to the input buffer one character at a time. Bufor wejściowy jest przesyłany do analizatora po skopiowaniu znaku nowego wiersza.The input buffer is passed to the parser when a newline character is copied. W związku z tym dane wejściowe są analizowane jeden wiersz jednocześnie.Therefore, the input is parsed one line at a time. Różnica między metodami wklejania skutkuje innym zachowaniem wykonania.The difference between paste methods results in different execution behavior.

PasteAfterPasteAfter

Wklej schowek po kursorze, przesuwając kursor na koniec wklejonego tekstu.Paste the clipboard after the cursor, moving the cursor to the end of the pasted text.

 • VI tryb polecenia: <p>Vi command mode: <p>

PasteBeforePasteBefore

Wklej schowek przed kursorem, przesuwając kursor na koniec wklejonego tekstu.Paste the clipboard before the cursor, moving the cursor to the end of the pasted text.

 • VI tryb polecenia: <P>Vi command mode: <P>

PrependAndAcceptPrependAndAccept

Poprzedź element "#" i zaakceptuj wiersz.Prepend a '#' and accept the line.

 • VI tryb polecenia: <#>Vi command mode: <#>

PonówRedo

Cofnij cofnięcie.Undo an undo.

 • Cmd <Ctrl+y>Cmd: <Ctrl+y>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+y>Vi insert mode: <Ctrl+y>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+y>Vi command mode: <Ctrl+y>

RepeatLastCommandRepeatLastCommand

Powtórz ostatnią modyfikację tekstu.Repeat the last text modification.

 • VI tryb polecenia: <.>Vi command mode: <.>

RevertLineRevertLine

Przywraca wszystkie dane wejściowe do bieżącego wejścia.Reverts all of the input to the current input.

 • Cmd <Escape>Cmd: <Escape>
 • Emacs:: <Alt+r> , <Escape,r>Emacs: <Alt+r>, <Escape,r>

ShellBackwardKillWordShellBackwardKillWord

Wyczyść dane wejściowe od początku bieżącego wyrazu do kursora.Clear the input from the start of the current word to the cursor. Jeśli kursor jest między wyrazami, dane wejściowe są usuwane z początku poprzedniego wyrazu do kursora.If the cursor is between words, the input is cleared from the start of the previous word to the cursor. Wyczyszczony tekst jest umieszczany w instrukcji Kill-Ring.The cleared text is placed in the kill-ring.

Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

ShellKillWordShellKillWord

Wyczyść dane wejściowe od kursora do końca bieżącego wyrazu.Clear the input from the cursor to the end of the current word. Jeśli kursor jest między wyrazami, dane wejściowe są usuwane z kursora do końca następnego wyrazu.If the cursor is between words, the input is cleared from the cursor to the end of the next word. Wyczyszczony tekst jest umieszczany w instrukcji Kill-Ring.The cleared text is placed in the kill-ring.

Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

SwapCharactersSwapCharacters

Zamień bieżący znak i ten element przed nim.Swap the current character and the one before it.

 • Emacs: <Ctrl+t>Emacs: <Ctrl+t>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+t>Vi insert mode: <Ctrl+t>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+t>Vi command mode: <Ctrl+t>

CofnijUndo

Cofnij poprzednią edycję.Undo a previous edit.

 • Cmd <Ctrl+z>Cmd: <Ctrl+z>
 • Emacs:: <Ctrl+_> , <Ctrl+x,Ctrl+u>Emacs: <Ctrl+_>, <Ctrl+x,Ctrl+u>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+z>Vi insert mode: <Ctrl+z>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+z> , <u>Vi command mode: <Ctrl+z>, <u>

UndoAllUndoAll

Cofnij wszystkie poprzednie zmiany w wierszu.Undo all previous edits for line.

 • VI tryb polecenia: <U>Vi command mode: <U>

UnixWordRuboutUnixWordRubout

Wyczyść dane wejściowe od początku bieżącego wyrazu do kursora.Clear the input from the start of the current word to the cursor. Jeśli kursor jest między wyrazami, dane wejściowe są usuwane z początku poprzedniego wyrazu do kursora.If the cursor is between words, the input is cleared from the start of the previous word to the cursor. Wyczyszczony tekst jest umieszczany w instrukcji Kill-Ring.The cleared text is placed in the kill-ring.

 • Emacs: <Ctrl+w>Emacs: <Ctrl+w>

ValidateAndAcceptLineValidateAndAcceptLine

Podjęto próbę wykonania bieżącego wejścia.Attempt to execute the current input. Jeśli bieżące dane wejściowe są niekompletne (na przykład brakuje zamykającego nawiasu klamrowego, nawiasu lub cudzysłowu, monit kontynuacji jest wyświetlany w następnym wierszu i PSReadLine czeka na klucze, aby edytować bieżące dane wejściowe.If the current input is incomplete (for example there is a missing closing parenthesis, bracket, or quote, then the continuation prompt is displayed on the next line and PSReadLine waits for keys to edit the current input.

 • Emacs: <Ctrl+m>Emacs: <Ctrl+m>

ViAcceptLineViAcceptLine

Zaakceptuj wiersz i Przełącz się do trybu wstawiania.Accept the line and switch to Insert mode.

 • VI tryb polecenia: <Enter>Vi command mode: <Enter>

ViAcceptLineOrExitViAcceptLineOrExit

Podobnie jak w przypadku DeleteCharOrExit w trybie Emacs:, ale akceptuje linię zamiast usuwania znaku.Like DeleteCharOrExit in Emacs mode, but accepts the line instead of deleting a character.

 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+d>Vi insert mode: <Ctrl+d>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+d>Vi command mode: <Ctrl+d>

ViAppendLineViAppendLine

Nowy wiersz zostanie wstawiony poniżej bieżącego wiersza.A new line is inserted below the current line.

 • VI tryb polecenia: <o>Vi command mode: <o>

ViBackwardDeleteGlobViBackwardDeleteGlob

Usuwa poprzedni wyraz, używając tylko białych znaków jako ogranicznika wyrazu.Deletes the previous word, using only white space as the word delimiter.

 • VI tryb polecenia: <d,B>Vi command mode: <d,B>

ViBackwardGlobViBackwardGlob

Przenosi kursor z powrotem do początku poprzedniego wyrazu, używając tylko białych znaków jako ograniczników.Moves the cursor back to the beginning of the previous word, using only white space as delimiters.

 • VI tryb polecenia: <B>Vi command mode: <B>

ViDeleteBraceViDeleteBrace

Znajdź pasujące nawiasy klamrowe, nawiasy kwadratowe i Usuń całą zawartość w, włącznie z nawiasem klamrowym.Find the matching brace, parenthesis, or square bracket and delete all contents within, including the brace.

 • VI tryb polecenia: <d,%>Vi command mode: <d,%>

ViDeleteEndOfGlobViDeleteEndOfGlob

Usuń na końcu wyrazu.Delete to the end of the word.

 • VI tryb polecenia: <d,E>Vi command mode: <d,E>

ViDeleteGlobViDeleteGlob

Usuń następne globalizowania (białe znaki rozdzielające spacje).Delete the next glob (white space delimited word).

