Korzystanie z konsoli internetowej programu Windows PowerShellUse the Web-based Windows PowerShell Console

Zaktualizowano: 24 czerwca 2013Updated: June 24, 2013

Dotyczy: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012Applies To: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Windows PowerShell Web Access umożliwia użytkownikom zalogować się do witryny sieci Web zabezpieczonych; Aby można było używać sesji, poleceń cmdlet i skryptów programu Windows PowerShell do zarządzania komputerem zdalnym.Windows PowerShell Web Access lets users sign in to a secured website; in order to use Windows PowerShell sessions, cmdlets, and scripts to manage a remote computer.

Ponieważ konsolę programu Windows PowerShell jest uruchamiana w przeglądarce sieci web, można je otworzyć z szerokiej gamy urządzeń klienckich; prawie wszystkie urządzenia z przeglądarką sieci web działa.Because the Windows PowerShell console runs in a web browser, it can be opened from a wide variety of client devices; almost all devices with a web browser work.

Konsoli internetowej programu Windows PowerShell jest przeznaczona dla komputera zdalnego, który jest określony przez użytkowników w ramach procesu logowania.The web-based Windows PowerShell console is targeted at a remote computer that is specified by users as part of the sign-in process.

W tym temacie opisano, jak zarejestrować się w usłudze i rozpocząć korzystanie z konsoli internetowej programu Windows PowerShell Web Access.This topic describes how to sign in to and start using the Windows PowerShell Web Access web-based console.

W tym temacie nie opisano sposobu używania programu Windows PowerShell i uruchamiania poleceń cmdlet i skryptów.This topic does not describe how to use Windows PowerShell or run cmdlets or scripts. Aby uzyskać informacje o sposobie używania programu Windows PowerShell i zasobów skryptów, zobacz Zobacz też sekcji na końcu tego tematu.For information about how to use Windows PowerShell, and scripting resources, see the See Also section at the end of this topic.

Obsługiwane przeglądarki i urządzenia klienckieSupported browsers and client devices

Windows PowerShell Web Access obsługuje następujące przeglądarki internetowe.Windows PowerShell Web Access supports the following Internet browsers. Choć przeglądarki dla urządzeń przenośnych oficjalnie nie są obsługiwane, wiele można uruchomić konsoli internetowej programu Windows PowerShell.Although mobile browsers are not officially supported, many may be able to run the web-based Windows PowerShell console. Konsola prawdopodobnie działa w innych przeglądarkach, które akceptują pliki cookie i obsługują skrypty języka JavaScript oraz witryny HTTPS, ale nie zostały one oficjalnie przetestowane.Other browsers that accept cookies, run JavaScript, and run HTTPS websites are expected to work, but are not officially tested.

Obsługiwane przeglądarki na komputery stacjonarneSupported desktop computer browsers

 • Windows Internet Explorer dla systemu Microsoft Windows 8.0, 9.0, 10.0 i 11.0Windows Internet Explorer for Microsoft Windows 8.0, 9.0, 10.0, and 11.0
 • Mozilla Firefox 10.0.2Mozilla Firefox 10.0.2
 • Google chromowana 17.0.963.56m dla systemu WindowsGoogle Chrome 17.0.963.56m for Windows
 • Apple Safari 5.1.2 dla systemu WindowsApple Safari 5.1.2 for Windows
 • Apple Safari 5.1.2 dla komputerów Mac OSApple Safari 5.1.2 for Mac OS

Minimalnie przetestowane urządzenia przenośne lub przeglądarkiMinimally-tested mobile devices or browsers

 • Windows Phone 7 i 7.5Windows Phone 7 and 7.5
 • System Google Android WebKit 3.1 dla systemu Android 2.2.1 (jądro 2.6)Google Android WebKit 3.1 Browser Android 2.2.1 (Kernel 2.6)
 • iPhone, przeglądarka Apple Safari dla systemu operacyjnego 5.0.1Apple Safari for iPhone operating system 5.0.1
 • Apple Safari dla urządzenia iPad 2 systemu operacyjnego 5.0.1Apple Safari for iPad 2 operating system 5.0.1

Wymagania dotyczące przeglądarekBrowser requirements

Aby korzystać z konsoli internetowej programu Windows PowerShell Web Access, wykonaj następujące czynności przeglądarki.To use the Windows PowerShell Web Access web-based console, browsers must do the following.

