Opcje wiersza polecenia programu PowerShellPowerShell command line options

Można użyć opcji wiersza polecenia, aby uruchomić program PowerShell z wiersza polecenia z innego narzędzia, takie jak Cmd.exe lub bash, lub użyj go w wierszu polecenia programu PowerShell, aby rozpocząć nową sesję.You can use command line options to run PowerShell from the command line of another tool, such as Cmd.exe or bash, or use it at the PowerShell command line to start a new session.

Opcje wiersza polecenia umożliwiają dostosowanie konfigurację sesji programu PowerShell i kontrolowanie danych wejściowych.The command line options allow you to customize the configuration of the PowerShell session and control the input.

Aby uzyskać pełną listę opcji dla środowiska Windows PowerShell (powershell.exe), zobacz about_PowerShell_exe.For a full list of options for Windows PowerShell (powershell.exe), see about_PowerShell_exe.

Aby uzyskać pełną listę opcji dla programu PowerShell Core (pwsh), zobacz about_pwsh.For a full list of options for PowerShell Core (pwsh), see about_pwsh.