 • VI tryb polecenia: <d,W>Vi command mode: <d,W>

ViDeleteToBeforeCharViDeleteToBeforeChar

Usuwa do danego znaku.Deletes until given character.

 • VI tryb polecenia: <d,t>Vi command mode: <d,t>

ViDeleteToBeforeCharBackwardViDeleteToBeforeCharBackward

Usuwa do danego znaku.Deletes until given character.

 • VI tryb polecenia: <d,T>Vi command mode: <d,T>

ViDeleteToCharViDeleteToChar

Usuwa do danego znaku.Deletes until given character.

 • VI tryb polecenia: <d,f>Vi command mode: <d,f>

ViDeleteToCharBackwardViDeleteToCharBackward

Usuwa wstecz do danego znaku.Deletes backwards until given character.

 • VI tryb polecenia: <d,F>Vi command mode: <d,F>

ViInsertAtBeginingViInsertAtBegining

Przełącz się do trybu wstawiania i umieść kursor na początku wiersza.Switch to Insert mode and position the cursor at the beginning of the line.

 • VI tryb polecenia: <I>Vi command mode: <I>

ViInsertAtEndViInsertAtEnd

Przełącz się do trybu wstawiania i umieść kursor na końcu wiersza.Switch to Insert mode and position the cursor at the end of the line.

 • VI tryb polecenia: <A>Vi command mode: <A>

ViInsertLineViInsertLine

Nowy wiersz zostanie wstawiony powyżej bieżącego wiersza.A new line is inserted above the current line.

 • VI tryb polecenia: <O>Vi command mode: <O>

ViInsertWithAppendViInsertWithAppend

Dołącz z bieżącej pozycji wiersza.Append from the current line position.

 • VI tryb polecenia: <a>Vi command mode: <a>

ViInsertWithDeleteViInsertWithDelete

Usuń bieżący znak i Przełącz się do trybu wstawiania.Delete the current character and switch to Insert mode.

 • VI tryb polecenia: <s>Vi command mode: <s>

ViJoinLinesViJoinLines

Sprzęga bieżący wiersz i następny wiersz.Joins the current line and the next line.

 • VI tryb polecenia: <J>Vi command mode: <J>

ViReplaceLineViReplaceLine

Wymaż cały wiersz polecenia.Erase the entire command line.

 • VI tryb polecenia: <S> , <c,c>Vi command mode: <S>, <c,c>

ViReplaceToBeforeCharViReplaceToBeforeChar

Zastępuje do danego znaku.Replaces until given character.

 • VI tryb polecenia: <c,t>Vi command mode: <c,t>

ViReplaceToBeforeCharBackwardViReplaceToBeforeCharBackward

Zastępuje do danego znaku.Replaces until given character.

 • VI tryb polecenia: <c,T>Vi command mode: <c,T>

ViReplaceToCharViReplaceToChar

Usuwa do danego znaku.Deletes until given character.

 • VI tryb polecenia: <c,f>Vi command mode: <c,f>

ViReplaceToCharBackwardViReplaceToCharBackward

Zastępuje do danego znaku.Replaces until given character.

 • VI tryb polecenia: <c,F>Vi command mode: <c,F>

ViYankBeginningOfLineViYankBeginningOfLine

YANK od początku buforu do kursora.Yank from the beginning of the buffer to the cursor.

 • VI tryb polecenia: <y,0>Vi command mode: <y,0>

ViYankEndOfGlobViYankEndOfGlob

YANK od kursora do końca WYRAZów.Yank from the cursor to the end of the WORD(s).

 • VI tryb polecenia: <y,E>Vi command mode: <y,E>

ViYankEndOfWordViYankEndOfWord

YANK od kursora do końca wyrazów.Yank from the cursor to the end of the word(s).

 • VI tryb polecenia: <y,e>Vi command mode: <y,e>

ViYankLeftViYankLeft

YANK znaki z lewej strony kursora.Yank character(s) to the left of the cursor.

 • VI tryb polecenia: <y,h>Vi command mode: <y,h>

ViYankLineViYankLine

YANK cały bufor.Yank the entire buffer.

 • VI tryb polecenia: <y,y>Vi command mode: <y,y>

ViYankNextGlobViYankNextGlob

YANK od kursora do początku następnych WYRAZów.Yank from cursor to the start of the next WORD(s).

 • VI tryb polecenia: <y,W>Vi command mode: <y,W>

ViYankNextWordViYankNextWord

YANK słowa po kursorze.Yank the word(s) after the cursor.

 • VI tryb polecenia: <y,w>Vi command mode: <y,w>

ViYankPercentViYankPercent

YANK do/z pasującego nawiasu klamrowego.Yank to/from matching brace.

 • VI tryb polecenia: <y,%>Vi command mode: <y,%>

ViYankPreviousGlobViYankPreviousGlob

YANK od początku WYRAZów do kursora.Yank from beginning of the WORD(s) to cursor.

 • VI tryb polecenia: <y,B>Vi command mode: <y,B>

ViYankPreviousWordViYankPreviousWord

YANK słowa przed kursorem.Yank the word(s) before the cursor.

 • VI tryb polecenia: <y,b>Vi command mode: <y,b>

ViYankRightViYankRight

Znaki YANK w obszarze i po prawej stronie kursora.Yank character(s) under and to the right of the cursor.

 • VI tryb polecenia: <y,l> , <y,Spacebar>Vi command mode: <y,l>, <y,Spacebar>

ViYankToEndOfLineViYankToEndOfLine

YANK od kursora do końca buforu.Yank from the cursor to the end of the buffer.

 • VI tryb polecenia: <y,$>Vi command mode: <y,$>

ViYankToFirstCharViYankToFirstChar

YANK od pierwszego znaku, który nie jest odstępem, do kursora.Yank from the first non-whitespace character to the cursor.

 • VI tryb polecenia: <y,^>Vi command mode: <y,^>

YankYank

Dodaj ostatnio skasowany tekst do danych wejściowych.Add the most recently killed text to the input.

 • Emacs: <Ctrl+y>Emacs: <Ctrl+y>

YankLastArgYankLastArg

YANK ostatni argument z poprzedniego wiersza historii.Yank the last argument from the previous history line. Gdy argument jest wywoływany po raz pierwszy, zachowuje się tak samo jak YankNthArg.With an argument, the first time it is invoked, behaves just like YankNthArg. W przypadku wywołania wiele razy, zamiast tego iteruje przez historię i ARG ustawia kierunek (ujemne odwraca kierunek).If invoked multiple times, instead it iterates through history and arg sets the direction (negative reverses the direction.)

 • Cmd <Alt+.>Cmd: <Alt+.>
 • Emacs:: <Alt+.> , <Alt+_> , <Escape,.> , <Escape,_>Emacs: <Alt+.>, <Alt+_>, <Escape,.>, <Escape,_>

YankNthArgYankNthArg

YANK pierwszy argument (po poleceniu) z poprzedniego wiersza historii.Yank the first argument (after the command) from the previous history line. Przy użyciu argumentu YANK n argument (Zaczynając od 0), jeśli argument jest ujemny, Zacznij od ostatniego argumentu.With an argument, yank the nth argument (starting from 0), if the argument is negative, start from the last argument.