 • Zezwalaj na pliki cookie z witryny sieci Web dla bramy systemu Windows PowerShell Web Access.Allow cookies from the Windows PowerShell Web Access gateway website.
 • Otwieranie i odczyt stron korzystających z protokołu HTTPS.Be able to open and read HTTPS pages.
 • Otwieranie i obsługa witryn, w których jest używany język JavaScript.Open and run websites that use JavaScript.

Logowanie się do programu Windows PowerShell Web AccessSigning in to Windows PowerShell Web Access

Administrator programu Windows PowerShell Web Access powinien podać adres URL, którego adres bramy systemu Windows PowerShell Web Access organizacji witryny sieci Web.Your Windows PowerShell Web Access administrator should provide you with a URL that is the address of your organizations Windows PowerShell Web Access gateway website. Domyślnie ten adres witryny sieci Web jest https://<nazwa_serwera>/pswa.By default, this website address is https://<server_name>/pswa.

Zanim zalogujesz się do programu Windows PowerShell Web Access można się, że nazwa lub adres IP komputera zdalnego, którym chcesz zarządzać.Before you sign in to Windows PowerShell Web Access, be sure that you have the name or IP address of the remote computer that you want to manage. Musisz być autoryzowanym użytkownikiem na komputerze zdalnym. Ponadto komputer musi być skonfigurowany pod kątem zarządzania zdalnego.You must be an authorized user on the remote computer, and it must be configured to allow remote management. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu komputera w celu umożliwienia zarządzania zdalnego, zobacz Włączanie i używanie poleceń zdalnych w programie Windows PowerShell.For more information about configuring your computer to allow remote management, see Enable and Use Remote Commands in Windows PowerShell.

Najprostszą metodą konfiguracji komputera w celu umożliwienia zarządzania zdalnego jest uruchomienie Enable-PSRemoting - force polecenia cmdlet na komputerze, w sesji środowiska Windows PowerShell, która została otwarta z podwyższonym poziomem uprawnień użytkownika (Uruchom jako Administrator).The simplest method of configuring your computer to allow remote management is to run the Enable-PSRemoting -force cmdlet on the computer, in a Windows PowerShell session that has been opened with elevated user rights (Run as Administrator).

Aby zalogować się do programu Windows PowerShell Web AccessTo sign in to Windows PowerShell Web Access

 1. Otwórz witrynę sieci Web Windows PowerShell Web Access w oknie przeglądarki internetowej lub na karcie.Open the Windows PowerShell Web Access website in an Internet browser window or tab.

 2. W witrynie Windows PowerShell Web Access logowania Podaj swoją nazwę użytkownika w sieci, hasło i nazwę komputera, na którym chcesz zarządzać (i na którym jesteś autoryzowanym użytkownikiem).On the Windows PowerShell Web Access sign-in page, provide your network user name, password, and the name of the computer that you want to manage (and on which you are an authorized user). Jeśli administrator programu Windows PowerShell Web Access zalecił używanie identyfikatora URI do witryny niestandardowej lub serwera proxy zamiast nazwy komputera, zaznacz identyfikator URI połączenia w typ połączenia pola, a następnie Podaj identyfikator URI.If the Windows PowerShell Web Access administrator has instructed you to use a URI to a custom site or proxy server instead of a computer name, select Connection URI in the Connection type field, and then provide the URI.

  Uwaga Uwaga:Note Note:

  • Jeśli komputer docelowy do grupy roboczej, aby podać nazwę użytkownika i zaloguj się do komputera należy użyć następującej składni: <workgroup_name>\<user_name>If the destination computer is in a workgroup, use the following syntax to provide your user name and sign in to the computer: <workgroup_name>\<user_name>
  • Jeśli komputer docelowy jest serwerem bramy, można określić localhost w polu Nazwa komputeraIf the destination computer is the gateway server, you can specify localhost in the Computer name field
  • Jeśli komputer docelowy jest serwerem bramy, a serwer bramy znajduje się w grupie roboczej, należy użyć <workgroup name>\<user_name> w nazwie użytkownika usterki.If the destination computer is the gateway server, and the gateway server is in a workgroup, you must use <workgroup name>\<user_name> in the user name filed. Można użyć localhost w polu nazwy komputera.You can use localhost in the Computer name field.
 3. Opcjonalne ustawienia połączenia sekcji dotyczy wymagań autoryzacji komputera zdalnego, którym chcesz zarządzać.The Optional Connection Settings section relates to the authorization requirements of the remote computer that you want to manage. Aby uzyskać więcej informacji na temat parametrów, które są równoważne opcjonalnym ustawieniom połączenia, zobacz Enter-PSSession pomocy polecenia cmdlet.For more information about the parameters that are equivalent to optional connection settings, see the Enter-PSSession cmdlet help.

