Jak używać funkcji uzupełniania po naciśnięciu klawisza TAB w okienku skryptów i okienku konsoliHow to Use Tab Completion in the Script Pane and Console Pane

Uzupełnianie po naciśnięciu tabulatora zapewnia automatyczne pomocy podczas wpisywania, w okienku skryptów lub w okienku poleceń.Tab completion provides automatic help when you are typing in the Script Pane or in the Command Pane. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy użyć następujące czynności:Use the following steps to take advantage of this feature:

Aby automatycznie wypełnić pozycji poleceniaTo automatically complete a command entry

W okienku polecenia lub w okienku skryptów wpisać kilka znaków, polecenia, a następnie naciśnij klawisz TAB, aby zaznaczyć tekst żądanego zakończenia.In the Command Pane or Script Pane, type a few characters of a command and then press TAB to select the desired completion text. Jeśli wiele elementów zaczynają się od początku wpisany tekst, a następnie naciskając klawisz Tab, aż pojawi się element, który ma.If multiple items begin with the text that you initially typed, then continue pressing Tab until the item you want appears. Uzupełnianie po naciśnięciu tabulatora może ułatwić wpisując nazwę polecenia cmdlet, nazwa parametru, nazwa zmiennej, nazwa właściwości obiektu lub ścieżkę do pliku.Tab completion can help with typing a cmdlet name, parameter name, variable name, object property name, or a file path.

Uwaga

W okienku skryptu klawisza TAB automatycznie ukończy polecenia tylko wtedy, gdy edytujesz, ps1, psd1 lub plikach .psm1.In the Script Pane, pressing TAB will automatically complete a command only when you are editing .ps1, .psd1, or .psm1 files. Uzupełnianie po naciśnięciu tabulatora działa w dowolnym momencie, kiedy wpisujesz w okienku poleceń.Tab completion works any time when you are typing in the Command Pane.

Aby automatycznie wypełnić zapis parametru polecenia cmdletTo automatically complete a cmdlet parameter entry

W okienku okienka polecenia lub skryptu wpisz polecenie cmdlet kreska, a następnie naciśnij klawisz TAB.In the Command Pane or Script pane, type a cmdlet followed by a dash and then press TAB.

Na przykład wpisz Get-Process - i następnie naciśnij klawisz TAB kilka razy do wyświetlenia każdego z parametrów polecenia cmdlet z osobna.For example, type Get-Process - and then press TAB multiple times to display each of the parameters for the cmdlet in turn.

Zobacz teżSee Also