 • Emacs:: <Ctrl+Alt+y> , <Escape,Ctrl+y>Emacs: <Ctrl+Alt+y>, <Escape,Ctrl+y>

YankPopYankPop

Jeśli Poprzednia operacja była YANK lub YankPop, Zastąp wcześniej tekst yanked tekstem następnym zamienionym tekstem z programu Kill-Ring.If the previous operation was Yank or YankPop, replace the previously yanked text with the next killed text from the kill-ring.

 • Emacs:: <Alt+y> , <Escape,y>Emacs: <Alt+y>, <Escape,y>

Funkcje przenoszenia kursoraCursor movement functions

BackwardCharBackwardChar

Przesuń kursor o jeden znak w lewo.Move the cursor one character to the left. Może to spowodować przeniesienie kursora do poprzedniego wiersza danych wejściowych wielowierszowych.This may move the cursor to the previous line of multi-line input.

 • Cmd <LeftArrow>Cmd: <LeftArrow>
 • Emacs:: <LeftArrow> , <Ctrl+b>Emacs: <LeftArrow>, <Ctrl+b>

BackwardWordBackwardWord

Przenieś kursor z powrotem do początku bieżącego wyrazu lub, jeśli między wyrazami, początek poprzedniego wyrazu.Move the cursor back to the start of the current word, or if between words, the start of the previous word. Granice słowa są definiowane przez konfigurowalny zestaw znaków.Word boundaries are defined by a configurable set of characters.

 • Cmd <Ctrl+LeftArrow>Cmd: <Ctrl+LeftArrow>
 • Emacs:: <Alt+b> , <Escape,b>Emacs: <Alt+b>, <Escape,b>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+LeftArrow>Vi insert mode: <Ctrl+LeftArrow>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+LeftArrow>Vi command mode: <Ctrl+LeftArrow>

BeginningOfLineBeginningOfLine

Jeśli dane wejściowe zawierają wiele wierszy, przejdź do początku bieżącego wiersza lub jeśli już na początku wiersza, przejdź do początku danych wejściowych.If the input has multiple lines, move to the start of the current line, or if already at the start of the line, move to the start of the input. Jeśli dane wejściowe mają jeden wiersz, przejdź do początku danych wejściowych.If the input has a single line, move to the start of the input.

 • Cmd <Home>Cmd: <Home>
 • Emacs:: <Home> , <Ctrl+a>Emacs: <Home>, <Ctrl+a>
 • VI tryb wstawiania: <Home>Vi insert mode: <Home>
 • VI tryb polecenia: <Home>Vi command mode: <Home>

EndOfLineEndOfLine

Jeśli dane wejściowe zawierają wiele wierszy, przenieś je na koniec bieżącego wiersza lub jeśli już znajdują się na końcu wiersza, Przenieś na koniec danych wejściowych.If the input has multiple lines, move to the end of the current line, or if already at the end of the line, move to the end of the input. Jeśli dane wejściowe mają jeden wiersz, przejdź na koniec danych wejściowych.If the input has a single line, move to the end of the input.

 • Cmd <End>Cmd: <End>
 • Emacs:: <End> , <Ctrl+e>Emacs: <End>, <Ctrl+e>
 • VI tryb wstawiania: <End>Vi insert mode: <End>

ForwardCharForwardChar

Przesuń kursor o jeden znak w prawo.Move the cursor one character to the right. Może to spowodować przeniesienie kursora do następnego wiersza danych wejściowych wielowierszowych.This may move the cursor to the next line of multi-line input.

 • Cmd <RightArrow>Cmd: <RightArrow>
 • Emacs:: <RightArrow> , <Ctrl+f>Emacs: <RightArrow>, <Ctrl+f>

ForwardWordForwardWord

Przesuń kursor w przód do końca bieżącego wyrazu lub, jeśli między wyrazami, na koniec następnego wyrazu.Move the cursor forward to the end of the current word, or if between words, to the end of the next word. Granice słowa są definiowane przez konfigurowalny zestaw znaków.Word boundaries are defined by a configurable set of characters.

 • Emacs:: <Alt+f> , <Escape,f>Emacs: <Alt+f>, <Escape,f>

GotoBraceGotoBrace

Przejdź do pasującego nawiasu klamrowego, nawiasu lub nawiasu kwadratowego.Go to the matching brace, parenthesis, or square bracket.

 • Cmd <Ctrl+]>Cmd: <Ctrl+]>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+]>Vi insert mode: <Ctrl+]>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+]>Vi command mode: <Ctrl+]>

GotoColumnGotoColumn

Przechodzenie do kolumny wskazywanej przez argument arg.Move to the column indicated by arg.

 • VI tryb polecenia: <|>Vi command mode: <|>

GotoFirstNonBlankOfLineGotoFirstNonBlankOfLine

Przesuń kursor do pierwszego niepustego znaku w wierszu.Move the cursor to the first non-blank character in the line.

 • VI tryb polecenia: <^> , <_>Vi command mode: <^>, <_>

MoveToEndOfLineMoveToEndOfLine

Przesuń kursor na koniec danych wejściowych.Move the cursor to the end of the input.

 • VI tryb polecenia: <End> , <$>Vi command mode: <End>, <$>

NextLineNextLine

Przenieś kursor do następnego wiersza.Move the cursor to the next line.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

NextWordNextWord

Przesuń kursor do początku następnego wyrazu.Move the cursor forward to the start of the next word. Granice słowa są definiowane przez konfigurowalny zestaw znaków.Word boundaries are defined by a configurable set of characters.

 • Cmd <Ctrl+RightArrow>Cmd: <Ctrl+RightArrow>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+RightArrow>Vi insert mode: <Ctrl+RightArrow>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+RightArrow>Vi command mode: <Ctrl+RightArrow>

NextWordEndNextWordEnd

Przesuń kursor w przód do końca bieżącego wyrazu lub, jeśli między wyrazami, na koniec następnego wyrazu.Move the cursor forward to the end of the current word, or if between words, to the end of the next word. Granice słowa są definiowane przez konfigurowalny zestaw znaków.Word boundaries are defined by a configurable set of characters.

 • VI tryb polecenia: <e>Vi command mode: <e>

PreviousLinePreviousLine

Przesuń kursor do poprzedniego wiersza.Move the cursor to the previous line.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

ShellBackwardWordShellBackwardWord

Przenieś kursor z powrotem do początku bieżącego wyrazu lub, jeśli między wyrazami, początek poprzedniego wyrazu.Move the cursor back to the start of the current word, or if between words, the start of the previous word. Granice słowa są definiowane przez tokeny programu PowerShell.Word boundaries are defined by PowerShell tokens.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

ShellForwardWordShellForwardWord

Przesuń kursor do początku następnego wyrazu.Move the cursor forward to the start of the next word. Granice słowa są definiowane przez tokeny programu PowerShell.Word boundaries are defined by PowerShell tokens.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

ShellNextWordShellNextWord

Przesuń kursor w przód do końca bieżącego wyrazu lub, jeśli między wyrazami, na koniec następnego wyrazu.Move the cursor forward to the end of the current word, or if between words, to the end of the next word. Granice słowa są definiowane przez tokeny programu PowerShell.Word boundaries are defined by PowerShell tokens.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

ViBackwardCharViBackwardChar

Przesuń kursor o jeden znak w lewo w trybie edycji VI.Move the cursor one character to the left in the Vi edit mode. Może to spowodować przeniesienie kursora do poprzedniego wiersza danych wejściowych wielowierszowych.This may move the cursor to the previous line of multi-line input.