  Zwykle poświadczenia przekazywane za pośrednictwem bramy systemu Windows PowerShell Web Access są takie same, które są rozpoznawane przez komputer zdalny, które mają być zarządzane.Typically, the credentials you use to pass through the Windows PowerShell Web Access gateway are the same that are recognized by the remote computer that you want to manage. Jeśli chcesz użyć innych poświadczeń do zarządzania komputerem zdalnym określoną w kroku 2, rozwiń węzeł opcjonalne ustawienia połączenia sekcji i udostępnienie alternatywnych poświadczeń.However, if you want to use different credentials to manage the remote computer that you specified in step 2, expand the Optional Connection Settings section, and provide the alternate credentials. W przeciwnym razie przejdź do kroku 6.Otherwise, skip to step 6.

 4. Jeśli administrator programu Windows PowerShell Web Access utworzył niestandardową konfigurację sesji dla użytkowników programu Windows PowerShell Web Access, wpisz nazwę konfiguracji sesji w Nazwa konfiguracji pola.If the Windows PowerShell Web Access administrator has created a custom session configuration for Windows PowerShell Web Access users, type the name of the session configuration name in the Configuration name field. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji sesji, zobacz informacje o konfiguracjach sesji.For more information about session configurations, see about_Session_Configurations.

 5. Zachowaj typ uwierzytelniania ustawioną domyślne , chyba że użytkownik ma zalecił inaczej przez administratora programu Windows PowerShell Web Access.Keep the Authentication type set to Default unless you have been instructed to do otherwise by the Windows PowerShell Web Access administrator.

 6. Kliknij przycisk Zaloguj.Click Sign in.

Wylogowywanie i limit czasuSigning out and timing out

Jedną z następujących czynności i sytuacji powoduje wylogowanie z sesji środowiska Windows PowerShell opartych na sieci web.Any of the following signs you out of a web-based Windows PowerShell session.

 • Kliknięcie przycisku Wyloguj w prawym dolnym rogu konsoli.Clicking Sign out in the lower right corner of the console. (Dotyczy tylko systemu Windows Server 2012)(Windows Server 2012 only)

 • Kliknięcie przycisku zapisać lub zakończenia w prawym dolnym rogu konsoli (tylko w systemie Windows Server 2012 R2).Clicking Save or Exit in the lower right corner of the console (Windows Server 2012 R2 only). Kliknięcie przycisku zapisać powoduje zapisanie i zamknięcie sesji programu Windows PowerShell Web Access; można ponownie połączyć się z sesją później.Clicking Save saves and closes your Windows PowerShell Web Access session; you can reconnect to the session later. Gdy użytkownik zaloguje się do programu Windows PowerShell Web Access ponownie, Windows PowerShell Web Access wyświetlana lista zapisanych sesji. Możesz wybrać i ponowne łączenie się z zapisanej sesji lub uruchomić nową sesję.When you sign in to Windows PowerShell Web Access again, Windows PowerShell Web Access displays a list of your saved sessions; you can either select and reconnect to a saved session, or start a new session. Maksymalna dozwolona liczba otwartych sesji użytkownika, zarówno zapisanych, jak i aktywnych, jest skonfigurowana przez administratora bramy.The maximum number of open sessions that users are allowed, both saved and active, is configured by the gateway administrator.

  Kliknięcie przycisku zakończenia i sytuacji powoduje wylogowanie sesji programu Windows PowerShell Web Access bez jej zapisania.Clicking Exit signs you out of the Windows PowerShell Web Access session without saving it.

