Zestawy poleceń cmdletCmdlet Sets

Podczas projektowania poleceń cmdlet można napotkać przypadki, w których należy wykonać kilka akcji na tej samej części danych.When you design your cmdlets, you might encounter cases in which you need to perform several actions on the same piece of data. Na przykład może być konieczne pobieranie i ustawianie danych albo uruchamianie i zatrzymywanie procesu.For example, you might need to get and set data or start and stop a process. Mimo że konieczne będzie utworzenie oddzielnych poleceń cmdlet do wykonania każdej akcji, projekt polecenia cmdlet powinien zawierać klasę bazową, z której pochodzą klasy dla poszczególnych poleceń cmdlet.Although you will need to create separate cmdlets to perform each action, your cmdlet design should include a base class from which the classes for the individual cmdlets are derived.

Podczas implementowania klasy bazowej należy pamiętać o następujących kwestiach.Keep the following things in mind when implementing a base class.

PrzykładExample

W poniższym przykładzie przedstawiono implementację klasy bazowej, która jest używana przez Get-Proc i Stop-Proc polecenia cmdlet, które pochodzą z tej samej klasy bazowej.The following example shows the implementation of a base class that is used by Get-Proc and Stop-Proc cmdlet that derive from the same base class.

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Management.Automation;       //Windows PowerShell namespace.

namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Commands
{

 #region ProcessCommands

 /// <summary>
 /// This class implements a Stop-Proc cmdlet. The parameters
 /// for this cmdlet are defined by the BaseProcCommand class.
 /// </summary>
 [Cmdlet(VerbsLifecycle.Stop, "Proc", SupportsShouldProcess = true)]
 public class StopProcCommand : BaseProcCommand
 {
  public override void ProcessObject(Process process)
  {
   if (ShouldProcess(process.ProcessName, "Stop-Proc"))
   {
    process.Kill();
   }
  }
 }

 /// <summary>
 /// This class implements a Get-Proc cmdlet. The parameters
 /// for this cmdlet are defined by the BaseProcCommand class.
 /// </summary>

 [Cmdlet(VerbsCommon.Get, "Proc")]
 public class GetProcCommand : BaseProcCommand
 {
  public override void ProcessObject(Process process)
  {
   WriteObject(process);
  }
 }

 /// <summary>
 /// This class is the base class that defines the common
 /// functionality used by the Get-Proc and Stop-Proc
 /// cmdlets.
 /// </summary>
 public class BaseProcCommand : Cmdlet
 {
  #region Parameters

  // Defines the Name parameter that is used to
  // specify a process by its name.
  [Parameter(
        Position = 0,
        Mandatory = true,
        ValueFromPipeline = true,
        ValueFromPipelineByPropertyName = true
  )]
  public string[] Name
  {
   get { return processNames; }
   set { processNames = value; }
  }
  private string[] processNames;

  // Defines the Exclude parameter that is used to
  // specify which processes should be excluded when
  // the cmdlet performs its action.
  [Parameter()]
  public string[] Exclude
  {
   get { return excludeNames; }
   set { excludeNames = value; }
  }
  private string[] excludeNames = new string[0];
  #endregion Parameters

  public virtual void ProcessObject(Process process)
  {
   throw new NotImplementedException("This method should be overridden.");
  }

  #region Cmdlet Overrides
  // <summary>
  // For each of the requested process names, retrieve and write
  // the associated processes.
  // </summary>
  protected override void ProcessRecord()
  {
   // Set up the wildcard characters used in resolving
   // the process names.
   WildcardOptions options = WildcardOptions.IgnoreCase |
                WildcardOptions.Compiled;

   WildcardPattern[] include = new WildcardPattern[Name.Length];
   for (int i = 0; i < Name.Length; i++)
   {
    include[i] = new WildcardPattern(Name[i], options);
   }

   WildcardPattern[] exclude = new WildcardPattern[Exclude.Length];
   for (int i = 0; i < Exclude.Length; i++)
   {
    exclude[i] = new WildcardPattern(Exclude[i], options);
   }

   foreach (Process p in Process.GetProcesses())
   {
    foreach (WildcardPattern wIn in include)
    {
     if (wIn.IsMatch(p.ProcessName))
     {
      bool processThisOne = true;
      foreach (WildcardPattern wOut in exclude)
      {
       if (wOut.IsMatch(p.ProcessName))
       {
        processThisOne = false;
        break;
       }
      }
      if (processThisOne)
      {
       ProcessObject(p);
      }
      break;
     }
    }
   }
  }
  #endregion Cmdlet Overrides
 }
  #endregion ProcessCommands
}

Zobacz teżSee Also

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShellWriting a Windows PowerShell Cmdlet