 • VI tryb wstawiania: <LeftArrow>Vi insert mode: <LeftArrow>
 • VI tryb polecenia: <LeftArrow> , <Backspace> , <h>Vi command mode: <LeftArrow>, <Backspace>, <h>

ViBackwardWordViBackwardWord

Przenieś kursor z powrotem do początku bieżącego wyrazu lub, jeśli między wyrazami, początek poprzedniego wyrazu.Move the cursor back to the start of the current word, or if between words, the start of the previous word. Granice słowa są definiowane przez konfigurowalny zestaw znaków.Word boundaries are defined by a configurable set of characters.

 • VI tryb polecenia: <b>Vi command mode: <b>

ViForwardCharViForwardChar

Przesuń kursor o jeden znak w prawo w trybie edycji VI.Move the cursor one character to the right in the Vi edit mode. Może to spowodować przeniesienie kursora do następnego wiersza danych wejściowych wielowierszowych.This may move the cursor to the next line of multi-line input.

 • VI tryb wstawiania: <RightArrow>Vi insert mode: <RightArrow>
 • VI tryb polecenia: <RightArrow> , <Spacebar> , <l>Vi command mode: <RightArrow>, <Spacebar>, <l>

ViEndOfGlobViEndOfGlob

Przenosi kursor do końca wyrazu, używając tylko białych znaków jako ograniczników.Moves the cursor to the end of the word, using only white space as delimiters.

 • VI tryb polecenia: <E>Vi command mode: <E>

ViEndOfPreviousGlobViEndOfPreviousGlob

Przenosi na koniec poprzedniego wyrazu, używając tylko białych znaków jako ogranicznika wyrazu.Moves to the end of the previous word, using only white space as a word delimiter.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

ViGotoBraceViGotoBrace

Podobny do GotoBrace, ale jest oparty na znakach zamiast na podstawie tokenu.Similar to GotoBrace, but is character based instead of token based.

 • VI tryb polecenia: <%>Vi command mode: <%>

ViNextGlobViNextGlob

Przechodzi do następnego wyrazu, używając tylko białych znaków jako ogranicznika wyrazu.Moves to the next word, using only white space as a word delimiter.

 • VI tryb polecenia: <W>Vi command mode: <W>

ViNextWordViNextWord

Przesuń kursor do początku następnego wyrazu.Move the cursor forward to the start of the next word. Granice słowa są definiowane przez konfigurowalny zestaw znaków.Word boundaries are defined by a configurable set of characters.

 • VI tryb polecenia: <w>Vi command mode: <w>

Funkcje historiiHistory functions

BeginningOfHistoryBeginningOfHistory

Przejdź do pierwszego elementu w historii.Move to the first item in the history.

 • Emacs: <Alt+<>Emacs: <Alt+<>

ClearHistoryClearHistory

Czyści historię w PSReadLine.Clears history in PSReadLine. Nie ma to wpływu na historię programu PowerShell.This does not affect PowerShell history.

 • Cmd <Alt+F7>Cmd: <Alt+F7>

EndOfHistoryEndOfHistory

Przejdź do ostatniego elementu (bieżące dane wejściowe) w historii.Move to the last item (the current input) in the history.

 • Emacs: <Alt+>>Emacs: <Alt+>>

ForwardSearchHistoryForwardSearchHistory

Przeprowadź przyrostowe wyszukiwanie w przód przy użyciu historii.Perform an incremental forward search through history.

 • Cmd <Ctrl+s>Cmd: <Ctrl+s>
 • Emacs: <Ctrl+s>Emacs: <Ctrl+s>

HistorySearchBackwardHistorySearchBackward

Zamień bieżące dane wejściowe na element "Previous" z historii PSReadLine, który pasuje do znaków między rozpoczęciem a wejściem i kursorem.Replace the current input with the 'previous' item from PSReadLine history that matches the characters between the start and the input and the cursor.

 • Cmd <F8>Cmd: <F8>

HistorySearchForwardHistorySearchForward

Zamień bieżące dane wejściowe na element "Next" z historii PSReadLine, który pasuje do znaków między rozpoczęciem a wejściem i kursorem.Replace the current input with the 'next' item from PSReadLine history that matches the characters between the start and the input and the cursor.

 • Cmd <Shift+F8>Cmd: <Shift+F8>

NextHistoryNextHistory

Zamień bieżące dane wejściowe na element "Next" z historii PSReadLine.Replace the current input with the 'next' item from PSReadLine history.

 • Cmd <DownArrow>Cmd: <DownArrow>
 • Emacs:: <DownArrow> , <Ctrl+n>Emacs: <DownArrow>, <Ctrl+n>
 • VI tryb wstawiania: <DownArrow>Vi insert mode: <DownArrow>
 • VI tryb polecenia: <DownArrow> , <j> , <+>Vi command mode: <DownArrow>, <j>, <+>

PreviousHistoryPreviousHistory

Zamień bieżące dane wejściowe na element "Previous" z historii PSReadLine.Replace the current input with the 'previous' item from PSReadLine history.

 • Cmd <UpArrow>Cmd: <UpArrow>
 • Emacs:: <UpArrow> , <Ctrl+p>Emacs: <UpArrow>, <Ctrl+p>
 • VI tryb wstawiania: <UpArrow>Vi insert mode: <UpArrow>
 • VI tryb polecenia: <UpArrow> , <k> , <->Vi command mode: <UpArrow>, <k>, <->

ReverseSearchHistoryReverseSearchHistory

Przeprowadź przyrostowe wyszukiwanie wsteczne w historii.Perform an incremental backward search through history.

 • Cmd <Ctrl+r>Cmd: <Ctrl+r>
 • Emacs: <Ctrl+r>Emacs: <Ctrl+r>

ViSearchHistoryBackwardViSearchHistoryBackward

Pyta o ciąg wyszukiwania i inicjuje wyszukiwanie przy AcceptLine.Prompts for a search string and initiates search upon AcceptLine.

 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+r>Vi insert mode: <Ctrl+r>
 • VI tryb polecenia: </> , <Ctrl+r>Vi command mode: </>, <Ctrl+r>

Funkcje uzupełnianiaCompletion functions

UkończComplete

Podjęto próbę wykonania dla tekstu otaczającego kursor.Attempt to perform completion on the text surrounding the cursor. Jeśli istnieje wiele możliwych uzupełnień, do ukończenia zostanie użyty najdłuższy nieniejednoznaczny prefiks.If there are multiple possible completions, the longest unambiguous prefix is used for completion. Jeśli próba wykonania najdłuższych niejednoznacznych zakończeń, zostanie wyświetlona lista możliwych uzupełnień.If trying to complete the longest unambiguous completion, a list of possible completions is displayed.