 • Próba zalogowania się w celu zarządzania innym komputerem zdalnym w tej samej sesji przeglądarki lub na nowej karcie tej samej sesji przeglądarki.Attempting to sign in to manage a different remote computer in the same browser session, or in a new tab of the same browser session. (Nie dotyczy to jeśli serwer bramy działa system Windows Server 2012 R2; Windows PowerShell Web Access uruchomiona w systemie Windows Server 2012 R2 Zezwalaj na wiele sesji użytkownika na nowych kartach w tej samej sesji przeglądarki.) Aby uzyskać więcej informacji o sposobie używania więcej niż jednej aktywnej sesji na tym samym komputerze, zobacz łączenie z wieloma komputerami docelowymi jednocześnie w ograniczenia konsoli internetowej tego tematu.(This does not apply if the gateway server is running Windows Server 2012 R2; Windows PowerShell Web Access running on Windows Server 2012 R2 does allow multiple user sessions in new tabs in the same browser session.) For more information about how to use more than one active session on the same computer, see Connecting to multiple target computers simultaneously in the Limitations of the web-based console section of this topic.

 • 20 minut bezczynności sesji.20 minutes of inactivity in the session. Administrator bramy może dostosować limit czasu bezczynności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zarządzania sesjami.The gateway administrator can customize the inactivity time-out period; for more information, see session management.

  • Przypadku rozłączenia z sesją w konsoli sieci web ze względu na błąd sieci lub innych nieplanowanego zamknięcia lub awarii, a nie zamknięcia sesji przez użytkownika, Windows PowerShell Web Access sesji jest nadal uruchomiona, połączone z docelowymi komputer, przed upłynięciem limitu czasu na wygaśnie po stronie klienta.If you are disconnected from a session in the web-based console because of a network error or other unplanned shutdown or failure, and not because you have closed the session yourself, the Windows PowerShell Web Access session continues to run, connected to the target computer, until the time-out period on the client side lapses. Domyślny limit czasu wynosi 20 minut. Konfiguruje go administratora bramy.By default, this time-out period is 20 minutes, and is configured by the gateway administrator. Sesja zostaje rozłączona po upływie domyślnego limitu 20 minut lub innego limitu czasu określonego przez administratora bramy — w zależności od tego, który z tych limitów jest krótszy.The session is disconnected after either the default 20 minutes, or after the time-out period specified by the gateway administrator, whichever is shorter.

   Jeśli serwer bramy działa system Windows Server 2012 R2, Windows PowerShell Web Access umożliwia użytkownikom ponowne łączenie się z zapisanymi sesjami w późniejszym czasie, ale nie można wyświetlić lub ponownie połączyć się zapisanych sesji do czasu po upływie limitu czasu określonego przez bramę administratora wygasły.If the gateway server is running Windows Server 2012 R2, Windows PowerShell Web Access lets users reconnect to saved sessions at a later time, but you cannot see or reconnect to saved sessions until after the time-out period specified by the gateway administrator has lapsed.

 • Zamknięcie okna lub karty przeglądarki.Closing the browser window or tab.

 • Wyłączenie urządzenia klienckiego, na którym uruchomiono przeglądarkę, lub rozłączenie jej z siecią.Turning off the client device on which the browser is running, or disconnecting it from the network.

 • Uruchomiona zakończenia w konsoli sieci web.Running the Exit command in the web console. To polecenie nie działa, jeśli konfiguracji sesji, z którym nawiązano jest skonfigurowany do obsługi NoLanguage trybu, lub znajduje się w ograniczonym obszarem działania.This command does not work if the session configuration to which you are connected to is configured to support NoLanguage mode, or is in a restricted runspace.

Jeśli chcesz zalogować się ponownie, ponownie otwórz stronę sieci web Windows PowerShell Web Access i zaloguj się, wykonując kroki opisane w rejestrowania się w programie Windows PowerShell Web Access w tym temacie.If you want to sign in again, open the Windows PowerShell Web Access web page again, and sign in by following the steps in Signing in to Windows PowerShell Web Access in this topic.

Różnice w konsoli internetowej programu Windows PowerShellDifferences in the web-based Windows PowerShell console

Po zalogowaniu się do programu Windows PowerShell Web Access, konsoli internetowej programu Windows PowerShell otwiera w przeglądarce lub na karcie. Ponieważ konsola jest połączony z komputerem zdalnym, który określone w procesie logowania, tylko te polecenia cmdlet programu Windows PowerShell lub skryptów, które są dostępne na komputerze zdalnym, można w konsoli.After signing in to Windows PowerShell Web Access, a web-based Windows PowerShell console opens in your browser window or tab. Because the console is connected to the remote computer that you specified during the sign-in process, only those Windows PowerShell cmdlets or scripts that are available on the remote computer can be used in the console. W tej sekcji opisano inne ograniczenia konsoli programu Windows PowerShell Web Access i różnice między konsole programu Windows PowerShell Web Access i zainstalowaną PowerShell.exe konsoli.This section describes other limitations of Windows PowerShell Web Access consoles, and differences between Windows PowerShell Web Access consoles and the installed PowerShell.exe console.

Różnice funkcjonalne z porównaniu z programem PowerShell.exeFunctional disparity with PowerShell.exe

Większość funkcji hosta programu Windows PowerShell jest dostępny w konsoli internetowej programu Windows PowerShell Web Access, ale niektóre funkcje, które nie są dostępne.The majority of Windows PowerShell host functionality is available in the Windows PowerShell Web Access web-based console, but there are some features that are not available.

 • Wyświetla postęp zagnieżdżonych.Nested progress displays.

  Windows PowerShell Web Access wyświetla graficzny interfejs użytkownika postępu dla poleceń cmdlet postęp tego raportu, ale jest wyświetlany tylko informacje o postępie najwyższego poziomu.Windows PowerShell Web Access displays a progress GUI for cmdlets that report progress, but only top-level progress information is displayed.

 • Zmiana koloru okna wprowadzania.Input color modification.

  Nie można zmienić koloru okna wprowadzania (pierwszego planu i tła).The input color (both foreground and background) cannot be changed. Styl danych wyjściowych, ostrzeżeń, trybu pełnego i komunikatów o błędach można zmienić, uruchamiając skrypt.The style of output, warning, verbose, and error messages can all be changed by running a script.

 • PSHostRawUserInterface.PSHostRawUserInterface.

  Windows PowerShell Web Access jest implementowany przez zarządzanie zdalne programu Windows PowerShell, a następnie używa zdalnego obszaru działania.Windows PowerShell Web Access is implemented over Windows PowerShell remote management, and uses a remote runspace. Windows PowerShell Web Access nie implementuje niektórych metod, w tym interfejsie; na przykład poleceń, które zapisują do konsoli systemu Windows.Windows PowerShell Web Access does not implement some methods in this interface; for example, any command that writes to the Windows console. Polecenia takie jak PowerTab nie działają w programie Windows PowerShell Web Access.Commands such as PowerTab do not work in Windows PowerShell Web Access.

 • Klawisze funkcyjne.Function keys.

  Windows PowerShell Web Access nie obsługuje niektórych klawiszy funkcyjnych w wielu przypadkach, ponieważ poleceń jest zarezerwowanych przez przeglądarkę.Windows PowerShell Web Access does not support some function keys, in many cases because the commands are reserved by the browser.