 • Emacs: <Tab>Emacs: <Tab>

Podjęto próbę wykonania dla tekstu otaczającego kursor.Attempt to perform completion on the text surrounding the cursor. Jeśli istnieje wiele możliwych uzupełnień, do ukończenia zostanie użyty najdłuższy nieniejednoznaczny prefiks.If there are multiple possible completions, the longest unambiguous prefix is used for completion. Jeśli próba wykonania najdłuższych niejednoznacznych zakończeń, zostanie wyświetlona lista możliwych uzupełnień.If trying to complete the longest unambiguous completion, a list of possible completions is displayed.

 • Cmd: <Ctrl+@> , <Ctrl+Spacebar>Cmd: <Ctrl+@>, <Ctrl+Spacebar>
 • Emacs: <Ctrl+Spacebar>Emacs: <Ctrl+Spacebar>

PossibleCompletionsPossibleCompletions

Wyświetl listę możliwych uzupełnień.Display the list of possible completions.

 • Emacs: <Alt+=>Emacs: <Alt+=>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+Spacebar>Vi insert mode: <Ctrl+Spacebar>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+Spacebar>Vi command mode: <Ctrl+Spacebar>

TabCompleteNextTabCompleteNext

Próba zakończenia tekstu otaczającego kursor przy następnym dostępnym zakończeniu.Attempt to complete the text surrounding the cursor with the next available completion.

 • Cmd <Tab>Cmd: <Tab>
 • VI tryb polecenia: <Tab>Vi command mode: <Tab>

TabCompletePreviousTabCompletePrevious

Próba ukończenia tekstu otaczającego kursor z poprzednim dostępnym ukończeniem.Attempt to complete the text surrounding the cursor with the previous available completion.

 • Cmd <Shift+Tab>Cmd: <Shift+Tab>
 • VI tryb polecenia: <Shift+Tab>Vi command mode: <Shift+Tab>

ViTabCompleteNextViTabCompleteNext

Zamyka bieżącą grupę edycji, w razie konieczności, i wywołuje TabCompleteNext.Ends the current edit group, if needed, and invokes TabCompleteNext.

 • VI tryb wstawiania: <Tab>Vi insert mode: <Tab>

ViTabCompletePreviousViTabCompletePrevious

Zamyka bieżącą grupę edycji, w razie konieczności, i wywołuje TabCompletePrevious.Ends the current edit group, if needed, and invokes TabCompletePrevious.

 • VI tryb wstawiania: <Shift+Tab>Vi insert mode: <Shift+Tab>

Różne funkcjeMiscellaneous functions

AcceptNextSuggestionWordAcceptNextSuggestionWord

Zaakceptuj następny wyraz z wbudowanej lub wybranej sugestii.Accept the next word of the inline or selected suggestion.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

AcceptSuggestionAcceptSuggestion

Zaakceptuj bieżącą lub zaznaczoną sugestię.Accept the current inline or selected suggestion.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

CaptureScreenCaptureScreen

Uruchom ekran interaktywny — strzałki w górę/w dół wybierz pozycję wiersze, a następnie wprowadź polecenie kopiuje zaznaczony tekst do Schowka jako tekst i HTML.Start interactive screen capture - up/down arrows select lines, enter copies selected text to clipboard as text and html.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

ClearScreenClearScreen

Wyczyść ekran i narysuj bieżący wiersz w górnej części ekranu.Clear the screen and draw the current line at the top of the screen.

 • Cmd <Ctrl+l>Cmd: <Ctrl+l>
 • Emacs: <Ctrl+l>Emacs: <Ctrl+l>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+l>Vi insert mode: <Ctrl+l>
 • VI tryb polecenia: <Ctrl+l>Vi command mode: <Ctrl+l>

DigitArgumentDigitArgument

Rozpocznij nowy argument cyfry do przekazania do innych funkcji.Start a new digit argument to pass to other functions.

 • Cmd: <Alt+0> , <Alt+1> ,,, <Alt+2> <Alt+3> <Alt+4> , <Alt+5> <Alt+6> <Alt+7> <Alt+8> <Alt+9> ,,,,, <Alt+->Cmd: <Alt+0>, <Alt+1>, <Alt+2>, <Alt+3>, <Alt+4>, <Alt+5>, <Alt+6>, <Alt+7>, <Alt+8>, <Alt+9>, <Alt+->
 • Emacs:: <Alt+0> , <Alt+1> ,,, <Alt+2> <Alt+3> <Alt+4> , <Alt+5> , <Alt+6> <Alt+7> <Alt+8> <Alt+9> ,,,, <Alt+->Emacs: <Alt+0>, <Alt+1>, <Alt+2>, <Alt+3>, <Alt+4>, <Alt+5>, <Alt+6>, <Alt+7>, <Alt+8>, <Alt+9>, <Alt+->
 • VI tryb polecenia: <0> , <1> ,,, <2> <3> <4> , <5> , <6> , <7> , <8> , <9>Vi command mode: <0>, <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9>

InvokePromptInvokePrompt

Wymazuje bieżący monit i wywołuje funkcję Prompt, aby ponownie wyświetlić monit.Erases the current prompt and calls the prompt function to redisplay the prompt. Przydatne w przypadku niestandardowych programów obsługi kluczy, które zmieniają stan, np. Zmień bieżący katalog.Useful for custom key handlers that change state, e.g. change the current directory.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

ScrollDisplayDownScrollDisplayDown

Przewiń ekran w dół o jeden ekran.Scroll the display down one screen.

 • Cmd <PageDown>Cmd: <PageDown>
 • Emacs: <PageDown>Emacs: <PageDown>

ScrollDisplayDownLineScrollDisplayDownLine

Przewiń ekran w dół o jeden wiersz.Scroll the display down one line.

 • Cmd <Ctrl+PageDown>Cmd: <Ctrl+PageDown>
 • Emacs: <Ctrl+PageDown>Emacs: <Ctrl+PageDown>

ScrollDisplayToCursorScrollDisplayToCursor

Przewiń ekran do kursora.Scroll the display to the cursor.

 • Emacs: <Ctrl+End>Emacs: <Ctrl+End>

ScrollDisplayTopScrollDisplayTop

Przewiń ekran w górę.Scroll the display to the top.

 • Emacs: <Ctrl+Home>Emacs: <Ctrl+Home>

ScrollDisplayUpScrollDisplayUp

Przewiń ekran w górę o jeden ekran.Scroll the display up one screen.

 • Cmd <PageUp>Cmd: <PageUp>
 • Emacs: <PageUp>Emacs: <PageUp>

ScrollDisplayUpLineScrollDisplayUpLine

Przewiń widok o jeden wiersz w górę.Scroll the display up one line.

 • Cmd <Ctrl+PageUp>Cmd: <Ctrl+PageUp>
 • Emacs: <Ctrl+PageUp>Emacs: <Ctrl+PageUp>

SelfInsertSelfInsert

Wstaw klucz.Insert the key.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

ShowKeyBindingsShowKeyBindings

Pokaż wszystkie powiązane klucze.Show all bound keys.