Nieobsługiwane klawiszeUnsupported Shortcut Keys

Klawisze funkcyjneFunction Key AkcjaAction
CTRL+CCtrl+C W programie Windows PowerShell Web Access klawisze Ctrl + C jest używana przez przeglądarkę do kopiowania zawartości.In Windows PowerShell Web Access, Ctrl+C is used by the browser to copy content. W konsoli jest anulować przycisk, a użytkownicy mogą także użyć klawisze Ctrl + Q do anulowania poleceń.The console offers a Cancel button, and users can also use Ctrl+Q to cancel commands.
Alt+spacja, e, lAlt-space, e, l Przewijanie buforu ekranuScroll through the screen buffer
Alt+spacja, e, fAlt+Space, e, f Wyszukiwanie tekstu w buforze ekranuSearch for text in the screen buffer
Alt+spacja, e, kAlt+Space, e, k Zaznaczenie tekstu do skopiowania z buforu ekranuSelect text to be copied from the screen buffer
Alt+spacja, e, pAlt+Space, e, p Wklej zawartość Schowka do konsoli środowiska Windows PowerShellPaste clipboard contents into the Windows PowerShell console
Alt+spacja, cAlt+Space, c Zamknij konsolę programu Windows PowerShellClose the Windows PowerShell console
CTRL+BreakCtrl+Break Wymuś okno programu Windows PowerShell, aby zamknąćForce the Windows PowerShell window to close
Ctrl+HomeCtrl+Home Usunięcie zawartości od początku bieżącego wiersza poleceniaDeletes from the beginning of the current command line
CTRL+EndCtrl+End Usunięcie zawartości do końca wiersza poleceniaDeletes to end of the command line
F1F1 Przesunięcie kursora o jeden znak w prawo w wierszu poleceniaMove cursor one character to the right on your command line
F2F2 Utworzenie nowego polecenia przez skopiowanie ostatniego polecenia aż do wpisywanego znakuCreates a new command by copying your last command up to the character that you type
F3F3 Zakończenie wiersza polecenia zawartością z ostatniego wiersza poleceniaComplete the command line with content from your last command line
F4F4 Usunięcie znaków od pozycji kursoraDeletes characters from cursor position
F5F5 Przeszukiwanie historii poleceń.Scan backward through your command history. Aby uzyskać dostęp do poleceń w historii poleceń programu Windows PowerShell Web Access, kliknij przycisk historii przewiń przyciski w konsoli sieci web.To access commands in the command history in Windows PowerShell Web Access, click the History scroll buttons in the web-based console.
F7F7 Interaktywne wybieranie polecenia z historii poleceńInteractively select a command from your command history
F8F8 Przeszukanie historii i wyświetlenie poleceń zgodnych z bieżącym tekstemScan history displaying commands that match current text
F9F9 Uruchomienie konkretnego numeru polecenia z historiiRun a specific numbered command from history
Page UpPage Up Uruchomienie pierwszego polecenia w historiiRun the first command in the history
Page DownPage Down Uruchomienie ostatniego polecenia w historiiRun the last command in the history
ALT+F7Alt+F7 Wyczyszczenie listy historii poleceńClear the command history list

Ograniczenia konsoli internetowejLimitations of the web-based console

 • Podwójny przeskokDouble-hop

  Połączenie z dwoma przeskokami (lub połączenia z drugim komputerem z pierwszego połączenia) może wystąpić ograniczenie podczas tworzenia lub działają w nowej sesji przy użyciu programu Windows PowerShell Web Access.You can encounter the double-hop (or connecting to a second computer from the first connection) limitation if you try to create or work on a new session by using Windows PowerShell Web Access. Windows PowerShell Web Access używa zdalnego obszaru działania, a obecnie program PowerShell.exe nie obsługuje połączenia zdalnego z drugim komputerem ze zdalnego obszaru działania.Windows PowerShell Web Access uses a remote runspace, and currently, PowerShell.exe does not support establishing a remote connection to a second computer from a remote runspace. Jeśli próba nawiązania połączenia z drugim komputerem zdalnym z istniejącego połączenia przy użyciu Enter-PSSession polecenia cmdlet, na przykład można uzyskać różne błędy, takie jak €œCannot pobrać zasobów sieciowych.If you attempt to connect to a second remote computer from an existing connection by using the Enter-PSSession cmdlet, for example, you can get various errors, such as €œCannot get network resources.

  Aby uniknąć podwójnego przeskoku błędów, administrator powinien skonfigurować uwierzytelnianie CredSSP w danym środowisku sieciowym organizacji.To avoid double-hop errors, your administrator should configure CredSSP authentication in your organizations network environment. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania uwierzytelniania CredSSP, zobacz protokół CredSSP na potrzeby komunikacji zdalnej drugiego przeskoku w witrynie firmy Microsoft.For more information about configuring CredSSP authentication, see CredSSP for second-hop remoting on the Microsoft website. Jeśli chcesz zarządzać drugim komputerem zdalnym, możesz też podać jawne poświadczenia. Niejawne poświadczenia raczej nie pozwalają na drugi przeskok.You can also provide explicit credentials when you want to manage a second remote computer; implicit credentials are unlikely to allow the second hop.

 • Usługi zdalneRemoting

  Windows PowerShell Web Access używa i ma te same ograniczenia co sesji zdalnej programu Windows PowerShell.Windows PowerShell Web Access uses and has the same limitations as a remote Windows PowerShell session. Nie działają polecenia wywołujące bezpośrednio interfejsy API konsoli systemu Windows, takie jak edytory oparte na konsoli lub programy z menu tekstowym, ponieważ polecenia nie odczytują standardowych potoków danych wejściowych, wyjściowych i błędów ani nie zapisują do nich.Commands that directly call Windows console APIs, such as those for console-based editors or text-based menu programs, do not work because the commands do not read or write to standard input, output, and error pipes. W związku z tym polecenia, które uruchamiają plik wykonywalny plików, takich jak notepad.exe, ani nie wyświetlają graficzny interfejs użytkownika, takich jak OpenGridView lub ogv, nie działają.Therefore, commands that launch an executable file, such as notepad.exe, or display a GUI, such as OpenGridView or ogv, do not work. Wpływ na pracę tego zachowania; prawdopodobnie nie odpowiada na polecenia programu Windows PowerShell Web Access.Your experience is affected by this behavior; to you, it appears that Windows PowerShell Web Access is not responding to your command.

 • Uzupełnianie po naciśnięciu tabulatoraTab completion

  Uzupełnianie po naciśnięciu tabulatora nie działa w konfiguracji sesji z ograniczonym obszarem działania lub w NoLanguage tryb.Tab completion does not work in a session configuration with a restricted runspace or one that is in NoLanguage mode. Chociaż administratorzy mogą skonfigurować sesję do obsługi uzupełniania po naciśnięciu tabulatora, jest to odradzane ze względów bezpieczeństwa. Może bowiem spowodować ujawnienie następujących informacji nieupoważnionym użytkownikom.Although administrators can configure a session to support tab completion, it is discouraged for security reasons, because it can expose the following information to unauthorized users.

  • Ścieżki wewnętrznego systemu plikówInternal file system paths

  • Foldery udostępnione na komputerach wewnętrznychShared folders on internal computers

  • Zmienne w obszarze działaniaVariables in the runspace

  • Załadowane typy lub przestrzenie nazw programu .NET FrameworkLoaded types or.NET Framework namespaces

  • Zmienne środowiskoweEnvironment variables

 • NoLanguage sesji lub ograniczonego obszaru działaniaNoLanguage session, or restricted runspace

  Użytkownicy, którzy są zalogowani na NoLanguage nie można uruchomić sesji konfiguracji lub ograniczonym obszarem działania w programie Windows PowerShell Web Access zakończenia polecenie, aby zakończyć sesję.Users who are signed in to a NoLanguage session configuration or a restricted runspace in Windows PowerShell Web Access cannot run the Exit command to end the session. Aby się wylogować, użytkownik powinien kliknąć pozycję Wyloguj na stronie konsoli.To sign out, users should click Sign Out on the console page.

 • Połączenie z wieloma komputerami docelowymi jednocześnie.Connecting to multiple target computers simultaneously.

  Jeśli serwer bramy działa system Windows Server 2012, Windows PowerShell Web Access umożliwia tylko jedno połączenie z komputerem zdalnym na sesję przeglądarki. nie umożliwia użytkownikom zalogować się raz i nawiązywania z wieloma komputerami zdalnymi przy użyciu osobnych kartach przeglądarki.If the gateway server is running Windows Server 2012, Windows PowerShell Web Access allows only one remote computer connection per browser session; it does not allow users to sign in once, and connect to multiple remote computers by using separate browser tabs. Po otwarciu nowej karty lub nowego okna przeglądarki programu Windows PowerShell Web Access monituje o rozłączenie bieżącej sesji i rozpocznij nową sesję, dzięki czemu można łączyć się z nowym (lub taka sama) zdalnego komputera.When you open a new tab or new browser window, Windows PowerShell Web Access prompts you to disconnect your current session and start a new session, so that you can connect to the new (or the same) remote computer. Jeśli potrzebne są co najmniej dwa osobne sesje w przypadku różnych komputerów zdalnych, jednak funkcja w programie Internet Explorer umożliwia utworzenie nowej sesji.If two or more separate sessions to different remote computers are desired, however, a feature in Internet Explorer lets you create a new session. Aby uruchomić nową sesję w programie Internet Explorer, naciśnij klawisz ALT, otwórz pliku menu, a następnie wybierz nowej sesji.To start a new browser session in Internet Explorer, press ALT, open the File menu, and then select New Session. Następnie otwórz witrynę sieci Web Windows PowerShell Web Access w nowej sesji i zaloguj się do komputera zdalnego dostępu.Then, open the Windows PowerShell Web Access website in the new session, and sign in to access another remote computer.