 • Cmd <Ctrl+Alt+?>Cmd: <Ctrl+Alt+?>
 • Emacs: <Ctrl+Alt+?>Emacs: <Ctrl+Alt+?>
 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+Alt+?>Vi insert mode: <Ctrl+Alt+?>

ViCommandModeViCommandMode

Zmień bieżący tryb operacyjny z Vi-Insert na VI — polecenie.Switch the current operating mode from Vi-Insert to Vi-Command.

 • VI tryb wstawiania: <Escape>Vi insert mode: <Escape>

ViDigitArgumentInChordViDigitArgumentInChord

Rozpocznij nowy argument cyfr, który zostanie przekazany do innych funkcji w jednym z akordy.Start a new digit argument to pass to other functions while in one of vi's chords.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

ViEditVisuallyViEditVisually

Edytuj wiersz polecenia w edytorze tekstu określonym przez $env: EDITOR lub $env: VISUAL.Edit the command line in a text editor specified by $env:EDITOR or $env:VISUAL.

 • Emacs: <Ctrl+x,Ctrl+e>Emacs: <Ctrl+x,Ctrl+e>
 • VI tryb polecenia: <v>Vi command mode: <v>

ViExitViExit

Zamyka powłokę.Exits the shell.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

ViInsertModeViInsertMode

Przełącz do trybu wstawiania.Switch to Insert mode.

 • VI tryb polecenia: <i>Vi command mode: <i>

WhatIsKeyWhatIsKey

Odczytaj klucz i poinformuj o tym, z czym jest powiązany klucz.Read a key and tell me what the key is bound to.

 • Cmd <Alt+?>Cmd: <Alt+?>
 • Emacs: <Alt+?>Emacs: <Alt+?>

Funkcje wyboruSelection functions

ExchangePointAndMarkExchangePointAndMark

Kursor zostanie umieszczony w lokalizacji znacznika i znacznik jest przenoszony do lokalizacji kursora.The cursor is placed at the location of the mark and the mark is moved to the location of the cursor.

 • Emacs: <Ctrl+x,Ctrl+x>Emacs: <Ctrl+x,Ctrl+x>

SelectAllSelectAll

Zaznacz cały wiersz.Select the entire line.

 • Cmd <Ctrl+a>Cmd: <Ctrl+a>

SelectBackwardCharSelectBackwardChar

Dostosuj bieżące zaznaczenie, aby uwzględnić poprzedni znak.Adjust the current selection to include the previous character.

 • Cmd <Shift+LeftArrow>Cmd: <Shift+LeftArrow>
 • Emacs: <Shift+LeftArrow>Emacs: <Shift+LeftArrow>

SelectBackwardsLineSelectBackwardsLine

Dostosuj bieżące zaznaczenie, aby uwzględnić je na początku wiersza.Adjust the current selection to include from the cursor to the start of the line.

 • Cmd <Shift+Home>Cmd: <Shift+Home>
 • Emacs: <Shift+Home>Emacs: <Shift+Home>

SelectBackwardWordSelectBackwardWord

Dostosuj bieżące zaznaczenie, aby uwzględnić poprzednie słowo.Adjust the current selection to include the previous word.

 • Cmd <Shift+Ctrl+LeftArrow>Cmd: <Shift+Ctrl+LeftArrow>
 • Emacs: <Alt+B>Emacs: <Alt+B>

SelectForwardCharSelectForwardChar

Dostosuj bieżące zaznaczenie, aby uwzględnić następny znak.Adjust the current selection to include the next character.

 • Cmd <Shift+RightArrow>Cmd: <Shift+RightArrow>
 • Emacs: <Shift+RightArrow>Emacs: <Shift+RightArrow>

SelectForwardWordSelectForwardWord

Dostosuj bieżące zaznaczenie, aby uwzględnić następne słowo przy użyciu ForwardWord.Adjust the current selection to include the next word using ForwardWord.

 • Emacs: <Alt+F>Emacs: <Alt+F>

SelectLineSelectLine

Dostosuj bieżące zaznaczenie, aby było uwzględniane z kursora do końca wiersza.Adjust the current selection to include from the cursor to the end of the line.

 • Cmd <Shift+End>Cmd: <Shift+End>
 • Emacs: <Shift+End>Emacs: <Shift+End>

SelectNextWordSelectNextWord

Dostosuj bieżące zaznaczenie, aby uwzględnić następne słowo.Adjust the current selection to include the next word.

 • Cmd <Shift+Ctrl+RightArrow>Cmd: <Shift+Ctrl+RightArrow>

SelectShellBackwardWordSelectShellBackwardWord

Dostosuj bieżące zaznaczenie, aby uwzględnić poprzednie słowo przy użyciu ShellBackwardWord.Adjust the current selection to include the previous word using ShellBackwardWord.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

SelectShellForwardWordSelectShellForwardWord

Dostosuj bieżące zaznaczenie, aby uwzględnić następne słowo przy użyciu ShellForwardWord.Adjust the current selection to include the next word using ShellForwardWord.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

SelectShellNextWordSelectShellNextWord

Dostosuj bieżące zaznaczenie, aby uwzględnić następne słowo przy użyciu ShellNextWord.Adjust the current selection to include the next word using ShellNextWord.

 • Funkcja jest niepowiązana.Function is unbound.

Nie zaznaczajSetMark

Oznacz bieżącą lokalizację kursora do użycia w kolejnym poleceniu edycji.Mark the current location of the cursor for use in a subsequent editing command.

 • Emacs: <Ctrl+@>Emacs: <Ctrl+@>

Funkcje funkcji IntelliSense predykcyjnychPredictive IntelliSense functions

Uwaga

Aby można było korzystać z tych funkcji, należy włączyć funkcję IntelliSense predykcyjną.Predictive IntelliSense needs to be enabled to use these functions.

AcceptNextWordSuggestionAcceptNextWordSuggestion

Akceptuje następny wyraz z wbudowanej sugestii funkcji IntelliSense predykcyjnej.Accepts the next word of the inline suggestion from Predictive IntelliSense. Ta funkcja może być powiązana z klawiszem Ctrl + F , uruchamiając następujące polecenie.This function can be bound with Ctrl+F by running the following command.

Set-PSReadLineKeyHandler -Chord "Ctrl+f" -Function ForwardWord

AcceptSuggestionAcceptSuggestion

Akceptuje bieżącą sugestię wbudowaną od predykcyjnej funkcji IntelliSense przez wciśnięcie RightArrow , gdy kursor znajduje się na końcu bieżącego wiersza.Accepts the current inline suggestion from Predictive IntelliSense by pressing RightArrow when the cursor is at the end of the current line.

Funkcje wyszukiwaniaSearch functions

CharacterSearchCharacterSearch

Odczytaj znak i Wyszukaj następne wystąpienie tego znaku.Read a character and search forward for the next occurrence of that character. Jeśli argument jest określony, Wyszukaj do przodu (lub do tyłu, jeśli jest ujemna) dla n-tego wystąpienia.If an argument is specified, search forward (or backward if negative) for the nth occurrence.