  Jeśli brama programu Windows PowerShell Web Access jest uruchomiona w systemie Windows Server 2012 R2, użytkownicy mogą otwierać wiele połączeń z komputerami zdalnymi na różnych kartach przeglądarki.When the Windows PowerShell Web Access gateway is running on Windows Server 2012 R2, users can open multiple connections to remote computers in different browser tabs. Jeśli chcesz otworzyć więcej niż jedno połączenie z komputerem zdalnym za pomocą konsoli internetowej programu Windows PowerShell, skontaktuj się z administratorem bramy Windows PowerShell Web Access, aby sprawdzić, czy ta funkcja jest obsługiwana przez serwer bramy.If you want to open more than one connection to a remote computer by using the web-based Windows PowerShell console, check with your Windows PowerShell Web Access gateway administrator to see if this feature is supported by the gateway server.

 • Trwałe sesje programu Windows PowerShell (ponowne połączenie).Persistent Windows PowerShell sessions (Reconnection).

  Po możesz limitu czasu bramy programu Windows PowerShell Web Access połączenie zdalne między bramą i komputerem docelowym jest zamknięty.After you time out of the Windows PowerShell Web Access gateway, the remote connection between the gateway and the target computer is closed. Powoduje to zatrzymanie wszystkich wykonywanych wówczas poleceń cmdlet i skryptów.This stops any cmdlets or scripts that are currently in process. Zaleca się używanie środowiska Windows PowerShell -zadania infrastruktury, w przypadku wykonywania długotrwałych zadań, dzięki czemu można uruchamiać zadania, odłączenie komputera, późniejsze ponowne połączenie i utrwalonymi zadaniami.You are encouraged to use the Windows PowerShell -Job infrastructure when you are performing long-running tasks, so that you can start jobs, disconnect from the computer, reconnect later, and have jobs persist. Inną zaletą używania -zadania polecenia cmdlet jest, że można je uruchomić przy użyciu programu Windows PowerShell Web Access, wyloguj się i później ponownego połączenia, uruchomione Windows PowerShell Web Access lub innego hosta (na przykład programu Windows PowerShell Zintegrowane środowisko obsługi skryptów (ISE)).Another benefit of using -Job cmdlets is that you can start them by using Windows PowerShell Web Access, sign out, and then reconnect later, either by running Windows PowerShell Web Access or another host (such as Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE)).

 • Zmiana rozmiaru konsoli.Console resizing.

  PowerShell.exe okna konsoli można zmieniać następujące trzy sposoby.The PowerShell.exe console window can be resized in the following three ways.

  • Przeciągnięcie i dostosowanie rozmiaru okna konsoli za pomocą myszyDrag and adjust the console window size with a mouse

  • Zmiana wysokości i szerokości przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika właściwości konsoliChange the height and width properties by using a GUI for console properties

  • Zmiana wysokości i szerokości okien konsoli systemu za pomocą polecenia cmdletChanging the height and width of console windows with a cmdlet

   Okno konsoli programu Windows PowerShell Web Access można skonfigurować przy użyciu poleceń cmdlet w następujący sposób.The console window for Windows PowerShell Web Access can be configured by using the cmdlets as follows. W poniższym przykładzie użytkownik zmienia szerokość konsoli programu Windows PowerShell Web Access, aby 20.In the following example, a user changes the width of Windows PowerShell Web Access console to 20.

    $newSize = $Host.UI.RawUI.WindowSize
    $newSize.Width = $newSize.Width - 20
   
    $oldSize = $Host.UI.RawUI.WindowSize
   
    $Host.UI.RawUI.WindowSize = $newSize
   

   W podobny sposób można zmienić wysokość konsoli.You can change the height of the console in a similar manner.

   Dodatkowe przykłady dostosowywania widoku konsoli są dostępne w Blog zespołu programu Windows PowerShell.Additional examples for customizing the console view are available in the Windows PowerShell Team Blog.

Zobacz teżSee Also