 • Cmd <F3>Cmd: <F3>
 • Emacs: <Ctrl+]>Emacs: <Ctrl+]>
 • VI tryb wstawiania: <F3>Vi insert mode: <F3>
 • VI tryb polecenia: <F3>Vi command mode: <F3>

CharacterSearchBackwardCharacterSearchBackward

Odczytaj znak i Wyszukaj następne wystąpienie tego znaku.Read a character and search backward for the next occurrence of that character. Jeśli argument jest określony, Wyszukaj do tyłu (lub do przodu, jeśli jest ujemna) dla n-tego wystąpienia.If an argument is specified, search backward (or forward if negative) for the nth occurrence.

 • Cmd <Shift+F3>Cmd: <Shift+F3>
 • Emacs: <Ctrl+Alt+]>Emacs: <Ctrl+Alt+]>
 • VI tryb wstawiania: <Shift+F3>Vi insert mode: <Shift+F3>
 • VI tryb polecenia: <Shift+F3>Vi command mode: <Shift+F3>

RepeatLastCharSearchRepeatLastCharSearch

Powtórz ostatnie zarejestrowane wyszukiwanie znaków.Repeat the last recorded character search.

 • VI tryb polecenia: <;>Vi command mode: <;>

RepeatLastCharSearchBackwardsRepeatLastCharSearchBackwards

Powtarzaj Wyszukiwanie ostatnio zarejestrowanego znaku, ale w odwrotnym kierunku.Repeat the last recorded character search, but in the opposite direction.

 • VI tryb polecenia: <,>Vi command mode: <,>

RepeatSearchRepeatSearch

Powtórz ostatnie wyszukiwanie w tym samym kierunku co poprzednio.Repeat the last search in the same direction as before.

 • VI tryb polecenia: <n>Vi command mode: <n>

RepeatSearchBackwardRepeatSearchBackward

Powtórz ostatnie wyszukiwanie w tym samym kierunku co poprzednio.Repeat the last search in the same direction as before.

 • VI tryb polecenia: <N>Vi command mode: <N>

SearchCharSearchChar

Odczytaj następny znak, a następnie znajdź go, przechodząc do przodu, a następnie Wycofaj znak.Read the next character and then find it, going forward, and then back off a character. Jest to funkcja "t".This is for 't' functionality.

 • VI tryb polecenia: <f>Vi command mode: <f>

SearchCharBackwardSearchCharBackward

Odczytaj następny znak, a następnie znajdź go, przechodząc do tyłu, a następnie Wycofaj znak.Read the next character and then find it, going backward, and then back off a character. Jest to funkcja "t".This is for 'T' functionality.

 • VI tryb polecenia: <F>Vi command mode: <F>

SearchCharBackwardWithBackoffSearchCharBackwardWithBackoff

Odczytaj następny znak, a następnie znajdź go, przechodząc do tyłu, a następnie Wycofaj znak.Read the next character and then find it, going backward, and then back off a character. Jest to funkcja "t".This is for 'T' functionality.

 • VI tryb polecenia: <T>Vi command mode: <T>

SearchCharWithBackoffSearchCharWithBackoff

Odczytaj następny znak, a następnie znajdź go, przechodząc do przodu, a następnie Wycofaj znak.Read the next character and then find it, going forward, and then back off a character. Jest to funkcja "t".This is for 't' functionality.

 • VI tryb polecenia: <t>Vi command mode: <t>

SearchForwardSearchForward

Pyta o ciąg wyszukiwania i inicjuje wyszukiwanie przy AcceptLine.Prompts for a search string and initiates search upon AcceptLine.

 • VI tryb wstawiania: <Ctrl+s>Vi insert mode: <Ctrl+s>
 • VI tryb polecenia: <?> , <Ctrl+s>Vi command mode: <?>, <Ctrl+s>

Niestandardowe powiązania kluczyCustom Key Bindings

PSReadLine obsługuje niestandardowe powiązania kluczy przy użyciu polecenia cmdlet Set-PSReadLineKeyHandler .PSReadLine supports custom key bindings using the cmdlet Set-PSReadLineKeyHandler. Większość niestandardowych powiązań kluczy wywołuje jedną z powyższych funkcji, na przykładMost custom key bindings call one of the above functions, for example

Set-PSReadLineKeyHandler -Key UpArrow -Function HistorySearchBackward

Można powiązać ScriptBlock z kluczem.You can bind a ScriptBlock to a key. ScriptBlock może robić wiele rzeczy.The ScriptBlock can do pretty much anything you want. Oto kilka przydatnych przykładów:Some useful examples include

 • Edytuj wiersz poleceniaedit the command line
 • Otwieranie nowego okna (np. pomocy)opening a new window (e.g. help)
 • Zmień katalogi bez zmiany w wierszu poleceniachange directories without changing the command line

ScriptBlock odbiera dwa argumenty:The ScriptBlock receives two arguments:

 • $key -Obiekt [ConsoleKeyInfo] , który jest kluczem, który wyzwolił powiązanie niestandardowe.$key - A [ConsoleKeyInfo] object that is the key that triggered the custom binding. W przypadku powiązania tego samego ScriptBlock z wieloma kluczami i konieczności wykonywania różnych akcji w zależności od klucza można sprawdzić $key.If you bind the same ScriptBlock to multiple keys and need to perform different actions depending on the key, you can check $key. Wiele powiązań niestandardowych ignoruje ten argument.Many custom bindings ignore this argument.

 • $arg -Dowolny argument.$arg - An arbitrary argument. Najczęściej jest to argument liczby całkowitej, który użytkownik przechodzi z DigitArgument powiązań klucza.Most often, this would be an integer argument that the user passes from the key bindings DigitArgument. Jeśli powiązanie nie akceptuje argumentów, należy zignorować ten argument.If your binding doesn't accept arguments, it's reasonable to ignore this argument.

Przyjrzyjmy się przykładowi, który dodaje wiersz polecenia do historii bez wykonywania operacji.Let's take a look at an example that adds a command line to history without executing it. Jest to przydatne, gdy zauważysz, że nie można wykonać czegoś, ale nie chcesz ponownie wprowadzać już wprowadzonego wiersza polecenia.This is useful when you realize you forgot to do something, but don't want to re-enter the command line you've already entered.

$parameters = @{
  Key = 'Alt+w'
  BriefDescription = 'SaveInHistory'
  LongDescription = 'Save current line in history but do not execute'
  ScriptBlock = {
   param($key, $arg)  # The arguments are ignored in this example

   # GetBufferState gives us the command line (with the cursor position)
   $line = $null
   $cursor = $null
   [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::GetBufferState([ref]$line,
    [ref]$cursor)

   # AddToHistory saves the line in history, but does not execute it.
   [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::AddToHistory($line)

   # RevertLine is like pressing Escape.
   [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::RevertLine()
 }
}
Set-PSReadLineKeyHandler @parameters

Więcej przykładów można znaleźć w pliku, SamplePSReadLineProfile.ps1 który jest zainstalowany w folderze modułu PSReadLine.You can see many more examples in the file SamplePSReadLineProfile.ps1 which is installed in the PSReadLine module folder.

Większość powiązań kluczy używa niektórych funkcji pomocnika do edycji wiersza polecenia.Most key bindings use some helper functions for editing the command line. Te interfejsy API są udokumentowane w następnej sekcji.Those APIs are documented in the next section.

Interfejsy API obsługi powiązań klucza niestandardowegoCustom Key Binding Support APIs

Poniższe funkcje są publiczne w programie Microsoft. PowerShell. PSConsoleReadLine, ale nie mogą być bezpośrednio powiązane z kluczem.The following functions are public in Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine, but cannot be directly bound to a key. Większość jest przydatna w niestandardowych powiązaniach kluczy.Most are useful in custom key bindings.

void AddToHistory(string command)

Dodaj wiersz polecenia do historii bez wykonywania tej operacji.Add a command line to history without executing it.

void ClearKillRing()

Wyczyść Wykasuj-pierścień.Clear the kill-ring. Jest to najczęściej używane do testowania.This is mostly used for testing.

void Delete(int start, int length)

Usuń znaki długości z menu Start.Delete length characters from start. Ta operacja obsługuje cofanie/ponawianie.This operation supports undo/redo.

void Ding()

Wykonaj akcję dowanie na podstawie preferencji użytkowników.Perform the Ding action based on the users preference.

void GetBufferState([ref] string input, [ref] int cursor)
void GetBufferState([ref] Ast ast, [ref] Token[] tokens,
 [ref] ParseError[] parseErrors, [ref] int cursor)

Te dwie funkcje pobierają przydatne informacje dotyczące bieżącego stanu buforu wejściowego.These two functions retrieve useful information about the current state of the input buffer. Pierwszy jest często używany w przypadku prostych przypadków.The first is more commonly used for simple cases. Druga jest używana, Jeśli powiązanie wykonuje coś bardziej zaawansowanego w przypadku wystąpienia AST.The second is used if your binding is doing something more advanced with the Ast.

IEnumerable[Microsoft.PowerShell.KeyHandler]
 GetKeyHandlers(bool includeBound, bool includeUnbound)

IEnumerable[Microsoft.PowerShell.KeyHandler]
 GetKeyHandlers(string[] Chord)

Te dwie funkcje są używane przez program Get-PSReadLineKeyHandler .These two functions are used by Get-PSReadLineKeyHandler. Pierwszy służy do uzyskiwania wszystkich kluczowych powiązań.The first is used to get all key bindings. Drugi służy do uzyskiwania określonych powiązań kluczy.The second is used to get specific key bindings.

Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLineOptions GetOptions()

Ta funkcja jest używana przez Get-PSReadLineOption i prawdopodobnie nie jest zbyt przydatna w niestandardowym powiązaniu klucza.This function is used by Get-PSReadLineOption and probably isn't too useful in a custom key binding.

void GetSelectionState([ref] int start, [ref] int length)

Jeśli w wierszu polecenia nie ma zaznaczenia, wartość 1 zostanie zwrócona zarówno jako początek, jak i długość.If there is no selection on the command line, -1 will be returned in both start and length. Jeśli w wierszu polecenia znajduje się zaznaczenie, zwracany jest początek i długość zaznaczenia.If there is a selection on the command line, the start and length of the selection are returned.

void Insert(char c)
void Insert(string s)

Wstaw znak lub ciąg do kursora.Insert a character or string at the cursor. Ta operacja obsługuje cofanie/ponawianie.This operation supports undo/redo.

string ReadLine(runspace remoteRunspace,
 System.Management.Automation.EngineIntrinsics engineIntrinsics)

To jest główny punkt wejścia do PSReadLine.This is the main entry point to PSReadLine. Nie obsługuje rekursji, więc nie jest to przydatne w przypadku niestandardowego powiązania klucza.It does not support recursion, so is not useful in a custom key binding.

void RemoveKeyHandler(string[] key)

Ta funkcja jest używana przez Remove-PSReadLineKeyHandler i prawdopodobnie nie jest zbyt przydatna w niestandardowym powiązaniu klucza.This function is used by Remove-PSReadLineKeyHandler and probably isn't too useful in a custom key binding.

void Replace(int start, int length, string replacement)

Zamień niektóre dane wejściowe.Replace some of the input. Ta operacja obsługuje cofanie/ponawianie.This operation supports undo/redo. Jest to preferowane przed usunięciem, po którym następuje wstawienie, ponieważ jest traktowane jako jedna akcja do cofnięcia.This is preferred over Delete followed by Insert because it is treated as a single action for undo.

void SetCursorPosition(int cursor)

Przesuń kursor do danego przesunięcia.Move the cursor to the given offset. Przenoszenie kursora nie jest śledzone do cofnięcia.Cursor movement is not tracked for undo.

void SetOptions(Microsoft.PowerShell.SetPSReadLineOption options)

Ta funkcja to metoda pomocnika używana przez polecenie cmdlet Set-PSReadLineOption, ale może być przydatna dla niestandardowego powiązania klucza, które chce tymczasowo zmienić ustawienie.This function is a helper method used by the cmdlet Set-PSReadLineOption, but might be useful to a custom key binding that wants to temporarily change a setting.

bool TryGetArgAsInt(System.Object arg, [ref] int numericArg,
 int defaultNumericArg)

Ta metoda pomocnika jest używana na potrzeby niestandardowych powiązań, które honorą DigitArgument.This helper method is used for custom bindings that honor DigitArgument. Typowe wywołanie wygląda jakA typical call looks like

[int]$numericArg = 0
[Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::TryGetArgAsInt($arg,
 [ref]$numericArg, 1)

UwagaNote

Historia poleceńCommand History

PSReadLine zachowuje plik historii zawierający wszystkie polecenia i dane wprowadzone w wierszu polecenia.PSReadLine maintains a history file containing all the commands and data you have entered from the command line. Może to zawierać dane poufne, w tym hasła.This may contain sensitive data including passwords. Jeśli na przykład używasz ConvertTo-SecureString polecenia cmdlet, hasło jest rejestrowane w pliku historii jako zwykły tekst.For example, if you use the ConvertTo-SecureString cmdlet the password is logged in the history file as plain text. Pliki historii to plik o nazwie $($host.Name)_history.txt .The history files is a file named $($host.Name)_history.txt. W systemach Windows plik historii jest przechowywany w lokalizacji $env:APPDATA\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine .On Windows systems the history file is stored at $env:APPDATA\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine. W systemach innych niż Windows pliki historii są przechowywane w lokalizacji $env:XDG_DATA_HOME/powershell/PSReadLine lub $env:HOME/.local/share/powershell/PSReadLine .On non-Windows systems, the history files is stored at $env:XDG_DATA_HOME/powershell/PSReadLine or $env:HOME/.local/share/powershell/PSReadLine.

Opinie &jące udział w PSReadLineFeedback & Contributing To PSReadLine

PSReadLine w serwisie GitHubPSReadLine on GitHub

Możesz przesłać żądanie ściągnięcia lub przesłać opinię na stronie usługi GitHub.Feel free to submit a pull request or submit feedback on the GitHub page.

Zobacz teżSee Also

PSReadLine ma wysoce wpływ na bibliotekę GNU ReadLine .PSReadLine is heavily influenced by the GNU readline library.